Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Förseningsavgift och skatteförhöjning vid inkomstbeskattningen av samfund och samfällda förmåner

Om ett samfund eller en samfälld förmån lämnar skattedeklarationen eller uppgifter i den till Skatteförvaltningen för sent, leder det till antingen en förseningsavgift eller skatteförhöjning. Samfund är exempelvis aktiebolag, andelslag, föreningar och stiftelser, och samfällda förmåner är exempelvis samfällda skogar och väglag.

Förseningsavgift eller skatteförhöjning?

Innan beskattningen slutförts: förseningsavgift

Om ett samfund eller en samfälld förmån lämnar skattedeklarationen efter den sista inlämningsdagen men innan beskattningen har slutförts, leder det till en förseningsavgift. Det spelar ingen roll om samfundet eller den samfällda förmånen lämnar skattedeklarationen på eget initiativ eller på uppmaning av Skatteförvaltningen. Förseningsavgiften är 100 euro.

Skatteförvaltningen påför en förseningsavgift även om samfundet eller den samfällda förmånen har lämnat skattedeklarationen i tid men kompletterar eller rättar den på eget initiativ efter den sista inlämningsdagen, men innan samfundets eller den samfällda förmånens beskattning har slutförts. I allmänhet tas en förseningsavgift dock endast ut om ändringarna i skattedeklarationen höjer beloppet av beskattningsbar inkomst.

En förseningsavgift som anknyter till inkomstbeskattningen påförs endast en gång per skatteår.

Förseningsavgift påförs inte alltid

Normalt påförs ingen förseningsavgift om samfundet eller den samfällda förmånen för sent deklarerar antingen avdrag eller andra uppgifter som är till fördel för samfundet eller den samfällda förmånen, dvs. som minskar den beskattningsbara inkomsten. Förseningsavgift kan dock påföras om deklarationsförsummelsen är återkommande eller om samfundets eller den samfällda förmånens agerande tyder på uppenbar likgiltighet för de förpliktelser som gäller beskattningen.

Förseningsavgift påförs inte heller i följande fall:

 • Skatteförvaltningen har beviljat en förlängd inlämningstid för skattedeklarationen, och ett samfund eller en samfälld förmån lämnar deklarationen efter den ursprungliga sista inlämningsdagen men innan den tilläggstid Skatteförvaltningen beviljat löpt ut.
 • Skattedeklarationen har lämnats för sent av en orsak som samfundet eller den samfällda förmånen inte har kunnat påverka (exempelvis en störning i det allmänna datanätet).
 • Skattedeklarationen eller en ändring av den är endast lite försenad eller så har de uteblivna uppgifterna en obetydlig inverkan på beskattningen.
 • Det finns en särskild orsak till försummelsen, exempelvis force majeure.
 • Fastställandet av bokslutet inverkar på beskattningen, och samfundet yrkar utan dröjsmål och innan beskattningen slutförts på att beskattningen ska rättas enligt de ändrade uppgifterna.

Förseningsavgiften anges på beskattningsbeslutet. Skatteförvaltningen kontaktar i allmänhet inte samfundet eller den samfällda förmånen innan den påför en förseningsavgift.

 

Efter att beskattningen slutförts: skatteförhöjning

Om ett samfund eller en samfälld förmån inte har lämnat någon skattedeklaration innan beskattningen slutförs, påförs skatteförhöjning. Skatteförhöjning påförs även om det finns brister eller fel i samfundets eller den samfällda förmånens skattedeklaration eller i andra uppgifter som krävs och samfundet eller den samfällda förmånen inte på eget initiativ har rättat dem innan beskattningen slutförs.

Skatteförhöjningens storlek beror på hur stora fel eller brister det har funnits i skattedeklarationen. Övriga omständigheter inverkar också på skatteförhöjningen. Skatteförhöjningen beräknas schematiskt: den är 0,5–10 % av den inkomst som lagts till, dvs. av den inkomst som pga. försummelsen inte har kunnat beaktas innan beskattningen slutfördes. Inkomst kan läggas till som en följd av exempelvis att samfundet eller den samfällda förmånen inte har deklarerat en inkomst eller obefogat har yrkat på ett avdrag i skattedeklarationen.

Vid inkomstbeskattningen av samfund och samfällda förmåner är skatteförhöjningen alltid minst 150 euro, även om förhöjningen räknad i procent skulle understiga detta belopp. Skatteförhöjningen har ingen övre gräns i euro.

Skatteförhöjning vid inkomstbeskattningen av samfund och samfällda förmåner

Grundnivå:

2 %

Tillämpas i följande situationer:
 • Skatte­förvalt­ningen gör tillägg till den beskattningsbara inkomsten.
 • Obefogade avdrag rättas, och därför ökar den beskattningsbara inkomsten.
Höjd skatteförhöjning:

3–10 %

Tillämpas i följande situationer:
 • Försummelserna upprepas.
 • Den skattskyldiges agerande tyder på uppenbar likgiltighet för de förpliktelser som gäller beskattningen.
Sänkt skatteförhöjning

1 %

Tillämpas i följande situationer:
 • Ärendet är oklart eller lämnar rum för tolkning (på det sätt som avses i   bestämmelsen om tillitsskydd).
 • En skatteförhöjning som har beräknats enligt grundnivån skulle av någon annan särskild orsak vara oskälig.
 • Det är fråga om utlandsinkomst vars dubbelbeskattning ska undanröjas i Finland på basis av ett skatteavtal eller från vilken den i utlandet betalda skatten avräknas på basis av metodlagen. Det finns inga grunder för en höjd skatteförhöjning.
I samband med beskattning enligt uppskattning:

5 %

Tillämpas i följande situationer:

 • Skatteförvaltningen verkställer beskattningen enligt uppskattning eftersom ingen skattedeklaration har lämnats eller uppgifterna i skattedeklarationen inte kan användas som grund för beskattningen till följd av brister.
Skattedeklarationen har rättats på den skattskyldiges eget initiativ

0,5 %

Tillämpas i följande situationer:

 • Samfundet eller den samfällda förmånen yrkar på eget initiativ på att felet ska rättas.

Skatteförhöjning påförs inte alltid

Ingen skatteförhöjning påförs om samfundet eller den samfällda förmånen för sent deklarerar avdrag eller andra uppgifter som är till fördel för samfundet eller den samfällda förmånen, dvs. som minskar skatten eller den beskattningsbara inkomsten. Skatteförhöjning kan dock påföras även i dylika fall om försummelsen är återkommande eller om samfundets eller den samfällda förmånens agerande tyder på uppenbar likgiltighet för de förpliktelser som gäller beskattningen.

Skatteförhöjning påförs inte heller i följande fall:

 • Försummelsen har en obetydlig inverkan på beskattningen.
 • Det finns en giltig orsak till försummelsen, exempelvis force majeure.
 • En skatteförhöjning skulle vara oskälig med beaktande av omständigheterna, och de kriterier för en sänkt skatteförhöjning som anges i tabellen uppfylls.
 • Fastställandet av bokslutet inverkar på skattedeklarationen, och samfundet yrkar utan dröjsmål och innan beskattningen slutförts på att beskattningen ska rättas enligt de ändrade uppgifterna.

Skatteförvaltningen kontaktar samfundet eller den samfällda förmånen innan den påför förseningsavgift.

Sidan har senast uppdaterats 2.5.2018