Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Veroilmoituksen täyttöohje – osakeyhtiö ja osuuskunta

Tässä täyttöohjeessa kerrotaan, mitä tietoja osakeyhtiöiden ja osuuskuntien pitää antaa veroilmoituksessa 6B. Voit käyttää ohjetta vuoden 2023 ja 2024 ilmoituksen tekemiseen.

Voit hakea ohjeesta hakutoiminnolla (ctrl+F). Komento avaa samalla kaikki tekstikentät, joten jokaista ei tarvitse avata erikseen. Ohjeen voi myös halutessaan tulostaa, jolloin kaikki tekstikentät tulevat tulosteeseen mukaan automaattisesti.

Muutokset verovuodesta 2023 alkaen

Ota huomioon nämä muutokset verovuodesta 2023 alkaen:

Yritykset voivat tehdä verovuodesta 2023 alkaen verotuksessaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan kuluistaan ns. yleisen lisävähennyksen. Yleisen lisävähennyksen määrä on 50 prosenttia vähennyksen tekemiseen oikeuttavista tutkimus- ja kehittämistoiminnan palkka- ja ostopalvelumenoista. Vähennyksen määrä ilmoitetaan Tuloverolaskelmassa omassa kohdassaan ja lisäksi eritellään lomakkeessa 67Y.

Tämän vähennyksen lisäksi edelleen voimassa on tutkimus- ja kehittämistoiminnan alihankintalaskuihin perustuva väliaikainen (verovuosina 2021-27) lisävähennys. Tämä vähennys eritellään verovuodesta 2023 alkaen lomakkeessa 67A. Yleistä lisävähennystä ja väliaikaista tutkimusyhteistyön lisävähennystä ei voi tehdä samojen menojen perusteella.

Elinkeinoverolaissa on muutettu myös verovuodelle 2023 korkovähennysrajoitussäännöksiä. Tasevertailuun perustuvaa poikkeusta on muutettu siten, että tasevapautusta koskevaa säännöstä ei sovelleta, mikäli konsernitilinpäätöksen mukaan merkittävän omistusosuuden omistaville tahoille suoritettujen korkojen määrä on vähintään 20 prosenttia kaikista konsernin ulkopuolelle suoritetuista koroista.

Lisäksi laissa on uutena asiana säädetty edellytykset, joiden nojalla julkisyhteisön tilaamaa pitkän aikavälin julkista infrastruktuurihanketta toteuttava osittain tai kokonaan yksityisomistuksessa oleva yhteisö voi vähentää muutoin vähennyskelvottomia nettokorkomenojaan.

Korkovähennysrajoituksen muutokset eivät muuta lomaketta 6B, mutta muutoksia on lomakkeessa 81 Selvitys nettokorkomenoista.

Muutokset verovuodesta 2024 alkaen

Ota huomioon nämä muutokset verovuodesta 2024 alkaen:

Yritykset ovat voineet tehdä verovuodesta 2023 alkaen verotuksessaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan kuluista yleisen lisävähennyksen. Verovuonna 2024 yritykset voivat lisäksi tehdä tutkimus- ja kehittämistoiminnan ylimääräisen lisävähennyksen. Yhdessä näitä kutsutaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävähennykseksi.

Yhdistelmävähennyksen saa tutkimus- ja kehittämistoiminnan palkkojen ja ostopalveluna tehtyjen hankintojen perusteella. Laissa (Laki tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoihin perustuvista lisävähennyksistä verotuksessa) on määritelty tarkemmin, millaisista kuluista ja millaisesta toiminnasta vähennyksen saa.

Yhdistelmävähennyksen ensimmäinen osa eli yleinen lisävähennys on 50 prosenttia näistä tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista. Vähennyksen saa vain, jos sen määrä on vähintään 5 000 euroa verovuotta kohti eli jos vähennykseen oikeuttavia menoja on vähintään 10 000 euroa. Vähennyksen enimmäismäärä on 500 000 euroa.

Vähennyksen toinen osa eli ylimääräinen lisävähennys perustuu siihen, että tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ovat tosiasiallisesti kasvaneet aiempaan verrattuna. Ylimääräisen lisävähennyksen laskemiseksi verovuoden kaikista yleiseen lisävähennykseen oikeuttavista menoista vähennetään vastaavat edellisen verovuoden menot. Ylimääräinen lisävähennys on 45 prosenttia tästä erotuksesta eli menojen kasvusta. Ylimääräisellä lisävähennyksellä ei ole vähimmäismäärää, mutta sen enimmäismäärä on 500 000 euroa verovuodessa.

Veroilmoituksessa on omat kohtansa sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleiselle lisävähennykselle että ylimääräiselle lisävähennykselle.

Perustiedot

Osakkeenomistajat

Ilmoita tiedot yhtiön osakkeenomistajista sekä heille ja heidän omaisilleen annetuista lainoista ja muista suorituksista.

Jos osakkaita on enemmän kuin 10, ilmoita tiedot vain niistä osakkaista, jotka omistavat vähintään 10 % yhtiön osakkeista. Jos jokainen osakas omistaa yhtiöstä alle 10 %, tietoja ei tarvitse ilmoittaa.

Ilmoita osakaslainaa saaneen osakkaan ja omaisen tiedot ainariippumatta omistusosuudestaAnna verovuoden aikana annetusta osakaslainasta lisäksi vuosi-ilmoitus, jos osakkaan ja hänen perheenjäsentensä yhteenlaskettu omistusosuus on vähintään 10 % yhtiön osakkeista (suoraan tai välillisesti tai heillä on vastaava osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Esimerkki: Mikon osuus yhtiön osakkeista on 5 % ja hänen puolisonsa osuus 10 %. Yhtiössä on 9 muuta osakasta, joiden kaikkien osuus on alle 10 %. Mikko on vuonna 2016 saanut yhtiöstä lainaa 10 000 euroa. Hänen puolisonsa on vuonna 2024 nostanut yhtiöstä osakaslainaa 5 000 euroa. Ilmoita sekä Mikon että puolison tiedot. Ilmoita myös, kuinka paljon heillä on ollut lainaa yhtiöstä tilikauden 2024 päättyessä. Anna lisäksi vuosi-ilmoitus Mikon puolison vuonna 2024 saamasta osakaslainasta, sillä puolisot omistavat yhteensä yli 10 % yhtiön osakkeista.

Ilmoita myös, kuinka monta omaa osaketta yhtiöllä oli hallussaan tilikauden lopussa. Voit ilmoittaa tällaisten osakkeiden lukumäärän kohdassa "Osakepääoman muutokset tilikauden päättymisen jälkeen".

Tarkempia ohjeita

Älä ilmoita suorituksia, joista työnantaja antaa vuosi-ilmoituksen tai tekee ilmoituksen tulorekisteriin. Poikkeuksia ovat osakaslainat: ilmoita kaikki osakaslainat veroilmoituksessa, vaikka tietyistä lainoista pitää antaa myös vuosi-ilmoitus. 

Nimi: Ilmoita osakkaan nimi, vaikka hän ei olisi saanut yhtiöltä lainaa tai muita suorituksia. Ilmoita myös osakkaan omaisen nimi, jos suoritus tai laina on annettu osakkaana olevan henkilön lähiomaiselle, kuten puolisolle, lapselle tai vanhemmalle.

Henkilötunnus tai Y-tunnus: Ilmoita osakkaan tai osakkaan omaisen henkilötunnus, jos suoritus tai laina on annettu osakkaana olevan luonnollisen henkilön omaiselle. Henkilötunnuksen sijasta voi ilmoittaa Y-tunnuksen, jos henkilöllä on sellainen.

Jos osakkaana on ulkomainen henkilö tai yritys, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta eikä Y-tunnusta

 • sähköisessä veroilmoituksessa ilmoita henkilötunnukseksi PPKKVV-UUUU (eli syntymäaika-UUUU)
 • sähköisessä veroilmoituksessa ilmoita Y-tunnukseksi 0000000-0
 • paperilomakkeella jätä kohta tyhjäksi.

Jos osakkeenomistaja on oikeushenkilö, ilmoita osakkaan Y-tunnus. Ilmoita lisäksi osakkaana olevasta oikeushenkilöstä vain nimi ja osakkeiden lukumäärä.

Osakkeiden lukumäärä, kpl: Ilmoita osakkeiden lukumäärä, vaikka osakkaalle ei olisikaan annettu lainaa tai muita suorituksia.

Vuokrat: Ilmoita niiden vuokrien yhteismäärä, jotka on kirjattu tilikaudelle suoriteperusteisesti osakkaan tai hänen omaisensa hyväksi.

Korot: Ilmoita niiden korkojen yhteismäärä, jotka on kirjattu suoriteperusteisesti osakkaan tai hänen omaisensa hyväksi.

Luovutukset: Ilmoita osakkeenomistajan tai hänen omaisensa hyväksi kirjattujen luovutushintojen yhteismäärä (esimerkiksi ostohintojen yhteissumma), jos yhtiö on tilikauden aikana ostanut osakkeenomistajalta tai omaisilta kiinteistöjä, huoneistoja, arvopapereita tai autoja.

Muut suoritukset: Osakkaalle tai hänen omaiselleen maksetut muut suoritukset, esimerkiksi takausprovisiot.

Osakaslainat: Ilmoita osakaslaina sen suuruisena kuin se on tilikauden taseessa. Ilmoita sekä sellaiset osakaslainat, joista annetaan vuosi-ilmoitus ja jotka verotetaan pääomatulona, että sellaiset, joista vuosi-ilmoitusta ei anneta.

Jos osakkeenomistajia on enemmän kuin 4: Jos ilmoitat paperilomakkeella, anna tiedot osakkaista ja heille maksetuista suorituksista lomakkeella 72. Jos ilmoitat sähköisesti, lomaketta 72 ei tarvita.

Ilmoita tiedot sellaisista yhtiön omistamista huoneistoista ja kiinteistöistä, joita osakas tai hänen perheensä on käyttänyt asuntonaan tilikauden aikana. Osakkaalla tarkoitetaan yhtiössä johtavassa asemassa olevaa henkilöä, joka omistaa yksin yli 30 % tai yhdessä perheensä kanssa yli 50 % yhtiön osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Osakeyhtiö antaa tämän kohdan tiedot nimenomaan asumisesta tilikauden aikana. Osakas puolestaan ilmoittaa tiedot asunnosta, joka on kalenterivuoden aikana ollut osakkaan omassa käytössä tai osakkaan perheen käytössä. Osakas voi ilmoittaa asumistietonsa seuraavasti:

Ilmoita tiedot myös muiden kuin vakituisten asuntojen (esimerkiksi kesäasuntojen) käytöstä ja käyttäjästä. Jos ilmoitat tiedot OmaVerossa, palvelu ohjaa täyttämään tarvittavat tiedot.

Mikä on asunnon arvo?

Merkitse asunnon arvoksi sama arvo, jota käytät veroilmoituksen varallisuuslaskelmassa varoissa (nettovarallisuuslaskelmassa käytetty arvo). Jos vain osa asunnosta on ollut osakkaan tai hänen perheensä käytössä, merkitse asunnon arvoksi tätä osaa vastaava arvo.

Kiinteistön arvo on joko tuloverotuksessa poistamatta oleva hankintameno tai verotusarvo sen mukaan, kumpi näistä on suurempi.

Osakehuoneiston arvo on joko tuloverotuksessa poistamatta oleva hankintameno tai viimeinen varallisuusverotusta varten vahvistettu verotusarvo (eli vuoden 2005 verotusarvo, koska varallisuusverotus oli käytössä vain tähän asti).

Jos yhtiö on hankkinut osakehuoneiston vuonna 2006 tai sen jälkeen, vertailua ei tehdä, vaan arvo on aina tuloverotuksessa poistamatta oleva hankintamenoa. Jos tällaisen huoneiston hankintaan on käytetty jälleenhankintavarausta, lisää käytetty varaus huoneiston arvoon.

Kun Verohallinto jakaa yrittäjäosakkaan saamat osingot pääomatuloksi ja ansiotuloksi tämän omistamien osakkeiden perusteella, asunnon arvo vähennetään osakkeiden arvosta.

Jos ilmoitat muulla tavoin kuin OmaVerossa: 

Omistusmuutos, voitonjako ja osakepääoma

Jos yli puolet osakkeista tai osuuksista on vaihtanut omistajaa verovuoden aikana, ilmoita verovuosi, jonka aikana omistaja on vaihtunut.

Jos yli puolet osakkeista tai osuuksista on vaihdettu vaiheittain usean vuoden aikana, ilmoita se verovuosi, jota ennen tai jonka aikana syntyneet tappiot eivät ole omistajanvaihdosten vuoksi vähennyskelpoisia. 

Ilmoita verovuosi myös silloin, jos yli puolet osakkeista tai osuuksista on vaihtanut omistajaa välillisesti. Välilliset omistajanvaihdokset otetaan huomioon, jos osakas omistaa vähintään 20 % yrityksestä ja tämän osakkaan osakkeiden tai osuuksien enemmistö vaihtaa omistajaa.

Anna lisäksi selvitys omistajanvaihdoksista ja niiden ajankohdasta erillisellä vapaamuotoisella liitteellä. OmaVerossa voit lisätä liitteitä vaiheessa Tilinpäätöstiedot.

Esimerkki: Henkilö omistaa yhtiön kaikki 100 osaketta. Hän myy 50 osaketta vuonna 2022 ja 1 osakkeen vuonna 2023. Kun otetaan huomioon omistajanvaihdokset vuosina 2022 ja 2023, yli puolet yhtiön osakkeista on vaihtanut omistajaa. Yhtiöllä on lisäksi tappioita vuosilta 2019−2023.

Merkitse yhtiön omistusmuutoksen verovuodeksi 2022 ja anna omistajanvaihdoksista selvitys erillisellä liitteellä.

Yhtiö ei saa vähentää verovuoden 2023 voitostaan vuosien 2019−2022 tappioita. Vuonna 2023 vain 1 osake on vaihtanut omistajaa. Sen vuoksi yhtiö voi vähentää verovuoden 2024 voitostaan vuoden 2023 tappion.

Omistussuhteissa voi tapahtua muutos, vaikka osakkaat pysyisivät samoina. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi osakeannin yhteydessä, jos osakkaat eivät merkitse uusia osakkeita samassa suhteessa kuin he omistavat aiempia osakkeita.

Perinnön tai testamentin perusteella tapahtuneita omistusosuuksien muutoksia ei tarvitse ilmoittaa.

Lue lisää tappioiden vähentämisestä.

Ilmoita osingonjakoa koskevat tiedot, jos päätös osingonjaosta on tehty ja tilinpäätös vahvistettu.

Jos päätös voitonjaosta tehdään vasta veroilmoituksen jättämisen jälkeen, lähetä tiedot Verohallintoon kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä.

Jos annat veroilmoituksen OmaVerossa, tee myös tarvittavat täydennykset OmaVerossa. Jos annat ilmoituksen muun sähköisen kanavan kautta, täydennä ilmoitusta mieluiten saman kanavan kautta. Jos annat ilmoituksen paperilomakkeella, ilmoita tiedot osingonjaosta lomakkeella 63 ja liitä mukaan ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta.

Kaikki sähköiset ilmoituskanavat ovat käytettävissä ilmoittamiseen yhteisön verotuksen päättymispäivään saakka. OmaVerossa sekä Verohallinnon rajapintapalvelussa (Vero API) tiedot voitonjaosta voi ilmoittaa 15 kuukauden ajan yhtiön tilikauden päättymisen jälkeen ja muissa sähköisissä kanavissa 10 kuukauden ajan tilikauden päättymisen jälkeen. Jos yhtiöllä on tarve ilmoittaa voitonjakotietoja myöhemmin kuin 15 kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen, tiedot täytyy antaa paperilla (lomake 63 ja yhtiökokouksen pöytäkirja tai pöytäkirjaote).

Älä sisällytä salassa pidettävää tietoa (esim. henkilötunnus) kaupparekisterissä julkaistaviin tilinpäätösasiakirjoihin.

Lue lisää lisäosingonjaon ilmoittamisesta vain Verohallinnon käyttöön.

Ilmoita osingonjaon tiedot veroilmoituksessa, vaikka olisit ilmoittanut ne OmaVerossa erikseen jo ennen varsinaisen veroilmoituksen tekemistä. Huomaa, että ilmoituksen lisäosingonjaosta voi antaa sen jälkeen, kun alkuperäinen osingonjakoilmoitus on annettu. Voit muuttaa osingonjaon tietoja vasta sen jälkeen, kun olet antanut veroilmoituksen.  

Osingosta tai ylijäämästä pitää antaa erikseen vuosi-ilmoitus

Jaettavat osingot ja ylijäämät sekä vapaan oman pääoman rahaston varat – yksityiskohtainen täyttöapu

 • Ilmoitapäivä, josta lähtien osinko tai ylijäämä on nostettavissa.
  • Jos ilmoitat paperilomakkeella ja osingon tai ylijäämän voi nostaa useammassa kuin yhdessä erässä, anna selvitys vapaamuotoisella liitteellä. Merkitse osingon nostopäiväksi se päivä, jolloin ensimmäinen erä on ollut nostettavissa.
 • Ilmoita kohdassa Jaettavan osingon tai ylijäämän määrä yhteensä tilikaudelta jaettavaksi päätetty osinko (ns. varsinainen osingonjako) tai ylijäämä.

Ilmoita tässä myös varat, jotka on jaettu osinkona tai ylijäämänä vapaan oman pääoman rahastosta.

Osakeyhtiölain mukaan yhtiö voi jakaa osinkoa myös kuluvalta tilikaudelta (ns. väliosinko) sekä viimeistä edeltävältä tilikaudelta silloin, kun uutta tilinpäätöstä ei ole vielä vahvistettu ja tilintarkastusta tehty. Verotuksessa nämäkin osingot katsotaan jaetuksi viimeksi päättyneeltä tilikaudelta. Näitä osinkoja ei kuitenkaan merkitä tähän kohtaan, vaan niistä täytyy antaa selvitys vapaamuotoisella liitteellä. 

Jos konserniyhtiöiden välisessä osingonjaossa on noudatettu ennakko-osinkojärjestelmää, merkitse jakajayhtiön veroilmoituksessa tähän kohtaan ennakollisen osingonjakopäätöksen mukainen osinko. Lue lisää osinkotulojen verotuksesta.

Sijaisosinkoa ei ilmoiteta veroilmoituksessa. Anna sijaisosingosta vuosi-ilmoitus.

Yritysjärjestelytilanteissa on huomioitava, että esimerkiksi jakautunut yhtiö ei voi enää jakautumisen jälkeen jakaa osinkoa, koska yhtiötä ei enää ole olemassa. Ohjeessa Yritysjärjestelyt ja verotus – jakautuminen on kerrottu tarkemmin, millä edellytyksillä jakautumisen yhteydessä syntynyt yhtiö voi jakaa osinkoa jo ennen kuin ensimmäinen tilinpäätös on vahvistettu.

 • Ilmoita kohdassa Vapaan oman pääoman rahastosta jaettavat varat se osa varoista, joka on ollut nostettavissa verovuonna.

Ilmoita tiedot varoista, jotka on päätetty jakaa yhtiön vapaan oman pääoman rahastosta (osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohta tai osuuskuntalain 16 luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohta). Merkitse tähän vain sellainen varojen jako, jota pidetään luovutuksena. Anna myös pääomanpalautusten vuosi-ilmoitus.

Älä merkitse jaettavaksi päätettyä osinkoa tai ylijäämää tähän, vaan ilmoita se edellisessä kohdassa (Jaettavan osingon tai ylijäämän määrä yhteensä).

Lue lisää: 

Yhtiö on lunastanut/hankkinut/luovuttanut omia osakkeitaan

Ilmoita, onko yhtiö lunastanut tai muutoin hankkinut omia osakkeitaan tai luovuttanut niitä tilikauden päättymisen jälkeen.

Paperilomakkeessa tämä kohta on Osakepääoman muutokset tilikauden päättymisen jälkeen -osion yhteydessä.

Yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä tilikauden päättyessä

Ilmoita vain yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä tilikauden päättyessä, älä ilmoita esimerkiksi yhtiön koko osakekannan mukaista osakemäärää.

Paperilomakkeessa tämä kohta on Osakkeenomistajat -osion yhteydessä.

Ilmoita tässä ne osakepääoman muutokset, jotka ovat tapahtuneet vasta tilikauden päättymisen jälkeen.

Jos yhtiön osakepääomaa on korotettu tai alennettu, voit ilmoittaa, että uuden osakkeen matemaattisena arvona käytetään merkintähintaa. Verohallinto käyttää matemaattista arvoa, kun osakkaiden saama osinko jaetaan pääomatuloksi ja ansiotuloksi. Jos et ilmoita pyyntöä merkintähinnan käyttämisestä, matemaattisena arvona käytetään osakkeen nimellisarvoa tai kirjanpidollista vasta-arvoa.

Kun osakkeen vertailuarvoa lasketaan, huomioon otetaan myös

 • osakepääoman muutokset, jotka on tehty seuraavan tilikauden aikana
 • omien osakkeiden hankinta, lunastus ja luovutus.

Ilmoita Verohallinnolle myös muutokset, jotka tapahtuvat veroilmoituksen antamisen jälkeen. Täydennä veroilmoitusta kuukauden kuluessa muutoksesta.

Luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset ja vakuutuslaitokset eivät täytä tuloverolaskelmaa eivätkä yhteenvetoa tuloksesta ja tappiosta. Näiden yhteisöjen ei tarvitse myöskään täyttää varallisuuslaskelmaa kokonaan.

Jos ilmoitat tiedot OmaVerossa, palvelu ohjaa täyttämään tarvittavat tiedot. 

Jos ilmoitat muulla tavoin, laske ja ilmoita elinkeinotoiminnan tulos tai tappio lomakkeella 77. Apua tietojen täyttämiseen saat lomakkeen 77 täyttöohjeesta: 

Ilmoita varallisuuslaskelmassa vain varojen yhteismäärä ja velkojen yhteismäärä. Näiden erotus tulee kohtaan Positiivinen nettovarallisuus tai kohtaan Negatiivinen nettovarallisuus. OmaVero laskee nettovarallisuuden automaattisesti. 

Ilmoita, harjoittaako yhtiö ainoastaan muuta toimintaa kuin elinkeinotoimintaa. Muuta toimintaa on esimerkiksi vuokraustoiminta tai arvopaperikauppa. Tällaisen toiminnan tulot on aiemmin verotettu henkilökohtaisen tulolähteen tulona.

Tuloverolaskelma

Merkitse Verotus-sarakkeeseen elinkeinotoiminnan veronalaiset tuotot ja verotuksessa vähennyskelpoiset kulut. Joissakin kohdissa on myös Kirjanpito-sarake, sillä kaikkien tuotto- ja kuluerien määrä ei välttämättä ole sama kuin verotuksessa huomioon otettava määrä. Täytä molemmat sarakkeet silloinkin, kun luvut ovat yhtä suuret.

Ilmoita rahamäärät sentin tarkkuudella. Oletusarvo on, että tuotot lisäävät tulosta ja kulut vähentävät tulosta, ja silloin lukujen eteen ei tarvita etumerkkejä. Jos ilmoittamasi erä kuitenkin poikkeaa oletusarvosta, merkitse luvun eteen miinusmerkki.

Esimerkki: Yhtiön liikevaihto on negatiivinen. Merkitse luvun eteen miinusmerkki kohdassa Liikevaihto (Elinkeinotoiminnan tuotot).

Esimerkki: Yhtiö on saanut leasingmaksun palautusta, minkä vuoksi kuluerä on oletusarvon vastainen. Merkitse luvun eteen miinusmerkki kohdassa Leasingmaksut (Elinkeinotoiminnan kulut).

Elinkeinotoiminnan tuotot

Liiketoiminta ja oma käyttö

Merkitse kirjanpidon mukainen liikevaihto.

Liikevaihtoon luetaan varsinaisen toiminnan myyntitulot, joista on vähennetty myönnetyt alennukset sekä arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot.

Jos yhtiön liikevaihtoon sisältyy osinkoja, ilmoita ne kohdassa Saadut osingot ja ylijäämät (Rahoitustuotot). Vähennä vastaavasti osinkojen määrä liikevaihdosta, ennen kuin merkitset liikevaihdon tähän kohtaan.

Merkitse valmistus omaan käyttöön kirjanpidon mukaisena.

Toiminnan muut tuotot

Käyttöomaisuutta ovat elinkeinotoiminnassa pysyvään käyttöön tarkoitetut osakkeet. Osakkeet kuuluvat elinkeinotoiminnan tulolähteeseen, kun niitä käytetään pääasiallisesti elinkeinotoiminnassa. Pelkkä passiivinen omistaminen ei pääsääntöisesti tarkoita, että osakkeet olisivat elinkeinotoiminnan käytössä. Ilmoita tässä kohdassa ainoastaan elinkeinotoimintasi käyttöomaisuuteen kuuluneiden osakkeiden luovutukset.

Merkitse Kirjanpito-sarakkeeseen kaikkien käyttöomaisuuteen kuuluneiden osakkeiden luovutus- ja purkuvoittojen yhteissumma sen suuruisena kuin voitot ovat kirjanpidossa. Merkitse Verotus-sarakkeeseen käyttöomaisuuteen kuuluneiden osakkeiden ja yhtymäosuuksien veronalaiset luovutus- ja purkuvoitot.

Anna erittely käyttöomaisuusosakkeiden luovutus- ja purkuvoitoista lomakkeilla 71A ja 71B. Jos ilmoitat tiedot OmaVerossa, palvelu ohjaa täyttämään tarvittavat tiedot. 

Täyttöohjeesta saat apua erittelyn täyttämiseen:

Käyttöomaisuuteen kuuluneiden osakkeiden (ei kuitenkaan asunto- ja kiinteistöosakkeiden) luovutus- ja purkuvoitto on yleensä verovapaata tuloa, jos yhtiö on omistanut vähintään 10 % luovutetusta tai puretusta yhtiöstä yli vuoden ajan.

Veronalaisia ovat siis muun muassa asunto- ja kiinteistöosakkeiden luovutusvoitto, alle vuoden ajan omistetuista osakkeista saatu luovutusvoitto sekä luovutusvoitto sellaisen yhtiön osakkeista, josta luovuttava yhteisö on omistanut alle 10 %. Pääomasijoitustoimintaa harjoittavan yhteisön saamat luovutusvoitot ovat aina veronalaisia.

Kun osakkeet luovutetaan verovapaasti, niiden luovutushinta on veronalaista siltä osin kuin kirjanpidollisen luovutusvoiton (eli luovutushinnan ja poistamattoman hankintamenon erotuksen) syy on jokin seuraavista:

 • aiemmin verotuksessa hyväksytty osakkeiden arvonalennuspoisto
 • varaus tai avustus, joka on vähennetty hankintamenosta
 • konserniyhtiöiden osakkeiden vähennyskelpoinen luovutustappio, joka on syntynyt konserniyhtiöiden välillä.

Lue lisää yhteisön käyttöomaisuusosakkeiden luovutusten verokohtelusta.

Ilmoita voitot, jotka yhtiö on saanut käyttöomaisuuteen kuuluneiden kiinteistöjen luovutuksesta. Ilmoita luovutusvoitot lomakkeessa 71B ja merkitse loppusumma 6B-lomakkeen Käyttöomaisuuskiinteistöjen luovutusvoitot -kohtaan. Jos verotettavaa luovutusvoittoa ei jää sen jälkeen, kun olet vähentänyt mahdolliset aiempien vuosien TVL-tulolähteen luovutustappiot, jätä kohta tyhjäksi.

Jos ilmoitat tiedot OmaVerossa, palvelu ohjaa täyttämään tarvittavat tiedot. 

Täyttöohjeesta saat apua erittelyn täyttämiseen:

Lue lisää vanhojen luovutustappioiden käyttämisestä

Merkitse muun käyttöomaisuuden kuin osakkeiden ja osuuksien luovutusvoitot.

Tällaisia ovat esimerkiksi luovutusvoitot

 • rakennuksista
 • pienhankinnoista
 • ammattimaiseen liikenteeseen käytetyistä autoista
 • käyttöomaisuudesta, jonka taloudellinen käyttöikä on enintään 3 vuotta.

Jos luovutuksella ei ole tulosvaikutusta (luovutusvoittoa vastaava muutos on kirjattu poistoeroon), ilmoita luovutusvoitto kohdassa Luovutusvoitot, epäsuora tuloutus ja poistoeron muutos kohdassa Poistot ja käyttöomaisuuden arvonalentumiset.

Merkitse elinkeinotoimintaa varten saadut kirjanpidossa suoraan tuloutetut avustukset, lisät ja tuet valtiolta sekä kunnalta (työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, Business Finland jne.).

Merkitse veronalaiset (muut kuin edellä ilmoitetut) liiketoiminnan ja muun toiminnan muut tuotot tuloslaskelmasta.

Tällaisia eriä ovat esimerkiksi

 • liiketoimintakaupoista syntyneet myyntivoitot
 • leasinghyvitykset
 • saadut vahingonkorvaukset
 • vuokratuotot kiinteistöistä
 • vuokratuotot henkilöstön virkistyskäytössä olleista tiloista
 • toimistopalvelutuotot.

Rahoitustuotot

OmaVerossa kysytään, onko yhtiöllä vain Suomesta saatuja verovapaita osinkotuloja. Ilmoita tarkemmat tiedot kohdassa Saadut osingot ja ylijäämät.

Merkitse Kirjanpito-sarakkeeseen yhteisön saamien osinkojen, ylijäämien ja muiden voitonjaon luonteisten erien yhteismäärä kirjanpidon mukaisena. Ilmoita tässä lisäksi ennakko-osingot normaalien osinkojen tapaan. Ilmoita myös osuuskunnasta saatu ylijäämänpalautus, jonka osuuskunta saa vähentää, eli palautettava ylijäämä on syntynyt tilikauden aikana osuuskunnan luovuttaessa jäsenelleen hyödykkeitä tai osuuskunnan luovuttaessa kolmannelle jäseneltään hankkimiaan hyödykkeitä.

Muita voitonjaon luonteisia eriä ovat

 • säästöpankin kantarahasto-osuudelle ja lisärahastosijoitukselle maksama voitto-osuus ja korko
 • keskinäisen vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen maksama takuupääoman korko.

Anna erittely osingoista ja ylijäämistä lomakkeella 73. Tietoja ei kuitenkaan tarvitse antaa, jos yhteisöllä on ainoastaan Suomesta saatuja kokonaan verovapaita osinkoja tai ylijäämiä.

Merkitse Verotus-sarakkeeseen tähän kohtaan osinkojen ja ylijäämien veronalainen osuus, jonka olet ilmoittanut lomakkeella 73.

Listaamattoman yhtiön saama osinko listatusta yhtiöstä on kokonaan veronalaista, kun omistusosuus on alle 10 %. Lisäksi osinko on kokonaan veronalaista tuloa, jos suorituksen jakanut yhtiö saa vähentää sen omassa verotuksessaan. Myös osuuskunnasta saatu ylijäämänpalautus on kokonaan veronalaista tuloa, jos ylijäämää palauttanut osuuskunta saa vähentää sen omassa verotuksessaan.

Ilmoita tässä kohdassa myös niin sanotuista REIT-yhtiöistä saadut osingot, jotka ovat kokonaan veronalaisia.

Ilmoita tässä myös ulkomaisesta väliyhteisöstä saadun osingon veronalainen osuus, joka lasketaan lomakkeella 74 (ks. kohta Osuus väliyhteisön tuloon).

Täyttöohjeesta saat apua erittelyn täyttämiseen:

Lue lisää osinkotulojen verotuksesta.

Lue lisää osuuskuntien varojenjaosta ja ylijäämistä.

Ilmoita korkotuotot, jotka on saatu konserniyhteydessä olevilta kotimaisilta ja ulkomaisilta velallisilta, esimerkiksi saman konsernin yrityksiltä saadut korkotuotot.

Konserniyhteysvelka voi olla välitöntä tai välillistä. Konserniyhteysvelka on välitöntä velkaa silloin, kun konserniyhteydessä olevat osapuolet ovat velkasuhteessa keskenään. Konserniyhteydellä tarkoitetaan sitä, että velkasuhteen yhdellä osapuolella on määräysvalta toiseen tai molemmat osapuolet ovat saman kolmannen osapuolen määräysvallassa. Määräysvallan kriteerit on määritelty verotusmenettelystä annetussa laissa (31 §:n 4 momentti).

Jos yritys on antanut velan muulle kuin suoraan konserniyhteydessä olevalle osapuolelle, velka on kuitenkin välillistä konserniyhteysvelkaa, jos jompikumpi seuraavista ehdoista täyttyy:

 • konserniyhteydessä olevalla osapuolella on saatava lainan ottaneelta osapuolelta ja saatavalla on yhteys velkaan
 • velan vakuutena on konserniyhteysosapuolen saatava.

Kaikki EVL 18 a §:n mukaisiin konserniyhteysvelkoihin liittyvät korkotuotot eivät välttämättä sisälly kirjanpidon korkotuottoihin saman konsernin yrityksiltä. Tämän vuoksi tässä kohdassa ilmoitettavat konserniyhteysvelkojen korkotuotot eivät välttämättä suoraan vastaa kirjanpidon mukaisia saman konsernin yrityksille suoritettuja korkotuottoja.

Merkitse myös konserniyhteysyrityksiltä saadut muut tuotot kuin korkotuotot, jos tuotot ovat korvausta vieraasta pääomasta tai muita rahoituksen hankinnan yhteydessä kertyviä suorituksia.

Ilmoita omistusyhteysyrityksiltä (KPL 1 luvun 7 §) saadut korkotuotot.

Merkitse myös omistusyhteysyrityksiltä saadut muut tuotot kuin korkotuotot, jotka ovat korvausta vieraasta pääomasta sekä rahoituksen hankinnan yhteydessä kertyviä suorituksia.

Merkitse muut korkotuotot, esimerkiksi korkotuotot pankkisaamisista ja talletuksista.

Merkitse myös muilta kuin edellä mainituilta saadut muut tuotot kuin korkotuotot, jotka ovat korvausta vieraasta pääomasta sekä rahoituksen hankinnan yhteydessä kertyviä suorituksia.

Merkitse Kirjanpito-sarakkeeseen voitto-osuudet yhtymistä sen mukaisina kuin ne ovat kirjanpidossa. Voitto-osuus yhtymästä on verovapaata tuloa.

Yhtymän osakkaalle veronalaista tuloa on TVL 16 §:n ja 16 a §:n mukaan laskettava yhtymän tulo-osuus.

Merkitse Verotus-sarakkeeseen tulo-osuuksien veronalainen osa eli TVL 16 §:n mukaiset verotettavat tulo-osuudet kotimaisista yhtymistä sekä TVL 16 a §:ssä tarkoitetut tulo-osuudet ulkomaisesta yhtymästä ja eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä.

Jos verotettavat tulo-osuudet eivät vielä ole tiedossa, jätä kohta tyhjäksi. Täydennä veroilmoitusta heti, kun tulo-osuuden todellinen määrä on selvinnyt. Jos tulo-osuuksia ei ole ilmoitettu ajallaan, seurauksena voi olla veronkorotus.

Merkitse rahoitusomaisuuden luovutusvoitot, jotka on saatu esimerkiksi rahoitusomaisuuteen kuuluneiden arvopapereiden myynnistä.

Merkitse Kirjanpito-sarakkeeseen tuotot kapitalisaatiosopimuksista sekä tietyistä säästöhenkivakuutuksista ja eläkevakuutuksista (TVL 35 §:n 1 momentti ja 35 b §). 

Merkitse Verotus-sarakkeeseen Kirjanpito-sarakkeeseen merkittyjen tuottojen veronalainen osuus. Veronalaista tuloa ovat suoritukset, jotka on saatu sellaisesta elinkeinotulolähteeseen kuuluvasta kapitalisaatiosopimuksesta tai säästöhenkivakuutuksesta, joka ei ole laskuperustekorkoinen. Suoritus voi olla esimerkiksi vakuutussuoritus tai takaisinostoarvo. Suorituksen saajan veronalaista tuloa on se suhteellinen osuus suorituksesta, joka vastaa maksuhetkellä jäljellä olevan säästömäärän tuottoa. Tulo on aina suorituksen maksuvuoden tuloa.

Veronalaista tuloa ovat myös säästöhenkivakuutuksen, kapitalisaatiosopimuksen ja eläkevakuutuksen tuottamat tulot, jotka lasketaan tuloverolain 35 b §:ssä säädetyllä tavalla.

Laskuperustekorkoiselle kapitalisaatiosopimukselle maksetaan vuosittain ennalta sovittu tuotto, joka muodostuu laskuperustekorosta ja mahdollisesta asiakashyvityksestä. Laskuperustekorko ja mahdollinen asiakashyvitys ovat sen vuoden tuloa, jolta ne kertyvät.

Lue lisää kapitalisaatiosopimuksen verotuksesta.

Merkitse muut rahoitustuotot, esimerkiksi valuuttakurssivoitot.

Muut tuotot

Laske Kirjanpito-sarakkeeseen seuraavat kirjanpidon mukaiset arvonalennukset:

 • Rahoitusomaisuuden palautuvat arvonalennukset: jos rahoitusomaisuuden arvosta on tehty arvonalentumisvähennys mutta omaisuuden käypä arvo on verovuoden lopussa suurempi kuin vähennyksen jälkeen jäljelle jäänyt laskennallinen arvo, laske käyvän arvon ja laskennallisen arvon erotus tähän.
 • Vaihto-omaisuuden palautuvat arvonalennukset: jos vaihto-omaisuuden hankintamenosta on tehty arvonalentumisvähennys mutta omaisuuden arvo on verovuoden lopussa suurempi kuin vähennyksen jälkeen jäljellä oleva laskennallinen hankintameno, laske todellisen arvon ja jäljellä olevan laskennallisen hankintamenon erotus tähän. Käytä todellisena arvona todennäköistä hankintamenoa, luovutushintaa tai kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaista nettorealisointiarvoa.
 • Käyttöomaisuuden palautuvat arvonalennukset: jos käyttöomaisuuden hankintamenosta on tehty poistoja mutta omaisuuden käypä arvo verovuoden lopussa on olennaisesti suurempi kuin laskennallinen poistamatta oleva hankintameno, laske käyvän arvon ja poistamatta olevan hankintamenon erotus tähän.
 • Muun omaisuuden palautuvat arvonalennukset.

Laske Verotus-sarakkeeseen palautuvan arvonalennuksen veronalainen osuus (EVL 5 a §). Palautuva arvonalennus on yleensä kokonaan veronalaista tuloa. Jos vastaavaa käyttöomaisuuden arvonalennusta ei ole aikanaan hyväksytty vähennettäväksi verotuksessa, palautuva arvonalennus on kuitenkin verovapaata.

Merkitse yhteisön saama konserniavustus. 

Anna konserniavustuksista lisäksi erittely lomakkeella 65. Jos ilmoitat tiedot OmaVerossa, palvelu ohjaa täyttämään tarvittavat tiedot.

Täyttöohjeesta saat apua erittelyn täyttämiseen:

Merkitse Kirjanpito-sarakkeeseen kirjanpidon mukaiset pakollisten ja verotusperusteisten varausten vähennykset.

Merkitse Verotus-sarakkeeseen veronalainen osuus varausten vähennyksistä. Veronalaisia ovat muun muassa

 • vähentämättä jäänyt jälleenhankintavaraus
 • rakennus-, laivanrakennus- tai metalliteollisuusliikettä harjoittavan yrityksen tekemä takuuvaraus siltä osin kuin se ylittää takuukorjauksista syntyneet menot.

Erittele lisäksi kirjanpitoon merkityt varaukset lomakkeella 62. OmaVerossa erittelyn voi täyttää Poistot ja käyttöomaisuuden arvonalentumiset -kohdassa (Elinkeinotoiminnan kulut -osiossa).

 

Ilmoita yhteisön osuus ulkomaisen väliyhteisön verovuoden tulosta. Vähennä tästä luvusta yhteisön osuus saman väliyhteisön viiden edellisen vuoden tappioista, jos tällaisia tappioita on ollut.

Anna tiedot jokaisesta väliyhteisöstä ja laske yhtiön osuus kunkin väliyhteisön tulosta tai tappiosta lomakkeella 74.

Jos ilmoitat tiedot OmaVerossa, palvelu ohjaa täyttämään tarvittavat tiedot.

Täyttöohjeesta saat apua tietojen täyttämiseen:

Ulkomaisella väliyhteisöllä tarkoitetaan sellaista ulkomaista yhteisöä, joka on Suomessa yleisesti verovelvollisten määräämisvallassa ja jonka tuloverotuksen todellinen taso yhteisön asuinvaltiossa on alhaisempi kuin 3/5 Suomen yhteisöveron tasosta. Myös tällaisessa valtiossa oleva ulkomaisen yhteisön kiinteä toimipaikka voi muodostaa väliyhteisön. Yhteisö ei ole väliyhteisö, jos sen kotipaikka on Euroopan talousalueella tai sellaisessa verosopimusvaltiossa, jonka kanssa Suomi on sopinut tarpeellisesta tietojenvaihdosta. Lisäksi edellytetään, että yhteisö aidosti sijaitsee tällaisessa valtiossa.

Yhteisöä verotetaan väliyhteisön tulosta seuraavissa tapauksissa:

 • yhteisö omistaa vähintään 25 % väliyhteisöstä joko yksin tai yhdessä samaan etupiiriin kuuluvien kanssa
 • yhteisöllä on oikeus saada vähintään 25 %:n osuus väliyhteisön varallisuuden tuotosta.

Jos ulkomainen väliyhteisö on kirjanpitolaissa tarkoitettu tytäryritys tai osakkuusyritys, liitä veroilmoitukseen väliyhteisön tilikauden ja edeltävän tilikauden tilinpäätös. Valitse liitteen tyypiksi Verohallinto – Muu liite.  OmaVerossa voit lisätä liitetiedoston vaiheessa Tilinpäätöstiedot.

Lue lisää:

Väliyhteisötulon verotus Suomessa

Muuta omaisuutta on yhtiön omaisuus, joka on muun kuin elinkeinotoimintana pidettävän tulonhankkimistoiminnan käytössä, sekä omaisuus, jota ei käytetä lainkaan yhteisön tulonhankkimistoiminnassa. Kääntäen: muuta omaisuutta ovat varat, jotka eivät ole elinkeinotoiminnan rahoitus-, vaihto-, sijoitus- tai käyttöomaisuutta.

Muuta omaisuutta voivat olla esimerkiksi hyödykkeet, jotka ovat ennen verovuotta 2020 kuuluneet yhteisön henkilökohtaiseen tulolähteeseen. Tällaisia tulolähteitä ovat muun muassa luonnollisen henkilön omistaman, osakesijoituksia passiivisesti hallinnoivan holdingyhtiön osakeomistukset sekä sijoittamista varten hankitut kiinteistöt ja osakehuoneistot, joita vuokrataan yhteisön ulkopuolisille tahoille.

Merkitse muuhun omaisuuteen kuuluneiden hyödykkeiden luovutuksista saadut voitot. Erittele luovutusvoitot lomakkeessa 71B ja merkitse erittelyn mukainen loppusumma. Jos ilmoitat tiedot OmaVerossa, palvelu ohjaa täyttämään tarvittavat tiedot.

Täyttöohjeesta saat apua tietojen täyttämiseen:

Jos verotettavaa luovutusvoittoa ei jää mahdollisten vanhojen TVL-tulolähteen luovutustappioiden vähentämisen jälkeen, jätä kohta tyhjäksi.

Lisätietoa

Merkitse tähän veronalaiset tuotot, jotka eivät sisälly tilikauden tuloslaskelmaan. 

Tilikauden tuloslaskelman ulkopuolisia tuottoja voivat olla esimerkiksi erot, jotka johtuvat kirjanpidon ja verotuksen erilaisista jaksottamissäännöksistä. Tällaisia eroja voi olla perustajaurakoinnissa. Lue lisää perustajaurakointiliiketoiminnasta verotuksessa.

Huomaa, että yhtiön omien osakkeiden luovutuksesta syntynyt voitto ei ole veronalaista tuloa, eikä sitä merkitä tähän kohtaan.

Ilmoita Verotus-sarakkeessa olevien erien summa eli elinkeinotoiminnan tulolähteen veronalaiset tuotot yhteensä.

Ilmoita tuloslaskelmaan tuotoksi kirjattu veronpalautus. Merkitse myös veronpalautukselle maksettu yhteisökorko. Yhteisökorko on verovapaata tuloa.

Merkitse tuotantotuki, joka on myönnetty Euroopan talousalueella asuvalle elokuvatuottajalle valtion tai Suomen elokuvasäätiön varoista.

Ilmoita ne luovutusvoitot, jotka on saatu epäsuoran tuloutuksen piiriin kuuluvasta irtaimesta kuluvasta käyttöomaisuudesta (EVL 30 §).

Merkitse tuloslaskelmaan sisältyvien muiden verovapaiden tuottojen yhteismäärä. Muita verovapaita tuottoja ovat esimerkiksi fuusiovoitot (EVL 52 b §).

Sähkö-, tele-, vesi-, viemäri- tai kaukolämpöverkkoa ylläpitävän yhteisön perimät liittymismaksut ovat verovapaata tuloa, jos ne palautetaan maksajalle. Siirtokelpoiset liittymismaksut sen sijaan ovat veronalaista tuloa, eikä niitä merkitä tähän.

Elinkeinotoiminnan kulut

Materiaalit ja palvelut

Ilmoita tässä kohdassa näiden muutosten vaikutus euroina:

 • tilikauden aikana luovutettujen hyödykkeiden hankintamenot
 • ostot tilikauden aikana
 • valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden sekä tarvikevarastojen muutos (joko lisäys tai vähennys).

Merkitse yhteisön hankkimien ulkopuolisten palvelujen yhteissumma.

Henkilöstökulut

Merkitse palkat ja palkkiot, eläkekulut sekä muut henkilösivukulut kirjanpidon mukaisina.

Poistot ja käyttöomaisuuden arvonalentumiset

Ilmoita Kirjanpito-sarakkeessa suunnitelman mukaiset poistot ja poistoeron muutokset, jotka rasittavat kirjanpidossa tulosta.

Ilmoita Verotus-sarakkeessa vähennyskelpoinen osuus eli elinkeinoverolain mukaiset poistot, lisäpoistot ja mahdolliset veronhuojennuspoistot. 

 • Sisällytä tähän myös mahdolliset hyllypoistot eli aikaisempina vuosina tehdyt poistot, joita ei ole vähennetty verotuksessa ja jotka yhteisö haluaa vähentää tänä vuonna.
 • Erittele aikaisempina vuosina hyväksymättä tai vähentämättä jätetyt poistot lomakkeella 12A. Täytä erittely myös sellaiselta vuodelta, jona uutta hyllypoistoa muodostetaan.

Leasingille otetusta omaisuudesta ei voi verotuksessa tehdä poistoa, vaikka kansainväliset tilinpäätösstandardit sen sallisivat. Tällaista poistoa ei myöskään merkitä Verotus-sarakkeeseen.

Poistoilla tarkoitetaan verotuksessa vähennettäviä poistoja (EVL 24, 30–34 ja 36–41 §) Lue lisää kertapoistoista tai kulujen jaksottamisesta eri vuosille.

Jos ilmoitat OmaVerossa, merkitse ensin poistot Kirjanpito- ja Verotus-sarakkeisiin. Sen jälkeen pääset antamaan tarkemman erittelyn.

Jos ilmoitat muulla tavoin kuin OmaVerossa, erittele poistot lomakkeella 62.

 • Ilmoita Kirjanpito-sarakkeessa suunnitelman mukainen poistojen ja poistoeron muutosten yhteismäärä. Saat tiedot lomakkeen 62 perusteella.
 • Ilmoita Verotus-sarakkeessa vähennyskelpoinen osuus eli lomakkeella 62 ilmoittamiesi poistojen yhteissumma. Saat yhteissumman laskemalla yhteen lomakkeen osien A, B, C, D, E ja F säännönmukaiset poistot, lisäpoistot ja mahdolliset veronhuojennuspoistot. 

Täyttöohjeesta saat apua tietojen täyttämiseen:

Merkitse Kirjanpito-sarakkeeseen kirjanpidon mukaiset käyttöomaisuuden arvonalentumiset, joita ei ole ilmoitettu poistojen yhteydessä.

Merkitse Verotus-sarakkeeseen se osuus kulumattoman käyttöomaisuuden arvonalentumisista, joka on verotuksessa vähennyskelpoinen. Vähennyskelpoista on vain

 • muista arvopapereista kuin osakkeista tehty arvonalennus
 • muusta kulumattomasta käyttöomaisuudesta kuin maa-alueista tehty arvonalennus silloin, kun omaisuuden käypä arvo verovuoden päättyessä on olennaisesti alhaisempi kuin poistamaton hankintameno.

Älä merkitse tähän kohtaan muita arvonalentumisia.

Toiminnan muut kulut

Kirjanpito-sarake: Merkitse kaikki kirjanpidon mukaiset edustuskulut. 

Verotus-sarake: Merkitse vähennyskelpoinen osuus eli puolet (50 %) edustuskuluista.

Lue lisää edustuskuluista ja edustuskulun käsitteestä.

Kirjanpito-sarake: Merkitse kaikki kirjanpidon mukaiset yhteisön antamat lahjoitukset.

Verotus-sarake: Merkitse tähän kohtaan vähennyskelpoinen osuus annetuista lahjoituksista.

Vähennyskelpoisia ovat vain kohtuulliset yleishyödylliselle yhteisölle annetut lahjoitukset, jotka on yleensä annettu paikalliseen tai lahjoittajan toimialaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Yhteisöt saavat lisäksi tietyin edellytyksin vähentää eräitä tekemiään lahjoituksia, jotka on annettu kulttuuriperinteen säilyttämiseen tai tiedettä tai taidetta edistävään tarkoitukseen ja joiden suuruus on vähintään 850 euroa.

Käyttöomaisuutta ovat elinkeinotoiminnassa pysyvään käyttöön tarkoitetut osakkeet. Osakkeet kuuluvat elinkeinotoiminnan tulolähteeseen, kun niitä käytetään pääasiallisesti elinkeinotoiminnassa. Pelkkä passiivinen omistaminen ei pääsääntöisesti tarkoita, että osakkeet olisivat elinkeinotoiminnan käytössä. Ilmoita tässä ainoastaan elinkeinotoimintasi käyttöomaisuuteen kuuluneiden osakkeiden luovutukset.

Kirjanpito-sarake:Merkitse käyttöomaisuuteen kuuluneiden osakkeiden ja yhtymäosuuksien luovutustappiot sekä purkutappiot sen mukaisina kuin ne ovat kirjanpidossa.

Anna erittely käyttöomaisuusosakkeiden ja yhtymäosuuksien luovutustappioista ja purkutappioistalomakkeilla 71A ja 71B seuraavasti:

Verotus-sarake: Merkitse sellaiset käyttöomaisuusosakkeiden ja yhtymäosuuksien luovutus- ja purkutappiot, jotka voi vähentää verotuksessa ilman rajoituksia. Näitä ovat

 • luovutustappiot, jotka ovat syntyneet pääomasijoitustoimintaa harjoittavan yhteisön käyttöomaisuudesta
 • tappiot, jotka ovat syntyneet yhteisön omistamien, elinkeinotoimintaan kuuluvien asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden ja niitä vastaavien osakkeiden luovutuksesta. Älä erittele yksityiskohtaisesti tällaisia luovutustappioita lomakkeella 71B. Merkitse tappio kuitenkin myös lomakkeelle 71B kohtaan "Verovuonna elinkeinotoiminnasta vähennyskelpoinen luovutus- ja purkutappio".

Joissakin tapauksissa luovutustappion voi vähentää vain käyttöomaisuusosakkeiden veronalaisista luovutusvoitoista verovuonna tai viitenä seuraavana vuonna. Tällainen luovutusvoitoista vähennyskelpoinen luovutustappio vähennetään jo silloin, kun lasketaan luovutusvoittojen veronalaista osuutta, joka ilmoitetaan Elinkeinotoiminnan tuotot -osan kohdassa Toiminnan muut tuotot. Siksi luovutustappiota ei näissä tapauksissa merkitä tähän.

Lisätietoa luovutustappioiden vähennysoikeudesta on ohjeessa Yhteisön käyttöomaisuusosakkeiden luovutusten verokohtelu.

Merkitse muun käyttöomaisuuden luovutustappiot, esimerkiksi rakennuksen, maa-alueen, pienhankinnan tai ammattimaisessa käytössä olleen auton (EVL 33 §) luovutuksesta syntynyt tappio.

Tähän kohtaan ei merkitä irtaimen käyttöomaisuuden luovutustappiota, jos luovutuksella ei ole tulosvaikutusta (eli jos tappiota vastaava määrä on kirjattu poistoeroon). Ilmoita tällainen luovutustappio vähennyskelvottomana kuluna kohdassa Muut vähennyskelvottomat kulut. Ilmoita poistoeron muutos Kirjanpito-sarakkeessa kohdassa Poistot ja käyttöomaisuuden arvonalentumiset (Poistot).

Merkitse kirjanpidon mukaiset leasingmaksut.

Ilmoita myyntisaamisten arvonalenemiset. Ilmoita myös lopullisiksi todetut muun omaisuuden tai siihen kuuluvien saamisten arvonalenemiset.

Ilmoita liiketoiminnan ja muun toiminnan vähennyskelpoiset muut kulut, joita ei ilmoiteta kohdassa Toiminnan muut kulut. Tällaisia kuluja ovat muun muassa

 • vapaaehtoiset henkilösivukulut
 • toimitilakulut
 • ajoneuvokulut
 • tietotekniikkaan liittyvät laite- ja ohjelmistokulut
 • muut kone- ja kalustokulut
 • matkakulut
 • myyntikulut
 • markkinointikulut
 • tutkimus- ja kehityskulut
 • hallintopalvelut
 • muut hallintokulut
 • muut liikekulut.

Ilmoita myös verotuksessa vähennyskelpoiset Yle-vero ja kiinteistövero.

Vähennyskelvottomat kulut

Merkitse vähennyskelvottomiin kuluihin erät, joille ei ole omaa kohtaa muualla veroilmoituksessa mutta jotka sisältyvät kirjanpidossa tuloslaskelman kuluihin.

Vähennyskelvottomat kulut eritellään Vähennyskelvottomat kulut -kohdassa. Kuluja ei saa laskea mukaan varsinaisen tuloverolaskelman eriin.

Ilmoita tuloslaskelmaan kuluksi kirjatut tuloverot. Merkitse siis suoriteperusteisesti tilikaudelle kuuluvat verot, älä pelkästään tilikaudella maksettuja ennakkoveroja.

Älä merkitse Yle-veroa ja kiinteistöveroa tähän kohtaan. Ilmoita kiinteistövero kohdassa Vähennyskelpoiset muut kulut, sillä sen voi vähentää verotuksessa.

Merkitse tähän veronkorotukset, myöhästymismaksut, huojennettu viivästyskorko, viivästyskorko ja laiminlyöntimaksu. Kaikki veronkorotukset ovat vähennyskelvottomia.

Sakot ja muut rangaistusmaksut: Merkitse sakot, seuraamusmaksut ja muut sanktioluonteiset julkisoikeudelliset maksuseuraamukset.

Fuusiotappio: Merkitse fuusiotappio. Yhtiöiden sulautumisesta syntynyt voitto ei ole veronalaista tuloa eikä tappiota voi vähentää.

Merkitse käyttöomaisuusosakkeiden arvonalentumiset.

Merkitse kirjanpidossa tehdyt pakolliset varaukset. Pakollisia varauksia ei yleensä voi vähentää verotuksessa.

Pakollinen varaus tarkoittaa tulevia menoja, jotka aiheutuvat kirjanpitolain 5 luvun 14 §:n mukaisista velvoitteista ja joiden täsmällistä määrää tai toteutumisajankohtaa ei vielä tiedetä.

Tällaisia tulevia menoja ja menetyksiä voivat aiheuttaa esimerkiksi liiketoiminnan tuotantolinjan tai tuotantolaitoksen saneeraus ja lopettaminen, luovutettujen tuotteiden takuukorjausvastuut, reklamaatiot ja vahingonkorvaukset.

Takuukorjausvarauksen voi vähentää verotuksessa, mutta vain silloin, kun kyseessä on rakennus-, laivanrakennus-, tai metalliteollisuutta harjoittava liike, joka on vastuussa rakennuksen, sillan, lentokoneen tai muun vastaavan suurehkon koneyksikön virheistä (EVL 47 §). Merkitse vähennyskelpoinen takuuvaraus Verotus-sarakkeeseen kohdassa Varausten lisäykset.

Merkitse tähän kohtaan mahdolliset muut kulut, joita ei voi vähentää verotuksessa.

Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi

 • verovapaan tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuvat menot (verovapaan tulon ylittävän osan menoista voi kuitenkin vähentää)
 • sähkö-, tele-, vesi-, viemäri- tai kaukolämpöverkkoon liittymisestä suoritetut maksut, jotka palautetaan yhteisölle, jos se luopuu liittymismaksun tuottamasta edusta
 • annetut lahjukset ja lahjusten kaltaiset edut
 • yhtiön omista osakkeistaan maksama summa, elleivät kyseessä ole sellaiset osakkeet, jotka yhtiö on luovuttanut työsuhteen perusteella (EVL 16 §:n 9 kohta ja EVL 18 §:n 3 momentti).

Rahoituskulut

Merkitse konserniyhteysveloista kotimaisille ja ulkomaisille osapuolille suoritetut korkomenot, esimerkiksi korot, jotka yhteisö on maksanut saman konsernin yrityksille.

Konserniyhteysvelka voi olla välitöntä tai välillistä. Konserniyhteysvelka on välitöntä velkaa silloin, kun konserniyhteydessä olevat osapuolet ovat velkasuhteessa keskenään. Konserniyhteydellä tarkoitetaan sitä, että velkasuhteen yhdellä osapuolella on määräysvalta toiseen tai molemmat osapuolet ovat saman kolmannen osapuolen määräysvallassa. Määräysvallan kriteerit on määritelty verotusmenettelystä annetussa laissa (31 §:n 4 momentti). Välillisenä konserniyhteysvelkana pidetään velkaa, jonka yhteisö on ottanut muulta kuin konserniyhteydessä olevalta osapuolelta, jos jompikumpi seuraavista ehdoista täyttyy:

 • konserniyhteydessä olevalla osapuolella on saatava lainan antaneelta osapuolelta ja saatavalla on yhteys velkaan
 • velan vakuutena on konserniyhteysosapuolen saatava.

Kaikki EVL 18 a §:n mukaisiin konserniyhteysvelkoihin liittyvät korkokulut eivät välttämättä sisälly kirjanpidon korkokuluihin saman konsernin yrityksiltä (KPL 1 luvun 6 §). Tämän vuoksi tässä kohdassa ilmoitettavat konserniyhteysvelkojen korkokulut eivät välttämättä suoraan vastaa kirjanpidon mukaisia saman konsernin yrityksille suoritettuja korkokuluja.

Jos yhtiön nettokorkomenot ylittävät 500 000 euroa, täytä lomake 81: Selvitys nettokorkomenoista. Jos ilmoitat OmaVerossa, anna tiedot vaiheessa Muut selvitykset.

Merkitse korot, jotka yhteisö on kirjanpidon mukaan maksanut omistusyhteysyrityksille (KPL 1 luvun 7 §).

Jos yhtiön nettokorkomenot ylittävät 500 000 euroa, täytä lomake 81: Selvitys nettokorkomenoista. Jos ilmoitat OmaVerossa, anna tiedot vaiheessa Muut selvitykset.

Merkitse muut korkokulut, esimerkiksi korot, jotka johtuvat

 • ostoveloista
 • joukkovelkakirjalainoista
 • vaihtovelkakirjalainoista
 • rahoituslaitoslainoista
 • rahoitusyhtiölainoista
 • eläkelainoista
 • rahoitusvekseleistä.

Jos yhtiön nettokorkomenot ylittävät 500 000 euroa, täytä lomake 81: Selvitys nettokorkomenoista. Jos ilmoitat OmaVerossa, anna tiedot vaiheessa Muut selvitykset.

Merkitse rahoituksen hankinnan yhteydessä maksettavaksi kertyvät suoritukset, joita pidetään korkomenoina EVL 18 a §:n 2 momentin mukaan.

Korkomenojen vähentämistä on rajoitettu EVL 18 a §:ssä. Jos rajoitus vaikuttaa yhtiön korkomenojen vähentämiseen, merkitse vaikutus tähän. Laske vaikutus lomakkeella 81. Täytä lomake, jos yhtiön nettokorkomenot ylittävät 500 000 euroa tai yhtiö vähentää aikaisempina verovuosina vähennyskelvottomaksi jääneitä nettokorkomenoja. Lomaketta 81 käytetään kaikkien tulolähteiden tietojen ilmoittamiseen, mutta merkitse veroilmoitukseen 6B vain EVL:n mukainen osuus (ks. lomake 81 kohta 8). OmaVerossa lomake 81 on vaiheessa Muut selvitykset.

Jos EVL 18 a §:stä johtuen yhtiön kaikki korkokulut eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia, merkitse tähän vähennyskelvoton osuus ja laita luvun eteen miinusmerkki.

Merkitse tähän kohtaan myös ne aikaisempien verovuosien vähennyskelvottomat nettokorkomenot, jotka yhtiö vaatii (lomakkeella 81) vähennettäväksi verovuonna.

Esimerkki: Yhtiöllä on nettokorkomenoja yhteensä 1 300 000 euroa. Yhtiö laskee korkovähennysrajoituksen vaikutuksen lomakkeella 81. Laskelman perusteella yhtiö voi vähentää nettokorkomenoja 1 300 000 euroa eli koko määrän. Vähennyskelvottomia nettokorkomenoja ei ole, ja vähennyskelpoiset nettokorkomenot on ilmoitettu veroilmoituksen edellisissä kohdissa. Tämä kohta jätetään tyhjäksi.

Esimerkki: Yhtiöllä on nettokorkomenoja yhteensä 1 100 000 euroa. Yhtiö laskee korkovähennysrajoituksen vaikutuksen lomakkeella 81. Laskelman perusteella yhtiö voi vähentää nettokorkomenoja 250 000 euroa, jolloin vähentämättä jää 850 000 euroa. Tähän kohtaan merkitään korkovähennysrajoituksen vaikutus eli −850 000 euroa. Yhtiön edellisissä kohdissa ilmoittamien korkokulujen vähennyskelpoinen määrä siis pienenee 850 000 euroa.

Esimerkki: Yhtiöllä on verovuonna nettokorkomenoja yhteensä 1 300 000 euroa. Yhtiö laskee korkovähennysrajoituksen vaikutuksen lomakkeella 81. Laskelman perusteella yhtiö voi vähentää verovuoden nettokorkomenoja 1 300 000 euroa. Lisäksi yhtiö voi vähentää 200 000 euroa aiempina verovuosina vähentämättä jääneitä nettokorkomenoja. Kuluneen verovuoden vähennyskelpoiset nettokorkomenot on ilmoitettu jo edellisissä kohdissa. Tähän kohtaan merkitään vain aiempina verovuosina vähentämättä jääneiden nettokorkomenojen vähennyskelpoinen osuus eli 200 000 euroa. Yhtiö voi siis vähentää edellisten kohtien korkokulujen lisäksi tässä kohdassa ilmoittamansa 200 000 euroa.

Merkitse konsernituki, joka on annettu sellaiselle yhtiölle, josta yhteisö yksin tai yhdessä konserniyhtiöiden kanssa omistaa vähintään 10 %. Konserniyhtiön käsite on määritelty elinkeinoverolaissa (6 b §:n 7 momentti).

Ilmoita lisäksi muut vastaavat menot, jotka on suoritettu toisen yhtiön taloudellisen aseman parantamiseksi ilman vastasuoritusta. Ilmoita myös saamisten (ei kuitenkaan myyntisaamisten) menetykset ja arvonalenemiset tällaiselta yhtiöltä.

Näitä eriä ei voi vähentää verotuksessa (elinkeinoverolaki, 16 §:n 7 kohta).

Kirjanpito-sarake: Merkitse kirjanpidon mukaiset muun rahoitusomaisuuden menetykset ja lopulliset arvonalentumiset. 

Verotus-sarake: Merkitse vähennyskelpoinen osuus muun rahoitusomaisuuden menetyksistä ja lopullisista arvonalentumisista.

 • Rahoitusomaisuuden menetykset ovat vähennyskelpoisia (EVL 17 §:n 1 kohta). Tällaisia ovat esimerkiksi menetykset, jotka johtuvat kavalluksesta, varkaudesta tai muusta rikoksesta.
 • Myös rahoitusomaisuuden lopullisiksi todetut arvonalenemiset ovat EVL 17 §:n 2 kohdan mukaan yleensä vähennyskelpoisia. Niitä ei kuitenkaan voi vähentää silloin, kun arvonaleneminen on kohdistunut saamiseen toiselta konserniyhtiöltä (ks. edellinen kohta Konsernituki ja saamisten arvonalentumiset).

Merkitse kirjanpidon mukaiset rahoitusomaisuuden luovutustappiot, esimerkiksi rahoitusomaisuuteen kuuluneen arvopaperin tai saamisen luovutuksesta syntyneet tappiot.

Merkitse kirjanpidon mukaiset muut rahoituskulut, esimerkiksi

 • lainojen hoitokulut
 • limiittipalkkiot
 • takausprovisiot
 • luottovakuutukset
 • kiinnityskulut
 • perimiskulut
 • kurssitappiot
 • factoring-kulut
 • terminointikulut.

Älä ilmoita tässä niitä rahoituskuluja, jotka ilmoitit kohdassa Korkokuluna käsiteltävät rahoituskulut.

Muut kulut

Merkitse tähän EVL 18 §:n mukainen osuuskunnan vähennyskelpoinen ylijäämänpalautus.

Merkitse tähän yhtiön antama konserniavustus. Anna konserniavustuksista lisäksi erittely lomakkeella 65. Jos ilmoitat tiedot OmaVerossa, palvelu ohjaa täyttämään tarvittavat tiedot. 

Täyttöohjeesta saat apua erittelyn täyttämiseen:

Kirjanpito-sarake: Merkitse kirjanpidon mukaiset verotusperusteisten varausten lisäykset. Anna erittely varauksista lomakkeella 62. Ilmoita varaukset OmaVerossa samalla kun ilmoitat poistot.

Verotus-sarake: Merkitse verotusperusteisista varauksista vähennyskelpoinen osuus. Yhteisö voi vähentää verotuksessa vain jälleenhankintavarauksen (EVL 43 §) ja takuuvarauksen lisäykset (EVL 47 §).

Täyttöohjeesta saat apua erittelyn täyttämiseen:

Muuta omaisuutta on yhtiön omaisuus, joka on muun kuin elinkeinotoimintana pidettävän tulonhankkimistoiminnan käytössä, sekä omaisuus, jota ei käytetä lainkaan yhteisön tulonhankkimistoiminnassa. Kääntäen: muuta omaisuutta ovat varat, jotka eivät ole elinkeinotoiminnan rahoitus-, vaihto-, sijoitus- tai käyttöomaisuutta.

Muuta omaisuutta voivat olla esimerkiksi hyödykkeet, jotka ovat ennen verovuotta 2020 kuuluneet yhteisön henkilökohtaiseen tulolähteeseen, kuten luonnollisen henkilön omistaman, osakesijoituksia passiivisesti hallinnoivan holdingyhtiön osakeomistukset sekä sijoitustarkoituksessa hankitut kiinteistöt ja osakehuoneistot, joita vuokrataan yhteisön ulkopuolisille tahoille.

Erittele muun omaisuuden luovutustappiot lomakkeessa 71B.

Kirjanpito-sarake: Merkitse tähän se osuus muun omaisuuden luovutustappioista tai arvonalentumisista, joka on merkitty kirjanpitoon.

Verotus-sarake: Merkitse se osuus muun omaisuuden luovutustappioista tai arvonalentumisista, jonka voi vähentää verotuksessa verovuonna. Lähtökohta on, että muun omaisuuden luovutustappion sekä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiön osakkeiden luovutuksesta syntyneen tappion saa vähentää. Myös sijoitusrahasto-osuuksien luovutustappiot vähennyskelpoisia, jos kysymys ei ole kommandiittiyhtiömuotoisen pääomarahaston yhtiöosuudesta tai kotimaiseen osakeyhtiöön rinnastuvan ulkomaisen sijoitusrahaston osuudesta. Älä erittele yksityiskohtaisesti tällaisia luovutustappioita lomakkeella 71B. Merkitse tappio kuitenkin myös lomakkeelle 71B kohtaan Verovuonna elinkeinotoiminnasta vähennyskelpoinen luovutus- ja purkutappio.

Muuhun omaisuuteen kuuluvien osakkeiden ja yhtymäosuuksien hankintamenon vähentämistä on sen sijaan rajoitettu (rajoitus ei koske kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiön osakkeita ja yhtymäosuuksia). Jos tällaisen muuhun omaisuuteen kuuluvan osakkeen ja avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiöosuuden luovutuksesta syntyy tappiota, tappion voi vähentää vain niistä veronalaisista voitoista, jotka ovat syntyneet muun omaisuuden luovutuksesta. Vähennyksen voi tehdä verovuonna ja viitenä seuraavana verovuonna. Älä merkitse näitä luovutustappioita tähän kohtaan. Erittele luovutustappiot lomakkeessa 71B kohdassa Muun omaisuuden osakkeiden ja yhtymäosuuksien luovutustappio.

Lue lisää luovutustappioiden vähentämisestä (luku 3.4).

Kirjanpito-sarake: Merkitse se määrä muuhun omaisuuteen kuuluvien saamisten arvonalentumisista, joka on merkitty kirjanpitoon.

Verotus-sarake: Merkitse se osuus muuhun omaisuuteen kuuluvien saamisten arvonalentumisista, jonka voi vähentää verotuksessa. Muun omaisuuden omaisuuslajiin kuuluvan, tulon hankkimiseen liittyvän saamisen lopullinen menetys on vähennyskelpoinen. Lue lisää saamisten arvonalenemisten vähennyskelpoisuudesta elinkeinotulon verotuksessa.

Vuodesta 2021 alkaen tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvistä kuluista on voinut tehdä verotuksessa lisävähennyksen. Lisävähennykseen ovat oikeutettuja kaikki elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavat yhteisöt, jotka tekevät tutkimusyhteistyötä tutkimusorganisaation kanssa. Tätä vähennystä kutsutaan myös tutkimusyhteistyövähennykseksi.

Lisävähennyksen voi saada tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, joka on tehty yhteistyössä tutkimus- tai tiedonlevittämisorganisaation kanssa. Lisävähennyksen perusteena on tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvä alihankintalasku, jonka yhteisö maksaa tutkimus- tai tiedonlevittämisorganisaatiolle. Tämä lisävähennys on väliaikainen, ja sen voi saada verovuosina 2021-2027.

Verovuodesta 2022 alkaen lisävähennys on ollut 150 % yrityksen tällaisista alihankintalaskuista. Alle 5 000 euron vähennystä ei kuitenkaan voi saada, joten kuluja on oltava vähintään 3 333,33 euroa. Vähennyksen enimmäismäärä on 500 000 euroa.

Lisävähennystä ei myönnetä siltä osin kuin yhteisö on saanut alihankintalaskuja varten suoraa valtiontukea tai muuta julkista tukea.

Erittele perusteet lisävähennyksen myöntämiseksi lomakkeessa 67A ja erillisellä vapaamuotoisella liitteellä.

Lue lisää: Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys verovuosina 2021-2027

Verovuodesta 2023 alkaen tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvistä kuluista voi tehdä verotuksessa myös ns. yleisen lisävähennyksen. Lisävähennykseen ovat oikeutettuja kaikki elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavat yhteisöt. Vähennys tehdään tutkimus- ja kehittämistoiminnan palkkojen ja ostopalvelumenojen perusteella.

Yleistä lisävähennystä ja edellisessä kohdassa ilmoitettavaa väliaikaista tutkimusyhteistyön lisävähennystä ei voi tehdä samojen menojen perusteella.

Yleinen lisävähennys on 50 % vähennykseen oikeuttavista menoista. Lisävähennyksen vähimmäismäärä verovuonna on 5 000 euroa ja enimmäismäärä 500 000 euroa. Lisävähennystä ei myönnetä siltä osin kuin yhtiö on saanut tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoihin suoraa valtiontukea tai muuta julkista tukea.

Erittele perusteet yleisen lisävähennyksen myöntämiseksi lomakkeella 67Y ja erillisellä vapaamuotoisella liitteellä.

Verovuodesta 2024 alkaen tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvistä kuluista voi tehdä verotuksessa myös ns. ylimääräisen lisävähennyksen.

Ylimääräinen lisävähennys perustuu siihen, että tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ovat tosiasiallisesti kasvaneet aiempaan verrattuna. Ylimääräisen lisävähennyksen laskemiseksi verovuoden kaikista yleiseen lisävähennykseen oikeuttavista menoista vähennetään vastaavat edellisen verovuoden menot. Ylimääräinen lisävähennys on 45 prosenttia tästä erotuksesta eli menojen kasvusta. Ylimääräisellä lisävähennyksellä ei ole vähimmäismäärää, mutta sen enimmäismäärä on 500 000 euroa verovuodessa.

Laske myös ylimääräisen lisävähennyksen määrä lomakkeella 67Y.

Kotimaisen emoyhtiön verotuksessa voidaan tietyin edellytyksin huomioida Euroopan talousalueella sijaitsevan tytäryhtiön lopulliset tappiot. Lopulliset tappiot otetaan huomioon emoyhtiön verotuksessa erillisenä konsernivähennyksenä. Anna selvitys konsernivähennyksen edellytyksistä aina vapaamuotoisella liitteellä.

Konsernivähennyksen voi tehdä sellainen osakeyhtiö ja osuuskunta, joka voi antaa tai saada konserniavustusta. Konserniavustuksen määritelmä sisältyy lakiin konserniavustuksesta verotuksessa. Emoyhtiön on omistettava tytäryhtiön osakepääomasta tai osuuksista välittömästi vähintään 9/10. Jos emoyhtiön ja tytäryhtiön välissä olevat yhtiöt ovat samassa valtiossa kuin tytäryhtiö, myös välillinen omistus otetaan huomioon.

Tappio on konsernivähennykseen oikeuttavaa lopullista tappiota, jos tytäryhtiö tai mikään muu taho ei voi vähentää tappiota tytäryhtiön verotuksellisessa kotipaikassa eikä muuallakaan. Lopullisten tappioiden lisäedellytyksistä säädetään tarkemmin Euroopan talousalueella sijaitsevan tytäryhtiön lopullisen tappion konsernivähennyksestä annetun lain 5 §:ssä. Konsernivähennyksen määrä lasketaan tytäryhtiön lopullisten tappioiden määrän perusteella. Lopullisten tappioiden määrä on laskettava sekä tytäryhtiön viimeisen kokonaisen verovuoden päättymispäivän että tytäryhtiön purkupäivän mukaan. Määrä lasketaan molemmille ajankohdille sekä tytäryhtiön kotivaltion verolainsäädännön että elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaisesti. Lopullisen tappion määrä on pienin näin lasketuista luvuista. Laskelmaa tehtäessä kyseisenä ajankohtana tytäryhtiöllä olevat varat arvostetaan todennäköiseen luovutushintaan.

Konsernivähennys voi olla enintään yhtä suuri kuin emoyhtiön veronalaisen elinkeinotoiminnan tulos verovuonna. Vähennyksen enimmäismäärää pienennetään siltä osin kuin tytäryhtiön tappio on muodostunut etuyhteysosapuolten välillä siitä, että varoja on siirretty vastikkeetta tai alihintaan. Vähennys on tehtävä sinä verovuonna, jona tytäryhtiö puretaan.

Emoyhtiön on vaadittava konsernivähennystä ennen kuin verovuoden verotus päättyy.

Merkitse verotuksessa vähennyskelpoiset kulut, jotka eivät sisälly tilikauden tuloslaskelmaan.

Ilmoita tässä kohdassa esimerkiksi työperäiset osingot. Muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä maksettu osinko on ansiotuloa, jos osingon jakoperusteena on osingonsaajan tai tämän intressipiiriin kuuluvan henkilön työpanos (TVL 33 b §:n 3 momentti). Lue lisää työpanokseen perustuvan osingon verotuksesta.

Merkitse tähän kohtaan lisäksi koulutusvähennys. Anna koulutusvähennyksestä myös selvitys lomakkeella 79. Jos ilmoitat OmaVerossa, anna tiedot vaiheessa Muut selvitykset.

Merkitse Verotus-sarakkeessa olevien lukujen summa eli elinkeinotoiminnan verotuksessa vähennyskelpoiset kulut yhteensä.

Merkitse tähän erät, joita ei oteta huomioon tappiota vahvistettaessa. Näitä ovat konserniavustus ja asuintalovaraus.

Elinkeinotoiminnan tulos tai tappio

Elinkeinotoiminnan tulolähteen tulos tai vahvistettava tappio. 

Älä ilmoita aikaisempien vuosien tappioita veroilmoituksessa. Verohallinto vähentää ne automaattisesti, jos osakkeiden ja osuuksien omistuksissa ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka pitää ilmoittaa veroilmoituksessa (osassa Omistusosuuksien muutokset ja tappiot). Tappioiden määrän voit tarkistaa verotuspäätöksestä.

Jos ilmoitat paperilomakkeella: Saat elinkeinotoiminnan tuloksen, kun vähennät elinkeinotoiminnan veronalaisista tuotoista (osa 6 kohta 11) elinkeinotoiminnan verotuksessa vähennyskelpoiset kulut (osa 7 kohta 12). Jos erotus on negatiivinen, luku on elinkeinotoiminnan vahvistettava tappio. Ilmoita se ilman miinusmerkkiä.

Jos kuluihin sisältyy konserniavustusta tai asuintalovarausta, pienennä ilmoitettavaa tappiota niiden määrällä, koska niitä ei huomioida tappiota vahvistettaessa.

Erittely maatalouden tuotoista ja kuluista

Jos yhteisöllä on maatalouden tulolähteen tuloa, ilmoita maatalouden tuotot ja kulut. Jos ilmoitat muualla kuin OmaVerossa, anna maatalouden tiedot lomakkeella 7M.

Maatalouden tulolähteen tuottoina ja kuluina ilmoitetaan yleensä vain veronalaiset tuotot ja verotuksessa vähennyskelpoiset menot, paitsi jos erittelyssä on erikseen kohta myös kirjanpidon mukaiselle erälle. Maatalouden tulolähteen tulos tai tappio lasketaan kokonaan tässä erittelyssä, eikä tulolähteen tietoja merkitä esimerkiksi EVL-tuloverolaskelmaan.

Täytä erittely maatilatalouden tuloverolain (MVL) mukaan maksuperusteisesti.

Erittele myös maatalouden poisto lomakkeella 62. MVL:n maksimipoisto ei aina ole sama kuin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukainen poisto. Jos annat sähköisen veroilmoituksen, MVL:n mukaista poistoa ei joissain tapauksissa voi merkitä kokonaan lomakkeen 62 kohtaan Säännönmukainen poisto. Tämä johtuu teknisistä syistä, ja tällaisessa tapauksessa voit merkitä ylimenevän osan lisäpoistoksi.

Varallisuuslaskelma

Ilmoita varallisuuslaskelmassa varat, velat ja oma pääoma. Varat koostuvat käyttöomaisuudesta, vaihto-omaisuudesta, rahoitusomaisuudesta ja muusta omaisuudesta. 

Kaikkien yhtiöiden täytyy antaa varallisuuslaskelman tiedot – varat, velat ja oma pääoma. 

Listatut yhteisöt saavat kuitenkin ilmoittaa varat ja velat tasearvojen mukaisina, koska nettovarallisuus ja osakkeen matemaattinen arvo eivät vaikuta näiden yhtiöiden jakaman osingon verotukseen. Lisäksi näiden yhtiöiden osakkeiden vertailuarvot määräytyvät kaupantekokurssien mukaan, eivät taseen perusteella.

Listattu yhteisö tarkoittaa tässä yhtiötä, jonka osakkeet ovat tai jokin osakesarja on julkisen kaupankäynnin kohteena arvopaperipörssissä Suomessa (NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla tai Pre-listalla), muualla Euroopan talousalueella tai vastaavalla markkinalla Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Jos yhtiö ei harjoita EVL 1 §:n 1 momentin mukaista elinkeinotoimintaa, erittele varat osassa "Muu omaisuus". Yleishyödyllisellä yhteisöllä voi olla edelleen myös muita pitkäaikaisia sijoituksia (TVL-omaisuutta).

Varat

Merkitse varat verotuksessa poistamatta olevan hankintamenon suuruisina, ellei yksittäisen ohjeen kohdassa mainita toisin. Varallisuuslaskelman arvot voivat poiketa tasearvoista.

Käyttöomaisuus

Käyttöomaisuutta ovat elinkeinotoiminnassa pysyvään käyttöön tarkoitetut hyödykkeet (EVL 12 §). Käyttöomaisuuteen luettavat hyödykkeet kuuluvat kirjanpidossa yleensä pysyviin vastaaviin.

Kuluvaa käyttöomaisuutta ovat esimerkiksi

 • rakennukset
 • koneet
 • kalustot ja muut esineet
 • patentit ja muut erikseen luovutettavissa olevat aineettomat oikeudet.

Kulumatonta käyttöomaisuutta ovat maa-alueet, arvopaperit ja muut vastaavat hyödykkeet.

Merkitse aineettomien oikeuksien arvo yhteensä.

Aineettomia oikeuksia ovat mm.

 • patentit
 • tekijänoikeudet
 • tavaramerkkioikeudet
 • lisenssimaksut
 • toimilupaoikeudet
 • atk-ohjelmien lisenssimaksut
 • mallioikeudet.

Merkitse sellaiset pitkävaikutteiset menot, joilla on varallisuusarvoa. Ks. lomakkeen 62 osa F "Pitkävaikutteiset menot" (EVL 24–25 §), kohta 7 "Poistamaton hankintameno verovuoden lopussa". Huomaa, että OmaVerossa lomake 62 täytetään vaiheessa "Elinkeinotoiminnan kulut".

Pitkävaikutteisia menoja ovat menot, jotka kerryttävät tai säilyttävät tuloa kolmen tai useamman vuoden ajan. Näistä varoihin luetaan esimerkiksi sellaiset aktivoidut menot, jotka on EVL:n mukaan aktivoitava. Tällaisia EVL 24 §:ssä tarkoitettuja menoja ovat esimerkiksi vuokrahuoneistojen perusparannusmenot ja liikearvon hankintameno. Lisäksi oikeuskäytännössä on katsottu, että muun muassa kehittämismenoilla voi olla varallisuusarvoa.

Varoihin ei lueta laskennallisia verosaamisia, yhtiön perustamis- ja järjestelytoimista aiheutuneita menoja eikä sellaisia pitkävaikutteisia menoja, joilla ei ole varallisuusarvoa.

Jos kirjanpidollisella sulautumiserotuksella on varallisuusarvoa, se lasketaan vastaanottavan yhtiön nettovarallisuuteen. Korkein hallinto-oikeus on antanut asiasta seuraavat ratkaisut:

Merkitse käyttöomaisuuteen kuuluvien kiinteistöjen, rakennusten ja rakennelmien yhteen laskettu arvo.

Erittele kiinteistöjen tiedot lomakkeella 18. Kun ilmoitat tiedot OmaVerossa, palvelu ohjaa täyttämään tarvittavat tiedot. 

Arvona käytetään joko verotuksessa poistamatta olevaa hankintamenoa (eli lomakkeen 62 kohdassa 7 ilmoitettua rakennuksen hankintamenon ja maapohjan hankintamenon yhteismäärää) tai vertailuarvoa (eli verotusarvoa) sen mukaan, kumpi näistä on suurempi.

Tee vertailu jokaisesta kiinteistöstä erikseen. 

Kiinteistön vertailuarvo

 • Jos yhteisön tilikausi päättyy 1.1.–30.9.2024, käytä kiinteistön vertailuarvona poikkeuksellisesti vuoden 2023 verotusarvoa, sillä vuoden 2024 verotusarvoa ei tuolloin ole vielä vahvistettu.
 • Jos yhteisön tilikausi päättyy 1.10.–31.12.2024, käytä vertailuarvona kiinteistön vuoden 2024 verotusarvoa.

Kiinteistön verotusarvot on kerrottu kiinteistöverotuspäätöksessä. Esimerkiksi vuoden 2023 verotusarvon näet vuoden 2024 kiinteistöveropäätöksestä. 

Kiinteistöön kuuluvat maapohja ja sillä olevat rakennukset. Kiinteistönä pidetään myös sellaista toisen maalla olevaa rakennusta, rakennelmaa ja muuta laitosta, joka voidaan maanomistajaa kuulematta luovuttaa kolmannelle henkilölle niin, että myös hallintaoikeus maahan siirtyy (TVL 6 §).

Käyttöomaisuuteen kuuluvia rakennelmia ovat myös

 • polttoainesäiliöt, happosäiliöt ja muut vastaavat metallista tai muusta siihen verrattavasta materiaalista valmistetut varasto- ja muut rakennelmat
 • puusta tai siihen verrattavasta aineesta rakennetut kevyet rakennelmat
 • rakennelmat, joita käytetään vain liiketoiminnan edistämiseen tähtäävään tutkimustoimintaan.

Metsän vertailuarvo on metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto kerrottuna kymmenellä.

Maatalousmaan vertailuarvo on maatalousmaan keskimääräinen vuotuinen tuotto kerrottuna seitsemällä.

Sekä metsän että maatalousmaan vuotuiset tuotot vahvistetaan vuosittain Verohallinnon päätöksellä.

Vesi- ja joutoalueiden vertailuarvo on 0.

Täyttöohjeesta saat apua erittelyn täyttämiseen:

Merkitse koneiden ja kaluston yhteenlaskettu verotuksessa poistamatta oleva hankintameno.

Koneita ja kalustoja ovat muun muassa

 • koneet ja laitteet
 • kuorma- ja pakettiautot
 • henkilöautot
 • ammattiautot
 • huonekalut
 • vuokrattava kalusto.

Omaisuutta, jonka yhtiö on ottanut leasing-käyttöön, ei katsota verotuksessa käyttöomaisuudeksi. Sitä ei siis merkitä tähän kohtaan.

Merkitse käyttöomaisuuteen kuuluvat ennakkomaksut.

Vertaa lomakkeella 8A toisiinsa käyttöomaisuuteen, rahoitusomaisuuteen ja muuhun omaisuuteen kuuluvien arvopapereiden tuloverotuksessa poistamatta olevia hankintamenoja ja vertailuarvoja. Yleishyödyllisellä yhteisöllä voi olla edelleen myös muita pitkäaikaisia sijoituksia (TVL-omaisuutta). Huomaa, että OmaVerossa rahoitusomaisuuteen ja muuhun omaisuuteen kuuluvien arvopapereiden tiedot annetaan omissa kohdissaan.

Merkitse käyttöomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden välisumma tähän kohtaan siitä sarakkeesta, jossa arvopapereiden yhteisarvo on suurempi. Kun olet täyttänyt lomakkeeseen 8A kaikki omaisuuslajit, tarkista vielä, että arvo on siirretty oikeasta sarakkeesta eli siitä, jossa kaikkien arvopapereiden yhteisarvo on suurempi.

Pörssiosakkeiden arvo on 70 % osakkeen päätöskurssista yhtiön tilikauden päättymispäivänä. Katso täältä pörssikurssit. Sivulta voit hakea yhtiön tilinpäätöspäivän kurssitietoja.

Sijoitusrahasto-osuuden ja yhteissijoitusyrityksen osuuden vertailuarvo on 70 % vuoden lopun käyvästä arvosta.

Noteeraamattoman osakkeen vertailuarvo on ilmoitettu sen yhtiön verotuspäätöksessä, jonka osakkeista on kyse.

Ennen 1.1.2006 hankittujen huoneisto-osakkeiden vertailuarvona käytetään vuoden 2005 verotusarvoa.

1.1.2006 tai sen jälkeen hankituilla huoneisto-osakkeilla ei ole erillistä vertailuarvoa, kuten ei myöskään noteeraamattomilla joukkovelkakirjoilla, optio-oikeuksilla eikä osuuskunnan osuuksilla. Merkitse näiden arvopapereiden tuloverotuksessa poistamaton hankintameno myös lomakkeen 8A Vertailuarvo-sarakkeeseen.

Merkitse käyttöomaisuuteen kuuluvat saamiset saman konsernin yrityksiltä.

Saman konsernin yrityksillä tarkoitetaan tässä kirjanpitolain mukaisia emoyrityksiä ja tytäryrityksiä (KPL 1 luvun 6 §).

Merkitse käyttöomaisuuteen kuuluvat saamiset omistusyhteysyrityksiltä (KPL 1 luvun 7 §).

Merkitse muut käyttöomaisuuteen kuuluvat saamiset.  

Merkitse muuhun käyttöomaisuuteen kuuluvien hyödykkeiden arvo.

Muuta käyttöomaisuutta ovat muun muassa

 • elävä käyttöomaisuus
 • taide-esineet
 • keräilytavarat.

Merkitse kaikkien edellä ilmoitettujen käyttöomaisuushyödykkeiden yhteisarvo. OmaVero laskee tämän automaattisesti.

Vaihto-omaisuus

Merkitse vaihto-omaisuuden arvoksi hankintameno, josta on vähennetty mahdollinen arvonalentumisvähennys (EVL 28 §:n 1 momentti).

Vaihto-omaisuutta ovat kauppatavarat, raaka-aineet, puolivalmisteet ja muut hyödykkeet, jotka on tarkoitettu luovutettaviksi sellaisinaan tai jalostettuina elinkeinotoiminnassa. Vaihto-omaisuutta ovat myös elinkeinotoiminnassa kulutettaviksi tarkoitetut poltto- ja voiteluaineet ja muut tarvikkeet. (EVL 10 §)

Merkitse aineiden ja tarvikkeiden arvo. Aineita ja tarvikkeita ovat esimerkiksi raaka-aineet sekä apu- ja tarveaineet.

Aineet ja tarvikkeet liittyvät yleensä joko välittömästi myytäväksi tarkoitetun hyödykkeen valmistamiseen tai valmistuksessa käytettävien koneiden ja laitteiden huoltoon.

Merkitse tähän keskeneräisten tuotteiden arvo. Näillä tarkoitetaan puolivalmisteita eli itse valmistettuja, myytäväksi aiottuja hyödykkeitä, joiden valmistusprosessi on tilikauden päättyessä kesken.

Keskeneräinen tuote voi olla aineellinen tai aineeton. Aineeton vaihto-omaisuushyödyke on esimerkiksi arkkitehti- tai suunnittelualan yrityksen keskeneräinen suunnittelutyö tai keskeneräinen elokuva, jonka esitysoikeudet on tarkoitus myydä elokuvan valmistuttua.

Merkitse tähän valmiiden tuotteiden arvo. Tällaisia ovat esimerkiksi hyödykkeet, jotka yhtiö on itse valmistanut ja saattanut luovutusvalmiiksi.

Valmiisiin tuotteisiin luetaan mukaan myös sivutuotteet ja valmistusjätteet, joita valmistustoimintaa harjoittavan yrityksen tuotannossa syntyy.

Merkitse tähän sellaisten tavaroiden eli hyödykkeiden arvo, jotka on hankittu ulkopuoliselta tavarantoimittajalta ja jotka on tarkoitettu myytäväksi sellaisenaan.

Tukku- tai vähittäiskauppaa harjoittava yhteisö voi laskea mukaan tavaroihin myös niiden myyntiä varten hankitut pakkaustarvikkeet.

Vaihto-omaisuuskiinteistöt: Merkitse vaihto-omaisuuteen kuuluvien kiinteistöjen arvo.

Vaihto-omaisuusarvopaperit: Merkitse vaihto-omaisuuteen kuuluvien arvopapereiden arvo.

Merkitse tähän muiden vaihto-omaisuuteen kuuluvien hyödykkeiden arvo. Näitä ovat muun muassa vaihto-omaisuuteen kuuluvat ennakkomaksut.

Merkitse tähän kaikkien edellä ilmoitettujen vaihto-omaisuushyödykkeiden yhteissumma. Huomaa, että OmaVero laskee tämän automaattisesti.

Rahoitusomaisuus

Merkitse rahoitusomaisuuteen kuuluvan saamisen arvoksi nimellisarvo ja muun rahoitusomaisuuden arvoksi hankintameno. Tee molemmista arvoista ensin arvonalentumisvähennykset (EVL 17 §).

Jos saamiset eivät ole euroina vaan jossakin muussa valuutassa, niiden arvo muunnetaan euroiksi yleensä tilinpäätöspäivän mukaan eli samalla tavalla kuin kirjanpidossa (KPL 5 luvun 3 §).

Rahoitusomaisuutta ovat rahat, saamiset ja muut rahoitusvarat (EVL 9 §).

Tämän lisäksi rahoitusomaisuuteen luetaan yhtiön muut rahoitusvarat, kuten myyntisaamiset ja kassareservinä olevat arvopaperit.

Merkitse kaikki pitkä- ja lyhytaikaiset myyntisaamiset, osamaksusaamiset ja muut vastaavat saamiset.

Merkitse saamiset saman konsernin yrityksiltä, älä kuitenkaan myyntisaamisia.

Konserniyrityksiä ovat kirjanpitolaissa tarkoitetut emoyritys ja tytäryritys (KPL 1 luvun 6 §).

Merkitse tähän saamiset omistusyhteysyrityksiltä, älä kuitenkaan myyntisaamisia (KPL 1 luvun 7 §).

Merkitse lainasaamiset, joita ei ole ilmoitettu edellisissä kohdissa, esimerkiksi pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset työntekijöiltä ja johdolta.

Huomaa, että lainasaamisia osakkailta ei merkitä tähän vaan muina pitkäaikaisina sijoituksina kohtaan Osakaslainat, sillä ne kuuluvat yhteisön muuhun omaisuuteen.

Merkitse muut saamiset, joita ovat muun muassa

 • verosaamiset
 • vakuutustalletukset
 • maksetut vuokravakuudet
 • vahingonkorvaussaamiset.

Laskennallisia verosaamisia ei lueta varoihin, kun nettovarallisuutta lasketaan (KPL 5 luvun 18 §). Merkitse kuitenkin verosaaminen tähän, jos se johtuu tilikaudelle suoriteperusteisesti kirjatuista veroista.

Merkitse rahoitusomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden arvo.

Erittele käyttö- ja rahoitusomaisuuteen sekä muuhun omaisuuteen kuuluvat arvopaperit lomakkeessa 8A. Siirrä välisumma (Rahoitusomaisuuden hankintameno tai vertailuarvo yhteensä) lomakkeen 6B tähän kohtaan siitä sarakkeesta, jossa yhteissumma lomakkeen 8A alareunassa on suurempi (Käyttö-, rahoitus- ja muu omaisuus sekä muut pitkäaikaiset sijoitukset (TVL) yhteensä). Kun olet täyttänyt lomakkeeseen 8A kaikki omaisuuslajit, tarkista vielä, että arvo on siirretty oikeasta sarakkeesta, eli siitä, jossa kaikkien arvopapereiden yhteisarvo on suurempi. Yleishyödyllisellä yhteisöllä voi olla edelleen myös muita pitkäaikaisia sijoituksia (TVL-omaisuutta).

Siirtosaamiset: Merkitse siirtosaamiset.

Osatuloutuksen saamiset: Merkitse osatuloutuksen saamiset.

Rahat: Merkitse yhtiön käteiset kassavarat.

Pankkisaamiset: Merkitse pankkisaamiset. Näitä ovat muun muassa pankkivarat, talletukset, sijoitusvarat ja valuuttavarat.

Merkitse muiden kuin edellä eriteltyjen rahoitusomaisuuteen kuuluvien hyödykkeiden arvo.

Merkitse kaikkien edellä ilmoitettujen rahoitusomaisuushyödykkeiden arvo yhteensä.

Muu omaisuus

Elinkeinotoimintaan kuulumatonta omaisuutta ei sisällytetä käyttö-, vaihto- tai sijoitusomaisuuseriin, vaan se täytyy merkitä seuraaviin kohtiin.

Merkitse varat verotuksessa poistamatta olevan hankintamenon suuruisina, ellei kohdan ohjeessa toisin sanota.

Merkitse elinkeinotoimintaan kuulumattomien arvopapereiden arvo.

Erittele käyttö-, rahoitus- ja muuhun omaisuuteen kuuluvat arvopaperit lomakkeessa 8A. Siirrä välisumma ”Muu omaisuus yhteensä" tähän kohtaan siitä sarakkeesta, jossa yhteissumma lomakkeen 8A alareunassa on suurempi (Käyttö-, rahoitus- ja muu omaisuus sekä muut pitkäaikaiset sijoitukset (TVL) yhteensä). Kun olet täyttänyt lomakkeeseen 8A kaikki omaisuuslajit, tarkista vielä, että arvo on siirretty oikeasta sarakkeesta, eli siitä, jossa kaikkien arvopapereiden yhteisarvo on suurempi. Yleishyödyllisellä yhteisöllä voi olla edelleen myös muita pitkäaikaisia sijoituksia (TVL-omaisuutta).

Merkitse sellaisten kiinteistöjen arvo, jotka eivät kuulu elinkeinotoimintaan, esimerkiksi ulkopuolisille vuokratut kiinteistöt.

Ilmoita kiinteistöstä joko tuloverotuksessa poistamatta oleva hankintameno tai vertailuarvo (verotusarvo) sen mukaan, kumpi näistä on suurempi.

 • Jos yhteisön tilikausi päättyy 1.1.–30.9.2024, käytä kiinteistön vertailuarvona poikkeuksellisesti vuoden 2023 verotusarvoa, sillä vuoden 2024 verotusarvoa ei tuolloin ole vielä vahvistettu.
 • Jos yhteisön tilikausi päättyy 1.10.–31.12.2024, käytä vertailuarvona kiinteistön vuoden 2024 verotusarvoa.

Kiinteistön verotusarvot on kerrottu kiinteistöverotuspäätöksessä. Esimerkiksi vuoden 2023 verotusarvon näet vuoden 2024 kiinteistöveropäätöksestä. 

Merkitse yhtiön saamiset saman konsernin yrityksiltä.

Merkitse ne saamiset, jotka eivät kuulu edelliseen kohtaan.

Merkitse osakkaille ja heidän omaisilleen annettujen lainojen yhteissumma tilikauden päätöspäivänä.

Anna osakaslainoista lisäksi osakaskohtainen erittely.  OmaVerossa erittely annetaan vaiheessa Perustiedot. Jos ilmoitat muulla tavoin, täytä tiedot ilmoituksen kohtaan "Osakkeenomistajat ja heille ja heidän omaisilleen suoriteperusteisesti kirjatut suoritukset sekä osakaslainojen yhteismäärä tilikauden lopussa".

Merkitse muun kuin edellä eritellyn elinkeinotoimintaan kuulumattoman omaisuuden arvo. 

Merkitse kaikkien edellä ilmoitettujen muuhun omaisuuteen kuuluvien varojen arvo yhteensä. 

Velat

Ilmoita yhtiön liikkeelle laskemat lyhytaikaiset ja pitkäaikaiset obligaatiolainat, debentuurilainat ja muut joukkovelkakirjalainat.

Ilmoita myös yhtiön ottamat lyhytaikaiset ja pitkäaikaiset vaihtovelkakirjalainat.

Merkitse

 • pitkä- ja lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta
 • lainat rahoitusyhtiöiltä ja näiden lainojen lyhennykset
 • factoring-luottotilit
 • muut lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta.

Merkitse

 • pitkä- ja lyhytaikaiset ostovelat
 • osamaksuvelat
 • ostovelat omistusyhteysyrityksille ja konserniyrityksille
 • ostovelat investoinneista ja ennakkolaskuista
 • muut ostovelat.

Merkitse pitkä- ja lyhytaikaiset velat saman konsernin yrityksille, älä kuitenkaan ostovelkoja.

Ilmoita tässä kohdassa esimerkiksi

 • konserniyrityksiltä ennakkoon saadut suoritukset
 • rahoitusvekselit konserniyrityksiltä
 • muut velat konserniyrityksille
 • siirtovelat konserniyrityksille.

Konserniyrityksiä ovat kirjanpitolaissa tarkoitetut emo- ja tytäryritykset (KPL 1 luvun 6 §).

Jos konsernissa on noudatettu ennakko-osinkojärjestelmää ja yhtiö on jakanut ennakko-osinkoa, älä laske osingonjakovelkaa mukaan velkoihin äläkä ilmoita sitä tässä kohdassa.  Ilmoita verovuoden osingonjakovelkaa vastaava ennakollinen osingonjako kohdassa Jaettavaksi päätetty osinko tai ylijäämä yhteensä.

Merkitse pitkä- ja lyhytaikaiset velat omistusyhteysyrityksille (KPL 1 luvun 7 §), älä kuitenkaan ostovelkoja.

Ilmoita esimerkiksi omistusyhteysyrityksiltä ennakkoon saadut suoritukset, rahoitusvekselit ja muut velat sekä siirtovelat omistusyhteysyrityksille.

Merkitse pitkä- ja lyhytaikaiset velat osakkaille ja heidän omaisilleen.

Merkitse pitkä- ja lyhytaikaiset siirtovelat, joita ovat muun muassa

 • etukäteen saadut vuokratulot
 • korkotulot
 • jaksotetut investointiavustukset
 • muut tuloennakot
 • tilikaudelle suoriteperusteisesti kuuluvat palkkamenot
 • lomapalkkamenot.

Merkitse yhtiön ennakkoon saamat pitkäaikaiset suoritukset.

Merkitse myös yhtiön ennakkoon saamat lyhytaikaiset suoritukset.

Merkitse muut velat. Muita velkoja voivat olla esimerkiksi

 • pitkäaikaiset eläkelainat
 • rahoitusvekselit ja velat työntekijöille
 • lyhytaikaiset rahoitusvekselit
 • ennakonpidätysvelat
 • sosiaaliturvamaksuvelat.

Velkana pidetään myös vakuutuslaitoksen ja vakuutusyhtiön sekä eläkelaitoksen, eläkesäätiön ja eläkekassan vastuita ja sellaisia varauksia, jotka on tehty tällaisen toimijan vakavaraisuuden parantamiseksi (laki varojen arvostamisesta verotuksessa 2 §:n 3 momentin 1 ja 2 kohta).

Myös sähkö-, tele- ja muiden vastaavien laitosten saamat liittymismaksut ovat velkaa, jos ne pitää palauttaa maksajalle silloin, kun tämä luopuu liittymismaksun antamasta edusta (laki varojen arvostamisesta verotuksessa).

Kun lasketaan nettovarallisuutta, KPL 5 luvun 18 §:n mukaisia laskennallisia verovelkoja ei pidetä velkana. Älä merkitse niitä varallisuuslaskelmaan. Ilmoita verovelka kuitenkin velkana silloin, jos se johtuu tilikaudelle suoriteperusteisesti kirjatuista veroista.

Merkitse yhtiön ottamien pääomalainojen (OYL 12 luvun 1 §) yhteissumma.

Pääomalaina katsotaan verotuksessa yleensä vieraan pääoman eräksi (vrt. arvostamislain 2 §:n 3 momentin 3 kohta), joten se merkitään kirjaustavasta riippumatta velaksi varallisuuslaskelmaan.

Merkitse velkaerien yhteissumma. Jos ilmoitat OmaVerossa, palvelu laskee tämän automaattisesti. 

Huomaa, että tämän kohdan luku ei välttämättä ole kohtien "Lyhytaikaiset velat yhteensä" ja "Pitkäaikaiset velat yhteensä" summa. Tämän kohdan luku lasketaan verosäännösten mukaan. Sen sijaan kohtiin "Lyhytaikaiset velat yhteensä" ja "Pitkäaikaiset velat yhteensä" merkitään velkojen määrät sellaisina kuin ne ovat kirjanpidossa.

Merkitse kirjanpidon mukainen lyhytaikaisten velkojen yhteissumma.

Merkitse kirjanpidon mukainen pitkäaikaisten velkojen yhteissumma.

OmaVero laskee nettovarallisuuden ilmoittamiesi varojen ja velkojen perusteella.

Jos ilmoitat muualla kuin OmaVerossa, vähennä varojen yhteismäärästä velkojen yhteismäärä. Jos lopputulos on positiivinen, merkitse se tähän.

OmaVero laskee nettovarallisuuden ilmoittamiesi varojen ja velkojen perusteella.

Jos ilmoitat muulla tavalla kuin OmaVerossa, vähennä varojen yhteismäärästä velkojen yhteismäärä. Jos lopputulos on negatiivinen, merkitse se tähän ilman miinusmerkkiä. 

Oma pääoma

Ilmoita oman pääoman erät kirjanpidon mukaisina.

Osake- tai osuuspääoma: Merkitse yhteisön osakepääoma, osuuspääoma tai muu vastaava pääoma.

Muu sidottu oma pääoma: Merkitse muu sidottu oma pääoma. Sidottua omaa pääomaa ovat kirjanpitolain mukainen arvonkorotusrahasto, käyvän arvon rahasto ja uudelleenarvostusrahasto (OYL 8 luvun 1 §).

Myös vanhat vararahastot ja ylikurssirahastot ovat uuden osakeyhtiölain 8 luvun 1 §:ssä tarkoitettua sidottua omaa pääomaa (laki OYL:n voimaanpanosta, 13 §).

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto: Ilmoita rahasto, jota tarkoitetaan OYL 8 luvun 2 §:ssä.

Muut rahastot: Ilmoita mahdolliset muut rahastot, jotka kuuluvat vapaaseen omaan pääomaan.

Edellisten tilikausien voitto: Ilmoita kirjanpidon mukainen edellisten tilikausien voitto, jos edellisten tilikausien tulosten yhteenlaskettu määrä on voitollinen.

Edellisten tilikausien tappio: Ilmoita kirjanpidon mukainen edellisten tilikausien tappio, jos edellisten tilikausien tulosten yhteenlaskettu määrä on tappiollinen.

Tilikauden voitto: Ilmoita kirjanpidon mukainen tilikauden voitto.

Tilikauden tappio -kohdan alla voit halutessasi tehdä tarkistuslaskelman verotettavasta tulosta ja siihen vaikuttaneista eristä. Yhteissumman pitää olla sama kuin kirjanpidon mukainen voitto.

Tilikauden tappio: Ilmoita kirjanpidon mukainen tilikauden tappio.

Halutessasi voit tehdä tarkistuslaskelman verotuksessa vahvistettavasta tappiosta ja siihen vaikuttaneista eristä. Yhteissumman pitää olla sama kuin kirjanpidon mukainen tappio.

Seuraavien kohtien täyttäminen on vapaaehtoista

Verotettava tulos: Merkitse ensimmäiseen kohtaan verotettavien tulosten yhteissumma.

Yhteissumman saat laskemalla yhteen elinkeinotoiminnan ja maatalouden (sekä yleishyödyllisellä osakeyhtiöllä henkilökohtaisen tulolähteen) positiiviset tulokset.

Älä vähennä tuloksesta edellisten vuosien tappiota.

Verotuksessa vahvistettava tappio: Merkitse tilikauden verotuksessa vahvistettavien tappioiden yhteissumma.

Yhteissumman saat, kun lasket yhteen elinkeinotoiminnan ja maatalouden (sekä yleishyödyllisen osakeyhtiön henkilökohtaisen tulolähteen) negatiiviset tulokset.

Verovapaat tuotot: Lisää verotettavaan tulokseen tai vahvistettavaan tappioon tilikauden kirjanpidon mukaiset verovapaat tuotot.

Voit laskea verovapaiden tuottojen summan niin, että lasket yhteen seuraavat tuloverolaskelman kohdat:

 • käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoitot ja purkuvoitot, joista on vähennetty niiden veronalainen osa
 • saadut osingot, joista on vähennetty niiden veronalaiset osuudet
 • yhtymistä saadut voitto-osuudet, joista on vähennetty veronalaiset tulo-osuudet
 • palautuvat arvonalennukset, joista on vähennetty niiden veronalainen osuus
 • varausten vähennykset, joista on vähennetty niiden veronalainen osuus
 • veronpalautus
 • elokuvan tuotantotuki
 • tuloslaskelman muut verottomat tuotot
 • henkilökohtaiseen tulolähteeseen sisältyvät osingot, joista on vähennetty niiden veronalainen osuus, joka on eritelty lomakkeessa 7A.

Verotuksessa vähennyskelvottomat kulut: Vähennä verotuksessa vähennyskelvottomat kulut.

Voit laskea vähennyskelvottomien kulujen summan niin, että lasket yhteen seuraavat tuloverolaskelman tiedot:

 • poistot, joista on vähennetty niiden vähennyskelpoinen osuus (edellisinä vuosina vähentämättä jätettyjä poistoja ei kuitenkaan merkitä tähän)
 • käyttöomaisuuden arvonalentumiset, joista on vähennetty niiden vähennyskelpoinen osuus
 • edustuskulut, joista on vähennetty niiden vähennyskelpoinen osuus
 • annetut lahjoitukset, joista on vähennetty niiden vähennyskelpoinen osuus
 • käyttöomaisuusosakkeiden luovutustappiot ja purkutappiot, joista on vähennetty niiden vähennyskelpoinen osuus
 • välittömät verot
 • veronkorotukset
 • sakot ja muut rangaistusmaksut
 • fuusiotappio
 • käyttöomaisuusosakkeiden arvonalentumiset
 • pakolliset varaukset
 • muut vähennyskelvottomat kulut
 • konsernituki ja saamisten arvonalentumiset
 • muun rahoitusomaisuuden menetykset ja lopulliset arvonalentumiset, joista on vähennetty niiden vähennyskelpoinen osuus
 • varausten lisäykset, joista on vähennetty niiden vähennyskelpoinen osuus.

Muut kirjanpidon ja verotuksen tulosten erot, esimerkiksi:

− muut veronalaiset tuotot (ei tilikauden tuloslaskelmassa)
− erät, joita ei oteta huomioon tappiota vahvistettaessa
+ kohtaan "Poistojen vähennyskelpoinen osuus" sisältyvät poistot, jotka on edellisinä vuosina jätetty vähentämättä
+ muut vähennyskelpoiset kulut (ei tilikauden tuloslaskelmassa), esimerkiksi verotuksessa vähennetty lahjoitus (TVL 57 §), jota ei ole kirjattu kuluksi kirjanpitoon

+ tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys

+ konsernivähennys.

Tarkistuslaskelman lopputuloksen täytyy olla yhtä suuri kuin kirjanpidon mukainen tilikauden voitto tai tappio.

Merkitse oman pääoman erien yhteenlaskettu määrä eli kirjanpidon mukainen oma pääoma yhteensä. OmaVero laskee tämän automaattisesti.

Muut selvitykset

Jos yhtiö omistaa yli 10 % toisesta yhtymästä tai yhtiöstä, ilmoita omistustiedot lomakkeella 65. Tiedot pitää ilmoittaa myös silloin, kun yhtiö on antanut tai saanut konserniavustusta tilikauden aikana. Kun ilmoitat tiedot OmaVerossa, palvelu ohjaa täyttämään tarvittavat tiedot. 

Jos annoit erittelyn kokonaisuudessaan jo tuloverolaskelmassa, erittelyä ei tarvitse täyttää uudestaan.

Täyttöohjeesta saat apua erittelyn täyttämiseen:

Huom. Lomake 65 ei korvaa lomaketta 66, joka on annettava konsernisuhteista verontilitystä varten. 

Jos yhtiön pitää antaa selvitys tytäryhtiöistä veron tilitystä varten, ilmoita tiedot lomakkeella 66. Jos ilmoitat tiedot OmaVerossa, palvelu ohjaa täyttämään tarvittavat tiedot.

Täyttöohjeesta saat apua erittelyn täyttämiseen:

Jos yhtiö vaatii ulkomaille maksettujen verojen hyvittämistä Suomen tuloverotuksessa, ilmoita tarkemmat tiedot lomakkeella 70. Jos ilmoitat tiedot OmaVerossa, palvelu ohjaa täyttämään tarvittavat tiedot.

Voit vaatia hyvitystä, jos yhtiö on maksanut Suomessa hyvityskelpoisia ulkomaisia veroja verovuonna. Lisäksi voit vaatia hyvitystä aiempien verovuosien ulkomaisesta verosta, jos sitä ei ole aiemmin voitu hyvittää (koska Suomeen maksettava tulovero on ollut pienempi kuin hyvitettävä ulkomainen vero).

Täyttöohjeesta saat apua tietojen täyttämiseen:

Lue lisää ohjeesta: Kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistaminen yhteisöjen verotuksessa.

Jos yhtiöllä on kiinteä toimipaikka ulkomailla, ilmoita ulkomailla sijaitsevan kiinteän toimipaikan tulos lomakkeella 75. Lomakkeella ilmoitetaan myös, jos yhtiöitetyllä ulkomaisella kiinteällä toimipaikalla on aikaisempien vuosien tappioita, jotka lisätään emoyhtiön tuloon. Jos ilmoitat tiedot OmaVerossa, palvelu ohjaa täyttämään tarvittavat tiedot.

Ilmoita, onko yhtiön tilinpäätös kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukainen (IAS/IFRS tai GAAP, kirjanpitolain 7 a luku).

Jos yhtiöllä on velvollisuus tehdä siirtohinnoitteludokumentointi, ilmoita tiedot lomakkeella 78. Jos ilmoitat tiedot OmaVerossa, palvelu ohjaa täyttämään tarvittavat tiedot.

Täyttöohjeesta saat apua erittelyn täyttämiseen:

Lue lisää:

Ilmoita, jos yhtiö on tehnyt verovuoden aikana liiketoimintasiirron. 

Liiketoimintasiirto tarkoittaa järjestelyä, jossa osakeyhtiö luovuttaa toiselle osakeyhtiölle kaikki yhteen tai useampaan liiketoimintakokonaisuuteen kohdistuvat varat, siirtyviin varoihin kohdistuvat velat ja siirtyvään toimintaan kohdistuvat varaukset. Luovuttava yhtiö saa vastikkeeksi vastaanottavan yhtiön osakkeita. Vastaanottava yhtiö jatkaa siirtynyttä liiketoimintaa. 

Varmista, että liiketoiminnan siirtäminen on varmasti EVL:ssä tarkoitettu liiketoimintasiirto (EVL 52 d §).

Lue lisää ohjeesta Yritysjärjestelyt ja verotus – liiketoimintasiirto

Ilmoita, jos yhtiö on ollut hankkivana osapuolena osakevaihdossa. 

Osakevaihto on järjestely, jossa osakeyhtiö hankkii toisen osakeyhtiön osakkeista sellaisen osuuden, että osakkeita hankkivan osakeyhtiön omistamat osakkeet muodostavat enemmän kuin puolet toisen osakeyhtiön äänimäärästä. Osakevaihto on kyseessä myös silloin, jos osakeyhtiö hankkii lisää sellaisen toisen osakeyhtiön osakkeita, jonka äänimäärästä sillä on jo enemmän kuin puolet. Osakkeet hankkinut yhtiö antaa toisen yhtiön osakkeenomistajille vastikkeena omia osakkeitaan.

Varmista, että osakkeiden hankinta on varmasti EVL:ssä tarkoitettu osakevaihto (EVL 52 f §).

Lue lisää ohjeesta Yritysjärjestelyt ja verotus – osakevaihto

Ilmoita, jos yhtiöllä on tuloa tai toimintaa sekä Ahvenanmaalla että mantereella.

Anna tieto myös siinä tapauksessa, että

 • yhtiöllä on toimintaa vain Ahvenanmaalla mutta yhtiön kotipaikka on mantereella
 • yhtiön kotipaikka on Ahvenanmaalla ja sillä on toimintaa Manner-Suomessa.

Huomaa, että jos myyjällä ei ole toimipaikkaa tai konkreettista toimintaa Ahvenanmaalla, vaan tavaroita tai palveluita vain myydään Ahvenanmaalle Manner-Suomesta, tulo ei ole Ahvenanmaalta saatua.

Selvitä vapaamuotoisella liitteellä, miten tulos jakautuu Ahvenanmaan ja Manner-Suomen kesken. Liitteen voit lisätä OmaVerossa vaiheessa Tilinpäätöstiedot. Valitse liitetyyppi Ahvenanmaan tulotieto. Voit ilmoittaa Ahvenanmaan ja Manner-Suomen osuudet joko prosentteina tai euroina. Käytä laskelman pohjana verotettavaa tulosta. Esimerkiksi liikevaihdon tai muun vastaavan tiedon perusteella laskelmaa ei voi tehdä.

Ahvenanmaalainen yhteisö maksaa kaikesta ansaitsemastaan tulosta kunnallisveroa Ahvenanmaalle. Tämä perustuu Ahvenanmaan maakunnan kunnallisverolakiin (ks. Ålands författningssamling 119/2011).

Saman säännöksen mukaan myös yhteisö, jolla on kotipaikka Manner-Suomessa, maksaa Ahvenanmaalle kunnallisveroa siitä osasta tuloa, joka on ansaittu Ahvenanmaalla. Tuloverolain mukaan kaikki yhteisöt maksavat kuitenkin 20 % tuloveroa, joka jaetaan valtion, kuntien ja seurakuntien kesken. Jotta tuloverotus ei johtaisi siihen, että Ahvenanmaalla toimivien yhteisöjen kunnallisverotus olisi kaksinkertainen, verotuksen kaksinkertaisuus poistetaan. Kaksinkertaisuuden poistaa joko Ahvenanmaan maakuntahallitus tai Verohallinto riippuen yhteisön kotipaikasta.

Jos vaadit elinkeinotoiminnan koulutusvähennystä, ilmoita tarkemmat tiedot lomakkeella 79. Kun ilmoitat tiedot OmaVerossa, palvelu ohjaa täyttämään tarvittavat tiedot. 

Jos vaadit maatalouden koulutusvähennystä, ilmoita tarkemmat tiedot lomakkeella 79A. Kun ilmoitat tiedot OmaVerossa, palvelu ohjaa täyttämään tarvittavat tiedot. 

Täyttöohjeesta saat apua erittelyn täyttämiseen:

Huom. Kaikilla työnantajilla ei ole oikeutta koulutusvähennykseen. Vähennystä eivät voi saada esimerkiksi yhdistykset, säätiöt, yliopistot tai tuloverolain 20 ja 21 §:ssä tarkoitetut yhteisöt. Lue lisää koulutusvähennyksestä

Lomakkeella 81 lasketaan, miten korkovähennysoikeuden rajoitus vaikuttaa verovuoden vähennyskelpoisiin korkomenoihin (EVL 18 a §).

Yhtiön on ilmoitettava nämä tiedot, jos yhtiön nettokorkomenot ovat verovuonna yli 500 000 euroa tai yhtiö vaatii vähennettäväksi sellaisia aikaisempien vuosien nettokorkomenoja, joita ei ole voinut vähentää korkojen maksuvuonna.

Täyttöohjeesta saat apua selvityksen täyttämiseen:

Lue lisää elinkeinotoiminnan korkovähennysoikeuden rajoituksesta

Erittele tiedot kirjanpidossa tehdyistä pakollisista varauksista, muista varauksista ja verotuksessa vähennyskelpoisista varauksista (lomakkeet 62 ja 12A). Jos yhteisöllä on kuluvaa käyttöomaisuutta, anna erittely, vaikka poistoja ei olisi tehty.

Jos annoit tiedot jo OmaVerossa veroilmoituksen vaiheessa Tuloverolaskelma, tietoja ei tarvitse täyttää uudestaan.

Täyttöohjeesta saat apua erittelyn täyttämiseen:

Tilinpäätöstiedot ja muut liitteet

Tilintarkastuskertomus pitää aina antaa veroilmoituksen liitteenä, jos yhteisöllä on velvollisuus tehdä tilintarkastus.

 • Valitse ”Kyllä”, jos tilintarkastus on tehty ennen veroilmoituksen antamista.
 • Valitse ”Ei, tehdään myöhemmin”, jos tilintarkastusta ei ole vielä tehty, mutta se tehdään myöhemmin. 

Jos tilintarkastus ei ole valmistunut ennen veroilmoituksen määräpäivää, toimita tilintarkastuskertomus Verohallinnolle sähköisesti kuukauden kuluessa siitä, kun tilintarkastus valmistuu.

 • Valitse vaihtoehto ”Ei, tilintarkastaja on jätetty valitsematta”, jos yhtiö on käyttänyt tilintarkastuslain antamaa mahdollisuutta jättää tilintarkastaja valitsematta pienessä yhtiössä (tilintarkastuslain 2 luvun 2 §). 

Yhteisö voi jättää tilintarkastajan valitsematta, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on toteutunut enintään yksi seuraavista:

 • Taseen loppusumma on yli 100 000 euroa.
 • Liikevaihto on yli 200 000 euroa.
 • Yhteisön palveluksessa on keskimäärin yli 3 henkilöä.

Tilintarkastaja pitää kuitenkin valita, jos yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai yhteisön säännöissä on niin sovittu. Tilintarkastuslaissa on lisäksi eräitä toimialaa ja vaikutusvaltaa koskevia rajoituksia (2 luvun 2 §:n 4 momentti).

Jos tilintarkastus on tehty, ilmoita, sisältääkö tilintarkastuskertomus tilintarkastuslaissa tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja.

Jos ilmoitat tiedot paperilla, käytä lomaketta 63: Tilinpäätöstiedot Verohallinnolle ja kaupparekisteriin.

Liitä veroilmoitukseen seuraavat rekisteröitävät tilinpäätöstiedot:

 1. Tilinpäätös, joka sisältää 
  • tuloslaskelman ja taseen, josta on poistettu tase-erittelyt 
  • liitetiedot, joista on poistettu erittelyt.
 2. Tilintarkastuskertomus, jos yhtiöllä on velvollisuus toimittaa tilintarkastus. .
 3. Selvitys seuraavista yhtiökokouksen päätöksistä – ilmoita esimerkiksi yhtiökokouksen pöytäkirjaotteella seuraavat tiedot:
  • tilinpäätöksen vahvistamisen päivämäärä 
  • tilikauden voiton tai tappion käsittely 
  • voitonjako (osingonjakopäätöksen päivämäärä, osingon määrä ja päivämäärä, milloin osinko on nostettavissa).
 4. Toimintakertomus ja rahoituslaskelma, jos yhtiöllä on näiden laatimisvelvollisuus. 
 5. Konsernitilinpäätös, jos se sisältyy yhtiön tilinpäätökseen. Liitä konsernitilinpäätökseen konsernituloslaskelma ja konsernitase, konsernin liitetiedot, tilintarkastuskertomus sekä tarvittaessa konsernin rahoituslaskelma. Lue tarkemmin ohjeesta Tilinpäätöstietojen ilmoittaminen – usein kysyttyä

Jos tilinpäätöstiedot eivät ole valmistuneet veroilmoituksen määräpäivään mennessä, täydennä veroilmoitusta sähköisesti jälkikäteen. Jos esimerkiksi annat veroilmoituksen OmaVerossa, voit tehdä palvelussa myös tarvittavat täydennykset. Tilinpäätös, joka ei ole muuttunut vahvistamisen yhteydessä, tulee toimittaa Verohallinnolle kuukauden sisään vahvistamisesta. Jos tilinpäätös on muuttunut vahvistamisen yhteydessä, se tulee toimittaa Verohallinnolle viipymättä

Liitä tilinpäätöstiedot veroilmoitukseen yhtenä liitetiedostona.

Valitse liitetiedostolle sopiva tyyppi, esimerkiksi "PRH ja Verohallinto – Vahvistettu tilinpäätös". OmaVerossa voit valita liitetyypin kohdassa Tilinpäätöstiedot » Liitteet. Liitä tiedosto painamalla Lisää tiedosto -painiketta. Kirjoita Kuvaus-kenttään, mikä liite on kyseessä. Liitetyypin nimi kertoo, välitetäänkö tilinpäätösasiakirja myös PRH:lle.

Sähköisen veroilmoituksen tilinpäätösliitteen liitetyypistä käy ilmi, välitetäänkö liite PRH:lle vai onko se vain Verohallinnon käyttöön. Verohallinto välittää nimeämisen perusteella Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) julkaistavaksi niiden yritysten tilinpäätöstiedot, jotka antavat yhteisöjen veroilmoituksen (6B) ja ovat kaupparekisterissä.

Jos annat veroilmoituksen OmaVerossa, valitse veroilmoitukseen liitettävän tiedoston liitetyypiksi ”PRH ja Verohallinto” (esim. PRH ja Verohallinto – Vahvistettu tilinpäätös), jos se on tarkoitettu välitettäväksi kaupparekisteriin. 

Tiedot välitetään muun muassa seuraavilta yhteisöiltä:

 • osakeyhtiö ja osuuskunta 
 • ei-keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö 
 • osuuspankki ja säästöpankki 
 • keskinäinen vakuutusyhtiö ja keskinäinen vakuutusyhdistys.

Tietoja ei välitetä asiakasryhmiltä, joilla ei ole tilinpäätöstietojen rekisteröintivelvoitetta tai joiden rekisteröintivelvoitetta on rajattu. Verohallinto ei välitä tilinpäätöstietoja esimerkiksi säädekirjalla perustetulta eläkesäätiöltä, vaikka se antaa veroilmoituksen 6B. 

Jos Verohallinto ei välitä tietoja, mutta yrityksellä on velvollisuus rekisteröidä tilinpäätöksensä kaupparekisteriin, yrityksen pitää toimittaa tilinpäätöstiedot suoraan PRH:lle. Näiden yritysten on kuitenkin aina annettava verotusta varten ne tilinpäätöstiedot, jotka Verohallinto edellyttää liitettäväksi veroilmoitukseen.

Lue lisää tilinpäätöksen rekisteröintivelvollisuudesta (PRH)

Liitä tilinpäätöstiedot veroilmoitukseen yhtenä liitetiedostona.

Liitteet voivat olla seuraavissa tiedostomuodoissa: pdf, rtf, doc, docx, jpeg, jpg, tiff ja png.

Huomaa, että tiedoston muuntaminen pdf-muotoon saattaa muuttaa asiakirjan ulkoasua. Tarkista tiedoston sisältö sen jälkeen, kun olet liittänyt tiedoston.

Tietojen korjaaminen ja täydentäminen

Voit täydentää tai korjata veroilmoitusta verotuksen päättymispäivään saakka. Verotuksen päättymispäivä on merkitty verotuspäätökseen. Verotus päättyy kuitenkin viimeistään 10 kuukautta sen jälkeen, kun tilikauden viimeinen kalenterikuukausi on päättynyt.

Uusi ilmoitus korvaa aiemman ilmoituksen kokonaan. Voit käyttää pohjana aiemmin antamiasi tietoja, mutta muista korjata muuttuneet tiedot. 

Verotuksen päättymisen jälkeen et voi enää korjata ilmoitusta, vaan sinun pitää hakea muutosta verotukseen oikaisuvaatimuksella.

Lue lisää 

Sivu on viimeksi päivitetty 3.5.2024