Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skulder i inkomstbeskattningen

Återbetalningarna av lånekapitalet är inte en avdragbar utgift vid beskattningen. Studielånsavdrag utgör ett undantag (studielånavdraget gäller endast de högskolestuderande som har inlett sina första högskolestudier före 1.8.2014 och avlagt examen inom tidsfristen).

Skuldbeloppet har ingen betydelse för beskattningen. Ändringarna i lånekapitalet påverkar dock inkomstbeskattningen i och med att ränteutgifterna ändras. Endast räntorna på skulder för inkomstens förvärvande får dras av vid beskattningen. Skuld för förvärvande av inkomst betyder att skulden har tagits för förvärvande av skattepliktig inkomst. Du har exempelvis tagit ett lån för att köpa en placeringsbostad och få hyresinkomster eller aktier för att få dividendinkomster. 

Då du tar ett nytt lån för inkomstens förvärvande eller tar mera lån, kan även ränteutgifterna öka. Om du å andra sidan återbetalar skuld, minskas även räntorna. Om du har tagit en skuld för inkomstens förvärvande och beloppet på räntorna ändras avsevärt under året, lönar det sig att ansöka om ett nytt skattekort.

Observera, att från och med 2023 kan räntorna på bostadslån inte längre dras av i beskattningen. 

Lån som tagits på bank eller kreditinstitut

Privatpersoner tar oftast lån på bank eller annat kreditinstitut. Banken är skyldig att varje år lämna Skatteförvaltningen uppgifterna om privatpersonernas skuldbelopp vid utgången av kalenderåret och uppgifterna om räntorna som betalats under kalenderåret.  Den skattskyldige ska korrigera felaktiga och komplettera bristfälliga skuld- och ränteuppgifter i den förhandsifyllda skattedeklarationen och sedan lämna in deklarationen till Skatteförvaltningen.

Lån som tagits hos en privatperson

Privatpersoner kan även ta lån hos andra privatpersoner. Man bör upprätta ett skuldebrev över en skuld mellan privatpersoner. Av skuldebrevet ska framgå bl.a.

  • parterna i skuldförhållandet (borgenären och gäldenären)  
  • när lånen har getts och hur stort lånet är
  • räntan eller om lånet är räntefritt
  • förfallodagen för lånet eller återbetalningsplanen och förfallodagarna enligt den
  • de eventuella borgensmännen.

Gäldenären måste underteckna skuldebrevet.

Den skattskyldige ska vara beredd att i fråga om en skuld mellan privatpersoner för Skatteförvaltningen uppvisa skuldebrevet och en skriftlig utredning om återbetalningen av skulden eller en utredning om hur återbetalningsplanen ska följas.

Om en skuld mellan privatpersoner återbetalas mestadels så att långivaren eftersänker återbetalningarna, kan skulden betraktas som gåva, på vilken det påförs gåvoskatt. I sådana fall bedöms helheten utifrån de verkliga omständigheterna och inte på basis av formella grunder. Om ett skuldförhållande mellan privatpersoner ska betraktas som gåva i beskattningen avgörs fallspecifikt.

Räntorna som betalats på en skuld mellan privatpersoner kan dras av i beskattningen om skulden är en skuld för inkomstens förvärvande. Räntorna på bostadslån kan inte längre dras av i beskattningen. 

Räntor på en skuld mellan privatpersoner utgör skattepliktig kapitalinkomst för mottagaren och ska deklareras i samband med den förhandsifyllda skattedeklarationen endera i MinSkatt eller på blankett 50B, Kapitalinkomster och avdrag från dem, i punkten "Pensioner som utgör kapitalinkomst, betalningar enligt avtal om långsiktigt sparande och övriga kapitalinkomster".

Sidan har senast uppdaterats 8.2.2024