Perunkirjoitus ja perukirja

Perunkirjoitustilaisuus on järjestettävä 3 kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoitustilaisuudessa tehdyn selvityksen perusteella laaditaan perukirja. Perukirja on asiakirja, jossa selvitetään kuolinpesän tila, eli luetteloidaan vainajan omaisuus ja velat.

Perunkirjoitustilaisuuden järjestämisestä on vastuussa se, joka tuntee parhaiten vainajan varallisuustilanteen, yleensä puoliso tai lapsi.

Kopio perukirjasta sekä kopiot sen liitteistä on toimitettava yhtenä kappaleena Verohallinnolle kuukauden kuluessa perunkirjoitustilaisuudesta.

Lähetä kopiot postitse osoitteeseen:
Verohallinto
Perintö- ja lahjaverotus
PL 760
00052 VERO

Jos perukirjaa täytyy myöhemmin täydentää, lähetä myös perukirjan täydennys samaan osoitteeseen. Tarvittaessa voit tuoda asiakirjat myös verotoimistoon.

Esimerkki: A on kuollut 1.3. Perunkirjoitustilaisuus on pidettävä viimeistään 1.6. Kopio perukirjasta on toimitettava Verohallintoon kuukauden kuluessa perunkirjoitustilaisuudesta.

Lisätietoa toimitusajoista

Jos toimitat perukirjan tai perukirjan tietoja Verohallintoon myöhässä, voit joutua maksamaan myöhästymismaksua tai veronkorotusta.

Perukirjasta täytyy ilmetä muun muassa

 • vainajan perilliset, leski, mahdolliset toissijaiset perilliset, testamentinsaajat sekä kunkin osoite ja henkilötunnus
 • kuolinpesän ilmoittaja ja kaksi uskottua miestä, joiden on allekirjoitettava perukirja
 • perintöverotusta koskevia ilmoituksia ja tiedusteluja vastaanottavan pesänhoitajan yhteystiedot
 • perillisen tai testamentinsaajan sukulaisuussuhde vainajaan
 • onko osakas tuloverolaissa tarkoitettu avopuoliso (perinnönjättäjän kanssa avoliitossa elänyt henkilö, joka on aikaisemmin ollut avioliitossa perinnönjättäjän kanssa tai jolla on tai on ollut yhteinen lapsi perinnönjättäjän kanssa)
 • vainajalla ja leskellä kuolinpäivänä olleet henkilökohtaiset ja yhteiset varat ja velat (valtion takaamaa opintolainaa ei merkitä perukirjaan)
 • vainajan ja lesken avio-oikeus toistensa omaisuuteen
 • lesken ilmoitus siitä, luovuttaako hän tasinkona omaisuuttaan ensiksi kuolleen puolison perillisille
 • ilmoitus siitä, pitääkö leski kuolleen puolison jäämistön jakamattomana hallinnassaan, vai pitääkö hän hallinnassaan vain jonkin osan siitä (esimerkiksi puolisoiden yhteisen kodin)
 • testamentti ja mahdolliset lakiosavaatimukset
 • mahdolliset ennakkoperinnöt (myös leskeltä saadut) ja sellainen lahja, jonka perillinen tai testamentinsaaja on saanut perinnönjättäjältä kolmen viimeisen vuoden kuluessa ennen tämän kuolemaa (lahjan saantiajankohta, arvo ja laatu)
 • perittävän kuoleman johdosta kuolinpesälle tai edunsaajalle henkilövakuutuksen nojalla maksetut vakuutussuoritukset (niiden saajat ja määrät)
 • perunkirjoituksen toimittamisen perustana olevat asiakirjat.

Liitä perukirjaan

 • kopio testamentista ja avioehtosopimuksesta
 • kopio perinnönjakokirjasta, jos perinnönjako on jo toimitettu.
 • Jos vainajan puoliso on kuollut jo aiemmin ja vainajan ja puolison perinnönsaajien välillä on jo toimitettu ositus tai perinnönjako, liitä mukaan kopio tästä osituskirjasta tai perinnönjakokirjasta.

Edellä mainittujen tietojen lisäksi on annettava kaikki muutkin täydentävät tiedot ja selvitykset, jotka ovat tarpeen varojen ja velkojen arvioimisessa. Toimita Verohallintoon vain kopiot asiakirjoista, säilytä alkuperäiset kappaleet itselläsi

Perukirjaan ei tarvitse liittää talletusten saldotodistuksia eikä tositteita kuolinpesän kuluista. Myöskään sukuselvitystä tai jäljennöstä toisen henkilön jälkeen laaditusta perukirjasta ei tarvitse lähettää Verohallinnolle. Verohallinto pyytää ne tarvittaessa.

Ilmoita myös kuolinpesän asianhoitaja

Perukirjan liitteessä tulisi myös kertoa, kuka hoitaa kuolinpesän puolesta muuhun kuin perintöverotukseen liittyviä veroasioita. Asianhoitajavaltuutuksen antaminen vaatii kaikkien pesänosakkaiden allekirjoituksen perukirjassa tai erillisen valtakirjan.

Puolisolla tai kuolleen puolison jälkeläisillä, samoin kuin käräjäoikeuden määräämällä pesänselvittäjällä ja pesänjakajalla, on oikeus saada maksutta perunkirjoituksen toimittamiseksi tarvittavia verotustietoja Verohallinnon säilyttämistä verotusasiakirjoista.

Verohallinnolle riittää kopio perukirjasta

Verohallintoon tarvitaan vain yksi kopio perukirjasta. Perukirja kannattaa kuitenkin tehdä useampana allekirjoitettuna (alkuperäisenä) kappaleena, koska sitä tarvitaan aina kun halutaan selvittää, ketkä ovat oikeutettuja edustamaan kuolinpesää. Perukirjaa tarvitaan esimerkiksi, kun asioidaan pankissa kuolinpesän asioissa tai halutaan rekisteröidä omaisuutta perinnönsaajan nimiin.

Alkuperäiset tositteet kannattaa säilyttää perillisten haltuun jäävän perukirjan liitteenä. Älä lähetä Verohallintoon mitään alkuperäisiä tositteita, kopiot riittävät.

Perunkirjoituksen toimittamiselle voi hakea lisäaikaa

Perunkirjoituksen toimittamiselle tai perukirjan antamiselle voi hakea lisäaikaa erillisellä lomakkeella (3626). Pidennykselle täytyy olla perusteltu syy. Hakemuksen täytyy olla kirjallinen ja siinä on oltava hakijan allekirjoitus ja yhteystiedot.

Lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiselle täytyy hakea kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Lisäaikaa perukirjan antamiselle täytyy hakea kuukauden kuluessa perunkirjoituksen toimittamisesta.

Verohallinto säilyttää pysyvästi perukirjan sähköisen tallenteen

Verohallinto arkistoi perukirjan ja sen liitteet sähköisinä tallenteina. Tallennuksen yhteydessä Verohallinnolle annetut paperiset asiakirjat hävitetään.

Tarvittaessa Verohallinnolle toimitetun perukirjan sähköinen tallenne löytyy Verohallinnon arkistosta. Arkistoidusta perukirjasta ja sen liitteistä voidaan antaa kopioita jokaiselle, joka tarvitsee asiakirjoista ilmeneviä tietoja etujensa, oikeuksiensa tai velvollisuuksiensa hoitamiseksi. Jos pyydät jäljennöstä muuta kuin verotusta varten, se on maksullinen.

Jäljennöspyyntö täytyy aina perustella ja se on toimitettava kirjallisena Verohallintoon (ks. Perukirjajäljennöksen tilauslomake ).

Verohallinnolla ei ole perukirjamallia eikä lomaketta

Apuna käytettäviä malleja ja lomakkeita löytyy kuitenkin esimerkiksi verkosta ja kirjakaupoista.

Lähetä asiakirjat ja lomakkeet postitse

Verohallinto tallentaa perukirjan, sen liitteet sekä perintöverotukseen liittyvät lomakkeet sähköisesti. Sen vuoksi pyydämme lähettämään kaikki asiakirjat ja lomakkeet postitse suoraan tallennuspaikkaan osoitteeseen:

Verohallinto
Perintö- ja lahjaverotus
PL 760
00052 VERO

Tarvittaessa voit tuoda asiakirjat myös verotoimistoon.