Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Utländskt företags inkomstbeskattning i Finland

Dessa anvisningar är avsedda för begränsat skattskyldiga utländska företag. Ett utländskt samfund anses vara allmänt skattskyldigt om dess verkliga ledning utövas i Finland. Läs mer om platsen för den verkliga ledningen och allmänt skattskyldiga utländska samfunds skatteförpliktelser.

Fast driftställe i inkomstbeskattningen

Ett utländskt företags verksamhet i Finland kan i inkomstbeskattningen bilda ett fast driftställe i Finland för företaget. Då ska företaget betala inkomstskatt i Finland på den inkomst som härrör från det fasta driftstället.

Med fast driftställe avses en affärsplats där företagets verksamhet helt eller delvis bedrivs. Ett fast driftställe i Finland uppkommer till exempel av företagets

 • plats för företagsledning
 • kontor
 • fabrik
 • verkstad
 • gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar
 • byggnads- och installationsverksamhet som varar över 6, 12 eller 18 månader (tidsgränsen varierar i skatteavtalen med olika länder)
 • beroende representant.

En plats för affärsverksamhet kan vara ett fast driftställe endast om det är stadigvarande både geografiskt och tidsmässigt.

 • Platsen för affärsverksamhet kan finnas till exempel i ett annat företags lokaler när det utländska företaget kontinuerligt förfogar över en viss lokal eller del av en lokal som ägs av ett annat företag.
 • Ett fast driftställe kan också uppkomma exempelvis i arbetstagarens hemkontor.

Exempel: Ett litauiskt företag kommer för att arbeta med fartygsbygge på ett skeppsvarv i Finland. Företaget verkar i skeppsvarvets utrymmen i ett års tid. Företaget anses ha en stadigvarande plats för affärsverksamhet på det skeppsvarv från vilket företaget bedriver sin affärsverksamhet. Således uppkommer ett fast driftställe i Finland för företaget.

Ett fast driftställe kan uppkomma i Finland för ett utländskt företag om ledningen och förvaltningen av företaget sköts från en plats för affärsverksamhet i Finland. Ett företags ledning kan även vara belägen i ett annat företags lokaler eller i företagsledarens hem.

En plats för företagsledning som bildar ett fast driftställe och en sådan plats för verklig ledning som ger upphov till allmän skattskyldighet är två separata begrepp. Läs mera om skillnaderna mellan en plats för verklig ledning och en sådan plats för företagsledning som ger upphov till ett fast driftställe.

Ett fast driftställe kan också utgöras av en plats där ett företag bedriver byggnads-, installations- eller monteringsverksamhet. En sådan plats kan bilda ett fast driftställe för företaget ifall skatteavtalet mellan Finland och företagets hemviststat inte begränsar Finlands rätt att beskatta inkomsten. Enligt exempelvis skatteavtalet mellan Finland och Estland utgör ett entreprenadobjekt ett fast driftställe endast om verksamheten pågår i över 6 månader.

Verksamheten anses i allmänhet börja då förberedelserna inleds i det land där arbetet utförs. Arbetet är slutfört när arbetet är klart eller när arbetet slutgiltigt upphört. I regel räknas även tillfälliga avbrott i arbetet med i längden på en byggarbetsplats.

Om det utländska företaget har flera projekt i Finland bedöms huruvida tidsgränsen överskrids i regel separat för respektive projekt. Om projekten anknyter till varandra och bildar både kommersiellt och geografiskt en enhetlig helhet, kan projekttiderna dock räknas ihop.

Exempel: Ett estniskt företag kommer till Finland för att utföra en byggentreprenad som börjar 1.2.2024 och upphör 31.10.2024. Entreprenaden avbryts på grund av leveranssvårigheter för två månader 1.5–1.7.2024. Tillfälliga avbrott räknas också med i entreprenadens helhetslängd och således uppkommer ett fast driftställe för företaget vid entreprenadobjektet.

Om företagets representant arbetar i Finland kan det för företaget uppkomma ett fast driftställe även om företaget inte använder en stadigvarande plats för affärsverksamheten.

En beroende representant kan bilda ett fast driftställe om representanten har fullmakt att sluta avtal på företagets vägnar eller ta emot beställningar. Det förutsätts även att representanten använder sin fullmakt regelbundet. En beroende representant kan vara ett företag eller en fysisk person, såsom en arbetstagare, som säljer företagets produkter eller tjänster i Finland.

En oberoende representant bildar inte ett fast driftställe. En representant är oberoende, när representanten är såväl ekonomiskt som juridiskt oberoende av företaget. En oberoende representant för ett utländskt företag kan till exempel vara en förmedlare eller en kommissionär.

Funktioner av förberedande och biträdande art bildar inte ett fast driftställe för företaget. Biträdande eller förberedande verksamhet kan vara exempelvis annonsering, insamling av uppgifter, vetenskaplig forskning eller lagring av varor som hör till företaget för förevisning eller överlåtelse.

Arten av den förberedande eller biträdande verksamheten ska alltid bedömas från fall till fall utifrån de verkliga förhållandena. Funktionerna är inte av förberedande eller biträdande art om företagets funktioner i Finland utgör en egen affärsverksamhetshelhet eller en del av företagets huvudsakliga affärsverksamhet.

I hurdana situationer måste ett utländskt samfund lämna in en inkomstskattedeklaration?

Utländska samfund är skyldiga att deklarera sina skattepliktiga inkomster och avdragbara kostnader i Finland om minst ett av följande villkor uppfylls.

Samfundet har

 • ett fast driftställe i Finland
 • fast egendom i Finland (fastighet eller aktielägenhet)
 • en andel av en sammanslutnings inkomster i Finland
 • hemort i en stat med vilken Finland inte har ingått skatteavtal.

Utländska samfund är även skyldiga att lämna in skattedeklaration på Skatteförvaltningens begäran.  

Skattedeklaration ska lämnas elektroniskt

Utländska samfund ska lämna in skattedeklaration 6U med bilagor elektroniskt. Läs noggrant igenom deklarationsanvisningen för skattedeklaration 6B innan skattedeklarationen lämnas in. Det finns olika alternativ för att lämna in skattedeklarationen elektroniskt:

 • Fyll i och lämna in skattedeklarationen i MinSkatt.
 • Skicka skattedeklarationen i filformat från ekonomiprogrammet via webbtjänsten Ilmoitin.fi.
 • Du kan deklarera och anmäla uppgifter också via ett ekonomiförvaltningsprogram om det har en förbindelse, det vill säga ett gränssnitt, till Skatteförvaltningen.

Om inga ändringar har gjorts i den elektroniska deklarationen, men den kompletteras i efterskott med ett bifogat dokument ska du endast skicka dokumentet. Skattedeklarationen ska inte skickas på nytt.

Skattedeklarationen kan lämnas in på pappersblankett bara av särskilda skäl, till exempel om elektronisk anmälan inte är möjlig på grund av tekniska skäl.

För att deklarera elektroniskt behöver du en UID-identifierare och en Suomi.fi-fullmakt

Utländska samfund behöver en finsk personbeteckning eller en UID-identifierare och en Suomi.fi-fullmakt för att sköta ärenden elektroniskt. Med identifieraren och en fullmakt kan du logga in i e-tjänsterna med applikationen Finnish Authenticator och lämna in skattedeklarationen med bilagor. Läs mera om hur du får en UID-identifierare och en Suomi.fi-fullmakt.

Uppgifter som deklareras med blankett 6U

Det utländska samfundet ska med skattedeklaration 6U lämna uppgifter om alla de intäkter, kostnader, tillgångar och skulder som ingår i näringsverksamheten och hänför sig till det fasta driftstället. I delen Uträkning av inkomstskatt (Lag om beskattning av inkomst av näringsverksamhet) anges intäkterna och kostnaderna som hänför sig till samfundets fasta driftställe. De källskatter som har tagits ut på arbetsersättningar ska även anges i skattedeklarationen. I delen Uträkning av förmögenhet ska samfundet ange de tillgångar och skulder som hänför sig till samfundets fasta driftställe.

Även om det för ett utländskt samfund inte uppkommer ett fast driftställe i Finland är samfundet i allmänhet skyldigt att betala skatt på sådan inkomst som samfundet förvärvat av en fastighet och aktielägenhet i Finland. Intäkter, kostnader, tillgångar och skulder som hänför sig till inkomsterna ska också deklareras på skattedeklaration 6U.

Samfundet ska bifoga en kopia av det fasta driftställets resultaträkning och balansräkning till skattedeklarationen. Samfundet ska följa den finska bokföringslagen i tillämpliga delar då den upprättar resultaträkningen och balansräkningen.

Ytterligare information:

När ska skattedeklarationen lämnas in?

Deklarationen ska lämnas in inom fyra månader efter utgången av räkenskapsperiodens sista månad. Räkenskapsperioden för ett utländskt samfunds fasta driftställe är den samma som räkenskapsperioden för huvudrörelsen.

Exempel: Ett bolags räkenskapsperiod går ut 15.3.2024. Bolaget ska lämna in skattedeklarationen senast 31.7.2024. Om den sista inlämningsdagen infaller på en lördag eller en helgdag ska bolaget senast lämna in skattedeklarationen på den första efterföljande vardagen.

Skattedeklarationen får lämnas in på en pappersblankett endast av särskilda skäl, om det till exempel inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder. En pappersdeklaration ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast den sista inlämningsdagen kl. 16.15.

En förseningsavgift påförs om skattedeklarationen lämnas efter den utsatta dagen men innan beskattningen slutförs. En förseningsavgift påförs också om förtaget på eget initiativ kompletterar eller korrigerar deklarationen efter den utsatta dagen men innan beskattningen slutförs. Förseningsavgiften är 100 euro. Mer information om förseningsavgift vid inkomstbeskattningen.

Om samfundet inte har ett fast driftställe i Finland

Om det utländska samfundet anser att det inte har ett fast driftställe i Finland ska samfundet ange detta i skattedeklaration 6U i punkt 2. Dessutom ska samfundet bifoga blankett 80 (Redogörelse om verksamheten – Utländskt samfund) och där ge en redogörelse för sin verksamhet. Utländska samfund som bedriver byggnads-, installations- och monteringsverksamhet i Finland ska redogöra för sin verksamhet och sina entreprenader i Finland på bilageblankett 80. Skattedeklarationen och blankett 80 ska lämnas in inom fyra månader efter utgången av räkenskapsperiodens sista månad.

Skattedeklarationen och bilageblankett 80 behöver inte lämnas in om samfundet av Skatteförvaltningen har fått ett bindande förhandsavgörande om att samfundet inte har ett fast driftställe i Finland. Trots förhandsavgörandet ska samfundet dock lämna in skattedeklarationen och bilageblankett 80 om samfundets verksamhet har ändrats eller om Skatteförvaltningen har bett om en redogörelse.

Beskattningsbeslutet visar beloppet av skatteåterbäring eller kvarskatt

På basis av uppgifterna i skattedeklarationen beräknar Skatteförvaltningen den slutliga inkomstskatten för skatteåret.

Efter att Skatteförvaltningen har behandlat uppgifterna i deklarationen och beskattningen har verkställts bildas ett beskattningsbeslut för det utländska samfundet. Från beskattningsbeslutet framgår om samfundet får skatteåterbäring eller om det ska betala kvarskatt.

Varje skattskyldig har en egen dag då beskattningen slutförs. Dagen anges i beskattningsbeslutet. Beskattningen av utländska samfund slutförs dock senast 10 månader efter att räkenskapsperiodens sista kalendermånad har gått ut.

Om flera räkenskapsperioder har gått ut under kalenderåret, slutförs beskattningen senast efter 10 månader räknat från utgången av den sista månaden i den senaste räkenskapsperioden.

Exempel: Samfundets räkenskapsperiod är 1.1.2023–31.12.2023. Beskattningen slutförs senast 31.10.2024.

Exempel: Samfundets räkenskapsperiod är 1.4.2023–31.3.2024. Beskattningen slutförs senast 31.1.2025.

Beskattningsbeslutet kan ändras innan beskattningen slutförts om det utländska samfundet har kompletterat eller rättat beskattningsuppgifter eller om Skatteförvaltningen har meddelat att beskattningen fortsätter. I dessa fall skickar Skatteförvaltningen ett nytt beskattningsbeslut till samfundet. Beskattningens slutresultat framgår av det sista beskattningsbeslutet.

Läs mera om betalning av kvarskatt.

Den här sidan är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Lämna kommissionen respons på sidan.

https://europa.eu/youreurope/index_sv.htm
Sidan har senast uppdaterats 19.6.2024