Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skattedeklaration – förening och stiftelse

Skattedeklarationen ska lämnas senast inom 4 månader från räkenskapsperiodens utgång. Skattedeklarationen ska lämnas om föreningen eller stiftelsen

 • har fått skattepliktig inkomst under skatteåret
 • har sålt eller köpt en fastighet under räkenskapsperioden
 • har fått skattelättnad beviljad
 • är allmännyttig och verksamheten eller kapitalanskaffningen har ändrats betydligt jämfört med det föregående skatteåret.

Deklarationen ska även alltid lämnas om Skatteförvaltningen begär om det exempelvis genom att skicka ett anvisningsbrev. 

Hur ska skattedeklarationen lämnas?

Deklarera i MinSkatt

Deklarationsanvisningar

Skattedeklarationen kan lämnas elektroniskt även i filformat i Ilmoitin.fi.

Företrädaren för en förening kan autentisera sig i MinSkatt antingen med bankkoder eller mobilcertifikat. I vissa fall behöver du en separat fullmakt för att sköta ärenden. Läs mer om att ge fullmakt.

Du kan använda skattedeklarationsblanketten på papper endast av särskilda skäl om det inte går att deklarera elektroniskt exempelvis på grund av tekniska hinder. 

När ska skattedeklarationen lämnas?

Skattedeklarationen ska lämnas senast inom 4 månader från räkenskapsperiodens utgång. 

Exempel: Föreningens räkenskapsperiod går ut 15.7.2024. Skattedeklarationen ska lämnas senast 30.11.2024. Om 30.11 infaller på en lördag eller en helgdag kan man lämna skattedeklarationen på den första vardagen som följer.

Du kan ansöka om en förlängd tidsfrist för att lämna skattedeklarationen om du har en särskild orsak, till exempel på grund av sjukdom. Lämna ansökan till Skatteförvaltningen senast på den utsatta dagen för skattedeklarationen. 

Om du inte lämnar skattedeklarationen i tid eller om den är bristfällig kan det medföra en förseningsavgift eller skatteförhöjning. Mer information om förseningsavgiften och skatteförhöjningen

Deklarationens bilagor

Bifoga resultaträkningen separat för varje konto (s.k. lång resultaträkning), balansräkning och verksamhetsberättelse eller en fritt formulerad redogörelse för verksamheten till deklarationen.

Korrigera felen – lämna en ny skattedeklaration

Om du behöver korrigera uppgifter kan du korrigera den skattedeklaration som du tidigare lämnat ända fram till att beskattningen är slutförd. Ange uppgifterna på nytt i en skattedeklaration som ersätter den tidigare. Slutdatumet för beskattningen står i beskattningsbeslutet. Om beskattningen redan har slutförts ska du ansöka om ändring med en omprövningsbegäran.

Vad är föreningens eller stiftelsens skatteår?

Skatteförvaltningen verkställer beskattningen för skatteåret. Om räkenskapsperioden inte är ett kalenderår består skatteåret av den räkenskapsperiod eller de räkenskapsperioder som har gått ut under kalenderåret i fråga. En separat skattedeklaration ska lämnas för varje räkenskapsperiod.

Exempel: En förenings eller stiftelses räkenskapsperiod är ett kalenderår, till exempel 1.1–31.12.2023. Skatteåret är 2023.

Exempel: En förenings eller stiftelses räkenskapsperiod är 1.4.2023–31.3.2024. Följande räkenskapsperiod förkortas så att den går ut 31.12.2024. Skatteåret för de båda räkenskapsperioderna är 2024. Skattedeklaration lämnas separat för räkenskapsperioderna som går ut 31.3 och 31.12. Skatteårets inkomst skapas av den sammanräknade beskattningsbara inkomsten för de båda räkenskapsperioderna.

När slutförs beskattningen?

Skatteförvaltningen beräknar den slutliga inkomstskatten för räkenskapsperioden på basis av uppgifterna i skattedeklarationen.

Föreningen och stiftelsen får beskattningsbeslutet efter att Skatteförvaltningen har behandlat uppgifterna i skattedeklarationen och verkställt beskattningen. Varje skattskyldig har för beskattningen ett eget individuellt slutdatum som anges i beskattningsbeslutet. Beskattningen av en förening och stiftelse slutförs emellertid senast 10 månader efter utgången av räkenskapsperiodens sista kalendermånad. Om flera räkenskapsperioder har gått ut under kalenderåret, slutförs beskattningen senast efter 10 månader räknat från utgången av den senaste räkenskapsperioden.

Exempel: En förenings räkenskapsperiod är 1.4.2023–31.3.2024. Beskattningen slutförs senast 31.1.2025.

Det slutdatum för beskattningen som antecknats på beskattningsbeslutet kan ändras i följande fall:

 • Föreningen eller stiftelsen kompletterar eller korrigerar beskattningsuppgifter innan beskattningen slutförs.
 • Skatteförvaltningen fortsätter beskattningen exempelvis på grund av en halvfärdig kontrollåtgärd. I ett sådant fall meddelar Skatteförvaltningen föreningen eller stiftelsen om att beskattningen fortsätter innan beskattningen slutförs.

Skatteförvaltningen skickar ett nytt beskattningsbeslut till föreningen eller stiftelsen om uppgifterna som utgör grunden för beskattningen ändras innan beskattningen slutförs. I följande situationer skickar Skatteförvaltningen ett nytt beskattningsbeslut även om beskattningens slutresultat inte ändras:

 • Föreningen eller stiftelsen har kompletterat eller korrigerat beskattningsuppgifterna.
 • Skatteförvaltningen har meddelat att beskattningen fortsätter.

Ett nytt slutdatum för beskattningen har antecknats i beskattningsbeslutet. Det nya datumet kan vara detsamma eller senare än det tidigare datumet. Beskattningen slutförs dock senast den dag som angetts i det senaste beskattningsbeslutet.

Det slutliga beskattningsresultatet framgår av det sista beskattningsbeslutet. Mer information om kvarskatt som ska betalas och om skatteåterbäring.

Vanliga frågor

Exempel 1:

Om du kan teckna föreningens firma ensam kan du bevilja bokföringsbyrån en fullmakt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Logga in i tjänsten med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Välj fullmakten Skatteärenden. För inkomstregistret väljer du fullmakten Anmäla löneuppgifter.

När bokföringsbyrån har beviljats Suomi.fi-fullmakter för skatteärenden och inkomstregisterärenden kan den sköta föreningens skatteärenden i MinSkatt, Ilmoitin.fi och inkomstregistret. Bokföringsbyrån kan också skicka en fullmaktsbegäran som du sedan godkänner i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Observera att din personbeteckning och organroll (person med namnteckningsrätt) ska vara antecknad i föreningsregistret. Du kan kontrollera uppgifterna i Patent- och registerstyrelsens föreningsregister.

Exempel 2:

Om du inte ensam kan teckna föreningens firma kan du inte på eget initiativ bevilja fullmakter. Så här ger du en bokföringsbyrå fullmakt:

 1. Ansök först om fullmaktsrätt för dig själv.
  Börja med att fylla i en ansökan för att registrera fullmakt i e-tjänsten Suomi.fi. Ange i ansökan alla de ärenden för vilka du behöver ge en fullmakt, exempelvis för att sköta skatteärenden för en förening.

  För fullmaktsansökan behöver du underskrifter enligt föreningens firmateckningsregel. Bifoga också kopior av ditt eget och de övriga firmatecknarnas finländska identitetskort eller pass.
 2. Ange sedan fullmaktsrätt
  När du får ett meddelande om att en fullmaktsrätt har registrerats för dig ska du logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med dina personliga nätbankskoder. Välj Agera på ett företags vägnar. Bevilja bokföringsbyrån fullmakt för föreningens skatteärenden. Välj fullmakten Skatteärenden. För inkomstregistret väljer du fullmakten Anmäla löneuppgifter. Efter att ha fått fullmakten kan bokföringsbyrån sköta föreningens ärenden elektroniskt.

Exempel 1.

Om du är styrelseordförande eller om du har rätt att teckna föreningens namn ensam kan du sköta föreningens skatteärenden i MinSkatt, Ilmoitin.fi och inkomstregistret. Du behöver inte en separat fullmakt.

Logga in i e-tjänsterna med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Välj sedan Agera på ett företags vägnar. Du får fram föreningens uppgifter.

Om föreningen har grundats före 1994 ska du kontrollera att din personbeteckning har införts i Patent- och registerstyrelsens föreningsregister.

Exempel 2.

Om du inte ensam kan teckna föreningens namn (namnteckningsrätten är exempelvis två ledamöter tillsammans), gör så här:

 1. Ansök först om fullmaktsrätt för dig själv.
  Börja med att ansöka om fullmakt i e-tjänsten Suomi.fi. Ange i ansökan alla de ärenden för vilka du behöver fullmakt, exempelvis för att sköta en förenings skatteärenden.

  För fullmaktsansökan behöver du underskrifter enligt föreningens firmateckningsregel. Bifoga också kopior av ditt eget och de övriga firmatecknarnas finländska identitetskort eller pass. 

 2. Bevilja sedan fullmaktsrätt
  När du får ett meddelande om att en fullmaktsrätt har registrerats för dig ska du logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med dina personliga nätbankskoder. Välj ”Agera på ett företags vägnar”. Bevilja dig själv en fullmakt för att sköta föreningens skatteärenden. Välj fullmakten Skatteärenden.

 3. Efter att du beviljat fullmakten ska du testa att den fungerar: Logga in i MinSkatt med dina personliga nätbankskoder. Välj ”Agera på ett företags vägnar”. Du borde få fram föreningens uppgifter i MinSkatt.
Sidan har senast uppdaterats 24.4.2024