Jäteveroa korotetaan ja veropohjaa laajennetaan vuosina 2023 ja 2027

Uutinen, 6.10.2022

Hallitus esittää muutoksia jäteveroon. Jäteverolain uudistamisen tavoitteena on edistää jätteiden hyödyntämistä ja laajentaa jäteveron veropohjaa.

Jäteveron ympäristöohjauksen tason säilyttämiseksi veroa korotettaisiin vuodesta 2023 alkaen 70 eurosta 80 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle. Veropohjan laajentaminen toteutettaisiin kahdessa vaiheessa. Jäteveroa maksettaisiin vuodesta 2023 alkaen rakentamisessa ja purkamisessa syntyvästä kipsijätteestä sekä vuodesta 2027 alkaen viherlipeäsakasta.  Nämä jätteet ovat nykyisin jäteveron ulkopuolella, mutta niillä on todettua hyötykäyttöä, kuten muillakin veronalaisilla jätteillä.

Veropohjan laajennuksen arvioidaan lisäävän verollisen jätteen määrää noin 85 000 tonnilla vuodessa.  Veromuutokset kasvattaisivat jäteveron tuottoa yhteensä vuositasolla noin 8 miljoonaa euroa.

Laki tulisi voimaan 1.1.2023.

Jäteveroa maksaa kaatopaikan pitäjä, joka ylläpitää jäteverolain mukaista kaatopaikkaa. Kaatopaikan pitämiseen on haettava ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa, jolloin verovelvollinen on ympäristöluvan haltija. Jäteverolaissa tarkoitetun välivarastoinnin enimmäisajan ylityttyä myös välivarastonpitäjää voidaan verottaa. Jätevero maksetaan verokausittain siitä jätteestä, joka verokauden aikana on toimitettu kaatopaikalle.

Verotuksella halutaan vaikuttaa siihen, että jätteiden hyödyntäminen lisääntyy ja kaatopaikalle sijoittaminen vähenee.

Lue lisää:

HE 185/2022: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain muuttamisesta (valtioneuvosto.fi)

Sivu on viimeksi päivitetty 6.10.2022