Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Utländska samfund som är allmänt skattskyldiga i Finland

Ett utländskt samfund ska betraktas som allmänt skattskyldigt om dess verkliga ledning utövas i Finland. Den verkliga ledningen för samfundet utövas på den plats där samfundets styrelse eller något annat beslutande organ med beaktande av övriga omständigheter som rör samfundets organisation och affärsverksamhet fattar de viktigaste besluten för samfundet vad gäller den högsta dagliga ledningen. Allmänt skattskyldiga ska betala skatt i Finland på inkomst som förvärvats i Finland och annorstädes. Läs mer om inkomstbeskattningen och skattesatserna i Finland.

Begränsat skattskyldiga är utländska samfund som inte motsvarar kännetecknen för allmän skattskyldighet. Om ett samfund har en sådan ledningsplats i Finland som dock inte uppfyller kriterierna för en plats där den verkliga ledningen utövas, är det fortfarande möjligt att platsen anses utgöra ett fast driftställe i Finland såsom tidigare. Läs mer om fasta driftställen och begränsat skattskyldiga utländska samfunds skatteförpliktelser.

Arbetsgivarens skyldigheter

Allmänt skattskyldiga utländska samfund har i beskattningen samma arbetsgivarskyldigheter som finländska arbetsgivare och ska lämna uppgifter till inkomstregistret på samma sätt som finländska företag. En arbetsgivare betraktas i beskattningen som antingen en tillfällig eller en regelbunden arbetsgivare. Ett företag som är en regelbunden arbetsgivare ska anmäla sig till arbetsgivarregistret. Företaget är en regelbunden arbetsgivare om någotdera av följande villkor uppfylls:

  • Företaget betalar lön regelbundet till minst 2 löntagare.
  • Företaget betalar samtidigt lön till minst 6 löntagare, även om deras anställningsförhållanden är tillfälliga och avsedda att vara kortvariga.

En arbetsgivare som betalar ut löner tillfälligt behöver inte anmäla sig till arbetsgivarregistret men kan frivilligt ansöka om registrering.

Företaget ska lämna uppgifter om de utbetalda lönerna till inkomstregistret med en anmälan om löneuppgifter. Anmälan ska lämnas även om företaget inte är infört i arbetsgivarregistret. Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter ska anmälas med arbetsgivarens separata anmälan.

Läs mer om arbetsgivarens skyldigheter.

Registrera företaget i alla register som behövs

Du kan registrera företaget i Skatteförvaltningens register med etableringsanmälan Y1 för utländska samfund + bilageblankett 6204r. Du hittar blanketterna på adressen ytj.fi. Ange uppgifterna om platsen för företagets verkliga ledning i punkten Tilläggsuppgifter på sidan 4 i etableringsanmälan. Bifoga också en fritt formulerad utredning om platsen för den verkliga ledningen. Om företaget redan har ett finländskt FO-nummer ska uppgifterna lämnas med ändringsanmälan Y4.

Vid behov kan du registrera dig i Skatteförvaltningens register.

Skattedeklarationen

Ett utländskt samfund som är allmänt skattskyldigt ska lämna en skattedeklaration för varje räkenskapsperiod. Skattedeklaration ska lämnas inom fyra månader efter att den sista månaden i räkenskapsperioden gått ut. Skattedeklarationen ska lämnas även om företaget inte bedrivit någon egentlig verksamhet. Deklarationen ska lämnas elektroniskt exempelvis i MinSkatt. Allmänt skattskyldiga utländska samfund lämnar på skattedeklaration 6B de uppgifter som gäller inkomstbeskattningen: inkomster, utgifter, tillgångar, skulder och övriga uppgifter som påverkar beskattningen. Läs mer om hur du lämnar en skattedeklaration.

Upphörande av allmän skattskyldighet

Ett utländskt samfund anses inte längre utöva sin verkliga ledning i Finland då de omständigheter på basis av vilka man tidigare ansåg att samfundets verkliga ledning utövas i Finland inte längre gäller. Det utländska samfundet upphör att vara allmänt skattskyldigt i Finland om man anser att samfundets verkliga ledning inte längre utövas här. Om samfundet fortfarande anses ha ett fast driftställe i Finland är det utländska samfundet begränsat skattskyldigt i Finland på basis av det fasta driftstället.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023