Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Beskattning av talkoarbete

Allmännyttiga föreningars och stiftelsers verksamhet grundar sig ofta på frivillig- och talkoarbete. Med frivillig- och talkoarbete avses arbete som görs till förmån för någon annan utan ersättning.

Talkoarbete till förmån för egen verksamhet

På arbete som görs till förmån för ett allmännyttigt samfunds egen verksamhet behöver samfundet eller den som utför arbetet inte betala skatt om

  • arbetet inte är kopplat till utomstående uppdragsgivare
  • den som utför arbetet inte får ersättning för sitt arbete.

Exempel på skattefritt frivilligarbete: En ung person leder en hobby- eller scoutgrupp, som hör till en förenings verksamhet, för barn en gång i veckan och får ingen ersättning för det.

Exempel på skattefritt talkoarbete: Medlemmarna i en allmännyttig förening eller stiftelse säljer inträdesbiljetter vid ett allmännyttigt evenemang som ordnas av föreningen eller stiftelsen. Medlemmarna får ingen ersättning för sitt arbete.

Talkoarbete till förmån för utomstående

Om talkoarbete görs till förmån för en utomstående uppdragsgivare och uppdragsgivaren betalar ersättning för arbetet, utgör ersättningen inkomst för antingen det allmännyttiga samfundet eller den person som utför arbetet.

Ersättning som betalats för talkoarbete är inkomst för det allmännyttiga samfundet när

  • samfundet avtalar om utförande av talkoarbetet med en uppdragsgivare,
  • talkoarbetets uppdragsgivare inte godkänner eller separat väljer talkoarbetarna,
  • arbetet är ett tillfälligt arbete som inte kräver särskild yrkeskunskap, utbildning eller behörighet och
  • ersättningen för talkoarbetet ska användas för allmännyttig verksamhet och inte komma enbart dem till godo som har utfört arbetet.

Exempel: Ett lag i en idrottsförening krattar gårdsplanen kring den lokala butiken som ett talkoarbete. Butiken och idrottsföreningen har avtalat om arbetet. Idrottsföreningen övervakar att arbetet utförs på överenskommet sätt. Arbetet kräver inte särskild yrkeskunskap. Ersättningen för arbetet används för lagets verksamhet rent generellt, även om inte alla lagmedlemmar har deltagit i arbetet. Ersättningen utgör inkomst för idrottsföreningen.

Ersättning för talkoarbete som en utomstående uppdragsgivare låtit utföra kan vara antingen skattefri eller skattepliktig inkomst för det allmännyttiga samfundet.

  • Inkomsten är skattefri exempelvis när talkoarbetet utförs i liten skala, är av engångskaraktär och inte kräver särskild yrkeskunskap.
  • Inkomsten är skattepliktig om verksamheten är fortlöpande eller återkommande och konkurrerar med tjänster som tillhandahålls eller varor som säljs av företag.

Ersättning för talkoarbete ska användas som stöd för allmännyttig verksamhet och inte enbart komma dem till godo som har utfört arbetet.

Om nyttan inte gagnar verksamheten i hela samfundet, får de som deltagit i arbetet en ekonomisk eller annan förmån för arbetet de utfört. Ersättningen är skattepliktig inkomst för den person som utfört talkoarbetet, om ersättningen enbart kommer denne till godo. 

Exempel: Föräldrarna till juniorspelare utför talkoarbete för vilket ersättning betalas till föreningen. Ersättningen fördelas mellan de föräldrar som deltagit i talkoarbetet och deras barn får en lika stor rabatt på föreningens säsongsavgift. Den rabatt som beviljas på basis av talkoarbetet betraktas som skattepliktig förvärvsinkomst för de föräldrar som deltagit i talkot.

Allmännyttiga samfund kan registrera sig i förskottsuppbördsregistret

Om ett allmännyttigt samfund utför talkoarbete för en utomstående uppdragsgivare och får ersättning för sitt arbete kan det registrera sig i förskottsuppbördsregistret. Att bli införd i förskottsuppbördsregistret inverkar dock inte på huruvida inkomsten från verksamheten är skattefri eller skattepliktig för det allmännyttiga samfundet. Däremot visar det att uppdragsgivaren inte behöver verkställa förskottsinnehållning på den ersättning som denne har betalat. Läs mer om förskottsuppbördsregistret.

Den som låter utföra talkoarbete ska i samband med betalningen verkställa förskottsinnehållning på 13 procent, om samfundet vid betalningstidpunkten inte är infört i förskottsuppbördsregistret. Huruvida inkomsten är skattepliktig eller skattefri för det allmännyttiga samfundet har ingen betydelse. Då ska ersättningen för arbetet även anmälas till inkomstregistret.

Sidan har senast uppdaterats 23.12.2020