Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Den åländska skattegränsen i mervärdebeskattningen

Har getts
1.1.2010
Giltighet
- 31.12.2017

Anvisningen har uppdaterats på grund av att terminologin kring beskattningen har ändrats 1.1.2017 till följd av ikraftträdandet av lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ och den nya lagen om skatteuppbörd samt upphävandet av skattekontolagen.

Kapitel 5.7 som gäller tele-, sändnings- och elektroniska tjänster har också ändrats.

En omfattande uppdatering av anvisningen är under beredning.

1 Allmänt

Enligt fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen hör landskapet Åland varken till den europeiska gemenskapens mervärdesskatte- eller accisområde. Landskapet hör dock som en del av Finland till gemenskapens tullområde och tullunion. Mellan landskapet Åland och det övriga Finland och mellan landskapet och de övriga medlemsstaterna inom EU finns en skattegräns, vilket betyder att på försäljningar och transporter av varor mellan EU:s skatteområde och landskapet Åland tillämpas export- och importbestämmelserna om handel med tredje länder. Också import som görs av privatpersoner eller andra icke skattskyldiga personer från Åland till det övriga Finland och tvärtom är huvudsakligen skattepliktiga.

Landskapet Ålands särställning inverkar inte på statens beskattningsrätt. I landskapet Åland tillämpas den allmänna momslagstiftningen (mervärdesskattelagen 1501/93 och momsförordningen 50/94), om annat inte stadgats i den särskilda lagen om landskapet Åland (lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen, 1266/96). Varor och tjänster som säljs inom landskapet Åland är momspliktiga enligt mervärdesskattelagens allmänna bestämmelser.

Bestämmelserna om gemenskapsintern handel tillämpas inte på sådana varuförsäljningar där varan avgår från landskapet Ålands territorium till en medlemsstat och inte heller på sådana inköp där varan kommer från en medlemsstat till landskapet Åland. Sådana försäljningar från landskapet Åland till EU-området anmäls inte på sammandragsdeklarationerna såsom gemenskapsinterna försäljningar trots att säljaren hade införts i registret över mervärdesskattskyldiga på grund av verksamheten som han bedriver i Finland. Momsnumret med FI i början som är avsett för gemenskapsintern handel får inte användas då varor säljs från landskapet Åland till EU-området eller då varor köps från EU-området till landskapet Åland.

En näringsidkare som registrerats som momsskyldig i Finland och som etablerat sig i landskapet Åland kan göra gemenskapsinterna försäljningar och -anskaffningar på EU-området, men varan får i dessa fall inte avgå från eller anlända till köparen på landskapets territorium.

Om ett åländskt momspliktigt företag säljer eller köper varor så att varan transporteras från en annan medlemsstat till det övriga Finland eller från det övriga Finland till en medlemsstat, är det fråga om gemenskapsintern handel. Det är fråga om gemenskapsintern handel också om varan transporteras mellan två medlemsstater. Närmare anvisningar om gemenskapsintern handel finns sidan, Mervärdesbeskattningen i EU-varuhandeln.

Ålands särställning inverkar i vissa fall också på momsbehandlingen av tjänstehandeln mellan landskapet samt övriga Finland och EU:s medlemsstater. Åländska näringsidkare får inte använda momsnummer som börjar med FI då de förvärvar tjänster som överlåts till landskapet eller då de säljer tjänster från landskapet Åland. I en sådan situation har åländska företag således inte sådana tjänsteinköp från andra EU-länder eller sådana tjänsteförsäljningar till andra EU-länder som ska deklareras i  momsdeklarationen. Dessa försäljningar och inköp ska deklareras i momsdeklarationen på samma sätt som tjänsteinköpen och -försäljningarna från och till länder utanför EU.

Skattskyldig som bedriver momspliktig verksamhet både i landskapet Åland och annorstädes i Finland registreras för hela sin verksamhet såsom en enda momsskyldig i registret över momsskyldiga.

De momsskyldiga företag som är verksamma endast i landskapet Åland införs också i samma register med de övriga momsskyldiga.

Landskapet Ålands särställning inverkar inte på momsskyldigas rätt till avdrag. I handeln mellan landskapet och det övriga Finland har en momsskyldig köpare rätt till normala avdrag. Den momsskyldige är berättigad till avdrag och återbäring också för utgifter som ansluter sig till försäljning av varor och tjänster som befriats från moms med stöd av speciallagen.

2 Kommersiell import och export av varor

2.1 Export

Den fiskala gränsen mellan landskapet Åland och det övriga Finland innebär att försäljning av varor och till dem anslutna tjänster som transporteras från landskapet Åland till övriga delar av Finland och från övriga delar av Finland till landskapet är momsfri.

Försäljning av varor är momsfri, då

 1. säljaren eller någon annan för hans räkning transporterar varan från det övriga Finland till landskapet Åland eller från landskapet Åland till det övriga Finland;
 2. ett självständigt transportföretag på uppdrag av köparen transporterar varan direkt från det övriga Finland till landskapet Åland eller från landskapet Åland till det övriga Finland;
 3. den näringsidkare som köper varan avhämtar den för att direkt föra den från det övriga Finland till landskapet Åland eller från landskapet Åland till det övriga Finland. Varan får förvärvaren inte använda innan transporten börjar.
 4. varan levereras på uppdrag och med debitering av köparen till en näringsidkare för en arbetsprestation och för vidare leverans från det övriga Finland till landskapet Åland eller från landskapet Åland till det övriga Finland.

På exporten från landskapet Åland till andra stater tillämpas mervärdesskattelagens allmänna bestämmelser om export. För momsbeskattningen av exportförsäljningen har redogjorts närmare sidan, Mervärdesbeskattningen i exporthandeln.

2.2 Import

Eftersom exporten från landskapet Åland till det övriga Finland och från det övriga Finland till landskapet Åland är momsfri, beskattar tullmyndigheten på motsvarande sätt importen på destinationsorten. I dessa situationer tillämpas mervärdesskattelagens bestämmelser om import av varor.

Skyldig att betala moms på import av en vara är varuhavaren, dvs. den som gör tullklareringen för sin egen räkning eller den för vars räkning tullklareringen görs. Skyldighet att betala moms gäller för alla, varför till exempel den omständigheten att importören idkar näring eller inte saknar betydelse. Den momsskyldige kan själv dra av den moms som uppburits i samband med importen av de avdragbara förnödenheter som han importerat om villkoren för avdragsrätten uppfylls.

Importförfarandet tillämpas också då företaget överför sina egna omsättnings- eller anläggningstillgångar från Åland till det övriga Finland och tvärtom.

Motsvarande importbestämmelser tillämpas på import av varor till landskapet Åland från en annan stat.

Tullverkets registrerade kunder som enligt tullagstiftningen är berättigade till periodförtullning betalar momsen på varor som importerats under kalendermånaden från landskapet Åland till det övriga Finland eller från det övriga Finland till landskapet Åland senast den 15 i den andra månaden efter kalendermånaden. Samma gäller också för varor som importeras från andra medlemsstater till landskapet.

Den som importerar begagnade varor kan under vissa förutsättningar beviljas importlättnader på basis av den dolda skatten som ingår i varans anskaffningspris. Dubbelbeskattning kan undanröjas då en begagnad vara importeras från det övriga Finland eller från andra EU-medlemsstater till landskapet Åland eller från landskapet till det övriga Finland. Ärendet behandlas närmare i punkt 6.2.

2.3 Förenklat beskattningsförfarande mellan landskapet Åland och det övriga Finland

På export- och importförfarandet mellan landskapet Åland och det övriga Finland kan förenklat beskattningsförfarande tillämpas. Ytterligare information om s.k. förenklat gränsbeskattningsförfarande mellan landskapet Åland och det övriga Finland finns i informationsbladet Tullstyrelsens meddelanden nr 324/1996 Deklarations- och importbeskattningsförfaranden med anledning av den åländska skattegränsen, nr 80/1997 Vissa specialsituationer vid deklarations- och importbeskattningsförfarandena med anledning av den åländska skattegränsen och nr 151/1997 Vissa kompletterande anvisningar för skattegränsförfarandet mellan landskapet Åland och övriga Finland.

Den som exporterar eller importerar varan kan fungera som ombud. Då accepterar tullmyndigheten exportdeklarationen också som importdeklaration. Den som fungerar som ombud behöver inte ha någon skriftlig fullmakt, utan faktura, beställning eller annan avtalshandling anses bevisa att ombudet har befullmäktigande.

Förutsättningarna för exportens momsfrihet bör man kunna verifiera med handlingar i säljarens bokföring. Det tydligaste och entydigaste beviset på momsfri export är antingen tullens elektroniskt utförselbekräftade överlåtelsebeslut om utförseln av varan eller ett beskattningsbeslut som fåtts hos tullmyndigheten. Också till exempel fraktsedeln och betalningsverifikatet kan betraktas som tillräckligt bevis.

Om företaget får en faktura där också hemlandets moms ingår, kan dubbelbeskattningen rättas genom att be en ny faktura från säljaren.

Förutsättningen för avdragsrätten av momsen på en importerad vara är ett förtullningsbeslut och därtill anslutna handlingar. I detta fall utgörs förtullningsbeslutet antingen av den skattedeklaration eller av det beskattningsbeslut som tullen fastställt.

Avdraget hänförs till den kalendermånad under vilken den importerade varan har förtullats. Tullverkets registrerade kund som berättigats till periodförtullning är likväl berättigad att dra av momsen på importen under den kalendermånad under vilken skyldighet att betala moms för importerad vara har uppkommit. Denna rättighet gäller för importer från landskapet Åland till det övriga Finland samt importer från det övriga Finland och från andra EU-medlemsstater till landskapet.

2.4 Vissa specialsituationer vid varubeskattningen mellan landskapet Åland och det övriga Finland

2.4.1 Kommersiella postförsändelser mellan landskapet Åland och det övriga Finland

På grund av skattegränsen är varuleverans per post (t.ex. postförsäljning) från landskapet Åland till det övriga Finland och från det övriga Finland till landskapet Åland momsfri. På motsvarande sätt är dock import av dem momspliktig.

Import av brev- och postförsändelser är momsfri, om postförsändelsens värde är mindre än 22 euro. Momsfriheten gäller inte för alkohol- och tobaksprodukter eller för parfymer.

Mera information om s.k. förenklat gränsbeskattningsförfarande i fråga om beskattning av momspliktiga postförsändelser finns i informationsbladet Tullstyrelsens meddelanden nr 151/1997 Postförsändelser och skattegränsförfarandet mellan landskapet Åland och övriga Finland. Om säljaren har tillämpat det förenklade gränsförfarandet, bifogas till bokföringsmaterialet en utredning om försäljningens momsfrihet. Om köparen är momsskyldig, ska avdragsrätten bevisas på sätt som beskrivits i punkt 2.3.

Förenklat gränsbeskattningsförfarande kan inte tillämpas på försäljningar mellan landskapet Åland och andra stater.

2.4.2 Skattegrunden för en vara som har reparerats

Skattegrunden för en vara som har reparerats, tillverkats eller annars behandlats utanför landskapet Ålands territorium och likaså för en vara av samma slag som har importerats till landskapet i stället för den som sänts för reparation är beloppet av reparations-, behandlings- eller motsvarande kostnaderna och fraktkostnaderna samt värdet av delarna som fogats till varan. Detta tillämpas emellertid inte om varan har sålts momsfritt till det övriga Finland eller till utlandet. Bestämmelsen tillämpas inte heller om en vara som varit i avdragbar användning på Åland har sålts i det övriga Finland eller utomlands.

Vad ovan konstaterats om skattegrunden för en motsvarande vara som har importerats till landskapet i stället för den som sänts för reparation till det övriga Finland tillämpas också då den defekta varan har importerats till det övriga Finland, förstörts under myndighetens tillsyn eller överlåtits till staten utan att förorsaka kostnader till staten och innan tullen har bokfört tullarna för den vara som importerats i stället på konton i bokföringen.

2.4.3 Momsfria returvaror

På grund av den fiskala gränsen mellan landskapet Åland och det övriga Finland är import av varor som enligt artikel 185 – 187 i tullkodexen är tullfria momsfri då varorna importeras från det övriga Finland till landskapet Åland under förutsättning att varorna inte har sålts momsfritt utanför landskapet eller att varorna som i landskapet har använts på sätt som berättigar till avdrag inte har sålts utanför landskapet. Det nämnda förfarandet tillämpas på motsvarande sätt också på importen från landskapet Åland till det övriga Finland samt på importen från landskapet Åland till det övriga Finland samt på importen från EU-länder och tredje länder till landskapet Åland. Regleringen motsvarar den i 94 § 18 punkten mervärdesskattelagen avsedda momsfria importen från länder utanför EU.

3 Momsfri försäljning till resande

3.1 Försäljning till resande med hemort i landskapet Åland, i det övriga Finland, Norge, Sverige eller Danmark

Försäljning i landskapet Åland till resande vars hemort är i det övriga Finland, i Sverige, Danmark eller Norge och försäljningen till en person i Finland vars hemort är på Åland är momsfri under följande förutsättningar:

 1. varornas försäljningspris exklusive moms är minst 170 euro och
 2. resenären för med sig varorna som resgods omedelbart i anslutning till försäljning till det land där hans hemort finns (till landskapet Åland, om resenärens hemort finns på Åland) och
 3. då resenären betalar momsen i samband med importen.

Till säljarens bokföring ska fogas en utredning om att moms på varan har betalts till ovan nämnda plats i samband med importen. Köparens hemort ska kontrolleras på passet eller på andra handlingar på basis av vilka hemorten kan utredas tillförlitligt.

Om kunden är tullverkets registrerade gränsbeskattningskund, kan man i försäljningar mellan landskapet Åland och det övriga Finland i stället för det ovan nämnda förfarandet tillämpa det förenklade förfarandet där säljaren kan vara köparens ombud och ta hand om betalning av momsen på köparens import till tullverket. Tullstyrelsen har gett närmare anvisningar i ärendet.

I samband med förenklat förfarande ska man till säljarens bokföring foga en utredning om att säljaren har på köparens vägnar betalt momsen till tullverket. Den här momsen är inte avdragbar för säljaren.

3.2 Försäljning i landskapet Åland till en resande med hemort annanstans än i Finland, Sverige, Danmark eller Norge

Moms betalas inte på försäljning i landskapet Åland av varor som medförs som bagage till en passagerare som har sin hemort annanstans än i Finland, Sverige, Danmark eller Norge om han för varorna med sig oanvända inom tre månader efter försäljningsmånaden och om vederlaget som uppburits för varan är minst 40 euro.

I en faktura eller i ett annat verifikat över försäljningen ska alltid finnas följande uppgifter åtminstone på finska eller på svenska:

 1. köparens namn, hemort, passens nummer, stadigvarande adress och underskrift,
 2. säljarens namn, postadress samt FO-nummer,
 3. varornas mängd och typ, skattegrunden per skattesats, skattesats, momsen som ska betalas i euro, utgifter som eventuellt uppbärs från köparen, beloppet som återbetalas till köparen samt,
 4. varornas leveransdag.

Då kunden lämnar landskapet låter han tullmyndigheten stämpla fakturan på utfartstullanstalten. På basis av den stämplade fakturan som kunden returnerat kan säljaren bokföra försäljningen som momsfri försäljning.

Motsvarande momsfrihet tillämpas på försäljningens i det övriga Finland på resenärer som kommer utanför EU.

Säljaren kan bedriva tax-free försäljning också med hjälp av en återbäringsaffär som beviljats koncession av handels- och industriministeriet.

Närmare anvisningar om momsbehandlingen av momsfri försäljning till resanden finns sidan, .

4 Privatpersoners och andra icke – momsskyldigas införsel

4.1 Resandes momsfria hemkomstgåvor

Den som reser från landskapet Åland till andra delar av landet eller från andra delar av landet till landskapet får i sitt personliga bagage momsfritt föra in andra varor än alkohol, alkoholdrycker, tobaksprodukter och bränslet i motordrivna transportmedel till ett värde av högst 300 euro. Om resanden har anlänt flyg- eller sjöledes med ett annat luftfartyg eller fartyg än ett luftfartyg eller fartyg i nöjesbruk, är det maximala värdet för momsfri införsel dock 430 euro.

I de ovan nämnda värden inkluderas inte personligt resgods som resanden infört tillfälligt eller resgods som resanden återinfört eller en tillfällig utförsel och resandens personliga läkemedel.

Resanden får dessutom momsfritt föra in begränsade mängder alkohol, tobaksprodukter (se bilagan) och bränsle i motordrivna transportmedel.

En förutsättning för momsfriheten är att införseln inte är av kommersiell natur.

4.2 Rätten för personalen på ett transportmedel att momsfritt föra in varor

Den som hör till personalen på ett transportmedel i yrkesmässig trafik mellan Finland och tredje land får momsfritt föra in varor från sina arbetsresor under en kalendermånad i en mängd som motsvarar den mängd som resande har rätt att föra in i sitt personliga resgods på en gång. En förutsättning för momsfriheten är dessutom att den som för in varorna antecknar varorna i en förtullningsbok på det sätt som Tullstyrelsen föreskrivit i samband med införseln.

Bestämmelsen tillämpas även på

 1. personal på ett transportmedel i trafik mellan landskapet Åland och en annan medlemsstat än Finland
 2. personal på ett transportmedel mellan Finland och en annan medlemsstat med uppehåll i landskapet Åland samt
 3. personal på ett transportmedel i yrkesmässig trafik mellan landskapet Åland och det övriga Finland och på personal på ett transportmedel i landsvägstrafik som anländer med ett fartyg som är berättigad till momsfri försäljning.

4.3 Postförsändelser mellan privatpersoner

Varor som sänts per post mellan privatpersoner från landskapet Åland till andra delar av landet och från andra delar av landet till landskapet har befriats från moms på import om värdet på införseln inte överstiger 45 euro. För alkohol- och tobaksprodukter, parfymer, kaffe eller te har det dessutom ställts kvantitativa begräsningar.

4.4 Övriga varuöverföringar mellan privatpersoner

Privatpersonernas varuöverföringar från landskapet Åland till det övriga Finland och från det övriga Finland till landskapet Åland omfattas i regel av importbeskattningen. Om något särskilt stadgande om befrielse från moms inte finns, beskattas dessa varor i samband med importen.

Importören av begagnade varor kan under vissa förutsättningar beviljas importlättnad på basis av den dolda skatten som ingår i varans anskaffningspris. Dubbelbeskattningen kan undanröjas då varan importeras från det övriga Finland eller från andra EU-medlemsstater till landskapet Åland eller från landskapet till det övriga Finland. Ärendet behandlas närmare i punkt 6.2.

Bestämmelserna om momsfrihet som gäller varuimport från tredje länder till Finland gäller också för införsel från landskapet Åland till det övriga Finland och från det övriga Finland till landskapet Åland. Momsfri kan således vara bl.a. import av flyttgods, bröllopsgåvor och arvegods.

5 Tjänster

5.1 Allmänt

Beskattningsplatsen för försäljning av tjänster bestäms på basis av mervärdesskattelagens bestämmelser om försäljningsland. Bestämmelserna om försäljningslandet beträffande försäljning av tjänster har redogjorts närmare sidan Momsbeskattningen av tjänster vid utrikeshandel.

Nedan har redogjorts för de bestämmelser om försäljningar av tjänster som beror av landskapet Ålands särställning. Eftersom landskapet Åland utgör en del av Finland, tillämpar man på andra försäljningar av tjänster än de nedan nämnda försäljningarna av tjänster mellan landskapet och det övriga Finland samt landskapet och andra stater allmänna bestämmelser om försäljning av tjänster.

En åländsk näringsidkare kan enligt de allmänna bestämmelserna i mervärdesskattelagen dra av momsen på tjänster som han köpt från en annan näringsidkare i det övriga Finland. Näringsidkare som är verksam i det övriga Finland har motsvarande rättighet i fråga om tjänster som köpts från Åland.

5.2 Persontransporttjänster

En persontransporttjänst anses ha sålts i Finland om transporten utförs här. En persontransporttjänst som utförs direkt till utlandet eller från utlandet är momsfri.

Persontransporttjänsterna mellan landskapet och det övriga Finland är momspliktiga. Persontransporterna mellan landskapet och andra länder är momsfria.

5.3 Varutransporter och till dem anknutna tjänster

Försäljningen av varutransporter som gäller varor som transporteras utanför EU och till dessa direkt anknutna lastnings- och lossningstjänster samt andra motsvarande tjänster är momsfri. Momsfria är också ovan nämnda tjänster som gäller varor i externt förpassningsförfarande eller varor i internt förpassningsförfarande som importeras.

Då varan importeras inkluderas i skattegrunden transport-, lossnings- och lastningskostnaderna samt övriga till importen av varan anslutna kostnader fram till den första destinationsorten i transportkontraktet. Om man vid den tidpunkt då skyldighet att betala moms uppkommer vet att varan transporteras till en annan destinationsort inom EU, inkluderas i skattegrunden de ovan nämnda kostnaderna fram till denna destinationsort.

Tjänster i anslutning till varutransporter och till dem anslutna tjänster är momsfria mellan landskapet Åland och det övriga Finland, eftersom de beskattas i samband med import. Momsfria är också postförsändelser mellan landskapet Åland och det övriga Finland.

Tjänster i anslutning till varutransporter mellan landskapet Åland och andra stater jämte till dem anslutna tjänster är också momsfria.

5.4 Tjänster som avser lös egendom

Försäljningen av i Finland utförda arbetsprestationer som hänför sig till lösa föremål är momsfri, om varan exporteras omedelbart utanför EU utan att använda den här. Säljaren eller ombudet kan vara varans exportör. Den som köper tjänsten kan vara exportör endast då köparen är en utländsk näringsidkare som inte är momsskyldig i Finland.

Denna momsfrihet tillämpas också i handel mellan landskapet Åland och det övriga Finland samt mellan landskapet och övriga länder. I handel mellan landskapet Åland och det övriga Finland kan dock exportören också vara en i Finland som momsskyldig registrerad köpare av arbetsprestationer.

5.5 Långtidsuthyrning av transportmedel

Då man tillämpar bestämmelsen om försäljningsland avses med transportmedel fordon och andra sådana redskap och anordningar som konstruerats och används för transport av personer eller varor och som fordon kan dra eller skjuta framför sig. Containrar är inte transportmedel.

Beskattningsplatsen för uthyrningen av transportmedel avgörs av om det är fråga om kort- eller långtidsuthyrning. Med korttidsuthyrning avses att transportmedlet får innehas eller användas under en sammanhängande period om högst 30 dagar och, när det gäller fartyg, högst 90 dagar. Sådan uthyrning som överskrider dessa gränser utgör långtidsuthyrning.

Försäljning av långtidsuthyrning av transportmedel mellan landskapet Åland till det övriga Finland är momspliktig.

Bestämmelser som under tiden 1.1.2010 – 31.12.2012 tillämpas på sådan långtidsuthyrning av transportmedel som sålts till konsumenter

Försäljningslandet för en långtidsuthyrning av transportmedel som sålts till konsumenter bestäms enligt den allmänna bestämmelsen om försäljning till konsumenter. Tjänsten anses ha sålts i Finland om den överlåts från ett fast driftställe som säljaren har här i landet eller, när tjänsten inte överlåts från ett fast driftställe, om säljaren har sin hemort här.

Om långtidsuthyrningen enligt den allmänna bestämmelsen har sålts utanför EU men om den faktiskt konsumeras enbart i Finland, anses försäljningen ske här i Finland. Om långtidsuthyrningen enligt den allmänna bestämmelsen har sålts i Finland men om den faktiskt konsumeras enbart utanför EU, anses försäljningen inte ske i Finland.

Sådan långtidsuthyrning av transportmedel som sålts till konsument och som enligt den allmänna bestämmelsen skulle ha sålts utomlands anses ha sålts i Finland om tjänsten faktiskt konsumeras i landskapet. Sådan långtidsuthyrning av transportmedel som sålts till konsument och som enligt den allmänna bestämmelsen skulle ha sålts i landskapet Åland anses ha sålts utomlands om tjänsten faktiskt konsumeras enbart i någon annan medlemsstat eller utanför EU.

Bestämmelser som fr.o.m. 1.1.2013 tillämpas på sådan långtidsuthyrning av transportmedel som sålts till konsumenter

Fr.o.m. ingången av 2013 tillämpar man i landskapet Åland samma bestämmelser på långtidsuthyrning av transportmedel till konsumenter som i det övriga Finland.

5.6 Immateriella tjänster

Immateriella tjänster som sålts till näringsidkare beskattas i köparens etableringsland. I köparens etableringsland beskattas också de immateriella tjänster som överlåts till konsumenter om köparens hemort finns i ett land utanför EU. Om en immateriell tjänst säljs till en konsument vars hemort är i Finland eller i en annan EU-medlemsstat, beskattas tjänsten i Finland om tjänsten överlåts från säljarens härvarande fasta driftställe. Om tjänsten inte överlåts från ett fast driftställe, beskattas tjänsten i Finland, om säljaren har sin hemort här.

Försäljning av immateriella tjänster mellan landskapet Åland och det övriga Finland är momspliktig på normalt sätt.

Försäljningarna av immateriella tjänster mellan näringsidkare beskattas alltid i köparens etableringsland även om säljaren eller köpare är från landskapet Åland. Även immateriella tjänster som sålts från landskapet Åland till konsumenter i länder utanför EU är momsfria. På motsvarande sätt är immateriella tjänster som överlåtits från länder utanför EU till landskapet Åland är momsfria.

Åländska näringsidkares försäljningar av immateriella tjänster till konsumenter i EU-länder beskattas i Finland. Även försäljning av immateriella tjänster till åländska konsumenter från näringsidkare som är etablerad i något EU-land beskattas i Finland. En näringsidkare som är etablerad inom EU måste momsregistrera sig i Finland om han säljer immateriella tjänster till åländska konsumenter.

5.7 Teletjänster, radio- och televisionssändningar, samt elektroniska tjänster

Beskattning av tele-, sändnings- och elektroniska tjänster i samband med landskapet Åland behandlas i Skatteförvaltningens anvisning ”Mervärdesbeskattning av teletjänster, sändningstjänster och elektroniska tjänster”.

5.8 Resebyråtjänster

Försäljning av resebyråtjänster har stadgats momsfri till den del som det är fråga om tjänster och varor som andra näringsidkare utanför EU överlåter för att direkt utnyttjas av resande.

Denna bestämmelse tillämpas dock inte på försäljningar mellan landskapet Åland och det övriga Finland. Dessa försäljningar är momspliktiga på normalt sätt. På resebyråtjänster som sålts på Åland tillämpas samma bestämmelser som på resebyråtjänster som sålts i det övriga Finland.

5.9 Förmedlingstjänster av momsfria varor och tjänster i anslutning till internationell handel

Förmedlingstjänsterna är i huvudsak momspliktiga tjänster. De är momsfria endast då de särskilt stadgats som momsfria. Bland annat följande förmedlingar om utförts i Finland är momsfria:

 • förmedlingstjänster som gäller momsfri export av varor till utanför gemenskapen
 • förmedlingstjänster i anslutning till momsfria varutransporttjänster och lastnings- och lossningstjänsters som direkt ansluter sig till sådan transport samt i anslutning till annan motsvarande förmedling, samt
 • förmedling av försäljning av arbetsprestation som hänför sig till en momsfri vara som avses ovan i punkt 5.4.

Ovan nämnda förmedlingstjänster är momsfria också i varuhandeln mellan landskapet Åland och det övriga Finland.

Momsfri är också förmedling i anslutning till den momsfria försäljningen ombord på fartyg i trafik från eller till landskapet Åland, förmedling i anslutning till den momsfria försäljningen på Ålandsflyg och förmedling i anslutning till momsfri försäljning till resande i landskapet Åland.

6 Vissa specialfrågor

6.1 Momsfrihet i anslutning till upplagringsförfarande, friområden m.m.

Momsfriheter i anslutning till upplagringsförfaranden, friområden och frilager som avses i 72h–72n § i mervärdesskattelagen tillämpas också på förfaranden både i landskapet Åland och i det övriga Finland.

Skatteupplagringsförfarandet som avses i mervärdesskattelagen kan tillämpas också på varor som används i momsfri försäljning mellan Åland och det övriga Finland och på varor i momsfri försäljning på flygplatser i anslutning till Ålandsflyg.

Enligt 72 l § 2 mom. 4 punkten i mervärdesskattelagen betalas moms inte på överföringen av en vara från ett tull- eller skatteupplagringsförfarande, ett friområde eller frilager om varan överförs utanför EU. På grund av den fiskala gränsen är också motsvarande varuöverföringar mellan landskapet Åland och det övriga Finland momsfria. Momsfriheten gäller också varuöverföringar från landskapet Åland till andra stater.

6.2 Begagnade varor samt konstverk, samlarföremål och antikviteter

En momsskyldig återförsäljare kan under vissa förutsättningar tillämpa marginalskatteförfarandet på de begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter som han köpt för momsbelagd återförsäljning momsfritt. Marginalskatteförfarandet har förklarats närmare sidan Marginalbeskattning av begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter vilken tillämpas i samband med mervärdesbeskattningen.

Eftersom marginalskattesystemet inte kan tillämpas på varor som säljs utanför EU eller köps därifrån (med undantag av själv importerade konstverk, samlarföremål och antikviteter), kan marginalbeskattningen inte heller tillämpas på försäljningar över den fiskala gränsen.

Marginalbeskattningsförfarandet kan tillämpas på försäljning av alla sådana varor som momsskyldiga återförsäljare har

 1. köpt i landskapet Åland och importerat till det övriga Finland
 2. köpt från det övriga Finland eller från en annan EU-medlemsstat och importerat till landskapet Åland och på vilka förfarandet om skattelättnad vid import har tillämpats.

Marginalskatteförfarandet kan tillämpas i de nämnda situationerna trots att återförsäljarens inköp hade varit momsbelagt.

Förfarandet om skattelättnad vid import kan tillämpas på varor som importeras från det övriga Finland eller från en annan EU-medlemsstat till landskapet Åland eller från landskapet till det övriga Finland och i vilkas anskaffningspris dold skatt ingår. Med dold skatt som ingår i varans anskaffningspris avses den omsättnings- eller mervärdesskatt, som ska ha betalts för varan i Finland eller i en annan medlemsstat i samband med skattebelagd anskaffning och som inte har kunnat dras av och som fortsättningsvis ingår i varans anskaffningspris vid importen. För att förfarandet om skattelättnad vid import ska kunna tillämpas, ska importören framlägga en utredning om beloppet av den dolda skatten. För importlättnaden redogörs närmare i informationsbladet Tullstyrelsens meddelanden nr 273/199 Slopande av dubbelbeskattningen för begagnade varor till följd av den åländska skattegränsen fr.o.m. 1.1.2000.

Återförsäljare som importerat en begagnad vara får i sin marginalskattekalkyl inräkna i inköpspriset också den moms som efter importlättnaden eventuellt ska betalas för importen.

Marginalskatteförfarandet kan under ovan nämnda förutsättningar tillämpas på import till landskapet Åland eller till det övriga Finland från ett territorium på vilket man i Europeiska unionens tull- och skattelagstiftning tillämpar samma principer som på landskapet Åland.

Marginalskatteförfarandet kan dessutom tillämpas på konstverk, samlarföremål och antikviteter som skaffas över den fiskala gränsen. På import av dessa föremål över den fiskala gränsen mellan det övriga Finland och landskapet Åland tillämpas en lägre skattesats på 8 procent.

På försäljningar inom landskapet Åland kan marginalbeskattningsförfarandet tillämpas på normalt sätt. En näringsidkare från landskapet Åland kan tillämpa marginalbeskattningsförfarandet till exempel på en vara som han köpt momsfritt från en åländsk privatperson. Om varan säljs från landskapet till det övriga Finland skall marginalbeskattningsförfarandet upplösas.

6.3 Förbud att dra av frimärken

Moms som ingår i anskaffningspriset på frimärken får inte dras av om moms inte ska betalas för försäljning av transporttjänsten med den grund att transporten sker till utlandet. Eftersom varutransporttjänster mellan landskapet Åland och det övriga Finland är momsfria, gäller avdragsförbudet också postförsändelserna mellan landskapet och det övriga Finland.

6.4 Återbäring av moms till idkare av finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet

En näringsidkare är berättigad att som återbäring få momsen som ingått i priset på varan eller tjänsten om anskaffningen hänför sig till försäljning av momsfria finansiella tjänster eller försäkringstjänster och köparen är en näringsidkare som inte har hemort eller fast driftställe i gemenskapen eller om försäljningen har direkt samband med varor som är avsedda att exporteras till en plats utanför EU:s territorium. Bestämmelsen tillämpas på försäljningar från landskapet Åland och från det övriga Finland till platser utanför EU.

Den ovan nämnda avdragsrätten gäller också momsen på anskaffning av finansierings-, och försäkringstjänster när tjänsterna ansluter sig till varuexport mellan landskapet Åland och det övriga Finland. Till återbäring berättigar också ovan nämnda tjänster som ansluter sig till export från landskapet Åland till övriga EU-medlemsstater.

Rätt till återbäring finns inte då den som köper de finansiella tjänsterna eller försäkringstjänsterna är en sådan näringsidkare som har sin hemort eller ett fast driftställe i landskapet Åland eller i det övriga Finland och försäljningen inte ansluter sig till moms fri export.

7 Proviantering samt försäljning på fartyg och flyglatser

7.1 Proviantering

Med proviantering avses att transportmedel förses med varor som ska användas av personalen, passagerarna eller transportmedel under en eller flera resor.

Försäljning av en vara för försäljning ombord på ett fartyg eller ett luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik, dvs. proviantering, har befriats från moms. Momsfri är också införsel av varor som avses för sedvanlig proviantering av fartyg eller luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik.

Enligt lagen om beskattning i vissa fall av varor, som säljs ombord på passagerarfartyg i utrikestrafik (397/69), nedan provianteringsskattelagen, betalas moms för en vara som i Finland överlåts till ett sådant fartyg i trafik mellan Finland och Sverige eller Danmark som på nämnda sträcka gör ett uppehåll på eller vars avgångsort är belägen i landskapet Åland, för att ombord på fartyget säljas till passagerare. Lagen tillämpas också på fartyg i trafik mellan Finland och Norge.

Enligt provianteringsskattelagen betalas inte moms på i provianteringsavtalet nämnda alkoholdrycker, tobaksvaror, sötsaker och kosmetikaprodukter och andra varor vars pris per enhet vid leveransen till fartyget inte överstiger 65 euro. Moms som uppburits med stöd av provianteringsskattelagen är inte avdragsgill vid momsbeskattningen. Momsen som påförs med stöd av provianteringsskattelagen debiteras av tullmyndigheten.

Provianteringsskattelagen tillämpas inte i direkt trafik mellan det finska fastlandet och Sverige eller Danmark.

Enligt 3 § i provianteringsskattelagen är skyldig att betala skatter och avgifter med stöd av provianteringsskattelagen den som tar varan till fartyget i avsikt att sälja den till passagerarna ombord på fartyget.

7.2 Försäljning ombord på fartyg och luftfartyg

Försäljning till resande ombord på fartyg eller luftfartyg som trafikerar mellan Finland och någon annan stat och gör ett uppehåll också på Åland samt ombord på luftfartyg som trafikerar endast mellan Åland och det övriga Finland är under resan momsfri under vissa förutsättningar.

Till passagerare kan momsfritt säljas varor som nämns i bilagan högst de mängder som anges där. Öl kan dock säljas högst två liter. Därutöver kan till passagerare säljas momsfritt andra tobaksprodukter än de som nämns i bilagan, kaffe, te samt kosmetika, choklad- och konfektyrvaror.

Försäljning av varor och tjänster ombord på fartyg som trafikerar enbart mellan landskapet Åland och det övriga Finland är alltid momspliktig.

På försäljning ombord på fartyg och luftfartyg som trafikerar mellan medlemsstaterna och som inte gör

ett uppehåll på Åland tillämpas följande bestämmelser:

 • Moms betalas inte på försäljning av tjänster och varor som konsumeras under resan.
 • Moms betalas på försäljning av varor som tas med såsom resgods.

Försäljning av varor och tjänster ombord på fartyg och luftfartyg som trafikerar från Finland till andra orter utanför EU-området än Åland är skattefri.

7.3 Försäljning från butik på flygplats

Från ett tullager eller ett skatteupplag (flygfältsbutik) som finns på en flygplats kan varor under vissa förutsättningar säljas momsfritt till passagerare.

Till passagerare som reser från landskapet Åland till det övriga Finland eller vice versa kan i bilagan nämnda varor säljas momsfritt högst de mängder som nämnts i bilagan. Dessutom kan säljas momsfritt öl högst två liter, choklad och sötsaker samt andra tobaksvaror och kosmetika än de som nämns i bilagan.

Till person med hemort i Norge får säljas momsfritt endast alkoholdrycker, tobaksvaror, choklad, sötsaker, parfymvaror, kosmetika och toalettvaror. Detta gäller för flygplatsbutiker både på Åland och i det övriga Finland.

Försäljning av varor som säljs från flygplatsbutiker på Åland för att medföras som bagage av resande som reser till något annat land än Finland eller vars hemort är i Norge, är momsfri.

Bilaga

95 a § och 95 b § i mervärdesskattelagen

Tobaksprodukternas maximimängder:

 1. 200 cigaretter,
 2. 100 cigariller,
 3. 50 cigarrer eller
 4. 250 gram pip- och cigarettobak.

En resande får föra in flera än en tobaksprodukt momsfritt, om de procentuella andelarna av de momsfria maximimängderna uppgår till sammanlagt högst 100.

Som cigariller betraktas cigarrer som väger högst 3 gram styck.

Alkoholdryckernas maximimängder
4 liter icke-mousserande viner och 16 liter öl. Dessutom

 1. 1 liter alkohol eller alkoholdrycker med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent eller
 2. 2 liter alkohol eller alkoholdrycker med en alkoholhalt på högst 22 volymprocent.

En resande får momsfritt föra in produkter enligt såväl 1 som 2 punkten, om de procentuella andelarna av de skattefria maximimängderna uppgår till sammanlagt högst 100.

Den procentuella andelen beräknas enligt följande. Först räknas en procentandel ut för den mängd av varje tobakssort eller för den mängd av vardera alkoholsorten som förs in i förhållande till den maximala mängd som momsfritt får föras in av sorten i fråga. Sedan räknas de givna procentandelarna ihop, och momsfriheten gäller för högst 100 procent.

Exempel 1: En resande för in 100 cigaretter och 50 cigariller, dvs. endast hälften av den maximala mängden för vardera sorten. Summan av procentandelarna är 100 procent, och införseln är således momsfri.

Exempel 2: En resande för in en halv liter av en alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent och en liter av en alkoholdryck med en alkoholhalt på högst 22 volymprocent, dvs. endast hälften av den maximala mängden för vardera sorten. Summan av procentandelarna 100 procent, och införseln är således momsfri.


(Tidigare Skatteförvaltningens publikation 176r)Sidan har senast uppdaterats 1.1.2017