Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Återbäringar används till obetalda skatter

I denna anvisning har vi samlat information om vad som händer med skatteåterbäringen om mottagaren har obetalda skatter.

I anvisningen behandlas återbäringar på följande skatter:

Här kan du läsa mer om hur skatteåterbäringar till privatpersoner eller rörelseidkare och yrkesutövare används: Privatpersoner – Användning av skatteåterbäringar till betalning av skatter.

Du kan läsa om återbäringen på oanvända krediteringar här: Återbäring på oanvänd betalning

Återbäringar används till obetalda skatter på följande sätt

Återbäringar används till att betala kundens förfallna skatter i ordning enligt preskription och förfallodag. Ett undantag är återbäringar på skatter på eget initiativ vilka i första hand används till att betala obetalda skatter på eget initiativ. Du kan få återbäring exempelvis på negativ moms.

Om kunden har ett betalningsarrangemang i kraft används återbäringen sist till att betala de skatter som ingår i betalningsarrangemanget.

Återbäringen används inte till skatter före deras förfallodag.

Kunden kan alltså inte själv bestämma eller välja vilken skatt återbäringarna används till att betala. I MinSkatt ser du till vilken skatt din skatteåterbäring har använts. Läs anvisningarna: Så här ser du i MinSkatt om din skatteåterbäring har använts till att betala skatter

Vems skatter kan återbäringar användas till?

Återbäringen kan användas till mottagarens egna skatter eller till andra skatter som mottagaren ansvarar för (t.ex. som bolagsman). Användningen av återbäringar och tidsplanen för användningen beror på vilken skatt som återbärs.

Återbäring kan fås till exempel på inkomstskatt för samfund och på moms eller på andra skatter på eget initiativ.

Mottagaren av återbäringen får alltid information om att återbäringen har använts till att betala skatter. Detta meddelande om användningen av återbäringen syns bland annat i sammandraget av skatterna. Sammandraget kommer per post och syns i MinSkatt. Om en kund har tagit i bruk de elektroniska Suomi.fi-meddelandena finns sammandraget endast i MinSkatt. Mer information om sammandraget av skatter.

Utöver användningen till skatter kan återbäringen också utmätas, det vill säga användas till skulder i utsökning. Du får ett meddelande från utsökningsmyndigheten om utmätningen av återbäringen.

Återbäring på inkomstskatt för samfund

Om ett samfund får skatteåterbäring på inkomstskatt använder Skatteförvaltningen återbäringen till att betala förfallna skatter i preskriptionsordning. Återbäringen används först till alla skatter som inte ingår i ett betalningsarrangemang.

När används en skatteåterbäring till att betala skatter?

Skatteåterbäringen används inte till skatter före förfallodagen för skatterna. Skatteåterbäringen används alltså endast till att betala de skatter som har förfallit, det vill säga skatter vars förfallodag redan har passerat eller vars förfallodag är den innevarande dagen.

Skatteförvaltningen kan använda samfundets skatteåterbäring till skatter genast på den dag då beskattningen av samfundet slutförs. Varje samfund har en egen individuell dag då beskattningen slutförs och denna dag finns antecknad i beskattningsbeslutet. Beskattningen slutförs senast tio månader efter utgången av den sista kalendermånaden i samfundets räkenskapsperiod.

Skatteåterbäringen används till att betala skatter till och med den 18 dagen i följande månad. Återbäringen används alltså till de skatter som förfaller till betalning senast den 18 dagen i den månad som följer efter att beskattningen slutförts. Om den 18 dagen inte är en vardag tidigareläggs förfallodagen till en vardag före förfallodagen.

Beskattningen av ett samfund slutförs den 10 augusti och skatteåterbäringsbeloppet är 5 000 euro. Samfundet har andra skatter att betala: Den 12 augusti förfaller 1 000 euro i moms och den 24 augusti förfaller 3 000 euro i förskottsskatt till betalning. Samfundet låter bli att betala båda skatterna. Skatteförvaltningen kan använda skatteåterbäringen till att betala de skatter vars förfallodag är senast den 18 september. Skatteåterbäringen används således till momsen den 12 augusti och till förskottsskatten den 24 augusti. Det återstår 1 000 euro av återbäringen.

Beskattningen av ett samfund slutförs den 7 juli och samfundet har en skatteåterbäring på 2 000 euro. Skatteåterbäringen kan användas till skatter som har förfallit till betalning till och med den 18 augusti. Samfundet borde ha betalat 400 euro i fastighetsskatt den 6 juli men har låtit bli att betala skatten. Skatteförvaltningen använder skatteåterbäringen till att betala fastighetsskatten på den dag då beskattningen slutförs, det vill säga den 7 juli. Eftersom fastighetsskatten redan är försenad har det ackumulerats dröjsmålsränta, och återbäringen används också till att betala räntan.

Samfundet har ytterligare 1 000 euro i moms som förfaller till betalning den 12 juli. Samfundet betalar 1 000 euro till Skatteförvaltningen den 12 juli och använder referensnumret för skatter på eget initiativ vid betalningen. Samfundets avsikt är att betala den förfallna momsen.

Skatteåterbäringen används den 12 juli till att betala momsen även om samfundet betalade momsen på förfallodagen. Det belopp som samfundet betalade blir kvar för att vänta på kommande skatter, alternativt betalar Skatteförvaltningen beloppet tillbaka till samfundet. Detta beror på vilken tidpunkt och eurogräns samfundet har valt för återbäring på skatter på eget initiativ. Läs mer om hur du kan välja återbäringstidpunkten och återbäringsgränsen i MinSkatt.

Så här används en återbäring som uppstått till följd av att inkomstskatten ändras

Samfundet kan få skatteåterbäring även när Skatteförvaltningen sänker inkomstskatten (förskottsskatten, tilläggsförskottet eller kvarskatten). En skatteåterbäring kan uppstå exempelvis om samfundet söker ändring i förskottsskatten eller kvarskatten först efter att samfundet redan har betalat skatten. En skatteåterbäring som beror på en sådan ändring kan Skatteförvaltningen använda till obetalda skatter genast när beslutet om en återbäring har fattats. Dagen för slutförandet av beskattningen av samfundet påverkar alltså inte dessa återbäringar.

Ett samfund har påförts sammanlagt 24 000 euro i förskottsskatt. Förskottsskatten förfaller till betalning i rater på 2 000 euro varje månad. Samfundet söker ändring av förskottsskatten i MinSkatt den 10 augusti. Samfundet har redan betalat förskottsskatteraterna för januari–juli, sammanlagt 14 000 euro.

Skatteförvaltningen godkänner ändringsansökan den 14 augusti. Förskottsskatterna sjunker till 12 000 euro, och endast betalningsraterna för januari–juni förblir i kraft. Samfundet har alltså betalat 2 000 euro för mycket i förskottsskatt.

Samfundet ska få 2 000 euro i återbäring på förskottsskatten men samfundet har obetald moms. Samfundet borde ha betalat 1 000 euro i moms senast den 12 augusti. Skatteförvaltningen använder återbäringen på förskottsskatten till momsen jämte dröjsmålsräntan den 14 augusti, det vill säga samma dag som beslutet om återbäring på förskottsskatt fattats. Den återstående delen av återbäringen betalas på samfundets bankkonto inom ungefär en vecka.

Återbäring på moms, punktskatt, arbetsgivarprestation eller övriga skatter på eget initiativ

Återbäring på skatter på eget initiativ kan fås till exempel om momsen är negativ eller om det skattebelopp som redan betalats senare minskar. Du kan få återbäring också om du har betalat skatter på eget initiativ med skatternas referensnummer men din inbetalning blir oanvänd. En sådan inbetalning kan du få tillbaka på ditt konto om du gör en återbetalningsbegäran i MinSkatt eller om du i MinSkatt har valt återbäringsalternativet ”Återbäring efter den allmänna förfallodag som följer på deklarationsdagen”.

Du kan ändra återbäringstidpunkten i MinSkatt. Läs mer om betalningen av återbäring på moms och andra skatter på eget initiativ.

Brister i deklarationerna hindrar utbetalningen av återbäringar

Om mottagaren av en återbäring har brister i skattedeklarationerna kan återbäringen inte betalas ut. Återbäringen används dock till att betala förfallna skatter längre än vanligt, det vill säga fram till att de deklarationer som saknas har lämnats. Efter det betalar Skatteförvaltningen återbäringen.

 

Beskattningen av bolaget slutförs den 28 augusti. I regel används skatteåterbäringen fram till den 18 september, men bolaget har inte lämnat alla momsdeklarationer. På grund av de deklarationer som saknas betalas inte återbäringen till bolaget utan den används också till att betala den förskottsskatt som förfaller till betalning den 23 september.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2022