Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Utdrag över transaktioner

Om du idkar näringsverksamhet regelbundet får du ett utdrag över transaktioner i MinSkatt vid utgången av månaden. I utdraget ser du alla transaktioner som skett under månaden ordnade enligt registreringsdag från den äldsta till den nyaste. Utdraget över transaktioner bildas vid slutet av varje kalendermånad och visas därefter endast elektroniskt i MinSkatt från och med början av nästa månad.

Logga in i MinSkatt

Utdraget över transaktioner är inte en påminnelse om obetalda skatter. Om du har obetalda skatter får du betalningsuppmaningarna i det sammandrag som skapas månatligen. Utdraget över transaktioner innehåller endast en förteckning över månadens transaktioner oavsett om du har betalat för mycket, för litet eller rätt belopp. Transaktionsutdraget är avsett för noggrannare granskning av månadens kontotransaktioner. Ditt exakta saldo och sammandragen finns i MinSkatt.

Om du upptäcker att uppgifter saknas eller är felaktiga i transaktionsutdraget ska du göra korrigeringarna i MinSkatt. Om felen gäller arbetsgivarprestationer ska du korrigera dem i inkomstregistret.

Giltiga transaktioner och historietransaktioner

Utöver de giltiga uppgifterna visas det även historieuppgifter i transaktionsutdraget. Historieuppgifterna är kursiverade och gråa. Historieuppgifter kan vara exempelvis:

  • ett rättat skattebelopp
  • nedsättning av skattebelopp
  • ny beräkning av räntor
  • ändring av förskottsskatter

Om en förfallen skatt är obetald på den sista dagen i månaden beräknas den dröjsmålsränta som influtit på skatten till och med den sista dagen i månaden. På grund av den nya beräkningen av dröjsmålsräntor kan det på transaktionsutdraget finnas historieuppgifter om tidigare dröjsmålsräntor med grå färg. Dröjsmålsräntan beräknas för varje dag, så när du betalar den försenade skatten ska du kontrollera den uppdaterade uppgiften om dröjsmålsräntan i MinSkatt.

Exempel 1: Ett aktiebolag har påförts förskottsskatt på 4 000 euro månatligen, sammanlagt 48 000 euro. I mitten av året konstaterar bolaget att resultatet för räkenskapsperioden är mindre än förväntat och därmed ansöker bolaget om ändring av förskottsskatten i MinSkatt. På grund av ändringen nedsätts förskottsskatten för bolaget. De återtagna förskottsskatteraterna visas som historieuppgifter i transaktionsutdraget. Om bolaget har betalat sådana förskottsskatterater som sedan har återtagits visas både återtagningen av förskottsskatteraterna och återbäringen av de onödiga betalningarna för inkomstskatteperioden i fråga.

Läs de närmare transaktionsuppgifterna i MinSkatt

Utdraget över transaktioner är ett hjälpmedel för att granska kontotransaktioner under månaden. Mer information om kontotransaktionerna och saldot får du i MinSkatt. I MinSkatt visas exempelvis en förteckning över giltiga transaktioner under perioden för en viss skatt och en specifikation av hur dröjsmålsräntorna skapas.

I det sammandrag som skapas månatligen av betalningssituationen för skatterna visas om du har förfallna skatter i slutet av månaden. Därtill innehåller sammandraget en specifikation av hur inbetalningar och återbäringar använts under månaden samt eventuella beslut om förseningsavgifter på skatter på eget initiativ. Läs mer om sammandraget.

Krediterings- och dröjsmålsräntor

Dröjsmålsräntor registreras exempelvis när en betalning eller en återbäring används till att betala en skatt efter förfallodagen för skatten eller på den sista dagen av månaden till ännu obetalda skatter. På grund av den nya beräkningen av dröjsmålsräntor kan det på transaktionsutdraget finnas historieuppgifter om tidigare dröjsmålsräntor med grå färg. Läs mer om räntor och dröjsmålspåföljder.

Exempel 2: Ett bolag har för mars deklarerat 5 000 euro moms att betala och förfallodagen är den 12 maj. Bolaget har endast betalat 1 000 euro av skatten den 18 maj. I transaktionsutdraget för maj registreras först dröjsmålsräntan på betalningen på 1 000 euro för betalningsdagen. På den sista dagen i maj registreras ännu den dröjsmålsränta som ackumulerats på det återstående beloppet under månaden. Om bolaget inte alls har betalat skatt under juni visas i transaktionsutdraget för juni den återtagna dröjsmålsräntan för föregående månad, och i slutet av juni en ny registrering av den nya uppdaterade dröjsmålsräntan.

Krediteringsränta beräknas när en inbetalning används till att betala skatt senare än på betalningsdagen. Krediteringsränta beräknas på återbäringar när de betalas ut på konto eller används till att betala skatt.

Exempel 3: Aktiebolag Ab betalar på förhand månadens skatter på eget initiativ, den 3 dagen i månaden. Eftersom bolaget då inte har förfallna skatter blir inbetalningen och väntar på kommande skatter, och visas i MinSkatt som en oanvänd inbetalning för bolaget. När momsen och arbetsgivarprestationerna förfaller på den allmänna förfallodagen för månaden, det vill säga den 12 dagen, registreras krediteringsränta enligt följande:

  • för momsperioden
  • för arbetsgivarens förskottsinnehållningsperiod
  • för arbetsgivarens sjukförsäkringsavgiftsperiod

Eftersom bolaget har betalat skatter på eget initiativ för månaden exakt enligt det belopp som det har deklarerat skatterna behövs inte krediteringsräntan för att betala skatterna. De krediteringsräntor som registrerats för de tre perioder som nämnts tas bort från skatteperioderna och därefter finns de i MinSkatt bland bolagets oanvända inbetalningar och återbäringar.

Exempel 4: Inkomstbeskattningen för ett bolags skatteår avslutas i augusti året som följer räkenskapsperioden. Bolaget får 1 500 euro återbäring för skatteåret. Av bolagets inkomstskatteåterbäring används 1 000 euro 12.9 till att betala förfallna skatter på eget initiativ och återstoden återbärs till bolaget i början av oktober. På 1 000 euro av skatteåterbäringen registreras krediteringsränta på användningsdagen av återbäringen, det vill säga 12.9. På återstoden av återbäringen registreras krediteringsräntan på dagen då återbäringen bildas, det vill säga 18.9. De krediteringsräntor som beräknats på skatteåterbäringen visas i transaktionsutdraget för september i två delar registrerade som krediteringsränta 12.9 och 18.9.

Antalet transaktioner och saldo

I transaktionsutdraget visas förpliktelser att betala, såsom skatter, dröjsmålsräntor och förseningsavgifter, med ett plustecken. Olika slag av krediteringar, såsom inbetalningar, krediteringsräntor och negativ moms har ett minustecken och därför minskar de i praktiken på det totala saldot som ska betalas.

På den sista sidan av utdraget över transaktioner beräknas ett sammanlagt saldo på alla transaktioner i utdraget. Beakta att saldot innehåller alla transaktioner som registrerats under månaden i fråga (också skatter som inte ännu förfallit). En skatt som registrerats för de tidigare månaderna visas endast för den månad då skatten registrerats och därför motsvarar saldot i kolumnen Belopp inte nödvändigtvis den nuvarande saldosituationen.

Exempel 5: Ett bolag har fått ett beslut om förskottsskatt i november. Följande år har bolaget 12 förskottsskatterater, det vill säga en rat per månad. När bolaget betalar den första förskottsskatteraten den 23 januari visas inbetalningen i transaktionsutdraget för januari. Förskottsskatteraten för januari visas inte i transaktionsutdraget för januari eftersom den har trätt i kraft i november.

Bolaget deklarerar även momsen för december den 28 januari, alltså betydligt tidigare än den utsatta dagen för deklarationen som infaller den 12 februari. Den deklarerade momsen visas i transaktionsutdraget för januari och inte i transaktionsutdraget för februari, eftersom momsbeloppet har registrerats träda i kraft i januari.

I punkten Belopp visas det totala beloppet av transaktionen, såsom det deklarerade skattebeloppet eller det betalade beloppet. I punkten Saldo visas det återstående beloppet av transaktionen, såsom det skattebelopp som är ännu obetalt eller den del av inbetalningen som är oanvänd. Om skatten betalats i sin helhet eller om inbetalningen använts i sin helhet till skatter har de i punkten Saldo beloppet noll.

Exempel 6: Ett aktiebolag har deklarerat 500 euro moms och betalat 600 euro på förfallodagen.

I transaktionsutdraget visas detta enligt följande:
- i punkten Belopp för momsperioden visas 500 euro.
- i punkten Saldo för momsperioden visas 0 euro.
- i punkten Belopp för inbetalningen visas 600 euro.
- i punkten Saldo för inbetalningen visas 100 euro.

Aktiebolaget har med andra ord deklarerat 500 euro som det har betalat i sin helhet. Aktiebolaget har betalat 600 euro till Skatteförvaltningen. Av detta belopp har en del blivit oanvänt och därmed är saldot 100 euro.

Sidan har senast uppdaterats 22.12.2020