Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Husbolaget betalar överlåtelseskatten vid inlösning av arrendetomt med valfri inlösningsrätt

Om husbolaget är på en arrendetomt med så kallad valfri inlösningsrätt kan aktieägaren göra på två olika sätt. Aktieägaren kan 

  • betala ett separat vederlag för tomtarrende månatligen till bolaget
  • betala den andel av arrendetomten som hänför sig till sina egna aktier.

Därefter köper husbolaget av tomtägaren den kvotdel av tomten som motsvarar inlösen. Samtidigt befrias aktieägaren från skyldigheten att betala tomtarrendevederlag till bolaget.

Tomtandelen kan betalas i samband med att objektet blir färdigt eller vid separat fastställda tidpunkter efter att objektet blivit färdigt. I vissa situationer kan aktieägaren ha möjlighet att bara göra en partiell inlösen av tomtandelen.

Husbolaget lämnar överlåtelseskattedeklarationen och betalar skatten

Ett husbolag som förvärvat en kvotdel av tomten ska lämna en överlåtelseskattedeklaration till Skatteförvaltningen, betala överlåtelseskatten och hos Lantmäteriverket ansöka om lagfart på kvotdelen inom sex månader från att köpebrevet eller avtalet undertecknades. Läs anvisningar om deklaration och betalning av överlåtelseskatt på fastigheter.

Aktieägaren behöver inte lämna en överlåtelseskattedeklaration eller betala skatt

Att lösa in en andel av tomten är frivilligt och den som köper bostadsaktier har ingen skyldighet att betala för inlösen av tomtandelen. Dessutom är det vanligt att säljaren av bostadsaktierna och ägaren av arrendetomten är olika parter och det inlösningspris som aktieägaren betalat inte heller räknas säljaren av bostadsaktien till godo.

En aktieägare som i ovan beskrivna situation löser in den andel av tomten som hänför sig till bostadsaktierna behöver inte lämna en överlåtelseskattedeklaration eller betala överlåtelseskatt. Om inlösen av andelen av tomten sker vid tidpunkten när objektet blir färdigt eller senare har ingen betydelse.

Husbolag debiterar ofta aktieägare för den överlåtelseskatt som uppkommer vid inlösen av tomtandelen som en del av inlösningspriset. Det bör märkas att det för aktieägarens del i det här sammanhanget inte handlar om betalning av överlåtelseskatt, utan om betalning av inlösningspriset för tomtandelen. Husbolaget ska deklarera och betala överlåtelseskatten.

Sidan har senast uppdaterats 11.3.2021