Perintöverotus kansainvälisissä tilanteissa

Perintönä tai testamentilla saadusta Suomessa olevasta kiinteästä omaisuudesta on aina maksettava veroa Suomeen, vaikka perinnönjättäjän tai -saajan asuinvaltio olisi ulkomailla.

Jos henkilö on kuolinhetkellään asunut ulkomailla, perintöverotuksessa perilliset ja perintöosuudet määritetään pääsääntöisesti sen valtion lakien mukaan, jossa perinnönjättäjällä oli viimeinen asuinpaikka. Perintövero määrätään kuitenkin Suomen perintö- ja lahjaverolain sekä Suomen solmimien verosopimusten mukaan.

Suomessa oleva irtain omaisuus, kun osapuolet asuvat ulkomailla

Suomessa olevasta irtaimesta omaisuudesta ei tarvitse maksaa perintöveroa, jos sekä perinnönjättäjä että perinnön- tai testamentinsaaja ovat kuolinhetkellä asuneet ulkomailla. 

Suomessa oleva kiinteä omaisuus

Suomessa olevasta kiinteästä omaisuudesta on maksettava perintöveroa Suomeen, vaikka perinnönjättäjä tai -saaja ei asuisikaan Suomessa.

Kiinteää omaisuutta ovat kiinteistöjen lisäksi sellaisen yhteisön osakkeet tai osuudet, jonka varoista yli 50 % muodostuu Suomessa olevasta kiinteästä omaisuudesta (asunto- ja kiinteistö-osakeyhtiöt).

Suomessa asuvan henkilön ulkomailla oleva omaisuus

Jos perinnönjättäjä asui kuollessaan Suomessa, on kaikesta omaisuudesta maksettava perintöveroa. Veroa on maksettava myös ulkomailla olevasta omaisuudesta. Ulkomailla sijaitseva omaisuus arvostetaan käypään arvoon.

Suomessa asuva henkilö saa perintöä ulkomailta

Jos perillinen asuu Suomessa, on hänen maksettava veroa ulkomailta saamastaan perinnöstä. Perinnönjättäjän ja -saajan kansalaisuudet eivät vaikuta perintöverovelvollisuuteen. 

Esimerkki: Puolan kansalainen Agnes asui kuollessaan Varsovan kaupungissa. Agnesilta jäi ainoana perillisenä Suomessa asuva poika Pavel, joka myös oli Puolan kansalainen. Agnesin koko jäämistö käsitti Puolassa sijaitsevaa irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Pavelilla on velvollisuus suorittaa perintöveroa kaikesta perintönä saamastaan omaisuudesta, koska Pavel asui Suomessa Agnesin kuollessa.

Vaikka yleensä Suomessa asuvan perillisen on maksettava veroa ulkomailta saadusta perinnöstä, verosopimukset voivat tuoda poikkeuksen tähän pääsääntöön. Suomella on perintöverotusta koskeva verosopimus Tanskan, Islannin, Alankomaiden, Ranskan, Sveitsin ja Yhdysvaltojen  kanssa.

Lue lisää verosopimusten vaikutuksesta perintöverotukseen.

Suomeen maksetusta perintöverosta voidaan hyvittää ulkomaille maksettu vero

Ulkomainen vero voidaan hyvittää, jos

  • omaisuuden saaja asui Suomessa verovelvollisuuden alkaessa
  • perinnöstä on maksettu veroa vieraalle valtiolle
  • samasta omaisuudesta määrätään tai on määrätty perintö- tai lahjaveroa Suomessa.

Vain toiselle valtiolle maksetun veron saa vähentää. Osavaltioille tai alueellisille veronsaajille maksetut verot eivät ole vähennyskelpoista.

Vieraan valtion veron nimityksellä ei ole merkitystä, jos hyvityksen edellytykset muuten ovat olemassa. Vero voi olla nimeltään esimerkiksi jäämistöveroa tai tuloveroa.

Esimerkki: Antti asui kuollessaan Suomessa. Antin omaisuus sijaitsi Suomessa lukuun ottamatta Espanjassa sijaitsevaa lomahuoneistoa. Antin perillisiä ovat Suomessa asuva tytär Sini ja Espanjassa asuva poika Tomi. Sekä Sinille että Tomille määrätään perintövero Suomessa koko perintöosastaan. Lapsille määrätään lomahuoneistosta veroa myös Espanjassa.

Sinillä on oikeus saada ulkomaisen veron hyvitys, koska hän asui Suomessa Antin kuollessa. Tomilla ei ole oikeutta hyvitykseen.

Ulkomaille maksettua veroa ei kuitenkaan hyvitetä siltä osin kuin veroa on maksettu 

  • Suomessa olevasta kiinteästä omaisuudesta
  • sellaisen yhteisön osakkeista tai osuuksista, jonka varojen arvosta yli puolet on Suomessa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta.