Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Deklarera uppgifter om dividendutdelning

Ange uppgifterna om en dividendutdelning på skattedeklarationen om bolaget har fattat ett beslut om dividendutdelning och bokslutet har fastställts. Om beslutet om vinstutdelning fattas först efter att skattedeklarationen lämnats ska du skicka uppgifterna till Skatteförvaltningen inom en månad från att beslutet fattats. Observera att en separat årsanmälan ska lämnas om dividenden eller överskottet.

Lämna uppgifterna om dividendutdelningen i MinSkatt eller via någon annan elektronisk kanal

Om du lämnar skattedeklarationen i MinSkatt ska du också göra nödvändiga kompletteringar i MinSkatt. Om du lämnar deklarationen via en annan elektronisk kanal, ska du helst komplettera deklarationen via samma kanal. Om du lämnar deklarationen på en pappersblankett ska du lämna uppgifterna om dividendutdelningen på blankett 63 och bifoga ett utdrag ur bolagsstämmans protokoll.

Inkludera inte sekretessbelagd information (till exempel personbeteckningar) i de bokslutshandlingar som publiceras i handelsregistret. Läs mer om att lämna uppgifter endast till Skatteförvaltningen om en extra dividendutdelning.

Hur länge kan elektroniska deklarationskanaler användas för att deklarera?

Alla elektroniska deklarationskanaler kan användas för att deklarera tills beskattningen slutförs. I MinSkatt kan du deklarera vinstutdelningen inom 15 månader efter att bolagets räkenskapsperiod gått ut och i andra elektroniska kanaler inom 10 månader efter utgången av räkenskapsperioden. Om bolaget har behov av att deklarera vinstutdelningsuppgifter senare än inom 15 månader efter utgången av räkenskapsperioden ska du lämna uppgifterna på papper (blankett 63 och bolagsstämmans protokoll eller ett protokollsutdrag).

Läs mer i deklarationsanvisningen om att lämna uppgifter om dividendutdelning på skattedeklarationen (Samfundets beslut om vinstutdelning)

Sidan har senast uppdaterats 23.1.2024