Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Siirtohinnoittelun dokumentointi

Siirtohinnoittelun dokumentointi on asiakirjaselvitys, jonka verovelvollinen tekee verovuoden aikana suorittamistaan liiketoimista samaan konserniin kuuluvien ulkomaisten yritysten kanssa. Siirtohinnoitteludokumentoinnin tarkoituksena on todentaa, että näissä etuyhteysliiketoimissa on noudatettu markkinaehtoperiaatetta. Markkinaehtoperiaatteen noudattamisesta etuyhteysliiketoimissa on säädetty verotusmenettelystä annetun lain (VML) 31 §:ssä ja siirtohinnoitteludokumentoinnista VML 14 a – 14 c §:ssä. Siirtohinnoittelun dokumentointi -ohjeessa on yksityiskohtaista ohjeistusta siirtohinnoittelun dokumentoinnin laatimisen tueksi.

Miksi dokumentointi tehdään?

Siirtohinnoittelun dokumentointi on asiakirjaselvitys, jonka verovelvollinen tekee verovuoden aikana suorittamistaan liiketoimista samaan konserniin kuuluvien ulkomaisten yritysten kanssa. Siirtohinnoittelun dokumentointi tulee laatia myös ulkomaisen yrityksen ja sen Suomessa sijaitsevan kiinteän toimipaikan välisistä toimista. Dokumentoinnin tarkoituksena on todentaa verotusta varten, että etuyhteysliiketoimet on hinnoiteltu markkinaehtoisesti. Markkinaehtoinen siirtohinnoittelu tarkoittaa liiketoimen hinnan ja muiden ehtojen sopimista samalla tavalla kuin riippumattomat osapuolet olisivat sopineet vertailukelpoisen liiketoimen ehdot vastaavissa olosuhteissa.

Siirtohinnoitteludokumentointi laaditaan erillisyhtiön näkökulmasta. Se tarkoittaa sitä, että yritystä tarkastellaan erillisenä, konsernikokonaisuudesta itsenäisenä yrityksenä eikä erottamattomana osana konsernin liiketoimintaa. Siirtohinnoitteludokumentointiin on kuitenkin sisällytettävä myös VML 14 b §:ssä mainitut tiedot koko konsernista (ns. master file).

Millainen on hyvä dokumentointi?

Hyvä siirtohinnoittelun dokumentointi on sellainen, että ulkopuolinen henkilö ymmärtää dokumentoinnin luettuaan, miten yrityksen liiketoimintaa harjoitetaan ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat. Lisäksi hyvässä dokumentoinnissa kerrotaan, mitä etuyhteysliiketoimea dokumentointi koskee ja minkä seikkojen perusteella etuyhteysliiketoimen tosiasiallinen sisältö on määritetty. Lisäksi hyvä dokumentointi sisältää kuvauksen siitä, miten markkinaehtoperiaatetta on sovellettu määritetyssä etuyhteysliiketoimessa.

Dokumentointia ei ole sidottu määrämuotoon, mutta VML 14 b §:ssä on säännelty siirtohinnoitteludokumentoinnin tietosisältö, mikä muodostaa vaadittavien tietojen vähimmäistason. Siirtohinnoittelun markkinaehtoisuuden todentaminen ja dokumentoinnin sisällön yksityiskohtaisuus perustuu kuitenkin kunkin tapauksen tosiseikkoihin ja olosuhteisiin. Olennaisinta dokumentoinnissa on se, että sisältö on laadukasta. Siten dokumentoinnin sivumäärä ei korvaa puutteellista tietosisältöä. Lyhytkin dokumentointi voi olla riittävä, jos dokumentoinnissa on kuvattu huolellisesti siirtohinnoitteluun vaikuttavat tosiseikat ja annettu selvitys liiketoimen markkinaehtoisuudesta. Toisaalta sivumäärältään laaja dokumentointi voi olla puutteellinen, jos siinä ei ole käsitelty kaikkia etuyhteysliiketoimeen sekä sen määrittämiseen ja hinnoitteluun vaikuttavia olennaisia seikkoja. Dokumentoinnin muoto ei ole ratkaisevaa, vaan dokumentoinnissa tulisi keskittyä kunkin tapauksen olennaisiin tosiseikkoihin.

Siirtohinnoittelun dokumentointi -ohjeessa kerrotaan kattavasti lain edellyttämien dokumentoitavien tietojen lisäksi dokumentointia täydentävistä, hyväksi havaituista lisätiedoista.

Yrityksellä on itsellään parhaat tiedot ja edellytykset antaa oikea kuva liiketoiminnastaan ja siirtohinnoittelustaan. Verohallinto kuitenkin neuvoo verovelvollisen pyynnöstä hyvän siirtohinnoitteludokumentoinnin laatimisessa.

Miten yritys hyötyy dokumentoinnista?

Laadukas siirtohinnoittelun dokumentointi on kansainväliselle yritykselle paras keino välttää mahdolliset tarpeettomat oikaisut verotettavaan tuloonsa ja väärinkäsitykset, joita eri valtioiden veroviranomaisten verovalvonnassa voi syntyä. Yritys voi vaikuttaa merkittävästi myöhemmin tehtävien siirtohinnoitteluoikaisujen ja siten myös kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen riskiin laatimalla huolellisen dokumentoinnin. Yrityksen on mahdollista välttää myös tarpeettomat lisäselvityspyynnöt, jos sen siirtohinnoittelun dokumentointi on riittävän yksityiskohtaisesti laadittu.

Siirtohinnoittelun dokumentointi kannattaa laatia huolellisesti ja päivittää verovuosittain, vaikka dokumentoinnin laatimiselle ei ole varsinaista määräaikaa eikä sitä liitetä yrityksen veroilmoitukseen. Dokumentoinnin laatiminen ja päivittäminen ajantasaisesti antaa kuitenkin mahdollisuuden hyödyntää liiketoimiin liittyvää tietoa tuoreeltaan. Jälkikäteen voi olla vaikea selvittää etuyhteysliiketoimien taustoja tai erilaisten ratkaisujen ja suoritusten yksityiskohtia. Jos yrityksen etuyhteysliiketoimissa ja liiketoiminnassa ei tapahdu merkittäviä muutoksia, dokumentointi on päivitettävissä vuosittain verrattain vähäisellä työllä.

Siirtohinnoitteludokumentoinnin laatiminen ja markkinaehtoisuuden todentaminen verotusta varten on helpompaa, jos yritys on pyrkinyt varmistumaan etuyhteysliiketoimiensa siirtohinnoittelun markkinaehtoisuudesta jo kyseisen verovuoden aikana. Käytännössä onkin suositeltavaa, että yritys arvioisi etuyhteysliiketoimiensa ehtoja ja hinnoittelua markkinaehtoperiaatteen näkökulmasta jo liiketoimea suunnitellessaan ja siitä sopiessaan. Lisäksi yrityksen voi olla tarpeen seurata tiettyjen etuyhteysliiketoimiensa siirtohinnoittelua verovuoden aikana ja tehdä tarvittavia muutoksia siirtohinnoitteluun ja kirjanpitoon, jotta hinnoittelu toteutuisi kyseisenä verovuotena markkinaehtoisena. Yritys voi pyytää Verohallinnolta ennakollista keskustelua, jos se haluaa varmistaa myös Verohallinnolta etuyhteysliiketoimensa markkinaehtoisuuden verovuoden aikana.

Vaikka yritys ei olisi velvollinen laatimaan lain edellyttämää täysimittaista dokumentointia, se on kuitenkin velvollinen noudattamaan markkinaehtoperiaatetta etuyhteysliiketoimissaan. Kansainvälisen yrityksen kannattaakin dokumentoida etuyhteysliiketoimensa myös silloin, kun sillä ei ole lain mukaista dokumentointivelvollisuutta. Huolellisesti kerätystä tiedosta on apua, jos veroviranomainen pyytää selvitystä yrityksen etuyhteysliiketoimista ja markkinaehtoperiaatteen noudattamisesta.

Sivu on viimeksi päivitetty 2.5.2022