Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Bostadsaktiebolag som beställare av byggarbete

Bostadsaktiebolag som beställare av byggarbete? Också bostadsaktiebolag ska lämna uppgifter om de byggentreprenader som det beställt och även samla uppgifter om arbetstagarna på den gemensamma byggarbetsplatsen. 

Bostadsaktiebolag: anmäl byggentreprenader

Anmäl byggentreprenader om

 • entreprenaden är en byggtjänst enligt mervärdesskattelagen
 • entreprenadens värde överstiger 15 000 euro utan moms.

Anmälan om entreprenad behöver inte lämnas för fastighetsskötseln och underhållsarbetet baserar sig på ett årsavtal eller för små reparationsarbeten som hör till fastighetsskötseln och underhållsarbetet.

Så här lämnar du uppgifter om entreprenaden

Bostadsaktiebolag: lämna uppgifter om arbetstagare

Lämna uppgifter om arbetstagare om

 • ingen huvudsaklig genomförare av byggprojektet har utsetts till byggarbetsplatsen
 • flera än en arbetsgivare eller självständig yrkesutövare är verksamma samtidigt eller utan dröjsmål efter varandra på byggarbetsplatsen (så kallad gemensam byggarbetsplats)
 • entreprenadernas värde på byggarbetsplatsen överstiger 15 000 euro utan moms.

Så här lämnar du uppgifter om arbetstagare

Obs. Disponenter eller en person med firmateckningsrätt som antecknats i handelsregistret kan sköta ärenden på bostadsaktiebolagets vägnar. Så här ger du fullmakt

Exempel på anmälningar – bygg- och saneringsarbete

Exempel: Bostadsaktiebolaget köper målningen av trapporna av en målerifirma. Målerifirman beställer en del av arbetena från en annan målerifirma.

Bostadsaktiebolaget låter utföra en hissrenovering på samma gång. Hissrenoveringen beställs av ett reparationsbolag. Den normala fastighetsskötseln sköts av ett fastighetsservicebolag med vilket bostadsaktiebolaget har ingått ett avtal.

Målningen och hissreparationen är byggtjänster enligt mervärdesskattelagen. Värdet på vardera entreprenaden överstiger 15 000 euro. Ingen huvudsaklig genomförare av byggprojektet har utsetts och därmed ska bostadsaktiebolaget lämna uppgifterna.

Bostadsaktiebolaget lämnar uppgifterna om entreprenaden

 • för målningsentreprenaden
 • för hissrenoveringen.

Bostadsaktiebolaget behöver inte lämna uppgifter om de arbeten som fastighetsservicebolaget har gjort eftersom fastighetsskötsel och underhållsarbete inte är sådant arbete som man behöver lämna uppgifter om.

Målerifirman lämnar uppgifterna om den underentreprenad som den köpt.

Bostadsaktiebolaget lämnar uppgifter om arbetstagare

 • uppgifter om målerifirmans arbetstagare
 • uppgifter om arbetstagarna i företaget som utför målerifirmans underentreprenad
 • uppgifter om arbetstagarna i företaget som utför hissrenoveringen
 • uppgifter om arbetstagarna i fastighetsservicebolaget.

Uppgifterna ska lämnas om de arbetstagare som arbetar på bostadsaktiebolagets byggarbetsplats. Byggarbetsplatsen bildar en gemensam byggarbetsplats eftersom det på byggarbetsplatsen först arbetar arbetstagare i målerifirman och genast därefter arbetstagare i reparationsfirman. Eftersom ingen huvudsaklig genomförare av byggprojektet har utsetts ska byggherren, det vill säga bostadsaktiebolaget, till Skatteförvaltningen lämna uppgifter om alla personer som arbetar på byggarbetsplatsen.

Exempel: På bostadsaktiebolagets bolagsstämma har man fattat beslut om att under året renovera balkongerna och bygga om tvättstugan. Bolaget beställer arbetena från två olika byggfirmor av vilka den ena renoverar balkongerna och den andra bygger om tvättstugan. Balkongrenoveringarna utförs i mars–juni och tvättstugerenoveringen i november–december.

Båda renoveringsarbetena är byggtjänster enligt mervärdesskattelagen. Värdet på vardera entreprenaden överstiger 15 000 euro. Ingen huvudsaklig genomförare av byggprojektet har utsetts.

Bostadsaktiebolaget lämnar uppgifter om entreprenaden

 • för renoveringsentreprenaden av balkongerna
 • för renoveringsentreprenaden av tvättstugan

Bostadsaktiebolaget behöver inte lämna uppgifter om arbetstagare eftersom byggarbetsplatsen inte är gemensam. En gemensam byggarbetsplats bildas inte eftersom det finns flera månader mellan entreprenaderna och entreprenaderna avser olika arbeten. Då behöver man inte lämna uppgifter om arbetstagare i någotdera av företagen. Man ska dock ta hänsyn till att både renoveringen av balkongerna och renoveringen av tvättstugan kan separat bilda gemensamma byggarbetsplatser om arbetena utförs av flera än en arbetsgivare eller egenföretagare.

Exempel: Bostadsaktiebolaget beställer en basturenovering av en byggfirma. Bastun finns i källaren vid trappa A.

Taket i vindsutrymmet vid trappa B läcker och bostadsaktiebolaget anställer ett annat företag för att reparera taket samtidigt som byggfirman sanerar bastun.

Den normala fastighetsskötseln sköts av ett fastighetsservicebolag med vilket bostadsaktiebolaget har ingått ett avtal.

Båda renoveringsarbetena är byggtjänster enligt mervärdesskattelagen. Värdet på vardera entreprenaden överstiger 15 000 euro. Ingen huvudsaklig genomförare av byggprojektet har utsetts.

Bostadsaktiebolaget lämnar uppgifter om entreprenaden

 • för renoveringsentreprenaden av bastun
 • takentreprenaden.

Bostadsaktiebolaget behöver inte lämna uppgifter om de arbeten som fastighetsservicebolaget har gjort eftersom fastighetsskötsel och underhållsarbete inte är sådant arbete som man behöver lämna uppgifter om.

Att lämna uppgifter om arbetstagare

 • Det bildas inte en gemensam byggarbetsplats eftersom renoveringsområdet inte är enhetligt utan renoveringen av bastun vid trappa A ligger separat från byggarbetsplatsen för takreparationen på vinden vid trappa B. Man behöver inte lämna uppgifter om arbetstagare.
 • Observera dock att renoveringen av bastun eller renoveringen på vinden kan separat bilda gemensamma byggarbetsplatser om arbeten utförs av flera än en arbetsgivare eller egenföretagare. Då ska uppgifter om arbetstagare lämnas.
 • Bostadsaktiebolaget kan också definiera att båda projekten utgör ett entreprenadsområde och utse en huvudsaklig genomförare av byggprojektet.

Exempel: Bostadsaktiebolaget har på sin bolagsstämma fattat beslut om stambyte. Bostadsaktiebolaget beställer arbetet från två olika företag, från en byggfirma och en rörfirma. Samtidigt beslutar två aktieägare att renovera sina egna lägenheter. Den ena aktieägaren byter platser på köket och badrummet. Entreprenaden kostar 22 000 euro. Den andra aktieägaren låter reparera sin balkong och installera balkonginglasning. Entreprenaden kostar 8 000 euro.

Båda renoveringsarbetena som bostadsaktiebolaget har beställt är byggtjänster enligt mervärdesskattelagen. Värdet på vardera entreprenaden överstiger 15 000 euro. Ingen huvudsaklig genomförare av byggprojektet har utsetts.

De entreprenader som aktieägarna beställer omfattas inte av samma skyldighet att lämna uppgifter som bostadsaktiebolagen.

Aktieägare ska lämna en anmälan om byggande endast för sådana byggarbeten som omfattas av bygglov. Byggarbeten som båda aktieägare låter utföra förutsätter bygglov och därmed ska båda aktieägarna lämna en anmälan om byggande.

Att lämna uppgifter om entreprenader

 • Bostadsaktiebolaget lämnar uppgifter om de entreprenader som det har beställt från byggfirman och rörfirman.
 • Aktieägarna lämnar själv uppgifter om de entreprenader som de har beställt med hushållets anmälan om byggande.

 Att lämna uppgifter om arbetstagare

 • Arbetsplatsen bildar en gemensam byggarbetsplats eftersom byggfirmans och rörfirmans arbetstagare arbetar samtidigt på byggarbetsplatsen. Våtrummen (kök, badrum, toaletter och bastur) i lägenheterna har definierats som entreprenadsområde för stambytet. Också de arbetstagare som renoverar aktieägarens badrum och kök arbetar således på den gemensamma byggarbetsplatsen. Den andra aktieägarens balkong hör däremot inte till det gemensamma entreprenadsområdet som har definierats i förhand i entreprenadavtalet.
 • Eftersom ingen huvudsaklig genomförare av byggprojektet har utsetts ska byggherren, det vill säga bostadsaktiebolaget, till Skatteförvaltningen lämna uppgifter om arbetstagare som arbetar på den gemensamma byggarbetsplatsen. Bostadsaktiebolaget lämnar både uppgifter om byggfirmans och rörfirmans arbetstagare som utför stambytet och uppgifter om arbetstagare som renoverar aktieägarens kök och badrum. Bostadsaktiebolaget behöver inte lämna uppgifter om de arbetstagare som renoverar balkongen.
 • Företaget som renoverar badrummet och köket anmäler sina arbetstagare till bostadsaktiebolaget.
 • Aktieägarna lämnar inte uppgifter om arbetstagare till Skatteförvaltningen eftersom de inte själv har anställt arbetstagare.

Exempel på anmälningar – underhålls- och servicearbeten

Exempel: Bostadsaktiebolaget har ingått ett avtal med ett fastighetsservicebolag. Enligt årsavtalet sköter servicebolaget städningen av trapporna, snöskottningen och andra motsvarande uppgifter samt de sedvanliga reparationsåtgärderna. Värdet på avtalet är 30 000 euro. Fastighetsservicebolaget fakturerar månatligen med ett fast pris. Om bostadsaktiebolaget från servicebolaget beställer mer arbete än vad som ingår i avtalets fasta pris, är priset på arbete 50 euro/timme.

I juni utbröt en eldsvåda i bostadsaktiebolagets lagerutrymmen och därför beställer bostadsaktiebolaget från servicebolaget en renovering av lagerutrymmena. Företaget utför renoveringsarbete i 80 timmar, alltså värdet på beställningen uppgår till 4 000 euro.

Att lämna uppgifter om entreprenader

 • De fastighetsskötsel- och underhållsarbeten som ingår i årsavtalet mellan fastighetsservicebolaget och bostadsaktiebolaget behöver inte anmälas, eftersom fastighetsskötsel och underhållsarbete inte omfattas av skyldigheten att lämna uppgifter.
 • Renovering av lagerutrymmen är en byggtjänst enligt mervärdesskattelagen. Denna beställning betraktas separat från årsavtalet. Eftersom beställningens värde understiger 15 000 euro behöver uppgifter om entreprenaden inte lämnas.

Att lämna uppgifter om arbetstagare

 • Bolaget behöver inte lämna uppgifter om arbetstagare eftersom endast fastighetsservicebolaget utför renoveringen av lagren och det inte arbetar andra företag på byggarbetsplatsen.
Sidan har senast uppdaterats 28.6.2019