Att lämna skattedeklarationen – bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsbolag

Skattedeklarationen för bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsbolag har förnyats. Kontrollera på denna sida i vilka situationer bolaget ska lämna en skattedeklaration från och med skatteåret 2020.  

Hur ska skattedeklarationen lämnas?

Deklarera i MinSkatt

Skattedeklarationen kan lämnas elektroniskt även

  • som en fil i Ilmoitin.fi 
  • via ekonomiförvaltningens program om det har en förbindelse, det vill säga ett gränssnitt, till Skatteförvaltningen.

Mer information om att lämna skattedeklarationen: Skattedeklarationen elektroniskt – bostads- och fastighetssamfund.

Ska skattedeklarationen lämnas?

Bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsbolag ska lämna en skattedeklaration om bolaget

  • har inlett sin verksamhet nyligen och har den första räkenskapsperioden
  • under skatteåret har fått inkomster av försäljning av markområden, byggnader eller av överlåtelse av värdepapper
  • har beskattningsbar inkomst på 50 euro eller mer efter att förluster från tidigare år dragits av.
  • vill fastställa förlusten från skatteåret.

Skattedeklarationen ska också lämnas om Skatteförvaltningen har begärt att samfundet lämnar en skattedeklaration

Exempel: Under räkenskapsperioden har bostadsaktiebolaget sålt en del av en tomt som det äger. Bolaget ska lämna en skattedeklaration för räkenskapsperioden eftersom det har fått försäljningsinkomster från överlåtelse av markområden.

Exempel: Ett ömsesidigt fastighetsbolag har genomfört ett byte av fastigheter under räkenskapsperioden. I beskattningen jämställs byte av egendomsposter med överlåtelse av egendom. Därför ska bolaget lämna en skattedeklaration för räkenskapsperioden.

Exempel: Under räkenskapsperioden har bostadsaktiebolaget sålt aktierna i en bostadslägenhet som det besitter. Bolaget har fått försäljningsinkomster av överlåtelse av värdepapper och ska därmed lämna en skattedeklaration.

Bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsbolag lämnar uppgifterna i en skattedeklaration för bostads- och fastighetssamfund. Om ett ömsesidigt fastighetsbolag idkar näringsverksamhet och all verksamhet beskattas i förvärvskällan för näringsverksamhet ska samfundet lämna uppgifterna i skattedeklarationen för bostads- och fastighetsbolag 4 och som bilaga lämna skattedeklarationen för näringsverksamhet 6B. 

Icke ömsesidiga fastighetsbolag ska lämna uppgifterna i skattedeklarationen för näringsverksamhet 6B. Med ett icke ömsesidigt fastighetsbolag avses ett fastighetsbolag, vars aktier enligt bolagsordningen inte berättigar till besittning av ett visst lägenhetsutrymme. Mer information om att lämna skattedeklarationen för näringsverksamhet

Fastställande och användning av förlust 

Om bostadssamfundet vill fastställa förlusterna ska det lämna en skattedeklaration. Bokslutsuppgifter för tidigare räkenskapsperioder lämnas inte som bilaga till skattedeklarationen och förluster från tidigare år fastställs inte på basis av dem. Om man vill fastställa förlusten för ett skatteår vars beskattning redan slutförts ska bostadssamfundet begära omprövning. Mer information om att göra en omprövningsbegäran.

Någon skattedeklaration behöver inte lämnas för det skatteår under vilket den fastställda förlusten används, om bolaget inte för övrigt behöver lämna en skattedeklaration. Användningen av de fastställda förlusterna ska dock anges i skattedeklarationen när bolaget senare lämnar en skattedeklaration. Användningstiden för förlusterna är tio år. Därmed anges användningen av fastställda förluster för högst nio skatteår. Mer information om att deklarera användningen av tidigare fastställda förluster.

När ska skattedeklarationen lämnas?

Om bostads- och fastighetssamfundet har skyldighet att lämna en skattedeklaration, ska den lämnas inom fyra månader från att den sista månaden för räkenskapsperioden gått ut.

Exempel: Bostadsaktiebolaget ska lämna en skattedeklaration. Bolagets räkenskapsperiod går ut 31.12.2020. Skattedeklarationen ska lämnas senast 30.4.2021. Om 30.4 infaller på en lördag eller en helgdag kan man lämna skattedeklarationen på den följande vardagen

Om du inte lämnar skattedeklarationen i tid eller om den är bristfällig kan det medföra en förseningsavgift eller skatteförhöjning. Mer information om förseningsavgiften och skatteförhöjningen

I undantagsfall kan man få förlängd tidsfrist för att lämna skattedeklarationen, till exempel på grund av sjukdom. Mer information om att ansöka om förlängd tidsfrist för att lämna skattedeklarationen.

Korrigera felen – lämna en ny skattedeklaration

Om du behöver korrigera uppgifter kan du korrigera den skattedeklaration som du tidigare lämnat ända fram till att beskattningen är slutförd. Ange uppgifterna på nytt i en skattedeklaration som ersätter den tidigare. Slutdatumet för beskattningen står i beskattningsbeslutet. Om beskattningen redan har slutförts ska du ansöka om ändring med en omprövningsbegäran.

När slutförs beskattningen?

Skatteförvaltningen räknar den slutliga inkomstskatten för skatteåret på basis av uppgifterna i skattedeklarationen.

Bostadssamfundet får beskattningsbeslutet efter att Skatteförvaltningen har behandlat uppgifterna i skattedeklarationen och verkställt beskattningen. Beskattningen för bostadssamfundet slutförs dock senast 10 månader efter utgången av den sista kalendermånaden för räkenskapsperioden.  Om flera räkenskapsperioder har gått ut under kalenderåret, slutförs beskattningen senast efter 10 månader räknat från utgången av den senaste räkenskapsperioden.

Exempel: Bostadssamfundets räkenskapsperiod är 1.1.2020–31.12.2020. Beskattningen slutförs senast 31.10.2021.

Exempel: Ett bostadssamfunds räkenskapsperiod är 1.4.2019–31.3.2020. Beskattningen slutförs senast 31.1.2021.

Den dag för slutförandet av beskattningen som antecknats på beskattningsbeslutet kan ändras i följande fall:

  • Bostadssamfundet kompletterar eller korrigerar beskattningsuppgifterna innan beskattningen slutförs.
  • Skatteförvaltningen fortsätter beskattningen exempelvis på grund av en halvfärdig övervakningsåtgärd. I detta fall skickar Skatteförvaltningen, innan beskattningen slutförs, ett meddelande till bostadssamfundet om att beskattningen fortsätter.

Bostadssamfundet får ett nytt beskattningsbeslut om uppgifterna som utgör grunden för beskattningen ändras innan beskattningen slutförs. I följande situationer skickar Skatteförvaltningen ett nytt beskattningsbeslut även om beskattningens slutresultat inte ändras:

  • Bostadssamfundet har kompletterat eller korrigerat beskattningsuppgifterna.
  • Skatteförvaltningen har meddelat att beskattningen fortsätter.

I det nya beskattningsbeslutet har det antecknats den dag då beskattningen slutförs. Det nya datumet kan vara detsamma eller infalla senare än det tidigare datumet. Beskattningen slutförs dock senast den dag som angetts i det senaste beskattningsbeslutet.

Det slutliga beskattningsresultatet framgår av det sista beskattningsbeslutet. Mer information om kvarskatt som ska betalas och om skatteåterbäring.

I det nya beskattningsbeslutet har det antecknats den dag då beskattningen slutförs. Det nya datumet kan vara detsamma eller infalla senare än det tidigare datumet. Beskattningen slutförs dock senast den dag som angetts i det senaste beskattningsbeslutet. Beskattningens slutresultat syns i det senaste beskattningsbeslutet

Vanliga frågor

I en sådan situation anses bolaget ha handlat enligt Skatteförvaltningens gällande anvisningar beträffande de tidigare räkenskapsperioderna. Bolaget kan på eget initiativ dra av förluster som uppkommit före skatteåret 2020 från följande räkenskapsperioders resultat och en skattedeklaration behöver inte lämnas för 2020. Om bolaget vill kan det ansöka om ändring i beskattningen för det skatteår som redan gått ut och de tidigare förlusterna kan fastställas genom omprövningsförfarande.  För att fastställa räkenskapsperiodens förlust ska bolag från och med skatteåret 2020 lämna en skattedeklaration och i och med den kan förlusten dras av från kommande års resultat.

För att korrigera redan slutförd beskattning ska bolaget göra en begäran om omprövning. När begäran om omprövning görs ska bolaget beakta att från och med skatteåret 2017 ska begäran om omprövning lämnas in inom 3 år från ingången av kalenderåret efter skatteårets utgång. För tidigare skatteår är den utsatta tiden 5 år.

Fram till skatteåret 2018 har Skatteförvaltningen gett anvisningar om att bifoga tidigare års bokslutsuppgifter till skattedeklarationen om bolaget har velat fastställa förlusten från en sådan räkenskapsperiod för vilken det inte varit skyldigt att lämna in en skattedeklaration. På grund av tidigare giltiga anvisningar kan gamla förluster fastställas för bolag även om rättelsetiden har gått ut. En begäran om omprövning kan göras för det senaste skatteåret (t.ex. 2019) och till den ska det bifogas en uträkning av de tidigare årens förluster, som inte fastställts, och hur de använts. Dessutom ska bokslutsuppgifter bifogas för det år som den egentliga begäran om omprövning gäller. Observera ändå när förluster fastställs att användningstiden för gamla förluster i beskattningen är 10 år.

Bokslutsuppgifter för tidigare räkenskapsperioder bifogas inte längre till skattedeklarationen utan bolag ska begära omprövning för att korrigera det utgångna skatteåret.

För att fastställa förlusten ska bolaget lämna in en skattedeklaration från och med skatteåret 2020 och framåt.

Enligt 26 e § i lagen om beskattningsförfarande fastställs förluster av samfunds näringsverksamhet och annan verksamhet (ISkL-förvärvskälla) när beskattningen verkställs. Förlust kan fastställas också i samband med att en ändring söks i beskattningen.

Om kapitalvederlagen är intäktsförda i bolagets bokföring, ska de anges i skattedeklarationen vid punkten Finansiella intäkter både i kolumnerna I bokföringen och I beskattningen.

De fonderade kapitalvederlagen i balansräkningen påverkar inte resultatet och därför anges de inte i uträkningen av inkomstskatt i skattedeklarationen.

I punkten Skattefria intäkter anges alla sådana intäkter under räkenskapsperioden som är skattefria i beskattningen. Exempelvis skatteåterbäringar och den samfundsränta som betalats på dem.

Sådana kreditförluster ska anges i punkten Kostnader för fastighetens skötsel.