Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

10 Understöd, blankettanvisning

Kontrollera din förhandsifyllda skattedeklaration. Ange uppgifterna om de understöd, stipendier och hederspris som du fått och som saknas i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller som är fel i den. Deklarera också utgifterna för den verksamhet som understödet eller stipendiet hänför sig till. Sådana utgifter kan exempelvis konstnärer, forskare och andra mottagare av understöd ha.

I denna anvisning berättas det om hur du på pappersblankett 10 deklarerar understöd, stipendier och hederspris. Med ordet understöd avses i denna anvisning också stipendier och hederspris. Lämna uppgifter om alla dessa även om anvisningen endast nämner understöd.

Du kan deklarera understöd också elektroniskt i MinSkatt. Då behöver du inte pappersblanketten. Läs anvisningen om att deklarera i MinSkatt. Vid behov kan du också använda denna blankettanvisning som hjälp.

Du hittar pappersblanketten 10 på blankettsidan. Returadressen finns på första sidan av blanketten.

Observera att understöd av utländska betalare ska deklareras separat, i samband med utlandsinkomsterna. Du kan deklarera dem i MinSkatt eller på en pappersblankett. Om du använder en pappersblankett ska du deklarera utländska understöd på blankett 16A (Utredning av utlandsinkomster, förvärvsinkomst).

När ska du deklarera?

Du ska deklarera understöd i samband med den förhandsifyllda skattedeklarationen. Ange uppgifterna om understöd och avdrag i MinSkatt eller med den här blanketten senast på den utsatta dagen för den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Du kan använda den här blanketten även för att begära omprövning efter att beskattningen har slutförts. Fyll i begäran om omprövning (blankett 3308r) och bifoga den här blanketten till den. Du kan också begära omprövning i MinSkatt.

Om du korrigerar uppgifter som du lämnat tidigare eller om du begär omprövning av beskattningen, fyll i blanketten på följande sätt:

 • Om du korrigerar utgifter: fyll på nytt i delarna 3–8, alltså lämna uppgifterna för hela året om både skattepliktiga och skattefria utgifter som hänför sig till understöd.
 • Om du korrigerar uppgifterna för ett understöd: det räcker att du lämnar uppgifterna för det understöd som korrigeras (del 2). Du behöver inte deklarera utgifterna på nytt.
 • Om du har fått flera understöd men korrigerar uppgifterna endast för ett av dem: en blankett räcker. Du behöver inte lämna in en ny blankett om övriga understöd.

Läs mer om beskattning av understöd

Innehåll

1 Personuppgifter och skatteår
2 Uppgifter om understödet och om betalaren av understödet
3 Skattepliktiga understöd
4 Utgifter som hänför sig till skattepliktiga understöd
5 Skattefria understöd
6 Utgifter som hänför sig till skattefria understöd
7 Avskrivningar på arbetsredskap
8 Ökade levnadskostnader till följd av arbetsresor

1 Personuppgifter och skatteår

Ange ditt namn och din personbeteckning.

Ange också skatteåret, dvs. det år för vilket du lämnar uppgifter.

2 Uppgifter om understödet och om betalaren av understödet

Betalarens FO-nummer och namn: ange FO-numret och namnet på utbetalaren av det  understöd vars uppgifter du vill ange eller korrigera. Om du under året har fått flera understöd från olika utbetalare eller om du korrigerar uppgifter om flera understöd ska du ange varje understöd med en separat blankett. Fyll dock i blankettens delar 3–8 endast på en blankett.

Understödets belopp: ange här understödets belopp i euro.

Offentligt samfund: Sätt kryss i den här rutan om betalaren av understödet är ett offentligt samfund. Offentliga samfund är bl.a.

 • staten
 • kommuner och samkommuner
 • regionala konstkommissioner
 • evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkosamfundet
 • Finlands Bank
 • Folkpensionsanstalten
 • centraldelegationen för konst
 • statens vetenskapliga delegationer, för vilka den gemensamma benämningen Finlands Akademi används
 • arbetarskyddsfonden.

Understödet utgör skattefri inkomst: Sätt kryss i den här rutan om understödet i sin helhet är skattefri inkomst.

Helt skattefri inkomst är

 • understöd eller stipendium som har erhållits för studier eller vetenskaplig forskning eller för konstnärlig verksamhet och vars betalare är ett offentligt samfund eller Nordiska rådet
 • hederspris från ett offentligt samfund för vetenskaplig, konstnärlig eller allmännyttig verksamhet.

Även om du har fått understödet för studier, vetenskaplig forskning eller konstnärlig verksamhet kan understödet till viss del utgöra beskattningsbar inkomst. Om du har fått stipendier, studiepenning, andra understöd eller priser av andra än offentliga samfund eller Nordiska rådet, jämförs det sammanlagda beloppet av de understöd som du har fått med det årliga beloppet av ett statligt konstnärsstipendium. Om det sammanlagda beloppet av alla understöd (också de av offentliga samfund och Nordiska rådet) under skatteåret överstiger det statliga konstnärsstipendiet är den överstigande andelen beskattningsbar inkomst. Mer information om den skattepliktiga andelen: Beskattning av understöd, stipendier och hederspris. Läs särskilt kapitel 2.10 i anvisningen: Uträkning av understödens skattepliktiga andel.

Också vissa andra understöd kan vara skattefria, t.ex. biblioteksstipendium.

Det är fråga om hederspris: kryssa för denna punkt om du har fått ett pris för vetenskaplig, konstnärlig eller allmännyttig verksamhet. Sådana pris är i sin helhet skattefria för mottagaren, ifall priset har mottagits av en part som är oberoende i förhållande till prisets mottagare. Ett hederspris skiljer sig från andra understöd och stipendier, bland annat så att hederspriset ges i efterhand och mottagaren inte själv kan ansöka om det.

Skatteförvaltningen avgör när den verkställer beskattningen huruvida det är fråga om ett skattefritt hederspris. Läs mer om skatteplikten för hederspris: Beskattning av understöd, stipendier och hederspris. Läs särskilt kapitel 3 i anvisningen: Skatteplikten av hederspris.Understödet har beviljats en forskargrupp: Sätt kryss i den här rutan om understödet har beviljats en forskargrupp och inte bara dig. Ange i underpunkt "Understödets belopp" endast din del av understödet.

Läs mer om understöd beviljade för forskningsgrupper (i anvisningen Beskattning av understöd, stipendier och hederspris, kapitel 2.11: Understöd för en forskningsgrupp).

3 Skattepliktiga understöd

3.1 Skattepliktiga understöd sammanlagt

Räkna ihop alla skattepliktiga understöd, stipendier och hederspris som du fått (av enskilda beviljare) under skatteåret och anteckna beloppet här. Om du under året har fått flera sådana understöd från olika utbetalare som saknas i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller vars uppgifter du vill korrigera ska du ange varje understöd med separat blankett. Fyll dock i blankettens delar 3–8 endast på en blankett.

4 Utgifter som hänför sig till skattepliktiga understöd

Ange i punkter 4.1–4.7 utgifterna som orsakats dig av studier, forskning eller annan verksamhet för vilken de skattepliktiga understöden har beviljats. Om utgifterna hänför sig till verksamheten som du har finansierat med ett skattefritt understöd ska du ange utgifterna i punkter 6.1–6.7.

Se exemplet om fördelningen av utgifterna på skattepliktiga och skattefria understöd (i anvisningen Beskattning av understöd, stipendier och hederspris, kapitel 2.10: Uträkning av understödens skattepliktiga andel).

Från underhållsstipendium (arbetsstipendium) kan utgifter för vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet inte dras av direkt. De kan dock dras av i beskattningen som utgifter för förvärvande av inkomst. Deklarera utgifterna i MinSkatt eller på blankett 50A i punkten Utgifter som hänför sig till förmåner och övriga förvärvsinkomster.

Läs mer om utgifter som hänför sig till understöd.

4.1 Avdrag för arbetsrum

Om du arbetar i ditt hem, ange det schablonmässiga avdraget för arbetsrum eller de verkliga utgifterna för arbetsrummet. Beloppet av avdraget för arbetsrum beror på hur mycket du under skatteåret använder arbetsrummet för arbetet, huvudsakligt eller partiellt. Du kan beviljas avdrag enligt de faktiska kostnaderna endast om du lämnar en tillräcklig redogörelse av dem. Läs mer om avdraget för arbetsrum.

4.2 Arbetsredskap (materialkostnader och utgifter för användningen av egna arbetsredskap)

Ange kostnaderna för det material och användning av de egna arbetsredskap som behövs för att utföra arbetet, exempelvis kostnaderna för telefon och anskaffande av studiematerial.

4.3 Resekostnader som hänför sig till understöden

Ange resekostnaderna till följd av de studier, den forskning eller annan verksamhet för vilken understödet har beviljats. Ange till exempel biljettpriser eller kostnader för användning av egen bil. Kontrollera avdragsbeloppet per kilometer i Skatteförvaltningens harmoniseringsanvisning. Läs i synnerhet kapitel 2.4 Att uppskatta resekostnader och ökade levnadskostnader.

4.4 Ökade levnadskostnader till följd av arbetsresor

Fyll i del 8 först. Specificera där levnadskostnaderna som orsakats av tillfälliga arbetsresor, t.ex. rimliga extra måltidskostnader, när arbetsresorna hänför sig till verksamheten som finansieras med understödet. Anteckna här den delen av det sammanlagda beloppet av de levnadskostnader som hänför sig till verksamheten och som du finansierar med det skattepliktiga understödet.

4.5 Avskrivningar

Fyll först i avskrivningskalkylen i del 7. Överför hit den delen av det sammanlagda beloppet av avskrivningar som hänför sig till det skattepliktiga understödet.

4.6 Övriga utgifter

Ange övriga avdragbara utgifter. Observera dock att LFöPL-försäkringspremier ska deklareras med blankett 50A eller i MinSkatt.

4.7 Utgifterna sammanlagt

Räkna ihop beloppen i punkterna 4.1–4.7, dvs. de utgifter som har orsakats av studier, forskning eller annan verksamhet och som du finansierar med skattepliktiga understöd. Anteckna det sammanlagda beloppet här.

5 Skattefria understöd

5.1 Skattefria understöd sammanlagt

Anteckna här alla skattefria understöd, stipendier och hederspris som du sammanlagt fått (av offentliga samfund) under skatteåret.

6 Utgifter som hänför sig till skattefria understöd

Från underhållsstipendium (arbetsstipendium) kan utgifter för vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet inte dras av direkt. De kan dock dras av i beskattningen som utgifter för förvärvande av inkomst. Deklarera utgifterna i MinSkatt eller på blankett 50A i punkten Utgifter som hänför sig till förmåner och övriga förvärvsinkomster.

Läs mer om utgifter som hänför sig till understöd.

6.1 Avdrag för arbetsrum

Ange de faktiska utgifterna för arbetsrummet (t.ex. hyra) eller ett schablonmässigt avdrag för arbetsrum. Beloppet av avdraget för arbetsrum är beroende av hur mycket du under skatteåret använder arbetsrummet för arbetet, huvudsakligt eller delvis. Läs mer om avdraget för arbetsrum

6.2 Arbetsredskap (materialkostnader och utgifter för användningen av egna arbetsredskap)

Ange kostnaderna för material och användning av egna arbetsredskap som är behövliga för utförandet av arbetet, exempelvis kostnaderna för telefon och anskaffande av studiematerial.

6.3 Resekostnader som hänför sig till understöden

Ange resekostnaderna till följd av de studier, den forskning eller annan verksamhet för vilken understödet har beviljats. Ange till exempel biljettpriser eller kostnader för användning av egen bil. Kontrollera avdragsbeloppet per kilometer i Skatteförvaltningens harmoniseringsanvisning. Läs i synnerhet kapitel 2.4 Att uppskatta resekostnader och ökade levnadskostnader.

6.4 Ökade levnadskostnader till följd av arbetsresor

Fyll i del 8 först. Specificera där levnadskostnaderna som orsakats av tillfälliga arbetsresor, t.ex. rimliga extra måltidskostnader, när arbetsresorna hänför sig till verksamheten som finansieras med understödet. Anteckna här den del av det sammanlagda beloppet av levnadskostnaderna som hänför sig till verksamheten som du finansierar med det skattefria understödet.

6.5 Avskrivningar

Fyll först i avskrivningskalkylen i del 7. Överför här den delen av det sammanlagda beloppet av avskrivningar som hänför sig till skattefria understöd.

6.6 Övriga utgifter

Ange övriga avdragbara utgifter. Observera dock att LFöPL-försäkringspremier ska deklareras med blankett 50A eller i MinSkatt.

6.7 Utgifterna sammanlagt

Räkna ihop utgifterna som hänför sig till skattefria understöd, dvs. beloppen i punkterna 6.1–6.7, och anteckna det sammanlagda beloppet i den här punkten.

7 Avskrivningar på arbetsredskap

Om du har anskaffat en maskin eller anläggning för den verksamhet som du finansierar med understödet, kan du periodisera dess anskaffningsutgift som kostnader på ett flertal år. Du kan periodisera anskaffningsutgiften, dvs. dra den av i form av avskrivningar, om maskinens eller anläggningens användningstid är mer än tre år eller anskaffningspriset överstiger 1 200 euro. I annat fall avdras anskaffningsutgiften för en maskin eller anläggning på en gång som utgift för anskaffningsåret.

 • Maskin eller anläggning: Ange här en maskin eller anläggning som du har anskaffat.
 • Anskaffningsår: Ange maskinens eller anläggningens anskaffningsår.
 • Utgiftsrest som återstår i beskattningen vid skatteårets ingång: anteckna utgiftsresten som återstår i beskattningen vid skatteårets ingång. Utgiftsresten är anskaffningspriset från vilket avskrivningar som gjorts under tidigare år har dragits av. Om du har anskaffat en maskin eller anläggning under skatteåret ska du ange dess anskaffningspris.
 • Avskrivning (högst 25 %): Räkna ut avskrivningsbeloppet. Skatteårets avskrivning får vara högst 25 % av den utgiftsrest för maskinen eller anläggningen som du angett i den föregående punkten.
 • Utgiftsrest som återstår i beskattningen vid skatteårets utgång: Dra av den avskrivning som du räknat ut på utgiftsresten vid skatteårets ingång och anteckna skillnaden här.
 • Avskrivningar sammanlagt: Räkna ihop avskrivningarna du gjort på olika maskiner och anläggningar. Överför andelen av avskrivningar som hänför sig till skattepliktiga understöd i punkt 4.5 och andelen som hänför sig till skattefria understöd i del 6.5 på blanketten.

8 Ökade levnadskostnader till följd av arbetsresor

Ange ökade levnadskostnader som följer av den forskning, de studier eller annan verksamhet som du finansierar med understöd. Ökade levnadskostnader kan omfatta exempelvis rimliga extra måltidskostnader. Om du inte exakt kan redogöra för utgifternas belopp kan du använda beloppen i Skatteförvaltningens harmoniseringsanvisning. Läs mera om hur ökade levnadskostnader dras av.

1 Typ av resa: ange uppgifterna om resorna på en egen rad beroende på om det handlar om en inrikesresa som varat i 6–10 timmar, en inrikesresa som varat i över 10 timmar eller en utlandsresa.

2 Antalet resdagar: ange antalet resdagar på var sin rad. Om du under årets lopp exempelvis har gjort 5 inrikesresor som varat över 10 timmar, anteckna 5 på första raden.

3 Maximibelopp/resdag: anteckna beloppet på de verkliga kostnaderna per resdag eller använd maximibeloppen i Skatteförvaltningens harmoniseringsanvisning. Kontrollera maximibeloppen i anvisningen.

4 Maximibelopp sammanlagt: räkna ihop de ökade levnadskostnaderna för alla tillfälliga resor i arbetet. Anteckna även den andel som hänför sig till skattepliktiga understöd i punkt 4.4 och den andel som hänför sig till skattefria understöd i del 6.4 i blanketten.

Datera och underteckna blanketten. Ange också ett telefonnummer där vi kan nå dig dagtid.

Sidan har senast uppdaterats 23.11.2021