Verottomuus, jätteen hyödyntäminen kaatopaikalla tai muualla

Veroa ei tarvitse maksaa kaatopaikalle muista jätteistä eroteltuna toimitettavasta kaatopaikalla alla todetulla tavalla hyödynnettävästä jätteestä.

Jätteen hyödyntäminen kaatopaikalla

Jäteverolailla pyritään kannustamaan jätteiden hyödyntämiseen. Veroa ei tarvitse maksaa kaatopaikalle muista jätteistä eroteltuna toimitettavasta jätteestä, joka hyödynnetään kaatopaikalla sen perustamisen, käytön tai käytöstä poistamisen kannalta välttämättömissä rakenteissa ja rakennuksissa. Lain mukaan hyödyntämisellä tarkoitetaan toimintaa, jonka tarkoituksena on ottaa talteen ja käyttöön jätteen sisältämä aine tai energia. Hyödynnettävinä jätteinä voidaan pitää mm. kierrätettyä asfalttimurskaa kaatopaikkateissä, tiilimurskaa kaatopaikan pintarakenteissa ja piharakentamiseen soveltumatonta kompostituotetta kaatopaikan verhoilussa.

Kaatopaikalla hyödynnettävänä verottomana jätteenä ei kuitenkaan pidetä lasijätettä eikä halkaisijaltaan yli 150 mm kokoisista kappaleista koostuvaa betonijätettä. Jätteen on oltava lajiltaan ja laadultaan sellaista, että sitä voidaan kyseessä olevassa kohteessa hyödyntää ja sen on luonnollisesti täytettävä hyödyntämiskohteessa materiaalilta vaadittavat edellytykset, esimerkiksi rakennustekniset, terveys- ja ympäristövaatimukset.

Jätteen hyödyntämiseltä kaatopaikalla edellytetään suunnitelmallisuutta. Hyödyntämiskohde on tiedettävä jo jätettä kaatopaikalle toimitettaessa ja jätteen tulee olla tarkoitukseen sopivaa. Mikäli jätettä esikäsitellään ennen hyödyntämistä, on se tehtävä ennen sen tuomista verolliselle kaatopaikalle. Jos jätettä ei voida välittömästi hyödyntää, on jäte varastoitava erilliselle välivarastointialueelle. Lisäksi hyödyntämisen tulee tapahtua kaatopaikalle myönnettävän ympäristöluvan puitteissa tai muutoin valvovan ympäristölupaviranomaisen hyväksymänä.

Jätteen hyödyntäminen muualla

Mikäli jätettä toimitetaan hyödynnettäväksi varsinaisen kaatopaikan ulkopuolelle, ei tällaista aluetta pidetä kaatopaikkana. Tällaiseksi paikaksi voidaan katsoa esim. tie, tukipenger tai ajoliuska, johon sijoitetaan hyödynnettäväksi sijoitettavaa jätettä. Tulkittaessa sitä, onko jäte hyödynnetty, nojaudutaan pääsääntöisesti kohteen ympäristölupaan. Jos jätteen hyödyntämiselle tietyssä kohteessa on myönnetty ympäristölupa, jätteen sijoittaminen katsotaan verolain soveltamisalan ulkopuolelle jääväksi jätteen hyödyntämiseksi. Jätteen on oltava aina lajiltaan ja laadultaan sellaista, että sitä voidaan kyseessä olevassa kohteessa hyödyntää.