Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skattefrihet, återvinning av avfall på avstjälpningsplats

Skatt ska inte betalas för följande sorterade avfall som förs till en avstjälpningsplats

  • slam från avsvärtning av returpapper (03 03 05). Bestämmelsen om skattefrihet för slam från avsvärtning tillämpas från början av kalendermånaden efter den månad då Europeiska kommissionen har godkänt skattefriheten.
  • avfall som återvinns på avstjälpningsplatsen på sätten nedan.

Återvinning av avfall på avstjälpningsplats

Med avfallsskattelagen vill man uppmuntra till återvinning av avfall. Skatt ska inte betalas för sorterat avfall som förs till en avstjälpningsplats och som återvinns på avstjälpningsplatsen i konstruktioner eller byggnader som behövs när avstjälpningsplatsen inrättas, används eller stängs. Med återvinning av avfall avses verksamhet vars syfte är att ta tillvara eller använda ett ämne eller energi som ingår i avfallet. Som återvinningsbart avfall kan man betrakta bland annat återvunnen asfaltkross i avstjälpningsplatsens vägar, tegelkross i ytkonstruktioner på avstjälpningsplatsen och kompostprodukter som inte lämpar sig för gårdsbyggande vid täckning av avstjälpningsplatsen.

Som skattefritt avfall som kan återvinnas på avstjälpningsplatsen betraktas dock inte glasavfall eller betongavfall som består av bitar på mer än 150 millimeter i diameter. Avfallet ska till sin karaktär och kvalitet vara sådant att det kan återvinnas vid objektet i fråga och det ska naturligtvis uppfylla villkoren för material som används i återvinningsobjektet såsom till exempel byggnadstekniska, hälsomässiga och miljömässiga krav.

Återvinningen av avfall på avstjälpningsplatsen förutsätts vara planmässig. Återvinningsobjektet ska vara känt redan när avfallet förs till avstjälpningsplatsen och avfallet ska lämpa sig för ändamålet. Ifall avfallet förbehandlas innan det återvinns ska detta göras innan avfallet förs till den skattepliktiga avstjälpningsplatsen. Om avfallet inte omedelbart kan återvinnas ska det lagras på ett separat mellanlagringsområde. Dessutom ska återvinningen ske inom ramen för miljötillståndet för avstjälpningsplatsen eller annars vara godkänd av den övervakande miljötillståndsmyndigheten.

Återvinning av avfall på annat område

Ifall avfall förs för återvinning utanför den egentliga avstjälpningsplatsen betraktas ett sådant område inte som en avstjälpningsplats. Ett sådant område kan utgöras av till exempel vägar, skyddsbanketter eller körrampar i vilka återvunnet material används. Vid en tolkning av huruvida avfallet har återvunnits tar man stöd av miljötillståndet för objektet i fråga. Om man för återvinning av avfall vid ett visst objekt har beviljat ett miljötillstånd betraktas deponeringen av avfallet som den typ av återvinning av avfall som hamnar utanför tillämpningsområdet för skattelagen. Avfallet ska alltid till sin karaktär och kvalitet vara sådant att det kan återvinnas vid objektet i fråga.

Sidan har senast uppdaterats 10.5.2017