Omvänd momsbeskattning vid försäljning av metallskrot – Vanliga frågor

Allmänt

1. Vad innebär omvänd momsskyldighet för metallskrot?
2. I hurdana fall tillämpas omvänd momsskyldighet vid försäljning av metallskrot?
3. Från och med när tillämpas omvänd momsskyldighet på metallskrot?
4. Hur ska man göra om företaget köper metallskrot av en säljare som inte är momsskyldig eftersom säljarens omsättning är under 15 000 euro?
5. Vilket är syftet med omvänd momsskyldighet?

KN-nomenklaturen

6. Vad är KN-nomenklaturen?
7. Var hittar jag KN-nomenklaturen för metallskrot?

Vad är metallskrot?

8. Räknas köksspisar, kylskåp, tvättmaskiner och andra begagnade hushållsmaskiner som metallskrot?
9. Är hemelektronik metallskrot?
10. Vilken betydelse har det om en vara omfattas av producentansvar så att exempelvis importören eller tillverkaren ska se till att varor som tagits ur bruk kan återvinnas eller utnyttjas på annat sätt?
11. Är katalysatorer metallskrot?
12. Är bildäck med fälgar metallskrot?
13. Är en gammal bil i dåligt skick metallskrot om det uppenbart inte längre lönar sig att reparera den?
14. När blir en bil metallskrot? Ska den vara balad för att betraktas som metallskrot?
15. Kan även oskalade kablar och ledningar betraktas som metallskrot?
16. Enligt avsnitt 3.2.2 i anvisningen omfattar skrot av järn och stål inte slagg, glödspån och annat avfall från järn- och ståltillverkning även om detta lämpar sig för omsmältning till järn. Enligt avsnitt 3.2.1 omfattar metallskrot å andra sidan sådant avfall som uppkommer vid tillverkning och bearbetning av metaller. Vad är skillnaden mellan dessa?

Kompletterande tjänster

17. Vi köper metallskrot av företag och privatpersoner. Vi väger det skrot som vi köper och debiterar en vägningsavgift av kunden. Anses vägningen vara en separat tjänst för vilken det ska betalas moms?
18. Vi köper metallskrot av kunder. Ibland hämtar vi det metallskrot vi köper från kunden. Vi debiterar transportkostnaderna av kunden. Räknas hämtningen av skrot som en transportservice för vilken vi är momsskatteskyldiga?
19. Vårt företag idkar handel med metallskrot. Ibland erbjuder kunden oss metallskrot gratis om vi hämtar bort det. Kunden vill alltså inte ha pengar och vi debiterar inte heller transportkostnader av kunden.  Hur sköts momsbeskattningen i en dylik situation?

Internationell handel och deklaration med momsdeklaration

20. Mitt företag säljer metallskrot åt ett estniskt företag. I vilken punkt på momsdeklarationen ska jag deklarera försäljningen?
21. Jag exporterar metallskrot till länder utanför EU. Hur deklarerar jag försäljningen på momsdeklarationen?
22. Jag köper metallskrot i Finland från ett utländskt företag som inte är momsskyldigt i Finland. Jag är som köpare skattskyldig enligt den s.k. allmänna omvända skattskyldigheten. Deklarerar jag även det här köpet av skrot på samma sätt som köpet från ett inhemskt företag?

Allmänt

1. Vad innebär omvänd momsskyldighet för metallskrot?

Den omvända momsskyldigheten vid försäljning av metallskrot och -avfall innebär att det är köparen och inte säljaren som är momsskyldig för försäljningen. Försäljningsfakturan innehåller inte moms. Köparen beräknar och betalar momsen. Momssatsen för metallskrot är 24 %.

2. I hurdana fall tillämpas omvänd momsskyldighet vid försäljning av metallskrot?

Omvänd momsskyldighet tillämpas alltid då näringsidkare som är momsregistrerade i Finland sinsemellan bedriver handel med sådant metallskrot eller -avfall som avses i 8 d § i mervärdesskattelagen. Köparens eller säljarens näringsgren saknar betydelse.

3. Från och med när tillämpas omvänd momsskyldighet på metallskrot?

Lagen träder i kraft den 1 januari 2015. Lagen tillämpas då metallskrot levereras till köparen 1.1.2015 eller senare.

4. Hur ska man göra om företaget köper metallskrot av en säljare som inte är momsskyldig eftersom säljarens omsättning är högst 15 000 euro (till 31.12.2020 var nedre gränsen för momsskyldighet 10 000 euro)?

Omvänd skattskyldighet tillämpas inte om köparen inte har införts i registret över momsskyldiga. Momsbeskattningen ändras inte i en sådan situation.  Försäljningen faktureras utan moms och företaget som är köpare betalar ingen skatt på köpet.

5. Vilket är syftet med omvänd momsskyldighet?

Den omvända skattskyldigheten är ett verktyg för bekämpning av grå ekonomi. Avsikten är att minska på momsförlusten som beror på ohederlig verksamhet t.ex. i situationer då köparen drar av skatten men säljaren inte redovisar denna skatt.

KN-nomenklaturen

6. Vad är KN-nomenklaturen?

KN-nomenklaturen (Combined Nomenclature, CN) eller den s.k. kombinerade nomenklaturen är ett klassificeringssystem som Tullen använder för varor.  KN-nomenklaturen används vid import av varor då tullen för varor fastställs. Nomenklaturen inklusive anmärkningar är mycket omfattande men nomenklaturens mest centrala innehåll beskrivs i Skatteförvaltningens anvisning "Omvänd momsbeskattning vid försäljning av metallskrot och -avfall”.

7. Var hittar jag KN-nomenklaturen för metallskrot?

Begreppet metallskrot är bundet till KN-nomenklaturen för år 2013. Nomenklaturen finns i Europeiska unionens officiella tidning (pdf). Oädla metaller finns i avdelning XV.

Nomenklaturen kompletteras av de förklarande anmärkningarna till det harmoniserade systemet (FAHS) och de förklarande anmärkningarna till KN (FAKN). De förklarande anmärkningarna till det harmoniserade systemet finns på Svenska Tullverkets webbplats (www.tullverket.se).

De förklarande anmärkningarna till KN (avdelning XV) finns i Europeiska unionens officiella tidning (pdf).

Vad är metallskrot?

8. Räknas köksspisar, kylskåp, tvättmaskiner och andra begagnade hushållsmaskiner som metallskrot?

Köksspisar, kylskåp, tvättmaskiner och motsvarande hushållsapparater som i huvudsak består av metall är metallskrot om de är slutgiltigt oanvändbara och inte går att reparera. Begagnade men funktionsdugliga eller reparerbara hushållsapparater är inte metallskrot.

9. Är hemelektronik metallskrot?

Vanlig hemelektronik (t.ex. televisionsapparater, annan underhållningselektronik och datorer) utgör inte metallskrot. De innehåller bara lite oädel metall och denna kan inte enkelt separeras och sorteras för omsmältning. Hemelektronik är med andra ord sådant blandskrot som inte betraktas som metallskrot. Varans skick saknar betydelse: t.ex. en dator är inte metallskrot även om den är slutgiltigt oanvändbar och inte kan repareras.

10. Vilken betydelse har det om en vara omfattas av producentansvar så att exempelvis importören eller tillverkaren ska se till att varor som tagits ur bruk kan återvinnas eller utnyttjas på annat sätt?

Även om en vara omfattas av producentansvaret (t.ex. elektriska och elektroniska apparater, bilar och batterier) innebär det inte i sig att varan är sådant metallskrot som avses i mervärdesskattelagen. Det som avgör är om varan dels är slutgiltigt oanvändbar och omöjlig att reparera, dels i huvudsak består av metaller som enkelt kan separeras eller på annat sätt utnyttjas för återsmältning.

11. Är katalysatorer metallskrot?

Katalysatorer betraktas som metallskrot om de är slutgiltigt oanvändbara och inte kan repareras.

12. Är bildäck med fälgar metallskrot?

Slutgiltigt oanvändbara bilfälgar är metallskrot. Även slutgiltigt oanvändbara bilfälgar som säljs med däcken monterade kan betraktas som metallskrot.
Användbara eller reparerbara bildäck med fälgar ingår i kod 870870 i KN-nomenklaturen. De är alltså bildelar, inte metallskrot.

13. Är en gammal bil i dåligt skick metallskrot om det uppenbart inte längre lönar sig att reparera den?

Om bilen kan repareras så att den går att använda är den inte sådant metallskrot som avses i mervärdesskattelagen. Det saknar betydelse hur lönande reparationen är ekonomiskt sett.

14. När blir en bil metallskrot? Ska den vara balad för att betraktas som metallskrot?

En bil är metallskrot om den är slutgiltigt omöjlig att reparera och ta i trafik.

15. Kan även oskalade kablar och ledningar betraktas som metallskrot?

Slutgiltigt oanvändbara kablar och ledningar är metallskrot. Även en oskalad kabel eller ledning kan betraktas som metallskrot om dess skal av plast eller annat material tydligt är skadat och kabeln eller ledningen inte längre går att använda.

16. Enligt avsnitt 3.2.2 i anvisningen "Omvänd momsbeskattning vid försäljning av metallskrot och -avfall" omfattar skrot av järn och stål inte slagg, glödspån och annat avfall från järn- och ståltillverkning även om detta lämpar sig för omsmältning till järn. Enligt avsnitt 3.2.1 omfattar metallskrot å andra sidan sådant avfall som uppkommer vid tillverkning och bearbetning av metaller. Vad är skillnaden mellan dessa?

Anvisning: Omvänd momsbeskattning vid försäljning av metallskrot och -avfall

Slagg, glödspån och annat avfall från järn- och ståltillverkning ingår i kod 2619 i KN-nomenklaturen och är därmed inte sådant metallskrot eller -avfall som avses i 8 d § i mervärdesskattelagen. Dylikt slagg uppkommer bland annat vid smältning av järnmalm. Glödspån uppkommer vid t.ex. smidje och varmvalsning av järn och stål. Det rör sig alltså främst om avfall från järn- och ståltillverkning.
Avfall från klippning, urgröpning eller annan bearbetning av metall ingår i kod 7204 i KN-nomenklaturen och omfattas därmed av den omvända momsskyldigheten.

Kompletterande tjänster

17. Vi köper metallskrot av företag och privatpersoner. Vi väger det skrot som vi köper och debiterar en vägningsavgift av kunden. Anses vägningen vara en separat tjänst för vilken det ska betalas moms?

Nej. När en skrothandlare väger det skrot hen köper anses skrothandlaren inte sälja en vägningstjänst åt skrotförsäljaren. Vägningsavgiften kan anses utgöra en del av skrotets köpesumma.

18. Vi köper metallskrot av kunder. Ibland hämtar vi det metallskrot vi köper från kunden. Vi debiterar transportkostnaderna av kunden. Räknas hämtningen av skrot som en transportservice för vilken vi är momsskatteskyldiga?

Nej. När en skrothandlare hämtar det metallskrot som hen köper och debiterar transportkostnaderna av skrotets försäljare anses skrothandlaren inte sälja en transportservice åt skrotförsäljaren. Transportkostnaderna kan anses utgöra en del av skrotets köpesumma.

19. Vårt företag idkar handel med metallskrot. Ibland erbjuder kunden oss metallskrot gratis om vi hämtar bort det. Kunden vill alltså inte ha pengar och vi debiterar inte heller transportkostnader av kunden.  Hur sköts momsbeskattningen i en dylik situation?

Vid momsbeskattningen betalas det skatt på varuförsäljning. Med varuförsäljning avses en överlåtelse av vara mot vederlag. När skrothandlaren hämtar skrot som fåtts gratis handlar det inte om försäljning enligt mervärdesskattelagen och ingen skatt behöver alltså betalas.

Internationell handel och deklaration med momsdeklaration

20. Mitt företag säljer metallskrot åt ett estniskt företag. I vilken punkt på momsdeklarationen ska jag deklarera försäljningen?

Deklarera försäljningen i punkt Varuförsäljningar till andra EU-länder.

21. Jag exporterar metallskrot till länder utanför EU. Hur deklarerar jag försäljningen på momsdeklarationen?

Deklarera försäljningen på momsdeklarationen i punkt Omsättning enligt 0-skattesats.  Momsbeskattningen för försäljning till export ändras inte.

22. Jag köper metallskrot i Finland från ett utländskt företag som inte är momsskyldigt i Finland. Jag är som köpare skattskyldig enligt den s.k. allmänna omvända skattskyldigheten. Deklarerar jag även det här köpet av skrot på samma sätt som köpet från ett inhemskt företag?

Ja. Deklarera köpet av skrot i punkt Inköp av byggtjänster och metallskrot (omvänd momsskyldighet) och skatten i punkt Moms på inköp av byggtjänst och metallskrot (omvänd momsskyldighet). Deklarera alltså i dessa punkter även inköp av metallskrot från en utländsk näringsidkare och momsen på detta inköp där den omvända skattskyldigheten baserar sig på den s.k. allmänna omvända skattskyldigheten (9 § i momslagen).