Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Begäran om omprövning av inkomstbeskattningen för samfund

Den här anvisningen gäller samfund, såsom aktiebolag, andelslag, föreningar och stiftelser.

Omprövning kan begäras genast efter att beskattningen har slutförts. Skattedeklarationen kan korrigeras genom att lämna en ny skattedeklaration fram till att beskattningen slutförs. En begäran om omprövning riktas till skatterättelsenämnden.

Alla de kan söka ändring vars eget skattebelopp omedelbart kan påverkas av beskattningen eller av den som ansvarar för att skatten betalas. Till exempel vid en fusion kan det övertagande aktiebolaget söka ändring i det överlåtande bolagets beskattning. Däremot kan ett moderbolag inte söka ändring i ett dotterbolags beskattning.

1

När kan en begäran om omprövning lämnas

Du kan lämna en omprövningsbegäran senast inom 3 år från ingången av det kalenderår som följer efter skatteåret. Beslutet har som bilaga anvisningar för sökande av ändring där du kan kontrollera tidsfristerna för ändringssökande.

Omprövning kan begäras genast efter att beskattningen har slutförts. Dagen för slutförandet ser du i beskattningsbeslutet. Beskattningen slutförs senast 10 månader efter att räkenskapsperioden har gått ut. Skattedeklarationen kan korrigeras genom att lämna en ny skattedeklaration fram till att beskattningen slutförs.

Skatteåret för samfund är i regel ett kalenderår. Ett undantag utgör de situationer där räkenskapsperioden inte är ett kalenderår. Då består skatteåret av den eller de räkenskapsperioder som gått ut under kalenderåret.

Exempel: Ett aktiebolags räkenskapsperiod är 1.7.2019–30.6.2020. En begäran om omprövning av beskattningen för skatteåret 2020 ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.12.2023.

Om årets sista dag infaller på en lördag eller söndag är den utsatta dagen följande vardag. Omprövningsbegäran ska vara framme hos Skatteförvaltningen på den utsatta dagen senast klockan 16.15.

2

Så här gör du en begäran om omprövning

Du kan begära omprövning av inkomstbeskattningen i MinSkatt.

Gå till MinSkatt

  1. När du har loggat in i MinSkatt ska du välja fliken Funktioner.
  2. I punkten Omprövningsbegäranden ska du välja länken Alla omprövningsärenden.
  3. Välj länken Begäran om omprövning av inkomstbeskattningen för samfund.
  4. Vid det rätta året ska du välja länken Lämna omprövningsbegäran.

Om du inte kan sköta ärenden i MinSkatt: kan du begära omprövning på en pappersblankett eller en fritt formulerad ansökan.

3

När du har lämnat omprövningsbegäran

Om du har kvarskatt att betala ska du betala skatten senast på förfallodagen även om du har begärt omprövning. Vid behov kan du ansöka om betalningsarrangemang eller utsökningsförbud för skatten.

I MinSkatt kan du följa behandlingen av din begäran om omprövning: Välj fliken Funktioner och i punkten Deklarationernas och ansökningarnas status ska du välja länken Uppföljning av behandlingsläget.

När din omprövningsbegäran har behandlats får du ett beslut om det i MinSkatt och hem per post. Det finns uppgifter om en eventuell skatteåterbäring eller kvarskatt på beslutet. Du kan kontrollera en uppskattning av handläggningstiderna för ansökningar

Mer information och anvisningar om omprövning

Skatten ska betalas senast på förfallodagen även om du har begärt omprövning av beskattningen. Det löper dröjsmålsränta på en obetalad skatt.

Ring Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 027 (Betalningsrörelse) för att få de anvisningar för betalning som du behöver. Du kan också kontrollera de uppgifter som du behöver för betalningen i MinSkatt: Så här betalar du skatter i MinSkatt.

Om du har svårigheter med att betala skatten på förfallodagen lönar det sig att ta reda på om du kan få ett betalningsarrangemang. Läs mer om att ansöka om betalningsarrangemang

Om din begäran om omprövning godkänns och du inte har andra skatteskulder återbärs den överbetalda skatten med ränta automatiskt till dig.

Avbrytande av verkställighet betyder att skatten inte skickas till utsökning medan omprövningsbegäran behandlas eller att en redan inledd utsökning avbryts. Du kan ansöka om avbrytande av verkställighet samtidigt med begäran om omprövning eller separat senare.

Om din avsikt är att betala skatten i sin helhet oavsett din omprövningsbegäran lönar det sig inte att ansöka om avbrytande av verkställighet.

Observera att om du ansöker om avbrytande av verkställighet

  • löper det dröjsmålsränta på skatten också under avbrottet, alltså från den ursprungliga förfallodagen fram till betalningsdagen
  • dina skatteåterbäringar kan inte användas till att betala kvarskatter
  • du kan inte få ett skatteskuldsintyg, det vill säga ett intyg över betalningen av skatter.

Utsökningen kan hindras antingen helt eller begränsat

Verkställigheten av skatt kan avbrytas på två olika sätt:

  • I sin helhet: Skatten skickas inte till utsökning och dina skatteåterbäringar eller betalningar till Skatteförvaltningen används inte till att betala skatten.
  • Begränsat: Dina skatteåterbäringar och andra inbetalningar kan användas till skatten, skatten kan skickas till utsökning, och också annan egendom kan utmätas. Utsökningsmyndigheten får dock inte sälja den utmätta egendomen innan ditt ärende har slutbehandlats.

Verkställigheten av skatten kan avbrytas i sin helhet, endast om skatten ännu inte har skickats till utsökning.

Om din omprövningsbegäran avslås, avslås också din begäran att avbryta verkställigheten. I en sådan situation kan den obetalade skatten skickas till utsökning. Utsökningsmyndigheten får visserligen inte sälja exempelvis fastigheter, aktier i bostadsaktiebolag och inte heller aktier i ömsesidiga fastighetsbolag under tiden som din begäran om omprövning behandlas.

Läs mer i den detaljerade skatteanvisningen: Avbrytande av verkställighet

Du kan återkalla en omprövningsbegäran antingen delvis eller helt. Välj i MinSkatt fliken Funktioner. Välj sedan i punkten Omprövningsbegäranden länken Återta omprövningsbegäran.

Också Skatteförvaltningen kan rätta din beskattning efter att din beskattning har slutförts. Detta beror på att Skatteförvaltningen i efterhand kan få sådana uppgifter som påverkar din beskattning. Följden av en sådan rättelse för dig kan vara antingen skatteåterbäring eller mer skatt att betala. Skatteförvaltningen kan till exempel rätta inkomstbeskattningen, fastighetsbeskattningen, momsbeskattningen eller arbetsgivarprestationer på myndighetsinitiativ.

Skatteförvaltningen kan rätta din beskattning inom samma utsatta tid som du själv kan lämna en omprövningsbegäran, det vill säga inom 3 år räknat från början av året efter skatteåret.

En omprövningsbegäran kan dock alltid lämnas inom minst 60 dagar från att du tagit del av beslutet.

I vissa fall kan Skatteförvaltningen förlänga tiden för omprövning med 1 år och i mycket exceptionella situationer med 6 år.

De utsatta tiderna är olika också om behovet att ändra beskattningen beror på en straffprocess.

Om du är missnöjd med en rättelse som gjorts på Skatteförvaltningens initiativ kan du söka ändring i den genom att lämna en begäran om omprövning.

Läs mer i de detaljerade skatteanvisningarna:

Ändring i ett beslut som meddelats med anledning av omprövningsbegäran kan sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Kontrollera den utsatta tiden och de anvisningar om hur man anför besvär som har bifogats till beslutet.

Sidan har senast uppdaterats 3.1.2023