Återbäringar används till obetalda skatter

I denna anvisning har vi samlat information om hur Skatteförvaltningen använder en återbäring om dess mottagare har obetalda skatter. Den här anvisningen gäller såväl privatpersoner som företags- och samfundskunder.

Om en kund får skatteåterbäring men har obetalda skatter använder Skatteförvaltningen återbäringen till skatter tidigast på skatternas förfallodag. Återbäringen kan användas till mottagarens egna skatter eller till andra skatter som mottagaren ansvarar för (t.ex. som bolagsman). Användningen av återbäringar och tidtabellen för användningen påverkas av vilken skatt som återbärs och vilka skatter som är obetalda.

Återbäring kan fås av exempelvis följande skatter:

Mottagaren av återbäringen får alltid per post eller till MinSkatt ett meddelande om att återbäringen används till skatteskuld. Meddelandet om användningen av återbäringen syns i regel i sammandraget över skatterna. Mer information om sammandraget

Återbäringen kan också utmätas för skulder som är i utsökning.

Återbäring av samfunds inkomstskatt

Om samfundet får skatteåterbäring av inkomstskatt använder Skatteförvaltningen återbäringen till att betala förfallna skatter i följande ordning:

 1. inkomstskatter, skatter på eget initiativ (t.ex. moms) samt arvs- och gåvoskatter enligt preskriptionsdagen
 2. övriga förfallna skatter, exempelvis fastighetsskatt.

Skatteåterbäringen används inte till skatter före skatternas förfallodag.

När används en skatteåterbäring till skatter?

Skatteförvaltningen kan använda skatteåterbäringar för samfund till obetalda skatter genast den dag då beskattningen slutförs. Fr.o.m. skatteåret 2018 har varje samfund ett eget, individuellt datum då beskattningen slutförs. Datumet anges i beskattningsbeslutet. Beskattningen av samfund slutförs dock senast 10 månader efter att räkenskapsperiodens sista kalendermånad har gått ut.

Skatteåterbäringar används till de skatter som ska betalas senast den 18 dagen i den månad som följer efter att beskattningen slutförts. Om den 18 dagen inte är en vardag flyttas förfallodagen till vardagen före förfallodagen. 

Ett samfunds räkenskapsperiod har gått ut i februari 2019. Samfundet får sitt beskattningsbeslut där dagen för att slutföra beskattningen är utsatt till 8.8.2019 och beloppet av skatteåterbäringen är 5 000 euro. Ett belopp på 1 000 euro i mervärdesskatt förfaller 12.8.2019 och ett belopp på 3 000 euro i förskottsskatt förfaller 23.8.2019. Samfundet låter bli att betala båda skatterna. Skatteförvaltningen använder skatteåterbäringen till mervärdesskatten 12.8 och till förskottsskatten 23.8. Det återstår 1 000 euro av återbäringen. Detta belopp betalas till samfundet 7.10.

Ett samfunds räkenskapsperiod har gått ut i december 2018. Enligt beskattningsbeslutet slutförs beskattningen 16.9.2019 och samfundet har en skatteåterbäring på 2 000 euro att få. Samfundet borde 3.9 ha betalat 400 euro i fastighetsskatt men har låtit bli att betala skatten. Skatteförvaltningen använder 16.9 en del av återbäringen till fastighetsskatten och förseningsräntan.

Samfundet har ytterligare att betala 1 000 euro i mervärdesskatt som förfaller 14.10. Samfundet betalar Skatteförvaltningen 1 000 euro 14.10 och använder vid betalningen referensnumret för skatter på eget initiativ. Samfundet har som avsikt att betala den förfallna mervärdesskatten.

Dagen då skatteåterbäringen uppstår, det vill säga 16.9, infaller tidigare än 14.10 som är betalningsdagen för skatter på eget initiativ. Därför används skatteåterbäringen till att betala mervärdesskatten. Beloppet som samfundet har betalat blir kvar i väntan på skatter som förfaller, eller alternativt betalar Skatteförvaltningen beloppet tillbaka till samfundet. Detta påverkas av vilken tidpunkt och eurogräns samfundet har valt för återbäring av skatter på eget initiativ.

Hur används en återbäring som beror på att inkomstskatten ändras?

Samfundet kan få skatteåterbäring även i de fall då Skatteförvaltningen sänker inkomstskatten d.v.s. förskottsskatten, tilläggsförskottet eller kvarskatten. En skatteåterbäring kan uppstå exempelvis om samfundet söker ändring av förskottsskatter eller kvarskatter först efter att samfundet redan har betalat skatten. En skatteåterbäring som beror på en sådan ändring kan Skatteförvaltningen använda till obetalda skatter genast när beslutet om en återbäring har fattats.

Samfundet har påförts sammanlagt 24 000 euro i förskottsskatt för år 2019. Förskottsskatten förfaller i rater på 2 000 euro varje månad. Samfundet söker ändring av förskottsskatten i MinSkatt 10.8.2019. Skatteförvaltningen bifaller ansökan 1.8. Förskottsskatterna sjunker till 12 000 euro, och endast betalningsraterna för januari–juni förblir i kraft.

Samfundet borde ha betalat 1 000 euro i mervärdesskatt senast 12.8 men skatten har blivit obetald. Skatteförvaltningen använder 14.8 en del av återbäringen av inkomstskatten till mervärdesskatten med upplupen dröjsmålsränta. Den återstående delen av återbäringen betalas till samfundets bankkonto inom ungefär en vecka.

Skatteåterbäring för privatpersoner

Även privatpersoners skatteåterbäringar kan användas till förfallna skatter. Om du får en skatteåterbäring och även har skatter som förfallit till betalning, använder Skatteförvaltningen skatteåterbäringen till de förfallna skatterna genast på den dag inkomstbeskattningen slutförs. Fr.o.m. skatteåret 2018 har varje personkund ett eget, individuellt datum då beskattningen slutförs. Datumet anges i beskattningsbeslutet. Observera att det datum då beskattningen slutförs kan flyttas framåt, och då får du ett nytt beskattningsbeslut. Beskattningen slutförs för alla senast 31.10.2019.

Skatteåterbäring används som betalning för obetalda skatter fr.o.m. den dag då beskattningen slutförs t.o.m. den 4 dagen följande månad. Användningstiden kan i vissa fall förlängas om till exempel kunden har deklarationsbrister.  

Mikko ska få en skatteåterbäring på sammanlagt 2 500 euro för år 2018. I beskattningsbeslutet anges att beskattningen slutförs 11.9.2019. Mikko har glömt att betala den första raten av fastighetsskatten som var 600 euro. Ratens förfallodag var 3.9. Skatteförvaltningen använder 11.9 en del av skatteåterbäringen till den första raten av fastighetsskatten och den upplupna förseningsräntan. Återstoden av skatteåterbäringen betalas in på Mikkos konto 5.11.

Anu ska få sammanlagt 2 000 euro i skatteåterbäring för år 2018. I beskattningsbeslutet anges att hennes beskattning slutförs 24.6.2019. Hon har dessutom påförts arvsskatt vars första rat ska betalas 1.7 och den andra raten 2.9.2019. Båda raterna är 1 500 euro. Anu betalar den första arvsskatteraten på förfallodagen, d.v.s. 1.7. Skatteåterbäringen är tillgänglig för Skatteförvaltningen före den inbetalning som görs 1.7, och därför används 1 500 euro av skatteåterbäringen till den första arvsskatteraten. Det belopp som Anu har betalat används i sin tur till den andra raten av arvsskatten, varav det inte efter det återstår något att betala. Anu får 500 euro i skatteåterbäring på sitt konto 6.8.

Olof ska få sammanlagt 800 euro i skatteåterbäring för 2018. I beskattningsbeslutet anges att beskattningen slutförs 10.6.2019. Olof har inte betalat den moms på 300 euro som förfallit 12.6. Han har även en förskottsskatt på 600 euro som förfaller 24.6 och som han betalar på förfallodagen. På förfallodagen för momsen 12.6 används 300 euro av skatteåterbäringen till att betala momsen. På förskottsskattens förfallodag 24.6 används återstående 500 euro av skatteåterbäringen till att betala förskottsskatten. Eftersom återbäringen inte räcker till att täcka hela förskottsskatten, används 100 euro av den inbetalning på 600 euro som Olof gjorde på förfallodagen 24.6 till den förskottsskatt som förföll till betalning 24.6. Återstående 500 euro av Olofs inbetalning används till betalning av följande förskottsskatt. Om Olof inte har fler påförda förskottsskatter eller andra obetalda skatter, återbetalas resten av inbetalningen automatiskt till honom.

Återbäring av mervärdesskatter, arbetsgivarprestationer eller andra skatter på eget initiativ

Man kan få återbäring av skatter på eget initiativ exempelvis då beloppet av redan betalda arbetsgivarprestationer minskar p.g.a. av en ändring eller om du deklarerar en negativ mervärdesskatt till Skatteförvaltningen. Om förfallna skatter på eget initiativ är obetalda används återbäringen genast till dem. Till andra förfallna skatter används återbäringen i regel först i slutet av månaden. Även den tidpunkt som kunden valt för återbäring av skatter på eget initiativ påverkar tidtabellen. Valet gäller endast skatter på eget initiativ.

Återbäring av skatter på eget initiativ används till förfallna skatter i följande ordning:

 1. skatter på eget initiativ från den äldsta till den nyaste (genast)
 2. inkomstskatter från den äldsta till den nyaste (i slutet av månaden eller vid tidpunkten då återbäringen skulle ha betalats)
 3. arvs- och gåvoskatter från den äldsta till den nyaste (i slutet av månaden eller vid tidpunkten då återbäringen skulle ha betalats)
 4. andra förfallna skatter, exempelvis fastighetsskatter (i slutet av månaden eller vid tidpunkten då återbäringen skulle ha betalats).

Återbäring av negativ mervärdesskatt kan användas redan innan skattedeklarationen handläggs

Om du deklarerar negativ mervärdesskatt kan Skatteförvaltningen använda den till förfallna skatter. Negativ mervärdesskatt används tidigast på den allmänna förfallodagen i den månad som följer efter skatteperioden. Återbäringar av en negativ mervärdesskatt för exempelvis januari kan användas till skatter 12.2. Återbäringarna går till att betala skatter på eget initiativ genast då skatterna förfaller även om deklarationen ännu inte har handlagts. Om skatter på eget initiativ omfattas av betalningsarrangemang används återbäringen inte genast till skatten utan först i slutet av månaden eller i samband med återbäringen. Deklarationen ska dock då vara slutbehandlad.

Om den deklarerade negativa momsen inte godkänns, ska de användningar av återbäringen som gjorts upphävas och skatterna påföras till betalning på nytt.

Den negativa mervärdesskatten kan användas till andra skatter först efter att deklarationen har handlagts. Om skatten omfattas av betalningsarrangemang används återbäringen i slutet av månaden eller vid tidpunkten då återbäringen skulle ha betalats.

Den tidpunkt som kunden valt för återbäringen påverkar när återstoden av återbäringen betalas till kunden. Valet av tidpunkt gäller endast skatter på eget initiativ. Mer information om återbäringstidpunkterna

En företagare deklarerar 12.2 en negativ mervärdesskatt på 3 000 euro för januari. På samma gång deklarerar företagaren arbetsgivarprestationer på 2 000 euro för januari men låter bli att betala beloppet. På förfallodagen 12.2 går 2 000 euro av den negativa mervärdesskatten för januari till arbetsgivarprestationerna. Återstoden på 1 000 euro betalas till företagaren eller går till skatter som förfaller senare. Den tidpunkt som företagaren valt för återbäringen av skatter på eget initiativ påverkar betalningen av återbäringen.

Företaget deklarerar 14.2 en negativ mervärdesskatt på 3 000 euro för januari. Arbetsgivarprestationer på 2 000 euro för januari förfaller 12.2, men företaget låter bli att betala dem. Det belopp som behövs av den negativa mervärdesskatten för januari går 14.2 till arbetsgivarprestationerna och dröjsmålsräntan på dem. Skatteförvaltningen behandlar företagets negativa momsdeklaration 18.2. Förskottsskatten på 500 euro för februari förfaller 25.2 men företaget låter även bli att betala den.

Den tidpunkt som företagaren valt för återbäringen påverkar hur återstoden av den negativa mervärdesskatten används efter att arbetsgivarprestationerna har betalats:

 • tidpunkt för återbäring: genast efter handläggningen

Återstoden av den negativa mervärdesskatten återbärs 18.2 till företaget. Eftersom förskottsskatten ännu inte har förfallit till betalning används återbäringen inte till den. Även om momsdeklarationen behandlas först på eller efter förfallodagen för förskottsskatten används återbäringen till förskottsskatten och först därefter betalas det återstående beloppet till företaget.

 • tidpunkt för återbäring: följande allmänna förfallodag efter deklarationsdagen

Momsdeklarationen behandlades före utgången av månaden och därför går det belopp som behövs av den återstående återbäringen i slutet av månaden (28.2) till förskottsskatten och dröjsmålsräntan på den. (Om momsdeklarationen inte har behandlats, kan återbäringen inte användas till betalning av skatten och räntan.) Återstoden av återbäringen används på den allmänna förfallodagen för mars 12.3 om företaget har nya förfallna skatter. Resten av återbäringen betalas till företaget.

 • tidpunkt för återbäring: återbäringen blir kvar för att användas senare

Av den återstående delen av återbäringen av mervärdesskatten går det belopp som behövs i slutet av månaden (28.2) till förskottsskatten och dröjsmålsräntan på den. Om mervärdesskattedeklarationen inte hade behandlats före utgången av februari hade återbäringen inte gått till förskottsskatten. Återstoden av återbäringen väntar på skatter som förfaller och återbärs inte till bolaget utan separat begäran.

Återbäring av arvs- och gåvoskatt

Återbäring kan fås även av arvsskatter eller gåvoskatter om arvsskatten eller gåvoskatten redan har betalats men skattebeloppet senare har minskat exempelvis p.g.a. att ändring har sökts. I denna situation får du som återbäring det överbetalda beloppet. Om du har förfallna skatter använder dock Skatteförvaltningen återbäringen till dem samma dag då beslutet om återbäringen har fattats. Återbäringen används inte till skatter som förfaller till betalning senare, det vill säga efter beslutsdagen..

I vilken ordning används återbäringen till olika skatter?

Återbäring av arvs- och gåvoskatt används till förfallna skatter i följande ordning:

 1. arvs- och gåvoskatter, inkomstskatter samt skatter på eget initiativ (t.ex. moms) enligt preskriptionsdagarna
 2. övriga skatter (exempelvis fastighetsskatt) enligt preskriptionsdagarna.

Marianne har påförts arvsskatt till ett belopp på sammanlagt 4 000 euro. Marianne har betalat arvsskatten i tid. Hon har gjort en begäran om omprövning av arvsskatten. Skatteförvaltningen bifaller begäran om omprövning och sänker arvsskatten 14.2 till 3 000 euro. Marianne får på grund av detta en återbäring på 1 000 euro av arvsskatten. Hon har dock inte betalat en mervärdesskatt på 500 euro vars förfallodag var 12.2. Skatteförvaltningen använder återbäringen av arvsskatten till mervärdesskatten och dröjsmålsräntan. Återstoden av återbäringen betalas till Mariannes konto inom ungefär en vecka.