Det kan förekomma tillfälliga störningar i tjänsten mondagen den 22 april kl. 6.30–8.00 på grund av serviceåtgärder.

Skattelättnad för allmännyttiga samfund

Allmännyttiga samfund betalar inkomstskatt på näringsinkomst samt till vissa delar på fastighetsinkomst. Allmännyttiga samfund kan delvis eller helt befrias från dessa skatter. Denna befrielse eller skattelättnad ska sökas separat.

Skattelättnaden gäller inte moms eller fastighetsskatt.

Skattelättnadsbeslutet avgör inte samfundets allmännyttighet eller inkomstens skatteplikt, utan dessa avgörs i samband med verkställande av inkomstbeskattningen. Ett samfunds allmännyttighet kan kontrolleras till exempel i beskattningsbeslutet för det senast avslutade skatteåret.

Under vilka förutsättningar beviljas skattelättnad?

Skattelättnad kan beviljas allmännyttiga samfund som bedriver samhälleligt betydelsefull verksamhet – till exempel motionsidrotts- och juniorverksamhet i idrottsklubbar, biståndsarbete samt verksamhet som utövas av fackavdelningar. 

Verksamheten ska omfatta hela landet eller i övrigt vara omfattande och etablerad. Enskilda lokala föreningar behöver dock inte nödvändigtvis ha riksomfattande verksamhet, om de hör till en riksomfattande organisation.

Föreningen eller stiftelsen ska använda sina inkomster och tillgångar i huvudsak för allmännyttig verksamhet.

Förutsättningen för skattelättnad på näringsinkomst är att verksamheten inte medför konkurrensförfång, dvs. den försvårar inte verksamheten för andra som bedriver motsvarande näringsverksamhet. Konkurrensförfång kan uppstå till exempel om ett samfund är verksamt på samma marknad som andra näringsidkare. Skattelättnaden får inte heller ge samfundet fördel vid konkurrensutsättning. 

För skattelättnad på fastighetsinkomst förutsätts att över hälften av fastigheten är i allmän eller allmännyttig användning. Användningens andel bedöms vanligen utifrån arealen eller användningstiden. En fastighet är i allmän användning om den till exempel är en skola, ett bibliotek, ett statligt ämbetsverk eller ett sjukhus. Som allmännyttig användning betraktas allmännyttiga föreningars eller stiftelsers egen användning och situationer där föreningar eller stiftelser hyr ut fastigheter till andra allmännyttiga föreningar eller stiftelser för allmännyttig användning. 

Hur söks skattelättnad?

Det lönar sig att ansöka om skattelättnad efter att räkenskapsperioden har gått ut men ansökan ska göras senast fyra månader efter räkenskapsperiodens utgång. Ansökningarna behandlas inte innan räkenskapsperioden för vilken det ansöks om skattelättnad har gått ut. Det räcker med att den första av de räkenskapsperioder för vilka det ansöks om skattelättnad har gått ut.

Exempel: Om räkenskapsperioden går ut 30.6.2024 ska ansökan vara framme senast 31.10.2024. 

Ansök om skattelättnad i MinSkatt

Om du inte kan göra ansökan elektroniskt, kan du ansöka om skattelättnad med pappersblankett.

Skattelättnadsbeslutet är avgiftsbelagt. Skattelättnaden gäller i högst 5 år åt gången.

Nödvändiga uppgifter i ansökan

Berätta i ansökan vad samfundets allmännyttiga verksamhet syftar till och hur samfunder bedriver verksamhet samt hur omfattande verksamheten är på riksplanet – exempelvis om sökanden hör till en riksomfattande organisation. Berätta också om ansökningens objekt: specificera samfundets näringsverksamhet enligt funktion och ange omsättningen för varje funktion. Bifoga också en utredning om konkurrensläget.

Foga till ansökan föreningens eller stiftelsens

  • stadgar 
  • gällande budget 
  • verksamhetsplan.

Om du ansöker om skattelättnad på inkomst från fastighet:

  • Ange fastighetsbeteckningen eller fastighetens namn och adress i ansökan. 
  • Ange hur stor del av fastigheten som har varit i allmännyttig användning. 
  • Foga dessutom till ansökan en utredning om fastighetens användare och användningsändamål. Specificera olika användare utifrån hur stor del av fastighetens areal de har använt, när och för vilka ändamål.

Läs mer om skattelättnad.

Offentlig lista över skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund.

 

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024