Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Arvoden som betalas av husbolag

Ett husbolag kan betala ersättningar för skötseln av bolagets ärenden till exempel till disponenten och till styrelseledamöterna.

Mötesarvoden

Många husbolag betalar mötesarvoden till styrelseledamöterna för deltagande på möten. Arvodena är skattepliktig löneinkomst för mottagarna.

När du sköter husbolagets ärenden ska du göra så här:

  • Du ska verkställa förskottsinnehållning på mötesarvoden enligt mottagarens skattekort. Om en mottagare av mötesarvode inte lämnar sitt skattekort är förskottsinnehållningen 60 procent av mötesarvodet.
  • Du ska anmäla utbetalade arvoden till inkomstregistret efter varje betalningstransaktion, i regel inom fem kalenderdagar. Se närmare anvisningar på inkomstregistrets webbplats.
  • Betala förskottsinnehållningen till Skatteförvaltningen enligt skatteperioden för husbolaget. I regel är skatteperioden för arbetsgivarprestationer en månad. Förskottsinnehållningen är en skatt som betalas på eget initiativ. Skatteförvaltningen skickar inga separata giroblanketter. Läs anvisningarna om att deklarera och betala arbetsgivarprestationer.

Husbolaget behöver inte betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift för mötesarvoden till styrelseledamöter. 

Kilometerersättningar och kostnadsersättningar

Husbolaget kan också betala kilometerersättningar och kostnadsersättningar till styrelseledamöterna. Dessa ersättningar är skattefria om de grundar sig antingen på verkliga kostnader eller på Skatteförvaltningens årliga beslut om dagtraktamenten och kilometerersättningar. Ersättningar för användning av egen telefon är emellertid skattepliktig inkomst för mottagaren.

När du sköter husbolagets ärenden ska du göra så här:

  • Du ska anmäla ersättningar för användning av egen telefon till inkomstregistret som skattepliktiga kostnadsersättningar.
  • Du ska anmäla kilometerersättningar, dagtraktamenten och måltidsersättningar till inkomstregistret som skattefria kostnadsersättningar.
  • Däremot behöver verkliga utgifter som betalats mot kvitto (till exempel priset på resebiljetter) inte anmälas till inkomstregistret.

Se närmare anvisningar på inkomstregistrets webbplats.

Tänk på att det inte finns någon nedre gräns i euro för de belopp som ska anmälas till inkomstregistret, dvs. alla arvoden och ersättningar ska anmälas.

Ersättningar till disponenten

Husbolag anlitar i allmänhet en disponent som tar hand om bolagets löpande ärenden. Ersättningen till disponenten är i allmänhet en arbetsersättning som betalas till disponentbyrån utifrån en faktura. Om disponenten deltar på styrelsens möte ingår mötesarvodet vanligtvis i disponentbyråns totala faktura och utgör inkomst för disponentbyrån.

Om disponentbyrån hör till förskottsuppbördsregistret räcker det att husbolaget betalar räkningen. Att disponentbyrån är i förskottsuppbördsregistret kan du kontrollera med en YTJ-företagssökning.

Om disponentbyrån inte är i förskottsuppbördsregistret ska husbolaget verkställa förskottsinnehållning på den arbetsersättning som bolaget betalar till disponentbyrån. I så fall ska husbolaget anmäla den betalade arbetsersättningen också till inkomstregistret och betala förskottsinnehållning till Skatteförvaltningen.

Service- och reparationskostnader

Husbolaget kan låta ett utomstående företag ta hand om exempelvis underhållet på byggnaden eller gårdsplanen. Då betalar husbolaget arbetsersättning till företaget.

Om företaget hör till förskottsuppbördsregistret räcker det med att husbolaget betalar företagets faktura. Att disponentbyrån är i förskottsuppbördsregistret kan du kontrollera med en YTJ-företagssökning.

Om företaget inte är i förskottsuppbördsregistret ska husbolaget verkställa förskottsinnehållning på den arbetsersättning som bolaget betalar till företaget. I så fall ska husbolaget anmäla den betalade arbetsersättningen också till inkomstregistret och betala förskottsinnehållning till Skatteförvaltningen.

Ersättningar till revisorer eller verksamhetsgranskare

Ersättningar till en revisor eller verksamhetsgranskare är arbetsersättningar som utgör skattepliktig inkomst för mottagaren.

Om revisorn hör till förskottsuppbördsregistret räcker det att husbolaget betalar revisorns räkning. Att revisorn är i förskottsuppbördsregistret du kan du kontrollera med en YTJ-företagssökning.

Om revisorn eller verksamhetsgranskaren inte är i förskottsuppbördsregistret ska husbolaget verkställa förskottsinnehållning på den arbetsersättning som bolaget betalar till revisorn eller verksamhetsgranskaren. I så fall ska husbolaget anmäla den betalade arbetsersättningen också till inkomstregistret och betala förskottsinnehållning till Skatteförvaltningen.

Sidan har senast uppdaterats 11.3.2021