Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Vilka skyldigheter och ansvar har en registrerad förvarare?

Med registrerad förvarare avses en förvarare som införts i Skatteförvaltningens förvararregister. Till exempel kreditinstitut, värdepappersföretag och värdepapperscentraler kan vara förvarare.

Dessa anvisningar och vanliga frågor är avsedda för registrerade förvarare och gäller deras skyldigheter och ansvar.

Skyldigheter

En registrerad förvarare kan ta ansvaret för dividender som betalats ut till dividendtagare som är kunder av den registrerade förvararen och för beviljandet av källskatteförmåner.

När det gäller dividender som den registrerade förvararen har tagit ansvaret för är denne skyldig att

 • undersöka och identifiera dividendtagare samt säkerställa deras rätt till källskatteförmåner
 • anmäla uppgifter om dividendtagare med en årsdeklaration.

Årsdeklarationen ska ges årligen före slutet av januari för dividender som betalats ut under föregående kalenderår.

Skatteansvar

En förvarare kan välja för vilken dividend den tar ansvar genom att deklarera det till betalaren eller en annan registrerad förvarare som står närmare betalaren.

En registrerad förvarare ansvarar för skatt som inte tagits ut på grund av ett fel från dennes sida, om den deklarerat att den tar ansvar för dividenderna eller deklarerat dividendtagarnas uppgifter med en årsdeklaration till Skatteförvaltningen. Förvararen befrias från ansvaret om den påvisar att den agerat noggrant så att det inte är fråga om en försummelse från dennes sida.

Vanliga frågor om registrerade förvarares skyldigheter och ansvar

 • Det finns inga formkrav för deklaration om tagande av ansvar och Skatteförvaltningen bestämmer inte vilket förfarande som ska iakttas. Parterna kan således sinsemellan avtala om de förfaranden som ska iakttas. En förvarare kan anmäla att den tar ansvaret till exempel med en separat dividendutbetalningsspecifik deklaration eller genom ett avtal separat för varje förvaringskonto.
 • Väsentligast är att den registrerade förvararen vid behov kan påvisa för Skatteförvaltningen vilka dividender en annan registrerad förvarare har tagit ansvaret för, inklusive information om vilken dividendutdelning det är fråga om, det totala antalet dividender man tagit ansvar för och deras totala källskattebelopp. Skatteförvaltningen kan begära uppgifterna till exempel om uppgifterna som deklarerats med förvararens årsdeklaration är sinsemellan motstridiga och det är oklart vem som ansvarar för felet.
 • Registrerad förvarare A anses vara ansvarig för den källskatt som inte tagits ut på dividenden, om denne har anmält en lägre källskatt som ska tas ut för rättelse under utbetalningsåret och källskatten har inte tagits ut på grund av en felaktig deklaration eller försummelse från den registrerade förvararens sida (källskattelagen 10 c § 3 mom.).
 • Registrerad förvarare B är inte ansvarig för skatt som inte tagits ut, om denna påvisat att denna har förmedlat de uppgifter som denna har fått från registrerad förvarare A med oförändrat innehåll till följande registrerade förvarare i depåförvaringskedjan eller till betalaren. Förvarare B ska även ha säkerställt att förvarare A som förmedlar uppgifter via förvarare B finns i förvararregistret när denna deklarerar uppgifter för rättelse under utbetalningsåret (källskattelagen 10 c § 2 mom.).
 • Registrerad förvarare A har det primära ansvaret för skatt som inte tagits ut på grund av försummelse från den registrerade förvararens sida. Betalaren har sekundärt skatteansvar, dvs. skatten påförs även betalaren i syfte att trygga en skattefordran, om registrerad förvarare A inte betalar skatten som påförts denna (källskattelagen 10 c § 4 mom.).
 • Ja, en registrerad förvarare kan ta ansvar för en dividend genom att för dividendutbetalning deklarera en källskatt på under 35 procent som ska tas ut på dividenden samtidigt som den deklarerar att den tar ansvaret för dividenderna i fråga (källskattelagen 10 c §).
 • Den registrerade förvararen är i detta fall skyldig att innan dividenden betalas ut säkerställa att förutsättningarna enligt den tillämpbara nationella lagstiftningen för beviljandet av källskatteförmånen i fråga uppfylls.
 • Den registrerade förvararen ansvarar för källskatt som inte tagits ut på grund av ett fel eller en försummelse av förvararen. För att befrias från ansvar ska den registrerade förvararen visa att felet inte beror på en försummelse från den registrerade förvararens sida.
 • Ja, den registrerade förvararen kan även ta ansvar för dividender, för vilka denna själv är den dividendtagare som avses i skatteavtalet.
 • Registrerad förvarare A kan ta ansvar för en dividend genom att för dividendutbetalning deklarera en källskatt på under 35 procent som ska tas ut på dividenden samtidigt som den deklarerar att den tar ansvaret för dividenderna i fråga.
 • Registrerad förvarare B befrias från ansvaret genom att påvisa att denna har förmedlat de uppgifter som denna har fått från registrerad förvarare A för utbetalning av dividend och uppbörd av källskatt med oförändrat innehåll till följande registrerade förvarare i depåförvaringskedjan eller dividendbetalaren.
 • Eftersom registrerad förvarare A är såväl registrerad förvarare som dividendmottagare samtidigt, befrias denna inte från ansvaret i en eventuell situation där skatt har tagits ut till ett för lågt belopp på basis av att registrerade förvarare A skulle ha agerat som registrerad förvarare omsorgsfullt och felet skulle ha enbart berott på dividendtagarens försummelse.
 • Den registrerade förvararen anses inte ha tagit ansvar för dividenderna, eftersom denna har anmält en källskatt på 35 procent för utbetalning av dividenden.
 • Förvararen visar Skatteförvaltningen att den inte tagit ansvar för dividenderna i fråga genom att deklarera, i sin egen årsdeklaration, dividenderna och källskatten på 35 procent, som tagits ut av dem, samt namnet på den oregistrerade förvarare som eventuellt står dividendtagaren närmare.
Sidan har senast uppdaterats 3.5.2021