Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Utländskt företags inkomstbeskattning i Finland

Aktiebolag och andra samfund betalar 20 % i inkomstskatt på sina inkomster. Sammanslutningars och enskilda näringsidkares inkomster indelas i kapitalinkomster och förvärvsinkomster.

Läs mer om inkomstbeskattningen och skattesatserna i Finland

Dessa anvisningar är avsedda för begränsat skattskyldiga utländska företag. Ett utländskt samfund anses vara allmänt skattskyldigt om dess verkliga ledning utövas i Finland. Läs mer om platsen för den verkliga ledningen och allmänt skattskyldiga utländska samfunds skatteförpliktelser.

Fast driftställe i inkomstbeskattningen

Ett utländskt företags verksamhet i Finland kan i inkomstbeskattningen skapa ett fast driftställe i Finland för företaget. Då ska företaget betala inkomstskatt på den verksamhet som det bedriver i Finland.

Med fast driftställe avses en affärsplats där företagets verksamhet bedrivs helt eller delvis. Ett fast driftställe i Finland skapas till exempel av företagets

 • plats för företagsledning
 • kontor
 • fabrik
 • verkstad
 • gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar
 • byggnads- och installationsverksamhet som varar över 6, 12 eller 18 månader (tidsgränsen varierar i skatteavtalen med olika länder)
 • beroende representant.

Ett affärsställe kan vara ett fast driftställe endast om det är bestående både geografiskt och tidsmässigt.

 • Affärsstället kan finnas till exempel i ett annat företags lokaler när det utländska företaget kontinuerligt förfogar över en viss lokal eller del av en lokal som ägs av ett annat företag.
 • Ett fast driftställe kan också skapas exempelvis i arbetstagarens hemkontor.

Exempel: Ett estniskt företag kommer till Finland för att utföra en byggentreprenad som börjar 1.2 och upphör 31.10. Entreprenaden avbryts på grund av leveranssvårigheter för två månader 1.5–1.7. Tillfälliga avbrott räknas också med i entreprenadens helhetslängd och ett fast driftställe bildas för företaget vid entreprenadobjektet.

Ett fast driftställe i Finland anses i regel skapas för ett utländskt företag om ledningen och förvaltningen av företaget sköts från ett fast driftställe i Finland.

Plats för företagsledning är en plats där betydande beslut fattas, såsom operativa och strategiska beslut om företagets affärsverksamhet. I beskattningen kan företagets ledning också vara belägen i ett annat företags lokaler eller i företagsledarens hem.

Ett fast driftställe kan också utgöras av en plats där man bedriver byggnads-, installations- eller monteringsverksamhet. En sådan plats kan bilda ett fast driftställe för företaget ifall verksamheten pågår en längre tid än vad som har fastställts som gräns i skatteavtalet. Tidsgränsen kan vara antingen över 6, 12 eller 18 månader. Enligt exempelvis skatteavtalet mellan Finland och Estland utgör ett entreprenadobjekt ett fast driftställe om verksamheten pågår över 6 månader.

Arbetet är slutfört när arbetet är klart eller när arbetet slutgiltigt upphört. I regel räknas även tillfälliga avbrott i arbetet med i längden på en byggarbetsplats.

Om det utländska företaget har flera projekt i Finland bedöms huruvida tidsfristen fylls i regel separat för respektive projekt. Om projekten anknyter till varandra och bildar både kommersiellt och geografiskt en enhetlig helhet, kan projekttiderna dock räknas ihop. Likaså om ett visst projekt styckas i delar på konstgjord väg, kommer projekten att betraktas som en helhet.

Exempel: Ett litauiskt företag kommer till Finland för att arbeta med fartygsbygge på ett skeppsvarv. Företaget fungerar i skeppsvarvets utrymmen i ett års tid. Företaget kan anses ha en sådan stadigvarande plats för affärsverksamhet på skeppsvarvet där företaget idkar sin affärsverksamhet. Ett fast driftställe bildas för företaget.

Om företagets representant arbetar i Finland kan det för företaget uppstå ett fast driftställe även om företaget inte använder en stadigvarande plats för affärsverksamheten.

En så kallad beroende representant kan skapa ett fast driftställe om representanten har fullmakt att sluta avtal på företagets vägnar eller ta emot beställningar. Det förutsätts även att representanten använder sin fullmakt regelbundet och inte bara sporadiskt. En beroende representant kan vara ett företag eller en fysisk person, såsom en arbetstagare, som säljer företagets produkter eller tjänster i Finland.

En oberoende representant bildar inte ett fast driftställe. En representant är oberoende, när representanten är såväl ekonomiskt som juridiskt oberoende av företaget. En oberoende representant för ett utländskt företag kan till exempel vara en förmedlare eller en kommissionär.

Endast förberedande och biträdande funktioner bildar inte ett fast driftställe för företaget. Biträdande eller förberedande verksamhet kan vara exempelvis

 • annonsering
 • insamling av uppgifter
 • upprätthållande av en informationsbyrå
 • vetenskaplig forskning.

Ett fast driftställe anses inte uppstå exempelvis när affärsstället finns till endast för att lagra, ställa ut eller överlåta företagets varor.

Karaktären av den förberedande eller biträdande verksamheten ska dock alltid bedömas från fall till fall utifrån de verkliga förhållandena. Ett fast driftställe kan uppstå om företagets funktioner i Finland utgör en del av företagets huvudsakliga affärsverksamhet och på så sätt bildar en väsentlig del av den.

Biträdande eller förberedande verksamhet är i regel inte sådana tjänster som huvudrörelsen erbjuder kunderna efter försäljningen, såsom garantireparationer och leverans av reservdelar från ett fast affärsställe. Tjänster av detta slag bildar en egen helhet av företagets affärsverksamhet, vilket gör att dessa inte enbart kan betraktas som biträdande verksamhet.

Varje företag ska lämna deklarationer

Även om ditt företag inte har ett fast driftställe i Finland ska du ändå lämna vissa skattedeklarationer och utredningar. Läs mer om dessa:

Den här sidan är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Lämna kommissionen respons på sidan.

https://europa.eu/youreurope/index_sv.htm
Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023