Skattedeklaration för bostads- och fastighetssamfund

Bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsbolag lämnar uppgifterna för inkomstbeskattningen i en skattedeklaration för bostads- och fastighetssamfund (skattedeklaration 4). Skattedeklarationen ska lämnas inom fyra månader efter att räkenskapsperioden har avslutats.

Deklarera i MinSkatt

Deklarationsanvisningar

Vilken skattedeklaration ska ett fastighetsbolag lämna?

Ett ömsesidigt fastighetsbolag ska lämna in skattedeklaration 4. Om bolaget bedriver näringsverksamhet som beskattas i näringsverksamhetens förvärvskälla bör bolaget också lämna in skattedeklarationen för näringsverksamhet 6B som bilaga. 

Icke ömsesidiga fastighetsbolag måste lämna skattedeklarationen för näringsverksamhet 6B. Med ett icke ömsesidigt fastighetsbolag avses ett fastighetsbolag, vars aktier enligt bolagsordningen inte berättigar till besittning av ett visst specifikt lägenhetsutrymme. Läs mer om hur du lämnar skattedeklarationen för näringsverksamhet.

I vilka situationer ska en skattedeklaration lämnas in?

Bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsbolag måste lämna en skattedeklaration om bolaget

 • har inlett sin verksamhet nyligen och skattedeklarationen gäller den första räkenskapsperioden
 • under skatteåret har fått försäljningsinkomster från överlåtelse av markområden, byggnader eller värdepapper
 • har gjort ett positivt resultat där den beskattningsbara inkomsten är 50 euro eller mer efter att förlusterna från tidigare år har dragits av
 • vill fastställa förlusten från skatteåret.

Lämna skattedeklarationen också om Skatteförvaltningen separat har bett om en skattedeklaration av bolaget.

Om flera räkenskapsperioder går ut under samma år ska du lämna in en separat skattedeklaration för varje räkenskapsperiod. Skatteförvaltningen slår ihop uppgifterna från de olika räkenskapsperioderna.

Läs närmare exempel på situationer i vilka skattedeklarationen ska lämnas:

Exempel: Ett bostadsaktiebolag har under räkenskapsperioden sålt en del av en tomt som bolaget äger. Bolaget ska lämna en skattedeklaration för räkenskapsperioden, eftersom det har fått försäljningsinkomster från överlåtelse av markområden.

Exempel: Ett ömsesidigt fastighetsbolag har genomfört ett byte av fastigheter under räkenskapsperioden. I beskattningen jämställs ett dylikt byte av egendomsposter med försäljning av egendom och därför ska bolaget lämna en skattedeklaration för räkenskapsperioden.

Exempel: Under räkenskapsperioden har bostadsaktiebolaget sålt aktierna i en bostadslägenhet som det besitter. Bolaget har fått försäljningsinkomster från överlåtelse av värdepapper och ska därmed lämna en skattedeklaration.

Så här deklarerar du

När du lämnar skattedeklarationen för ett bostads- eller fastighetssamfund elektroniskt till exempel i MinSkatt ska du identifiera dig med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Du behöver också en Suomi.fi-fullmakt för att deklarera om du inte har fullmakt att sköta ärenden för bolagets del redan utifrån din ställning. Till exempel disponenten för ett bostadsaktiebolag har fullmakt utifrån ställning.

 1. Se bild

  Välj på ingångssidan i sektionen Inkomstskatt för samfund länken Lämna en inkomstskattedeklaration för samfund vid det skatteår för vilket du vill lämna skattedeklarationen.

  Om flera räkenskapsperioder går ut under samma kalenderår ska du lämna in en separat skattedeklaration för varje räkenskapsperiod. Skatteförvaltningen slår ihop uppgifterna från de olika räkenskapsperioderna.

 1. Se bild

  Bakgrundsuppgifter

 2. Se bild

  Basuppgifter

  • Ändring i ägarförhållandena
  • Samfundets beslut om vinstutdelning
  • Dividender och överskott som delas ut
  • Uträkning av förmögenhet
 3. Se bild

  Intäkter och kostnader

  • Avskrivningar och nedskrivningar
  • Bokslutsdispositioner
  • Kostnader som inte kan dras av i beskattningen samt skattefria poster
 4. Se bild

  Uträkning av inkomstskatt

  • Avdrag av tidigare fastställda förluster
  • Överlåtelsevinster och -förluster
  • Specifikation av intäkter och kostnader inom jordbruket
 5. Se bild

  Bokslutsuppgifter

  • Bilagor
  • Övriga redogörelser
 6. Se bild

  Förhandsgranska och skicka

  Kontrollera uppgifterna. Om du vill återvända för att korrigera uppgiferna kan du gå bakåt med knappen Föregående eller via fasstigen nere på sidan. Skicka skattedeklarationen när uppgifterna är korrekta.

  Välj Spara som halvfärdig om du vill fortsätta att fylla i uppgifter senare. Skatteförvaltningen behandlar inte deklarationen förrän du har skickat den. När uppgifterna är korrekt angivna ska du välja Skicka. 

  Du hittar deklarationen som du skickade i MinSkatt på fliken Funktioner i punkten Deklarationernas och ansökningarnas status. Välj länken Deklarationer, anmälningar och ansökningar som lämnats

  Du kan redigera eller radera deklarationen så länge som dess status är Skickad.

Skattedeklarationen kan lämnas in elektroniskt också

Skattedeklaration 4 kan lämnas på en pappersblankett endast av särskilda skäl, till exempel om det inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder.

När ska skattedeklarationen lämnas?

Om en skattedeklaration behövs måste bostads- eller fastighetssamfundet lämna den inom fyra månader efter månaden då räkenskapsperioden har avslutats.

Exempel: Bostadsaktiebolagets räkenskapsperiod går ut 31.12.2022. Om bolaget måste lämna en skattedeklaration är den utsatta dagen för deklarationen 30.4.2023. Om 30.4 infaller på en lördag eller en helgdag får skattedeklarationen ännu lämnas in följande vardag.

Den elektroniska skattedeklarationen har lämnats in inom utsatt tid om du får en mottagningsbekräftelse senast under den sista inlämningsdagen. En skattedeklaration på papper ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den sista inlämningsdagen kl. 16.15.

Om du inte lämnar skattedeklarationen i tid eller om den är bristfällig kan det medföra en förseningsavgift eller skatteförhöjning. Mer information om förseningsavgiften och skatteförhöjningen.

Vid behov kan du ansöka om extra tid för deklarationen, men endast av särskilda orsaker – till exempel sjukdom. Lämna in ansökan om förlängd tidsfrist till Skatteförvaltningen före skattedeklarationens inlämningstid har gått ut. Du kan ansöka om förlängd deklarationstid i MinSkatt eller med pappersblankett (3105r).

Vilka bilagor behövs till skattedeklarationen?

Bifoga till skattedeklarationen alltid en kopia av bolagets officiella resultaträkning och balansräkning, vilka är upprättade enligt bokföringslagen. Bifoga dem i MinSkatt i punkten Bilagor i fasen Bokslutsuppgifter.

I samband med skattedeklarationen ska det i vissa situationer också lämnas andra bifogade filer och blanketter. Ytterligare information om bilagor finns i deklarationsanvisningen.

Fastställande och användning av förlust

Om bostadssamfundet vill fastställa förluster måste det lämna en skattedeklaration.

Däremot behöver bolaget inte lämna in en skattedeklaration bara för att bolaget har använt förluster som Skatteförvaltningen tidigare har fastställt. Användningen måste dock meddelas i efterhand om bolaget senare lämnar skattedeklarationer för följande år. Användningstiden för förlusterna är tio år och därför ska användningen av fastställda förluster alltid anges för de nio föregående skatteåren. Läs mer i deklarationsanvisningen om hur användningen av förluster anges.

Om bolaget vill fastställa förlusten för ett sådant skatteår vars beskattning redan slutförts måste bolaget göra en begäran om omprövning. Begäran om omprövning kan göras i MinSkatt eller med blankett 3309r. Skatteförvaltningen kan inte fastställa dylika förluster utifrån skattedeklarationen. Lämna alltså inte bokslutsuppgifter för tidigare räkenskapsperioder som bilaga till skattedeklarationen, eftersom de inte behövs och eftersom Skatteförvaltningen inte kan fastställa tidigare förluster utifrån dem.

Ändring av bransch

Om samfundets bransch har ändrat ska du ange detta i kunduppgifterna i MinSkatt. Du kan ange den nya branschen genast efter ändringen.

Ange den nya huvudbranschen enligt klassificeringen TOL 2008. I MinSkatt får du stegvis hjälp mer deklarationen och valet av branschkod. Om du deklarerar på annat sätt (till exempel på pappersblankett) kan du kontrollera branschkoden på Statistikcentralens webbplats.

Vanliga frågor

Om bolagets beskattningsbara inkomst är 49,99 (eller 49,98) efter avdraget av gamla förluster, avrundas bolagets inkomst till 50 euro och på grund av avrundningsregeln skapas det 10 euro i inkomstskatt att betala för bolaget.

I den här situationen behöver bolaget inte lämna en skattedeklaration bara för att dra av förluster. Från och med skatteåret 2020 måste förluster däremot fastställas för att bolaget ska kunna dra av dessa från resultatet under följande år. Bolaget måste alltså lämna en skattedeklaration för nya förluster under alla år då förlust uppstår. Tidigare har ingen skattedeklaration behövts i dessa fall och därför har bolaget under tidigare räkenskapsperioder följt de anvisningar som gällt då. Bolaget kan dra av förluster som uppkommit före skatteåret 2020 från följande räkenskapsperioders resultat även om de inte har fastställts.   

Eftersom beskattningen för tidigare räkenskapsperioder redan har slutförts måste bolaget lämna en begäran om omprövning av beskattningen. Med en begäran om omprövning kan bolaget undantagsvis be om att också förluster för sådana skatteår fastställs för vilka tidsfristen för att lämna in en begäran om omprövning redan har gått ut.

Undantaget beror på en tidigare anvisning från Skatteförvaltningen som har varit giltig fram till skatteåret 2018. Enligt anvisningen behövde bolaget inte lämna en skattedeklaration endast för att fastställa förluster utan Skatteförvaltningen fastställde förlusterna i efterhand under ett sådant skatteår då bolaget av andra orsaker var tvunget att lämna en skattedeklaration. För att fastställa förlusterna var bolaget tvunget att till en dylik skattedeklaration bifoga bokslutsuppgifterna för tidigare förlustbringande år.

På grund av denna tidigare anvisning kan bolaget begära om att gamla förluster fastställs också för ett sådant år vars beskattning annars inte längre kan omprövas. När du lämnar en begäran om omprövning ska du dock beakta att förlusterna för varje skatteår måste dras av under de följande tio skatteåren.

Gör så här om bolaget vill fastställa gamla förluster:

 • Lämna omprövningsbegäran i MinSkatt eller på blankett 3309r.
 • I MinSkatt ska du som skatteår för begäran om omprövning välja ett år för vilket tidsfristen för att lämna begäran om omprövning inte har gått ut, även om du skulle begära fastställande av förluster för äldre år.
 • Bifoga till begäran om omprövning bokslutsuppgifter för alla de år för vilka bolaget vill fastställa förluster.

Nej, bolaget måste lämna en begäran om omprövning för att fastställa förlusterna. Bifoga alltså inte bokslutsuppgifter för tidigare skatteår till skattedeklarationen utan begär separat omprövning av beskattningen för dessa år.

För att fastställa förlusten ska bolaget lämna en skattedeklaration från och med skatteåret 2020 och framåt.

Fastställandet av förluster för bostadssamfund sker enligt 26 e § i lagen om beskattningsförfarande. En skattedeklarationen behövs eftersom förlusten enligt lagen fastställs i samband med att beskattningen verkställs dvs. i praktiken utifrån uppgifterna i skattedeklarationen. En förlust kan dock även fastställas genom ändringssökande, dvs. genom en begäran om omprövning som bolaget lämnar in.

Om kapitalvederlagen har intäktsförts i bolagets bokföring ska du ange dem i skattedeklarationens punkt Finansiella intäkter både i kolumnerna I bokföringen och I beskattningen.

Om ett fonderingsbeslut har fattats för kapitalvederlagen ska de bokföras i balansräkningen. Då påverkar de inte resultatet och anges inte vid uträkningen av inkomstskatt i skattedeklarationen.

Ange dylika kreditförluster i punkten Kostnader för fastighetens skötsel.

Ange återbäringarna av samfundsränta i punkten Skattefria intäkter.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023