Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skattskyldighetsgrupp i mervärdesbeskattningen – anvisning för företag inom finans- och försäkringssektorn

Skatteförvaltningen kan på ansökan av två eller flera företag besluta att dessa ska behandlas som en enda momsskyldig, det vill säga att företagen ska registreras som en skattskyldighetsgrupp. Följande förutsättningar ska härvid uppfyllas:

 • Företagen bedriver i huvudsak momsfri finans- eller försäkringsverksamhet.
 • Företagen har hemort eller fast driftställe i Finland.

Ett företag kan ingå i endast en skattskyldighetsgrupp. Företaget kan inte samtidigt vara medlem av en skattskyldighetsgrupp och agera som ett självständigt momsskyldigt företag.

Skattskyldighetsgruppen företräds av en av medlemmarna som för medlemmarnas räkning lämnar in en momsdeklaration som innehåller alla medlemmars mervärdeskatteinformation. Sammandragsdeklarationen om försäljningar av varor och tjänster till andra EU-länder lämnas däremot in av respektive medlem.

När kan ett företag ingå i en skattskyldighetsgrupp?

På följande grunder kan ett företag ingå i en skattskyldighetsgrupp:

 1. företagets egen verksamhet: företaget säljer i huvudsak momsfria finansiella tjänster eller försäkringstjänster
 2. företagets särställning: företaget är ett holdingföretag som avses i kreditinstitutslagen eller en försäkringskoncerns modersammanslutning
 3. bestämmande inflytande:
  a) ett företag som hör till skattskyldighetsgruppen på basis av sin egen verksamhet utövar bestämmande inflytande i företaget
  b) ett företag som är ett holdingföretag eller en försäkringskoncerns modersammanslutning som hör till skattskyldighetsgruppen utövar bestämmande inflytande i företaget
  c) ett företag i vilket företag som nämns ovan i punkt 1, 2, 3 a) och 3 b) tillsammans utövar bestämmande inflytande och ett företag som på så sätt som avses i 3 a) och 3 b) står under dennes bestämmande inflytande

Därtill ska företagen vara nära förbundna med varandra i finansiellt, ekonomiskt och administrativt hänseende. Därtill ska företagen vara nära förbundna med varandra i finansiellt, ekonomiskt och administrativt hänseende. I vilka situationer bolagen anses vara nära förbundna med varandra framgår av registreringsansökans detaljerade anvisningar.

Anvisningar för ansökan

Ansökan ska göras när man vill registrera en ny skattskyldighetsgrupp, anta en ny medlem i skattskyldighetsgruppen, avregistrera en medlem från skattskyldighetsgruppen eller upplösa skattskyldighetsgruppen.

Gör en fritt formulerad ansökan till Skatteförvaltningen, eller gör en ansökan i e-tjänsten på ytj.fi eller på en Y-blankett. Om företrädaren har ett FO-nummer, görs ansökan på ändringsanmälan Y4. Om företrädaren inte har ett FO-nummer, görs ansökan på etableringsanmälan Y1.

Läs nedan vilka uppgifter en fritt formulerad ansökan eller Y-blanketten ska innehålla i respektive situation:

 • företagens (de sökandes) namn och FO-nummer
 • sökanden som företräder skattskyldighetsgruppen
 • önskat datum för registrering av skattskyldighetsgruppen
 • information vilken verksamhet företrädaren är momsskyldig för (till exempel rörelseverksamhet eller överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet), som ska omfatta alla medlemmars verksamhet. Till exempel om en av medlemmarna bedriver momspliktig uthyrningsverksamhet ska företrädaren registrera sig som momsskyldig för överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet även om företrädaren själv inte bedriver uthyrningsverksamhet.
 • motivering hur respektive sökande uppfyller förutsättningarna för att ingå i skattskyldighetsgruppen:
  • Om sökanden bedriver i huvudsak finans- eller försäkringsverksamhet, beskriv hurdan finans- eller försäkringsverksamhet det handlar om. Beskriv även övrig verksamhet som sökanden möjligtvis bedriver. Redogör för vad sökandens inkomster består av. Om sökanden har både momspliktig och momsfri verksamhet, redogör för på vilket sätt den momsfria finans- eller försäkringsverksamheten utgör huvuddelen av verksamheten.
  • Om sökanden inte kan ingå i skatteskyldighetsgruppen utgående från sin egen verksamhet, redogör för på vilken annan grund sökanden uppfyller förutsättningarna att ingå i skatteskyldighetsgruppen. Om registreringen till exempel baserar sig på bestämmande inflytande, redogör för hur det bestämmande inflytandet förverkligas (till exempel på grund av aktieinnehav eller innehav av aktier med rösträtt).
 • Redogörelse för hur sökandena är nära förbundna med varandra i finansiellt, ekonomiskt och administrativt hänseende. Samtliga tre samband ska föreligga samtidigt.
  • Företagen är nära förbundna med varandra i finansiellt hänseende exempelvis när en av de sökande äger en betydande andel av en annan sökandes aktier. En nominell ägarandel, till exempel 1 %, räcker inte.
  • Företagen är nära förbundna med varandra i ekonomiskt hänseende exempelvis om sökande samarbetar, främjar och berikar skattskyldighetsgruppens verksamhet. I praktiken kan detta betyda till exempel ömsesidiga transaktioner, gemensamma kunder eller enhetlig annonsering.
  • Företagen är nära förbundna med varandra i administrativt hänseende exempelvis om sökande och skattskyldighetsgruppen har gemensamma administrativa funktioner, till exempel gemensamma lokaler, enhetliga informationssystem eller gemensamma funktioner inom ekonomiförvaltningen. Även det att samma personer är verksamma i styrande organ kan vara en indikation på nära administrativt samband.

Ansökan ska undertecknas av samtliga sökande. Den som undertecknar ansökan ska ha firmateckningsrätt.

Till ansökan kan bifogas en fullmakt för företrädaren, om sökande vill ge företrädaren rätt att i framtiden godkänna nya medlemmar i skattskyldighetsgruppen på sökandens vägnar. Fullmakten är frivillig.

Skattskyldighetsgruppen kan registreras tidigast från den dag då ansökan har inkommit till Skatteförvaltningen.

 • företrädarens namn och FO-nummer
 • namn och FO-nummer på företaget (sökanden) som ska antas i skattskyldighetsgruppen
 • önskat datum för antagande av sökanden i skattskyldighetsgruppen
 • motivering hur sökande uppfyller förutsättningarna för att ingå i skattskyldighetsgruppen
  • Om sökanden bedriver i huvudsak finans- eller försäkringsverksamhet, beskriv hurdan finans- eller försäkringsverksamhet det handlar om. Beskriv även övrig verksamhet som sökanden möjligtvis bedriver. Redogör för vad sökandens inkomster består av. Om sökanden har både momspliktig och momsfri verksamhet, redogör för på vilket sätt den momsfria finans- eller försäkringsverksamheten utgör huvuddelen av verksamheten.
  • Om sökanden inte kan ingå i skatteskyldighetsgruppen utgående från sin egen verksamhet, redogör för på vilken annan grund sökanden uppfyller förutsättningarna att ingå i skatteskyldighetsgruppen. Om registreringen till exempel baserar sig på bestämmande inflytande, redogör för hur det bestämmande inflytandet förverkligas (till exempel på grund av aktieinnehav eller innehav av aktier med rösträtt).
 • Redogörelse för hur sökanden är nära förbunden med skattskyldighetsgruppen i finansiellt, ekonomiskt och administrativt hänseende. Samtliga tre samband ska föreligga samtidigt.
  • Företagen är nära förbundna med varandra i finansiellt hänseende exempelvis när en av medlemmarna äger en betydande andel av sökandes aktier. En nominell ägarandel, till exempel 1 %, räcker inte.
  • Företagen är nära förbundna med varandra i ekonomiskt hänseende exempelvis om sökande samarbetar, främjar och berikar skattskyldighetsgruppens verksamhet. I praktiken kan detta betyda till exempel ömsesidiga transaktioner, gemensamma kunder eller enhetlig annonsering.
  • Företagen är nära förbundna med varandra i administrativt hänseende exempelvis om sökande och skattskyldighetsgruppen har gemensamma administrativa funktioner, till exempel gemensamma lokaler, enhetliga informationssystem eller gemensamma funktioner inom ekonomiförvaltningen. Även det att samma personer är verksamma i styrande organ kan vara en indikation på nära administrativt samband.

Ansökan ska undertecknas av företrädaren och varje sökande. Även alla övriga medlemmar ska underteckna ansökan om det inte finns en fullmakt som berättigar företrädaren att godkänna nya medlemmar i skattskyldighetsgruppen på medlemmarnas vägnar. Den som undertecknar ansökan ska ha firmateckningsrätt.

Till ansökan kan bifogas en fullmakt för företrädaren, om sökande vill ge företrädaren rätt att i framtiden godkänna nya medlemmar i skattskyldighetsgruppen på sökandens vägnar. Fullmakten är frivillig.

Sökanden kan antas i skattskyldighetsgruppen tidigast från den dag då ansökan har inkommit till Skatteförvaltningen.

 • företrädarens namn och FO-nummer
 • namn och FO-nummer på medlemmen som ska avregistreras från skattskyldighetsgruppen
 • önskat datum för avregistrering av medlem från skattskyldighetsgruppen
 • uppgift huruvida det är frågan om en frivillig avregistrering eller om medlemmens förutsättningar att ingå i skattskyldighetsgruppen har upphört.

Frivillig avregistrering kan ansökas av företrädaren eller medlemmen som ska avregistreras. Ansökan ska alltid undertecknas av en person som har firmateckningsrätt för medlemmen som ska avregistreras. Andra medlemmars samtycke eller underteckning behövs inte.

Frivillig avregistrering från skattskyldighetsgruppen görs tidigast från den dag då ansökan har inkommit till Skatteförvaltningen. En medlem som inte längre uppfyller förutsättningarna att ingå i skattskyldighetsgruppen avregistreras från den dag då förutsättningarna har upphört.

 • företrädarens namn och FO-nummer
 • önskat datum för upplösning av skattskyldighetsgruppen
 • samtliga medlemmars samtycke om inte annat följer av fullmakten.

Frivillig upplösning registreras tidigast från den dag då ansökan har inkommit till Skatteförvaltningen. Om förutsättningarna för skattskyldighetsgruppen inte lägre uppfylls, upplöses den från den dag då förutsättningarna har upphört.

Vart ska ansökan skickas?

Skicka ansökan som en skannad PDF-fil på adressen suuryritysasiakkaat(a)vero.fi. Du behöver inte skicka in en papperskopia. Vid behov kan du komplettera ansökan senare.

Vid behov kan pappersansökan skickas in på adressen Skatteförvaltningen, PB 10, 00052 SKATT.

Vi skickar sökanden ett beslut om avgörandet i ansökan. Ansökan avslås om samtliga sökande inte uppfyller förutsättningarna för att bilda en skattskyldighetsgrupp. 

Annan nyttig information:

Om det sker förändringar i gruppmedlemmens verksamhet eller i banden mellan gruppmedlemmarna ska skattskyldighetsgruppen alltid avgöra om skattskyldighetsgruppen efter förändringarna fortfarande uppfyller förutsättningarna för att bilda en skattskyldighetsgrupp. Om ett företag till exempel efter förändringarna inte längre uppfyller förutsättningarna för att ingå i skattskyldighetsgruppen ska företaget avregistreras från skattskyldighetsgruppen.

Exempel 1: Koncernens moderbolag bedriver i huvudsak försäljning av momsfria finansiella tjänster. Moderbolaget ingår i skattskyldighetsgruppen på grundval av sin egen verksamhet. I moderbolagets verksamhet sker ändringar på så sätt att försäljningen av finansiella tjänster överförs till dotterbolaget varefter moderbolaget tillhandahåller endast momspliktiga administrativa tjänster till de andra koncernbolagen. Efter förändringarna i verksamheten kan moderbolaget inte längre ingå i skattskyldighetsgruppen på grundval av sin egen verksamhet. Av detta följer att medlemmarna som har ingått i skattskyldighetsgruppen på grundval av moderbolagets bestämmande inflytande inte längre uppfyller förutsättningarna.

I denna situation ska det avgöras om medlemmarna som blir kvar fortfarande uppfyller förutsättningarna för att ingå i skattskyldighetsgruppen varvid det räcker att de ovannämnda bolagen avregistreras. I annat fall ska skattskyldighetsgruppen upplösas.

Exempel 2: Till följd av företagsomstrukturering (till exempel fission) bildas ett nytt företag som får ett nytt FO-nummer. Det nya företaget blir inte automatiskt medlem i skattskyldighetsgruppen. En ansökan om att anta företaget i skattskyldighetsgruppen ska därmed göras till Skatteförvaltningen.

Tillhandahållande av varor och tjänster mellan medlemmarna i skattskyldighetsgruppen betraktas inte som försäljning i momsbeskattningen. Därför betalas inte moms på tillhandahållande av varor och tjänster mellan medlemmarna i skattskyldighetsgruppen.

Skattskyldighetsgruppen utökar inte medlemmarnas avdragsrätt på ingående moms. Rätten till avdrag för ingående moms på en medlems inköp bedöms enligt så kallad slutanvändning.

När det gäller skattskyldighetsgruppens medlemmar framgår av Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) endast uppgiften om att företaget ingår i en skattskyldighetsgrupp. Då visas anteckningen ”momsskyldig som medlem i ansvarsgruppen” på FODS. Informations om skattskyldighetsgruppens företrädare framgår inte av FODS.

Företrädarens momsregistreringar gäller även för skattskyldighetsgruppens medlemmar. Om skattskyldighetsgruppen upplöses kvarstår momsregistreringen endast för företrädaren. De andra företagen som har ingått i skattskyldighetsgruppen ska vid behov själva registrera sig som momsskyldiga.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024