Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Inkomstbeskattning av bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag

Bostadssamfund, dvs. bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag, är bokföringsskyldiga. De beskattas som självständiga skattskyldiga och den inkomst som de får beskattas som bolagets inkomst och inte som inkomst för aktieägarna. Skatt betalas på skatteårets resultat från vilket fastställda förluster under tidigare skatteår har dragits av. Inkomstskattesatsen för bostadssamfund är 20 %.

Förvärvskällor

I allmänhet bedriver inte bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsbolag affärsverksamhet. Därför utgör inkomsterna för dessa bolag inkomster i den så kallade personliga förvärvskällan och beskattningen verkställs enligt bestämmelserna i inkomstskattelagen. I undantagsfall kan bostadssamfund anses bedriva näringsverksamhet och då verkställs beskattningen i näringsverksamhetens förvärvskälla.

Skatteårets resultat eller förlust beräknas så att de utgifter som får dras av i beskattningen dras av från de skattepliktiga inkomsterna.

Om inkomsterna överskrider utgifterna är skatteårets resultat för bostadssamfundet positivt. Om däremot utgifterna är större uppstår en förlust för bostadssamfundet. Beräkningen av den skattepliktiga inkomsten baserar sig på bokföringen, men på grund av skillnader i bokföringen och beskattningen är resultatet inte alltid det samma i beskattningen som i bokföringen.

Förluster kan dras av under tio skatteår

Om resultatet för bostadsaktiebolaget eller det ömsesidiga fastighetsbolaget är negativt fastställer Skatteförvaltningen förlusten och bolaget får dra av förlusten från resulteten under de tio följande skatteåren i takt med att beskattningsbar inkomst uppstår i beskattningen. Bostadssamfundet behöver inte i sin skattedeklaration begära avdrag för fastställda förluster utan Skatteförvaltningen drar automatiskt av förlusterna i beskattningen. Förlusterna kan bara dras av från resultatet i den förvärvskälla där de uppkommit. 

Bostadssamfundet kan gå miste om rätten att dra av förlusterna om samfundets ägarförhållanden har ändrat. Förlusterna får inte längre dras av om mer än hälften av bolagets aktier antingen direkt eller indirekt har bytt ägare under förluståret eller senare och ägarbytet har skett på annat sätt än genom arv eller testamente. Bostadssamfundet kan dock ansöka om dispens för att dra av förluster trots ägarbyte.

Läs mer om ägarbyte och dispensförfarande vid förluster.

Hur bestäms samfundets skatteår?

Beskattningen verkställs per skatteår. Skatteåret är i allmänhet samma som bolagets räkenskapsperiod. Om räkenskapsperioden inte är ett kalenderår, bildas dock skatteåret av den räkenskapsperiod eller de räkenskapsperioder som avslutats under samma kalenderår. Skattedeklarationen ska lämnas separat för varje räkenskapsperiod.

Exempel: Ett bostadsaktiebolags räkenskapsperiod är 1.4.2023–31.3.2024. Bostadsaktiebolaget vill ändra räkenskapsperioden, och dess följande räkenskapsperiod är kortare än normalt: 1.4.2024–31.12.2024. Skatteåret för bägge räkenskapsperioderna är 2024. Bostadsaktiebolaget ska lämna in separata skattedeklarationer för räkenskapsperioderna som avslutas 31.3 respektive 31.12. Inkomsten under skatteåret består av de båda räkenskapsperiodernas sammanlagda beskattningsbara inkomst.

Verkställande av beskattning och beskattningsbeslut

Skatteförvaltningen verkställer beskattningen på basis av skattedeklarationen och uppgifter som fåtts från andra källor. Efter att beskattningen har verkställts får samfundet ett beskattningsbeslut ur vilket slutresultatet av beskattningen samt eventuell skatteåterbäring eller kvarskatt framgår.

När slutförs beskattningen?

Slutdatumet för beskattningen varierar mellan olika bostadssamfund. Dagen för slutförandet visas i beskattningsbeslutet. Beskattningen för bostadssamfundet slutförs dock senast tio månader efter utgången av den sista kalendermånaden för räkenskapsperioden. Om flera räkenskapsperioder har gått ut under kalenderåret slutförs beskattningen senast tio månader efter utgången av den senaste räkenskapsperioden.

Exempel: Bostadssamfundets räkenskapsperiod är 1.1–31.12.2023. Beskattningen slutförs senast 31.10.2024.

Exempel: Bostadssamfundets räkenskapsperiod är 1.4.2023–31.3.2024. Beskattningen slutförs senast 31.1.2025.

Du kan komplettera eller rätta skattedeklarationen tills beskattningen har slutförts. Om du kompletterar eller rättar beskattningsuppgifter kan dagen för slutförandet av beskattningen ändras från den tidpunkt som anges i det ursprungliga beskattningsbeslutet.

Dagen för slutförandet av beskattningen kan också ändras om Skatteförvaltningen fortsätter beskattningen till exempel för att skattekontroll pågår. Då får du ett meddelande om att beskattningen fortsätter innan beskattningen slutförs.

Om du har kompletterat eller rättat beskattningsuppgifter eller om Skatteförvaltningen har meddelat att beskattningen fortsätter får du senare ett nytt beskattningsbeslut även om beskattningen inte ändras. I det nya beskattningsbeslutet ser du också om dagen för slutförandet av beskattningen har ändrats.

Nettoförmögenhet och matematiskt värde på en aktie

Nettoförmögenheten för ett bostadsaktiebolag eller ömsesidigt fastighetsbolag räknas genom att dra av bolagets skulder från bolagets tillgångar. Nettoförmögenhetens värde används när det matematiska värdet på bolagets aktie beräknas. Värdet fås genom att dividera nettoförmögenheten som Skatteförvaltningen har fastställt med antalet utestående aktier. Det matematiska värdet på aktien används som grund när dividenden fördelas i förvärvsinkomst och kapitalinkomst. I praktiken betalar bostadssamfund sällan ut dividend.

Yle-skatt

Bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsbolag behöver inte betala rundradioskatt.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024