Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijausviesteistä

Perunkirjoitus – näin toimit ja toimitat perukirjan Verohallintoon

Perunkirjoitus täytyy hoitaa 3 kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoituksen järjestää tavallisesti puoliso tai lapsi – se, joka tuntee parhaiten vainajan varallisuustilanteen.

Miten perukirja tehdään?

Perukirjoja laativat esimerkiksi pankit, lakitoimistot ja oikeusaputoimistot. Ne myös kokoavat puolestasi perunkirjoituksessa tarvittavat asiakirjat vainajan varoista ja veloista. Jos teet perukirjan itse, sinun täytyy huolehtia siitä, että käytössäsi on kaikki asiakirjat.

Verohallinnolla ei ole mallia eikä lomaketta perukirjasta. Voit käyttää apunasi malleja, joita on saatavilla verkosta ja kirjakaupoista.

Mitä perukirjassa pitää mainita?

Mainitse perukirjassa seuraavat asiat ja muista myös tarvittavat liitteet.

 • vainajan perilliset, leski, toissijaiset perilliset ja testamentinsaajat sekä kunkin osoite ja henkilötunnus
 • kuolinpesän ilmoittaja ja kaksi uskottua miestä, joiden täytyy allekirjoittaa perukirja
 • yhteyshenkilön nimi, osoite ja puhelinnumero
 • perillisen tai testamentinsaajan suhde vainajaan
 • jos avopuoliso on osakkaana, päteekö jompikumpi seuraavista:
  • avopuoliso on ollut aikaisemmin avioliitossa perinnönjättäjän kanssa 
  • hänellä on (ollut) yhteinen lapsi perinnönjättäjän kanssa
 • vainajan ja lesken varat ja velat kuolinpäivänä 
  • Jos vainaja oli leski ja hänen aiemmin kuolleen puolisonsa omaisuus oli vielä osittamatta, ilmoita molempien varat ja velat jälkimmäisenä kuolleen puolison kuolinpäivän mukaan.
 • onko vainajalla ja leskellä avio-oikeus toistensa omaisuuteen
 • luovuttaako leski omaisuuttaan tasinkona puolison perillisille
 • pidättääkö leski hallintaoikeuden asuntoon, jota puolisot ovat käyttäneet yhteisenä kotina
 • testamentti ja mahdolliset lakiosavaatimukset
 • mahdolliset perinnönjättäjän ja lesken antamat ennakkoperinnöt
 • lahja, jonka perillinen tai testamentinsaaja on saanut perinnönjättäjältä 3 viimeisen vuoden kuluessa ennen tämän kuolemaa – merkitse lahjoituksen ajankohta, arvo ja lahjaksi saatu omaisuus
 • vakuutuskorvaukset, jotka on maksettu kuolinpesälle tai edunsaajalle kuoleman johdosta – merkitse vakuutuskorvausten saajat ja määrät
 • opintolaina, joka on perinnönjättäjän nimissä – merkitse opintolainan arvoksi perukirjaan 0 euroa. Kuolinpesällä ei ole velvollisuutta maksaa takaisin lainaa, jota valtio takaa.

Ilmoita perukirjassa vähennyksinä

 • hautauskulut
 • perunkirjoituksesta aiheutuneet kulut
 • vainajan elinaikaan liittyvät velat.

Velkoja voivat olla esimerkiksi

 • asunto-, osamaksu- ja luottokorttivelka
 • verovelka vainajan elinajalta
 • vesi-, sähkö- ja puhelinlaskut
 • maksamattomat sairauskulut.

Liitä perukirjaan 

 • testamentti ja avioehtosopimus
 • perinnönjakokirja, jos perinnönjako on jo toimitettu
 • osituskirja tai perinnönjakokirja, jos vainajan puoliso on kuollut aiemmin ja vainajan ja puolison perinnönsaajien välillä on toimitettu ositus ja perinnönjako.

Toimita meille vain kopiot asiakirjoista. Säilytä alkuperäiset kappaleet itselläsi. 

Kerro liitteessä myös se, kuka hoitaa kuolinpesän muita veroasioita. Jos se on asianhoitaja, jokaisen kuolinpesän osakkaan täytyy allekirjoittaa valtuutus perukirjassa tai antaa erillinen valtakirja (lomake 3630).

Perukirjaan ei tarvitse liittää

 • talletusten saldotodistuksia
 • tositteita kuolinpesän kuluista
 • sukuselvitystä eli virkatodistuksia
 • kopiota mistään toisesta perukirjasta.

Pyydämme tarvittaessa lisätietoja.

Näin lähetät perukirjan

Toimita meille kopio perukirjasta ja liitteistä 1 kuukauden kuluessa perunkirjoitustilaisuudesta.

Kuolinpesän osakas tai pesän ilmoittaja: Jos toimitat perukirjan itse Verohallintoon, lähetä se OmaVerossa. Riittää, että vain yksi osakas toimittaa perukirjan. Voit käyttää apuna ohjetta Näin lähetät perukirjan OmaVerossa

Kuolinpesän asioita hoitava yritys: Jos olet esimerkiksi pankin tai lakitoimiston edustaja ja hoidat kuolinpesän asioita, toimita perukirja sähköisesti Verohallinnon asiointipalvelussa. Lähetyksen jälkeen saat palvelusta vastaanottokuittauksen, jonka voit tallentaa tai tulostaa.

Jos et voi lähettää perukirjaa ja sen liitteitä sähköisesti, lähetä ne osoitteeseen

Verohallinto
Perintö- ja lahjaverotus
PL 760
00052 VERO

Arkistoimme perukirjan ja sen liitteet sähköisesti ja hävitämme paperiset asiakirjat.

Muista lähettää perukirja ajoissa – myöhässä toimitetusta perukirjasta täytyy maksaa myöhästymismaksua tai veronkorotusta.

Näin lähetät perukirjan lisäselvityksen

Jos perukirjaa täytyy myöhemmin täydentää, toimi näin:

Jos et voi lähettää lisäselvitystä sähköisesti, lähetä se osoitteeseen

Verohallinto
Perintö- ja lahjaverotus
PL 760
00052 VERO.

Tarvittaessa voit tuoda asiakirjat myös verotoimistoon.

Usein kysyttyä

Perukirja pitää tehdä aina – myös silloin, jos vainajalta ei ole jäänyt omaisuutta.

Voit hakea lisäaikaa

 • perunkirjoituksen toimittamiseen 3 kuukauden kuluessa kuolemasta
 • perukirjan antamiseen 1 kuukauden kuluessa perunkirjoituksen toimittamisesta.

Jos olet kuolinpesän osakas tai pesän ilmoittaja, hae lisäaikaa OmaVerossa.

 • Valitse välilehti Kaikki verolajit ja sen jälkeen kohdasta Perintövero linkki Perintöveron toiminnot. Valitse sen jälkeen linkki Lisäaika perunkirjoitukseen tai perukirjan toimittamiseen.

Jos olet esimerkiksi pankin, lakitoimiston tai oikeusaputoimiston edustaja ja hoidat kuolinpesän asioita, hae lisäaikaa Verohallinnon asiointipalvelussa.

Vaihtoehtoisesti voit hakea lisäaikaa lomakkeella 3626. Muista merkitä lomakkeeseen yhteystiedot ja allekirjoita lomake. 

Myönnämme lisäaikaa vain perustellusta syystä.

Verohallinto voi ohjata vain siitä, millainen perukirja vastaa perintöverotuksen ja veroilmoittamisen vaatimuksiin. Jos harkitset perunkirjoituksen toimittamista etäyhteydessä, selvitä, että perukirja täyttää myös muiden sitä tarvitsevien viranomaisten ja toimijoiden – esimerkiksi maistraatin tai pankin – käyttötarkoitusten vaatimukset.

Kun perukirja sisältää seuraavat tiedot, se voidaan käsitellä Verohallinnossa, vaikka perunkirjoitus olisi toimitettu etäyhteyden avulla:

 1. Perukirjassa pitää olla kaikki tarvittavat tiedot esimerkiksi osakkaista, testamentinsaajista, vainajan ja lesken varoista ja veloista sekä perheoikeudellisista olosuhteista kuolinpesässä (mukaan lukien erilaiset tarvittavat liitteet).
 2. Perukirja sisältää yksilöidyn selvityksen siitä, missä, milloin ja miten perunkirjoitus on toimitettu, ketkä ovat olleet paikalla toimituksessa ja siten tietoisia toimituksessa esitetyistä asioista ja mahdollisesti esittäneet erilaisia asioita osana toimitusta.
 3. Perukirjassa on valaehtoiset vakuutukset ja todistukset niin pesän ilmoittajalta kuin uskotuilta miehiltä.

Verohallinto säilyttää verotusasiakirjoja. Jos tarvitset perunkirjoitusta varten muita verotusasiakirjoja kuin perukirjaa, voit pyytää niitä Verohallinnolta. Katso Verohallinnon yhteystiedot

Jos tarvitset jonkun toisen perukirjaa nyt tehtävää perunkirjoitusta varten, katso ohjeet kohdasta Voinko pyytää perukirjan kopiota Verohallinnosta?

Voit saada tietoja, jos olet

 • kuolleen henkilön puoliso
 • perinnönsaaja
 • testamentinsaaja
 • pesänselvittäjä tai pesänjakaja, jonka käräjäoikeus on määrännyt.

Verohallinto tarvitsee vain yhden kopion perukirjasta. 

Perukirjasta kannattaa kuitenkin tehdä useampi allekirjoitettu (alkuperäinen) kappale. Alkuperäistä perukirjaa tarvitaan aina, kun pitää selvittää, kuka voi edustaa kuolinpesää. Tarvitset perukirjaa esimerkiksi silloin, kun hoidat pankissa kuolinpesän asioita tai haluat rekisteröidä omaisuutta kuolinpesän nimiin. 

Alkuperäiset tositteet kannattaa säilyttää perillisten haltuun jäävän perukirjan liitteenä.

Verohallinto säilyttää perukirjan ja sen liitteet sähköisinä kopioina. Kun perukirja arkistoidaan sähköisesti, paperiset asiakirjat hävitetään.

Perukirja on salassa pidettävä asiakirja. Siitä voi kuitenkin saada kopion perustellusta syystä. Kopio voi olla maksullinen.

Voit pyytää kopiota perukirjasta OmaVerossa.

Jos olet esimerkiksi pankin, lakitoimiston tai oikeusaputoimiston edustaja, voit pyytää kopiota perukirjasta Verohallinnon asiointipalvelussa.

Vaihtoehtoisesti voit pyytää kopiota perukirjasta lomakkeella 3627.

Yksityishenkilönä voit toimittaa perukirjan OmaVerossa joko omasta puolestasi tai jonkun toisen puolesta. Kun kirjaudut OmaVeroon omilla tunnuksillasi, voit lähettää perukirjan esimerkiksi sukulaisen puolesta. Näin lähetät perukirjan OmaVerossa

Jos olet esimerkiksi pankin, lakitoimiston tai oikeusaputoimiston edustaja ja hoidat kuolinpesän asioita, voit toimittaa perukirjan Verohallinnon asiointipalvelussa.

Perukirjaa ei tarvitse vahvistaa Digi- ja väestötietovirastossa. Halutessasi voit kuitenkin pyytää Digi- ja väestötietovirastoa vahvistamaan, että kaikki pesän osakkaat ja perinnönjättäjän aviopuoliso on merkitty perukirjaan oikein.

Tarkempia tietoja perukirjan osakastietojen vahvistamisesta saat Digi- ja väestötietoviraston sivuilta

Omaisuuden arvosta vähennetään hallintaoikeuden arvo seuraavissa tilanteissa:

 • testamentti määrää omaisuuden hallinnasta
 • leski vetoaa oikeuteensa pitää kotina käytetty asunto hallinnassaan
 • jollakin on hallintaoikeus omaisuuteen jo ennen perittävän kuolemaa, ja hallintaoikeus säilyy kuoleman jälkeen.

Laskemme hallintaoikeuden arvon perukirjan tietojen perusteella ja teemme vähennyksen. Hallintaoikeuden arvo määräytyy samalla tavalla kuin lahjaverotuksessa 

Omaisuuden hallintaoikeus ja omistusoikeus voivat siirtyä testamentilla perinnönsaajille eri tavoin:

 • Sama henkilö saa sekä hallintaoikeuden että omistusoikeuden heti perinnönjättäjän kuoleman jälkeen (omistusoikeustestamentti).
 • Joku saa hallintaoikeuden ja joku toinen saa samanaikaisesti omistusoikeuden heti perinnönjättäjän kuoleman jälkeen (hallintaoikeustestamentti). Tässä tilanteessa kuolinpesän osakkaat voivat hallintaoikeuden haltijan suostumuksella esimerkiksi myydä omaisuuden.
 • Kukaan ei saa omistusoikeutta heti perinnönjättäjän kuoleman jälkeen. Omistusoikeus siirtyy vasta testamentissa määrättynä hetkenä (omistajattoman tilan testamentti). Jollakin voi kuitenkin olla omaisuuteen hallintaoikeus, vaikka omistusoikeutta ei ole kenelläkään. 

Jos omistusoikeuteen ja hallintaoikeuteen viittaavat muotoilut testamentissa ovat epäselviä, kuolinpesän osakkaiden kannattaa antaa perukirjassa tai sen liitteissä selvitystä siitä, mitä testamentin tekijä on tarkoittanut. Huomaa, että et voi myydä omaisuutta, johon sinulla ei ole omistusoikeutta.

Hallintaoikeustestamentti ja perintövero

Jos saat tavanomaisella hallintaoikeustestamentilla omaisuuden omistusoikeuden mutta et hallintaoikeutta:

 • Sinun täytyy maksaa perintövero heti testamentintekijän kuoleman jälkeen. Verohallinto vähentää kuolinpesän varoista hallintaoikeuden arvon.
 • Omaisuuden perintöverotusarvoa käytetään hankintamenona, jos joskus myyt omaisuuden.

Hallintaoikeuden saaja ei maksa hallintaoikeudestaan koskaan perintöveroa.

Omistajattoman tilan testamentti ja perintövero

Jos olet perillinen suoraan alenevassa tai ylenevässä polvessa eli lapsi, lapsenlapsi, vanhempi tai isovanhempi:

 • Omistajattoman tilan testamentista huolimatta maksat perintöveroa heti perinnönjättäjän kuoleman jälkeen. Perintövero määräytyy sen mukaan, mikä on omaisuuden käypä arvo perinnönjättäjän kuolinhetkellä.
 • Verohallinto vähentää kuolinpesän varoista mahdollisen hallintaoikeuden arvon.
 • Verohallinto vahvistaa omaisuudelle arvon, jota käytetään perintöverotuksessa ja luovutusvoittoverotuksessa. 

Jos olet muu perillinen:

 • Maksat perintöveroa vasta sen jälkeen kun omistusoikeus alkaa. Perintövero määräytyy sen mukaan, mikä on omaisuuden käypä arvo sillä hetkellä, kun omistusoikeus alkaa.
 • Hallintaoikeusvähennystä ei tehdä, koska yleensä hallintaoikeus päättyy samalla hetkellä kun omistusoikeus alkaa. 
 • Omaisuuden perintöverotusarvo luovutusvoittoverotusta varten muodostuu vasta sitten, kun perintöverotus omaisuudesta on toimitettu. 

Ilmoita omistusoikeuden alkamisesta

Kun saat omaisuuden omistusoikeuden, ilmoita siitä meille vapaamuotoisesti. Omistajattoman tilan testamenteissa omistusoikeus alkaa tyypillisesti silloin kun hallintaoikeus päättyy. Kerro ilmoituksessasi seuraavat asiat:

 • milloin omistusoikeus alkoi (eli omaisuuden omistajaton tila päättyi)
 • mitkä varat ja velat eivät ole enää ilman omistajaa
 • mikä oli näiden varojen ja velkojen käypä arvo, kun omistusoikeus alkoi
 • kuka tai ketkä saavat omistusoikeuden näihin varoihin ja velkoihin ja miltä osin
 • miten mahdollinen ositus aiotaan toteuttaa.

Ilmoituksen sisältö on yleensä samankaltainen kuin perukirjassa.

Kaikkien omistusoikeuden saajien pitää allekirjoittaa ilmoitus itse tai valtuuttaa kirjallisella valtakirjalla toinen henkilö allekirjoittamaan ilmoitus.

Anna ilmoitus 3 kuukauden kuluessa siitä, kun omistusoikeus alkoi. Lähetä ilmoitus postitse mihin tahansa Verohallinnon toimipisteeseen.

Lisätietoa:

Verohallinnon päätös perintö- ja lahjaverotusta varten annettavista tiedoista

Kannanotto: Omistajattoman tilan testamentti perintöverotuksessa

Sivu on viimeksi päivitetty 2.1.2023