Inkomstbeskattning av allmännyttiga samfund

Ett allmännyttigt samfunds verksamhet består ofta av

 • skattefri allmännyttig verksamhet
 • skattefri medelanskaffning
 • skattepliktig näringsverksamhet
 • fastighetsinkomst.

Föreningar och stiftelser ska specificera intäkterna och kostnaderna för dessa verksamheter både i bokföringen och i skattedeklarationen.

Vilka inkomster är skattefria för allmännyttiga samfund?

Ett allmännyttigt samfunds skattefria inkomster är bland annat

 • medlemsavgifter
 • utdelningar
 • räntor
 • donationer
 • bidrag till allmännyttig verksamhet.

Dessutom är följande inkomster skattefria på vissa villkor:

 • hyresinkomster av aktielägenheter, om inte mer än 50 procent av lägenheten används i samfundets näringsverksamhet 
 • överlåtelsevinster, till exempel vinst på fastighetsförsäljningen, såvida inte den överlåtna egendomen hör till samfundets näringsverksamhet.

Följande inkomster är också skattefria om inkomsten förvärvas för finansiering av allmännyttig verksamhet och verksamheten inte uppfyller kännetecken för näringsverksamhet.

Serverings- och försäljningsinkomster som erhållits från föreningens eller stiftelsens egna tillställningar eller i anslutning till sådana tillställningar. Inkomsterna ska komma från lotterier, basarer, idrottstävlingar, danstillställningar och andra nöjestillställningar eller annan därmed jämförbar verksamhet som föreningen anordnat.

Exempel på skattefria inkomster:

 • försäljning av inträdesbiljetter till tillställningar
 • försäljning av tävlingsprogram eller liknande och försäljning av reklam för tävlingsprogram
 • försäljning av matservering och förfriskningar samt försäljning av alkohol under tillställningar
 • försäljning av reklam, när det endast är fråga om annonser som visas vid tillställningar, till exempel flyttbara fältannonser
 • reklam för sportkläder
 • Försäljning av varor under tillställningar.

Obs! Om en förening upprepade gånger ordnar serveringar för andras tillställningar, är verksamheten vanligtvis näringsverksamhet. En enskild servering är inte näringsverksamhet.

Varuinsamling och tillhörande loppmarknadsverksamhet, om de varor som säljs har erhållits i form av donationer och varorna endast genomgått mindre reparationer.

Uthyrning av bord på loppmarknad är inte skattefri verksamhet. Den är skattepliktig näringsverksamhet eftersom det handlar om att erbjuda försäljningsställen. 

Inkomst av medlemsblad, webbplatser, årsböcker eller till exempel säsongspublikationer som presenterar verksamhet.

Medlemsblad eller andra publikationer kännetecknas av att

 • de behandlar frågor som rör medlemmar som är viktiga för samfundet
 • de tjänar samfundets allmännyttiga ändamål
 • avsikten inte enbart är att samla in medel
 • innehållet främst består av sakinnehåll och till exempel inte av reklam
 • bladet främst skickas utifrån medlemskap och inte på beställning
 • andelen icke-medlemmar av prenumeranterna är liten.

Inkomster från försäljning av adresser, kort och andra märken, till exempel pins, nålar och klistermärken, när försäljningen är småskalig och köparen snarare har för avsikt att stödja verksamheten än att skaffa sig de produkter som är till salu.

Exempel: En idrottsförening säljer föreningens vimplar, pins och klistermärken för 15 000 euro under sitt jubileumsår. Köppriset på klistermärken och pins är 0,10 euro per styck och försäljningspriset 1,50 euro per styck. Köppriset på vimplar är 2 euro och försäljningspriset 20 euro. Verksamheten är skattefri verksamhet som bedrivs i stödjande syfte.

Inkomster av produkter eller tjänster som har tagits fram i anslutning till vård eller hobbyverksamhet eller i undervisningssyfte på sjukhus, fängelser, rehabiliteringsinrättningar eller andra liknande inrättningar.

Inkomst av anordnande av bingospelsverksamhet.

Obs! En bedömning av huruvida en verksamhet och inkomster är skattepliktiga görs alltid från fall till fall vid beskattningen. Vid bedömningen beaktas bland annat verksamhetens art och omfattning.

Vilken inkomst ska allmännyttiga samfund betala skatt på? 

Allmännyttiga samfund betalar inkomstskatt på

 • inkomst av näringsverksamhet
 • inkomst av fastighet, om fastigheten har använts för andra ändamål än allmänna eller allmännyttiga ändamål. Inkomst av virkesförsäljning är också inkomst av fastighet. 

Skatteprocentsatserna är följande:

 • näringsinkomst 20 %
 • fastighetsinkomst 8,43 % år 2020
 • fastighetsinkomst 8,87 % år 2021

Samfund betalar endast inkomstskatt på vinst från skattepliktig verksamhet, dvs. inte på intäkter från hela verksamheten. Vinsten beräknas så att avdragsgilla utgifter dras av från skattepliktiga inkomster. Vid beräkningen av den beskattningsbara inkomsten beaktar Skatteförvaltningen fastställda förluster som uppstått under tidigare år.

Verksamhet är vanligen skattepliktig näringsverksamhet till exempel om 

 • en förening eller stiftelse säljer produkter eller tjänster som motsvarar produkter eller tjänster tillhandahållna av företag som är verksamma på samma marknad som föreningen eller stiftelsen är verksam på
 • en förening eller stiftelse anlitar personal som är anställd för verksamheten
 • verksamheten är kontinuerlig
 • kostnaderna för verksamheten täcks med inkomster av försäljning av varor eller tjänster.

Exempel på en förenings eller stiftelses näringsverksamhet:

 • årliga mässtillställningar för icke-medlemmar
 • publiceringsverksamhet som riktas till icke-medlemmar
 • försäljning av social- och hälsovårdstjänster i marknadsmiljön
 • försäljning av varor och tjänster till gängse marknadspris.

Om en verksamhet är näringsverksamhet kan den inte betraktas som en allmännyttig verksamhet.

Huruvida inkomst av fastighet eller en del av fastighet är skattepliktig beror på vilket ändamål fastigheten används för. Som inkomst av fastighet betraktas till exempel hyresinkomst och inkomst av virkesförsäljning. 

För beskattningen ska man bedöma vilken andel av användningen av en fastighet som är

 • allmän eller allmännyttig användning
 • annan användning än allmän eller allmännyttig användning
 • användning för samfundets egen näringsverksamhet.

En fastighet är i allmän användning, om den till exempel är en offentlig skola, ett bibliotek, ett statligt ämbetsverk eller ett offentligt sjukhus. Som allmännyttig användning betraktas allmännyttiga föreningars eller stiftelsers egen allmännyttiga användning och situationer där föreningar eller stiftelser hyr ut fastigheter till andra allmännyttiga föreningar eller stiftelser för allmännyttig användning. 

Hyresinkomst är skattepliktig till den del hyresinkomsten har erhållits från annan användning än från allmän eller allmännyttig användning. Sådan annan användning är till exempel en situation där en fastighet hyrs ut

 • till medlemmar av en förening för fritidsbruk
 • för företagsverksamhet
 • för fester och privata tillställningar
 • som bostad.

Exempel: En förening hyr ut sin fastighet för privata tillställningar på sammanlagt 30 dagar om året. Inkomstskatt ska betalas på inkomsten av uthyrningen. Föreningen kan dock dra av kostnaderna för uthyrningen från den skattepliktiga fastighetsinkomsten. På så sätt får föreningen dra av en andel som motsvarar hyrestiden från kostnaderna för fastigheten för hela året (30 dagar/365 dagar).

Om mer än hälften av fastigheten används för föreningens egen näringsverksamhet, är alla inkomster av fastigheten skattepliktiga näringsinkomster.

Andelen olika användningsändamål beräknas vanligen utifrån arealen eller användningstiden.

Överlåtelsevinster på försäljning av en fastighet utgör inte inkomst av fastigheten. Överlåtelsevinst på försäljning av en fastighet som ägs av en allmännyttig förening eller stiftelse är en skattefri inkomst. Inkomst av försäljning av en aktielägenhet är också en skattefri inkomst för en allmännyttig förening eller stiftelse.

Om mer än hälften av en fastighet eller en aktielägenhet används för föreningens eller stiftelsens egen näringsverksamhet, är inkomsten av fastigheten eller aktielägenheten en skattepliktig näringsinkomst.

Förluster som uppkommit vid överlåtelser av fastigheter eller aktielägenheter är icke-avdragsgilla i beskattningen om den överlåtna fastigheten eller aktielägenheten inte huvudsakligen har använts inom näringsverksamheten.

I beskattningen är endast kostnader som hänför sig till en skattepliktig verksamhet avdragsgilla. Det innebär att kostnaderna inte kan dras av, om de inte hänför sig till en skattepliktig verksamhet.

Kostnader som hänför sig till samma verksamhet kan dras av från skattepliktig näringsinkomst eller fastighetsinkomst. Dessutom kan den del som hänför sig till en skattepliktig verksamhet dras av från avskrivningar.

Allmännyttig verksamhet och skattepliktig verksamhet bedrivs ofta i samma lokaler och med samma personal. Då kan en förening eller en stiftelse som kostnader för näringsverksamhet eller som kostnader som hänför sig till en skattepliktig fastighetsinkomst även dra av en del av dessa så kallade allmänna kostnader. Fördelningen ska göras till exempel i förhållande till fastighetens areal eller arbetstiden. Det sätt som valts ska också följas i beskattningen under de följande åren.

 

Ett allmännyttigt samfund kan ansöka om skattelättnad för sin skattepliktiga inkomst. Då kan samfundet helt eller delvis befrias från inkomstskatt. Se förutsättningar för skattelättnad och ansökningsanvisningar.