Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skattedeklaration – deklarationsanvisning för föreningar, stiftelser, kommuner, församlingar m.m.

I denna deklarationsanvisning redogörs för de uppgifter som ska lämnas på skattedeklaration 6C. Du kan använda anvisningen när du deklarerar för år 2023 och 2024

Skattedeklaration 6C är avsedd för

 • föreningar
 • stiftelser
 • kommuner och samkommuner
 • evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkan och registrerade religionssamfund
 • studentkårer och nationer
 • yrkeshögskoleaktiebolag och universitet
 • renbeteslag
 • välfärdsområden.

Innehåll

 • Ändringar från och med skatteåret 2023
 • Basuppgifter
 • Specifikationsuppgifter (föreningar och stiftelser)
 • Uträkning av det skattefria och skattepliktiga resultatet (föreningar och stiftelser)
 • Specifikationsuppgifter (offentliga samfund)
 • Bilagor och övriga redogörelser
 • Korrigering och komplettering av uppgifter

Ändringar från och med skatteåret 2023

Skattedeklarationens struktur har ändrats. Deklarationen i MinSkatt visar endast de punkter som ditt samfund ska fylla i. Punkterna bestäms enligt samfundsformen, dvs. huruvida det är fråga om exempelvis en förening eller en kommun. Vilka punkter som ska fyllas i beror också på de alternativ du väljer när du fyller i deklarationen, exempelvis om föreningen eller stiftelsen är allmännyttig eller om den bedriver näringsverksamhet.

Pappersblankett 6C är däremot likadan för alla samfundsformer. Kontrollera att du fyller i endast de punkter som gäller samfundet i fråga. Detsamma gäller också när du deklarerar via andra elektroniska kanaler än MinSkatt.

Den här deklarationsanvisningen följer ordningen och rubrikerna i MinSkatt. Om du deklarerar på något annat sätt än i MinSkatt kan deklarationens struktur vara något annorlunda. Datainnehållet i deklarationen är dock detsamma, varför samma deklarationsanvisning kan också användas som stöd för andra deklarationssätt.

Datainnehållet i skattedeklarationen har inte ändrats för skatteåret 2024.

Basuppgifter

Kunduppgifter

Om samfundets adress i MinSkatt inte är korrekt, ska du anmäla den nya adressen med en ändringsanmälan via Företags- och organisationsdatasystemet (ytj.fi). Observera dock att föreningar inte kan anmäla adressen elektroniskt till Skatteförvaltningen och att en adressändring i föreningsregistret inte förmedlas till Skatteförvaltningen. Anmäl föreningens adressändring separat till Skatteförvaltningen med pappersblankett 6214r (ytj.fi).

Om du deklarerar i MinSkatt behöver räkenskapsperioden inte anges separat.

Om du deklarerar på annat sätt ska du i den här punkten ange samfundets räkenskapsperiod.

Kontaktuppgifter till en person som kan ge ytterligare information

Ange namn på och telefonnummer för den person som vid behov lämnar ytterligare information till Skatteförvaltningen.

Du kan i den här punkten i MinSkatt också välja de kontaktuppgifter som har sparats i samfundets egna uppgifter i MinSkatt.

Specifikationsuppgifter om föreningen eller stiftelsen

Den här delen gäller endast föreningar och stiftelser. Ange i den här punkten om föreningen eller stiftelsen är allmännyttig eller inte.

Om föreningen eller stiftelsen redan tidigare lämnat en skattedeklaration, ange uppgiften enligt beskattningsbeslutet för det föregående året. I vissa fall kan föreningen eller stiftelsen anse att situationen har ändrats från det föregående året och att den tidigare uppgiften om allmännyttighet inte längre är i kraft. En sådan situation kan uppstå om föreningens eller stiftelsens verksamhet har förändrats avsevärt. I så fall ska du här ange föreningens eller stiftelsens egen uppfattning om saken. Bifoga till deklarationen dessutom en fritt formulerad skriftlig redogörelse för allmännyttigheten i fasen Bilagor och övriga redogörelser. Välj Annan bilaga som bilagans typ.

Om föreningen eller stiftelsen har införts i Skatteförvaltningens register under skatteåret och Skatteförvaltningen inte har tagit ställning till allmännyttigheten, ska du här ange föreningens eller stiftelsens egen uppfattning om detta.

Läs mer om allmännyttigheten av föreningar eller stiftelser.

Allmännyttiga föreningar eller stiftelser är skyldiga att betala skatt för sin näringsinkomst och för inkomst av en fastighet eller fastighetsdel som använts för andra än allmänna eller allmännyttiga ändamål. Om föreningen eller stiftelsen inte är allmännyttig är den skyldig att betala skatt på alla sina inkomster.

Den här punkten gäller endast allmännyttiga föreningar eller stiftelser. Svara Ja i MinSkatt om samfundets ansökan om skattelättnad har inletts eller om samfundet redan har meddelats ett godkänt beslut för skatteåret i fråga. Läs mer om skattelättnad.

Frågan visas i MinSkatt endast för de föreningar och stiftelser som i den tidigare punkten har angett att de är allmännyttiga. Ange här om samfundet äger fastigheter, såsom tomter, skogsfastigheter eller andra lägenheter eller byggnader eller konstruktioner på dessa.

Följande, preciserande punkter visas i MinSkatt beroende på hur du svarar på olika punkter. Om du till exempel meddelar att samfundet inte har fastigheter eller skattepliktiga fastighetsinkomster, visar uträkningen i MinSkatt inga punkter för fastighetsinkomst.

Andra deklarationssätt har inte en motsvarande funktion som automatiskt skulle styra eller begränsa de uppgifter som ska lämnas i deklarationen. Om du lämnar deklarationen på en pappersblankett eller i filformat ska du kontrollera att du lämnar just de uppgifter i uträkningen i skattedeklarationen som föreningen eller stiftelsen i fråga ska lämna.

Frågan visas i MinSkatt endast om du svarade Ja i den föregående punkten. Svara Ja på frågan om föreningen eller stiftelsen under skatteåret mottagit skattepliktiga fastighetsinkomster. Därtill ska du fylla i kolumnen som gäller fastighetsinkomst (och virkesförsäljning) i fasen Uträkning av skattefritt och skattepliktigt resultat. Fastighetsinkomster är skattepliktiga om fastigheten inte används för allmänna eller allmännyttiga ändamål, utan den exempelvis hyrs ut för privat bruk. Också inkomster av virkesförsäljning är skattepliktiga fastighetsinkomster.

Om du deklarerar på något annat sätt än i MinSkatt och föreningen eller stiftelsen har fått skattepliktig fastighetsinkomst, ska du ange inkomsterna i uträkningen av det bokföringsenliga och skattepliktiga resultatet (i kolumnen Skattepliktig fastighetsinkomst och virkesförsäljning på pappersblanketten).

Kontrollera om din fastighetsinkomst är skattepliktig eller skattefri inkomst.

Frågan visas i MinSkatt endast för de föreningar och stiftelser som i den tidigare punkten har angett att de är allmännyttiga. Svara Ja på frågan om samfundet har skattepliktig näringsverksamhet. Då kan du i följande fas fylla i de punkter i uträkningen som gäller näringsverksamhet. Lämna också en fritt formulerad redogörelse för samfundets näringsverksamhet.

Om du deklarerar på något annat sätt än i MinSkatt ska du lämna uppgifterna om näringsverksamheten endast om du lämnar uppgifter om en allmännyttig förening eller stiftelse. I punkten Näringsverksamhet ska du ge en fritt formulerad redogörelse för samfundets näringsverksamhet. Ange dessutom intäkterna och kostnaderna för den skattepliktiga näringsverksamheten i uträkningen av det skattefria och skattepliktiga resultatet i kolumnen Skattepliktig näringsverksamhet. Uträkningen finns i del 3 på pappersblanketten.

Läs mer om allmännyttiga samfunds skattepliktiga näringsverksamhet.

Den här punkten gäller endast föreningar.

Ange här antalet personmedlemmar, samfundsmedlemmar och stödmedlemmar i föreningen vid räkenskapsperiodens utgång.

Andra uppgifter om föreningens eller stiftelsen

Den här delen gäller endast föreningar och stiftelser som inte är allmännyttiga.

Välj Ja i MinSkatt om samfundet endast bedriver annan verksamhet än näringsverksamhet, det vill säga att ingen del av verksamheten är sådan näringsverksamhet som avses i NärSkL 1 § 1 mom. Till exempel enbart uthyrningsverksamhet eller värdepappershandel är i allmänhet inte sådan näringsverksamhet som avses i NärSkL.

Om du deklarerar på annat sätt än i MinSkatt ska du kryssa för punkten på pappersblanketten eller lämna uppgiften i deklarationsfilen.

Denna uppgift påverkar endast rundradioskatten. Rundradioskatten gäller inte de samfund som inte bedriver näringsverksamhet enligt NärSkL 1 § eller jordbruk.

Om föreningen eller stiftelsen inte är allmännyttig, beräknas den beskattningsbara inkomsten i varje fall i näringsverksamhetens förvärvskälla. Med andra ord ska du i uträkningen av näringsverksamhet ange intäkterna av och kostnaderna för hela verksamheten, även om denna punkt är markerad.

Svara Ja i MinSkatt om samfundet har verksamhet både på Åland och på fastlandet.

Svara Ja också i följande fall:

 • Samfundet har verksamhet endast på Åland men har sin hemort på finländska fastlandet
 • Samfundets hemort finns på Åland och det har verksamhet på finländska fastlandet.

Observera att om säljaren inte har ett verksamhetsställe eller konkret verksamhet på Åland, utan endast varor eller tjänster säljs till Åland från övriga Finland, har inkomsten inte erhållits från Åland.

Lämna en fritt formulerad redogörelse för hur resultatet fördelar sig mellan Åland och det finländska fastlandet. Du lan lämna redogörelsen i MinSkatt som en bifogad fil i fasen Bilagor och övriga redogörelser. Välj som bilagetyp Inkomst från Åland. Ange i redogörelsen antingen i procent eller i euro hur resultatet fördelas mellan Åland och fastlandet. Uträkningen ska uttryckligen grunda sig på det beskattningsbara resultatet: beräkningen kan inte göras till exempel på basis av omsättning eller någon annan motsvarande uppgift.

Åländska samfund betalar kommunalskatt till Åland på alla sina inkomster. Denna princip grundar sig på kommunalskattelagen för landskapet Åland (se Ålands författningssamling 119/2011). Enligt samma bestämmelse ska också sådana samfund som har sin hemort på finländska fastlandet betala kommunalskatt till Åland på den del av sin inkomst som förvärvats på Åland.

Enligt inkomstskattelagen ska alla samfund emellertid betala inkomstskatt enligt 20 %, och denna skatt fördelas mellan staten, kommunerna och församlingarna. Kommunalbeskattningen av samfund med verksamhet på Åland blir alltså dubbel. Beroende på samfundets hemort undanröjs dubbelbeskattningen antingen av Ålands landskapsregering eller av Skatteförvaltningen.

Svara Ja på frågan i MinSkatt om samfundet idkar jordbruk eller får hyresinkomst från en gårdsbruksenhet. Fyll i en närmare specifikation av intäkterna och kostnaderna inom jordbruket i fasen Uträkning av skattefritt och skattepliktigt resultat.

Om du deklarerar på något annat sätt än i MinSkatt ska du fylla i jordbruksinkomsterna på blankett 7M.

Stiftelsens huvudsakliga syfte

Den här punkten gäller endast stiftelser.

Ange här om stiftelsen är en stipendiestiftelse eller annan stiftelse.

En stipendiestiftelse är en stiftelse vars huvudsakliga syfte är att dela ut stipendier, understöd eller bidrag.

Stipendier som stipendiestiftelsen delat ut

Om stipendiestiftelsen under räkenskapsperioden har delat ut stipendier, understöd, hederspriser eller andra prestationer, ange här deras sammanlagda belopp.

Uträkning av skattefritt och skattepliktigt resultat

Den här delen gäller endast föreningar och stiftelser. Om du lämnar uppgifter om ett annat samfund ska du gå till delen Offentliga samfunds specifikationsuppgifter.

Ange alla penningbelopp med en cents noggrannhet. Antagandet är att intäkterna ökar resultatet, medan kostnaderna minskar det, varför det inte behövs något förtecken framför dessa belopp. Om beloppet emellertid avviker från antagandet, sätt ut ett minus framför beloppet.

Intäkter och kostnader

I den här delen ska du indela intäkterna och kostnaderna enligt resultaträkningen i skattefri verksamhet, näringsverksamhet samt fastighetsinkomster och virkesförsäljning. Näringsverksamheten, fastighetsinkomsterna och virkesförsäljningarna hör till den skattepliktiga verksamheten.

Om en allmännyttig förening eller stiftelse har fått ett beslut om skattelättnad för inkomst av näringsverksamhet eller fastighetsinkomst, anmäl intäkterna och utgifterna för verksamheten i fråga endast i kolumnen för skattefri verksamhet.

Observera att om du deklarerar i MinSkatt är det möjligt att du inte ser alla kolumner. Exempelvis kolumnen för näringsverksamhet visas inte om du inte i en tidigare fas av deklarationen har angett att samfundet bedriver näringsverksamhet.

Ange intäkterna och kostnaderna på följande rader i deklarationen:

 • Intäkter av den ordinarie verksamheten
 • Kostnader för den ordinarie verksamheten
 • Medlemsavgifter
 • Övriga medelanskaffningsintäkter
 • Medelanskaffningskostnader
 • Intäkter av investerings- och finansieringsverksamhet
 • Kostnader för investerings- och finansieringsverksamhet
 • Allmänna understöd
  • Observera att understödet utgör skattepliktig inkomst för samfundet om samfundet fått understödet för sin skattepliktiga verksamhet. Fyll i de allmänna understöd som samfundet mottagit för den skattepliktiga verksamheten i kolumnen Skattepliktig näringsverksamhet eller Skattepliktig fastighetsinkomst eller virkesförsäljning.
 • Intäkter som baserar sig på bokslutsdispositioner
 • Kostnader som baserar sig på bokslutsdispositioner

Om du upprättat resultaträkningen enligt ett schema som inte motsvarar dessa rader, ska du fördela verksamheten på raderna på det mest ändamålsenliga sättet. Väsentligt är att verksamheten har fördelats korrekt i skattefri och skattepliktig verksamhet i respektive kolumner. Observera att exempelvis avskrivningar inte har en separat punkt, varför du ska ange dem på någon kostnadsrad. Specificera avskrivningarna på blankett 62.

Om samfundet har kostnader för skattepliktig verksamhet som delvis eller i sin helhet inte kan dras av, ska du ange dem under kostnader för skattefri verksamhet. Icke-avdragbar skatt deklareras inte alls.

När du deklarerar i MinSkatt visas i denna punkt endast kolumnen för näringsverksamhet. Fyll i punkten också om du deklarerar på pappersblankett. När samfundet inte är allmännyttigt, är det skattskyldigt för hela sin verksamhet. Då beskattas hela verksamheten i näringsverksamhetens förvärvskälla.

Ange intäkterna och kostnaderna på följande rader i deklarationen:

 • Intäkter av den ordinarie verksamheten
 • Kostnader för den ordinarie verksamheten
 • Medlemsavgifter
 • Övriga medelanskaffningsintäkter
 • Medelanskaffningskostnader
 • Intäkter av investerings- och finansieringsverksamhet
 • Kostnader för investerings- och finansieringsverksamhet
 • Allmänna understöd
 • Intäkter som baserar sig på bokslutsdispositioner
 • Kostnader som baserar sig på bokslutsdispositioner

Om du upprättat resultaträkningen enligt ett schema som inte motsvarar dessa rader, ska du fördela verksamheten på raderna på det mest ändamålsenliga sättet. Observera att det inte finns någon separat punkt för till exempel avskrivningar, så inkludera dem i någon utgiftsrad. Specificera avskrivningarna på blankett 62.

Om samfundet också har sådana kostnader som är delvis eller helt icke-avdragbara (exempelvis eftersom endast 50 % av representationskostnaderna kan dras av), ska du inte alls ange den icke-avdragbara delen.

Det finns en separat uträkning för de vinster och förluster som mottagits från överlåtelse av aktier och sammanslutningsandelar som ingår i övriga tillgångar. Om uträkningens resultat utvisar överlåtelsevinst på dessa aktier och sammanslutningsandelar, ska du också räkna in vinsten i denna punkt, det vill säga i de uppgifter i uträkningen som gäller näringsverksamhetens intäkter och kostnader. Om det däremot uppstår förlust från överlåtelse av övriga tillgångar ska du inte inkludera den i uträkningen av näringsverksamheten.

Beskattningsbart resultat eller förlust som ska fastställas.

Om du deklarerar på pappersblankett:

Ange beloppet i punkten Resultat, om summan i kolumnen är positiv.

Ange beloppet i punkten Förlust, om summan i kolumnen är negativ.

Vinster och förluster från försäljning av sammanslutningsandelar och aktier som ingår i övriga tillgångar

Denna del ska vid behov fyllas i endast av föreningar och stiftelser som inte är allmännyttiga.

Fyll alltid i den här delen om samfundet som inte är allmännyttigt har vinster från försäljning eller annan överlåtelse av egendom eller förluster från överlåtelse av aktier eller sammanslutningsandelar som ingår i övriga tillgångar.

Överlåtelsevinster: Ange i den här delen alla vinster från överlåtelse av övriga tillgångar, också andra än vinsterna från överlåtelse av aktier och sammanslutningsandelar.

Överlåtelseförluster: Ange i denna del överlåtelseförlusterna av endast de aktier och sammanslutningsandelar (situationer som gäller överlåtelser och slutliga förluster) vars avdragbarhet har begränsats så att de endast kan dras av från överlåtelsevinster av övriga tillgångar under skatteåret och de fem därpå följande åren (NärSkL 8 a § och 42 a §).

Vinsten och förlusten av egendomsöverlåtelse räknas ut så att man från vederlaget (exempelvis från försäljningspriset) för egendomen drar av den oavskrivna anskaffningsutgiften och utgifterna för förvärvande av vinst.

Ange i denna punkt de överlåtelsevinster som samfundet mottagit under sin räkenskapsperiod från överlåtelse av övriga tillgångar.

Ange de överlåtelseförluster som samfundet haft under räkenskapsperioden från överlåtelse av sådana sammanslutningsandelar och aktier som ingår i övriga tillgångar.

Överlåtelseförlusterna dras av från motsvarande överlåtelsevinster av övriga tillgångar. Avdraget görs under det skatteår då överlåtelsevinsten uppstått och de fem följande åren allteftersom överlåtelsevinst uppstår (NärSkL 8 a § och 42 a §).

Ange samfundets överlåtelseförluster från sådana aktier eller sammanslutningsandelar som hört till samfundets övriga tillgångar samt sådana eventuella överlåtelseförluster i samfundets personliga förvärvskälla som Skatteförvaltningen har fastställt för tidigare år. Deklarera i den har punkten endast sådana överlåtelseförluster som dras av från vinster från överlåtelse av övriga tillgångar.

Du kan kontrollera samfundets tidigare fastställda förluster exempelvis i tidigare års beskattningsbeslut.

Överlåtelseförluster som ingår i den personliga förvärvskällan kan dras av från överlåtelsevinsten av övriga tillgångar. Avdraget kan göras under fem år räknat från det att överlåtelseförlusten fastställdes (ISkL 50 §). Om föreningen eller stiftelsen inte har vinster från överlåtelse av övriga tillgångar, kan överlåtelseförlusterna enligt ISkL 50 § dras av från vinsten från överlåtelse av sådana fastigheter eller aktier som utgör anläggningstillgångar. Beakta detta när du deklarerar intäkter i den föregående delen av skattedeklarationen, det vill säga i uträkningen av det skattefria och skattepliktiga resultatet: först ska du dra av överlåtelseförlusterna enligt dessa regler och ange sedan den återstående vinsten som intäkt.

Om överlåtelseförlusternas belopp från tidigare år är lika stort eller större än vad samfundet har överlåtelsevinster för skatteåret (efter att samma års förluster har dragits av), ska du lämna punkten tom, dvs. punkten Överlåtelseförlust som fastställts under tidigare år. Skatteförvaltningen beaktar de fastställda överlåtelseförlusterna från tidigare år i beloppet av överlåtelsevinst och i hur mycket förluster från tidigare år som ännu återstår att dras av under kommande år.

Ange i denna punkt samfundets skattepliktiga vinster från överlåtelse av övriga tillgångar.

Så här räknar du ut de skattepliktiga överlåtelsevinsterna:

Dra av följande överlåtelseförluster från överlåtelsevinsterna av övriga tillgångar, om de ännu inte har dragits av:

 • skatteårets överlåtelseförluster från aktier som hörde till övriga tillgångar
 • skatteårets förluster från överlåtelse av sammanslutningsandelar
 • tidigare års fastställda förluster enligt ISkL 50 §.

Om du deklarerar på en pappersblankett, ska du räkna in de skattepliktiga överlåtelsevinsterna i uträkningen av skattefritt och skattepliktigt resultat. Om du deklarerar i MinSkatt överförs de skattepliktiga överlåtelsevinsterna automatiskt till punkten Skattepliktigt resultat eller skattepliktig förlust.

Om de sammanlagda överlåtelseförlusterna för skatteåret är större än överlåtelsevinsterna, lämna punkten tom och fyll i punkten ”Överlåtelseförlust som ska fastställas”.

Ange i denna punkt den för skatteåret fastställda överlåtelseförlusten från överlåtelse av aktier eller sammanslutningsandelar som ingått i samfundets övriga tillgångar. Ange endast den del av överlåtelseförlusten för vilken skatteårets överlåtelsevinster inte räcker till.

Räkna inte in överlåtelseförlusten i näringsverksamhetens intäkter och kostnader, det vill säga i den föregående delen av MinSkatt (Intäkter och kostnader) eller i del 3 på pappersblanketten.

Intäkter och kostnader inom jordbruk

Den här delen av skattedeklarationen visas i MinSkatt om du har angett i deklarationens föregående fas, det vill säga i specifikationsuppgifterna, att samfundet bedriver jordbruk. Öppna specifikationen i MinSkatt och ange intäkterna och kostnaderna inom jordbruket. Om du deklarerar på något annat sätt än i MinSkatt, fyll i jordbruksuppgifterna på blankett 7M och bifoga den till skattedeklarationen.

Enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk ska uppgifterna anges enligt kontantprincipen.

Om du deklarerar på något annat sätt än i MinSkatt ska du fylla i blankett 7M.

Specifikationsuppgifter (offentliga samfund)

Offentliga samfund har en egen specifikation i skattedeklarationen. Där anges även intäkterna av och kostnaderna för den skattepliktiga verksamheten. I MinSkatt visas den här delen av skattedeklarationen endast för offentliga samfund. Med offentliga samfund avses i detta sammanhang kommuner, samkommuner, välfärdsområden, församlingar, andra religiösa samfund, studentkårer, nationer, universitet, yrkeshögskolor och renbeteslag.

På pappersblanketten finns samma specifikation i del 5 (Uträkning av det skattepliktiga resultatet). Den fyller du i endast om du lämnar deklarationen för ett offentligt samfund. Om du lämnar skattedeklarationen för en förening eller stiftelse ska du lämna delen blank.

Intäkter och kostnader

Ange endast de intäkter och kostnader som hänför sig till näringsverksamheten samt de skattepliktiga intäkter och kostnader som hänför sig till fastigheter och skogsbruk. Skattefri verksamhet behöver inte deklareras. Ange intäkterna och kostnaderna på följande rader:

 • Intäkter från näringsverksamhet
 • Kostnader i näringsverksamheten
 • Fastighetsinkomster och inkomster av skogsbruk
 • Kostnaderna för fastighetsverksamhet och skogsbruk

Ange alla penningbelopp med en cents noggrannhet. Antagandet är att intäkterna ökar resultatet, medan kostnaderna minskar det, varför det inte behövs något förtecken framför dessa belopp. Om posten du angett avviker från antagandet, sätt ut ett minus framför beloppet.

MinSkatt räknar automatiskt ut för dig det beskattningsbara resultatet eller den förlust som ska fastställas.

Om du deklarerar på pappersblankett:

När du har fyllt i punkterna Intäkter av näringsverksamhet och Kostnader i näringsverksamheten, ska du ange slutresultatet på raden Resultat av näringsverksamheten, om det är positivt. Om resultatet däremot är negativt, ska du ange det som utan minus på raden Förlust i näringsverksamheten.

Ange också resultatet av fastigheter och skogsbruk: fyll i punkterna Fastighetsinkomster och skogsbruksinkomster samt Kostnader för fastighetsverksamhet och skogsbruk. Ange slutresultatet på raden Resultat från fastigheter, om beloppet är positivt. Om beloppet är negativt, ska du anteckna det utan minustecken på raden Förlust från fastigheter.

Uppgifter om näringsverksamheten

Ge här en fritt formulerad redogörelse för samfundets näringsverksamhet.

Andra uppgifter om det offentliga samfundet

Svara Ja i MinSkatt om samfundet har verksamhet både på Åland och på fastlandet.

Svara Ja också i följande fall:

 • Samfundet har verksamhet endast på Åland men har sin hemort på finländska fastlandet
 • Samfundets hemort finns på Åland och det har verksamhet på finländska fastlandet.

Observera att om säljaren inte har ett verksamhetsställe eller konkret verksamhet på Åland, utan endast varor eller tjänster säljs till Åland från övriga Finland, har inkomsten inte erhållits från Åland.

Lämna också en fritt formulerad redogörelse för hur det beskattningsbara resultatet fördelar sig mellan Åland och det finländska fastlandet. Du kan lämna redogörelsen i MinSkatt som en bifogad fil i fasen Bilagor och övriga redogörelser. Välj som bilagetyp Inkomst från Åland. Ange i redogörelsen antingen i procent eller i euro hur resultatet fördelas mellan Åland och fastlandet. Uträkningen ska uttryckligen grunda sig på det beskattningsbara resultatet: beräkningen kan inte göras till exempel på basis av omsättning eller någon annan motsvarande uppgift.

Åländska samfund betalar kommunalskatt till Åland på alla sina inkomster. Denna princip grundar sig på kommunalskattelagen för landskapet Åland (se Ålands författningssamling 119/2011). Enligt samma bestämmelse ska också sådana samfund som har sin hemort på finländska fastlandet betala kommunalskatt till Åland på den del av sin inkomst som förvärvats på Åland.

Enligt inkomstskattelagen ska alla samfund emellertid betala inkomstskatt enligt 20 %, och denna skatt fördelas mellan staten, kommunerna och församlingarna. Kommunalbeskattningen av samfund med verksamhet på Åland blir alltså dubbel. Beroende på samfundets hemort undanröjs dubbelbeskattningen antingen av Ålands landskapsregering eller av Skatteförvaltningen.

Bilagor och övriga redogörelser

Skattedeklarationens bilagor

Föreningar och stiftelser ska alltid bifoga till skattedeklarationen följande:

 • kopia av resultaträkningen separat för varje konto (s.k. lång resultaträkning)
 • balansräkning
 • verksamhetsberättelse eller annan fritt formulerad redogörelse för föreningens verksamhet.

Offentliga samfund ska alltid bifoga till skattedeklarationen följande:

 • resultaträkning
 • balansräkning

Intäkterna och kostnaderna i jordbrukets förvärvskälla deklareras i MinSkatt redan i den föregående fasen av deklarationen (Uträkning av skattefritt och skattepliktigt resultat) med specifikation 7M. Om du deklarerar på pappersblankett, fyll dessutom i bilageblankett 7M och bifoga den till skattedeklarationen.

Se förteckningen över alla bilageblanketter.

När du skickar skattedeklarationen elektroniskt ska du också skicka alla bilagor elektroniskt, såsom balansräkningen eller resultaträkningen. Om du behöver blanketter som bilaga till skattedeklarationen, ska du skicka även dem som bifogade filer.

Då du skickar bifogade filer ska du fästa särskild uppmärksamhet vid att bilagans typ som du väljer i MinSkatt motsvarar bilagans innehåll. Om du till exempel väljer Revisionsberättelse som bilagans typ, måste bilagan vara en revisionsberättelse och ingenting annat.

Om du inte gör ändringar i den elektroniska skattedeklarationen men du i efterskott kompletterar den med en bifogad fil ska du bara skicka bilagan. Skicka inte skattedeklarationen på nytt.

Reserver, avsättningar och anläggningstillgångar

Om samfundet har avskrivningar, reserver, upp- och nedskrivningar eller oavskrivna anskaffningsutgifter som hänför sig till den skattepliktiga verksamheten, ska du specificera dem närmare. Om du deklarerar i MinSkatt ska du svara Ja på denna fråga och sedan ange uppgifterna på specifikationerna 62 eller 12A.

Om du deklarerar på en pappersblankett eller i andra elektroniska kanaler än i MinSkatt, ska du fylla i blanketterna 62 och 12A och lämna dem tillsammans med deklarationen.

Du kan fylla i uppgifterna med hjälp av deklarationsanvisningen:

Övriga utredningar

Om samfundet måste lämna övriga redogörelser kan du fylla i deras uppgifter i MinSkatt i denna punkt. Välj alternativet Ja för de redogörelser som samfundet måste lämna så kommer du åt att fylla i uppgifterna i specifikationen i MinSkatt. Om du deklarerar någon annanstans än i MinSkatt ska du lämna uppgifterna på rätt blankett. Du kan lämna följande övriga redogörelser – kontrollera om någon av dessa gäller ditt eget samfund:

 • redogörelse för värdepapper eller värdeandelar som ingår i samfundets anläggnings- eller finansieringstillgångar eller övriga långfristiga placeringar (blankett 8A)
 • utredning av dotterbolag för skatteredovisning (blankett 66)
 • begäran om temporärt tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet (blankett 67A)
 • begäran om allmänt tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet (blankett 67Y)
 • redogörelse av skatter som betalats utomlands om samfundet yrkar på avräkning för dessa (blankett 70)
 • redogörelse för samfundets dividendinkomster (blankett 73)
 • yrkande om utbildningsavdrag inom näringsverksamhet (blankett 79) eller yrkande om utbildningsavdrag inom jordbruk (blankett 79A)
 • redogörelse för nettoränteutgifter i näringsverksamheten (blankett 81)

Korrigering och komplettering av uppgifter

Du kan komplettera eller korrigera skattedeklarationen tills beskattningen slutförs. Slutdatumet för beskattningen står i beskattningsbeslutet. Beskattningen slutförs dock senast tio månader efter att räkenskapsperiodens sista kalendermånad har gått ut.

En ny deklaration ersätter den tidigare deklarationen i sin helhet. Därför ska du utöver de korrigerade uppgifterna på nytt även lämna de uppgifter som redan varit korrekta. Du kan använda de tidigare uppgifterna som grund.

Efter att beskattningen har slutförts kan du inte längre rätta deklarationen, utan ska ansöka om rättelse av beskattningen genom en begäran om omprövning.

Sidan har senast uppdaterats 19.1.2024