Ilmoita ulkomainen perintö Verohallintoon

Toimita  perintöveroilmoitus liitteineen Verohallintoon kolmen kuukauden kuluessa perinnönjättäjän kuolemasta.

Suomalaista perukirjaa ei ole välttämätöntä laatia, jos perinnönjättäjällä ei ollut kotipaikkaa Suomessa kuolinpäivänä. Jos suomalaista perukirjaa ei ole, ilmoita perintö lomakkeella Perintöveroilmoitus - perinnönjättäjä asui ulkomailla (lomake 3620).

Täytä ja tulosta perintöveroilmoitus.

Liitä mukaan kopiot asiakirjoista

Perintöveroilmoitukseen täytyy liittää kopiot seuraavista asiakirjoista:

 • ulkomainen perukirja tai muu vastaava omaisuusluettelo vainajan varoista ja veloista
 • testamentti
 • perinnönjakokirja, jos perinnönjako on jo toimitettu
 • avioehtosopimus tai muu siihen rinnastuva sopimus
 • laskelma tai muu selvitys aviovarallisuusoikeudellisella perusteella leskelle tai kuolinpesälle suoritettavasta määrästä
 • kuolinpesän omaisuuden mahdollista myyntiä koskeva kauppakirja
 • kiinteistönvälittäjän tai muun asiantuntijan arvio omaisuuden käyvästä arvosta kuolinpäivänä, jos sellainen on jo hankittu
 • ulkomaisen viranomaisen päätös perintö- tai jäämistöverosta
 • muu asiakirja, josta ilmenee pesän tilaan tai perillisten osuuksiin liittyviä seikkoja

Älä lähetä Verohallinnolle alkuperäisiä asiakirjoja, kopiot riittävät. Jos asiakirjaa ei ole tehty suomeksi tai ruotsiksi, liitä mukaan Euroopassa yleisesti käytetyllä kielellä laadittu käännös, jos sellainen on olemassa.

Toimita ilmoitus Verohallintoon kolmen kuukauden kuluessa

Perintöveroilmoitus täytyy antaa kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Jos perillinen tai testamentinsaaja asuu Suomessa, luetaan kolmen kuukauden aika siitä, kun perillinen sai tiedon hänelle tulevasta perinnöstä tai testamentista. Ilmoitus täytyy antaa, vaikka perinnönjakoa ei olisi vielä toimitettu.

Lähetä ilmoitus Suomessa osoitteella:
Verohallinto
Perintö- ja lahjaverotus
PL 760
00052 VERO

Lähetä ilmoitus muualta kuin Suomesta osoitteella:
Finnish Tax Administration – Verohallinto
Inheritance and Gift Tax (Perintö- ja lahjaverotus)
PO Box 760
FI-00052 VERO

Jos sinulla ei ole vielä kaikkia tietoja käytössäsi, voit jättää perintöveroilmoituksen määräajan kuluessa vaillinaisena ja täydentää veroilmoitusta myöhemmin. Lähetä myös perintöveroilmoituksen täydennykset samaan osoitteeseen.

Veroilmoitukselle voi saada lisäaikaa erityisistä syistä

Jos tarkempia tietoja ulkomaisesta perinnöstä ei ole mahdollista saada kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta, voit saada  lisäaikaa perintöveroilmoituksen antamiselle. Tietojen puuttuminen voi johtua esimerkiksi siitä, ettei ulkomainen perunkirjoitus valmistu veroilmoituksen antamisajan kuluessa.

Lisäaikaa perintöveroilmoituksen antamiselle täytyy  pyytää kirjallisesti Verohallinnolta. Hakemus on toimitettava Verohallinnolle alkuperäisen tai pidennetyn ilmoittamisajan kuluessa.

Lähetä hakemus osoitteeseen:
Verohallinto
Perintö- ja lahjaverotus
PL 760
00052 VERO

Hakemuksessa täytyy mainita seuraavat tiedot:

 • hakijan henkilö- ja yhteystiedot sekä sukulaisuussuhde perinnönjättäjään
 • perinnönjättäjän nimi, mahdollinen suomalainen henkilötunnus, viimeinen kotipaikka ja kuolinpäivä
 • jos perillinen tai testamentinsaaja asuu Suomessa, selvitys siitä, miten ja milloin tieto perinnöstä tai testamentista on saatu
 • päivämäärä, johon veroilmoituksen antamisaikaa halutaan pidennettäväksi
 • perusteet, joiden nojalla pidentämistä haetaan
 • hakemuksen aika ja paikka sekä hakijan allekirjoitus

Liitä hakemukseen kopiot asiakirjoista, joista ilmenee perinnönjättäjän kuolinpäivä ja muut henkilötiedot sekä hakijalle tuleva perintö tai testamentti. Älä lähetä Verohallinnolle alkuperäisiä kappaleita vaan säilytä ne itselläsi.