Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Dividender som betalas för förvaltarregistrerade aktier

På dividender som betalas för ett offentligt noterat bolags förvaltarregistrerade aktier till begränsat skattskyldiga tillämpas OECD:s TRACE-förfarande (pdf) (Treaty Relief and Compliance Enhancement). TRACE-förfarandet är ett förfarande för källbeskattning av vinstutdelning enligt skatteavtalen, dvs. för att fastställa hur skatteavtalsförmåner kan beviljas vid utbetalningstidpunkten. I Finland infördes TRACE-förfarandet i början av 2021, och det tillämpas för första gången på dividender som utbetalas 2021.

De centrala elementen i TRACE-förfarandet i Finland:

  • förvararregistret
  • dividendtagarens självdeklaration och
  • årsanmälning med TRACE-schemat.

OECD:s TRACE-förfarande omfattar också en granskning som görs av en extern självständig granskare (Independent reviewer), vilken staterna kan välja att ta i bruk. I Finland har förfarandet inte tagits i bruk som sådant, men en förvarare kan dock på egen hand använda en extern självständig granskare som uppgör rapporten om de förfaranden som denne tillämpat. En registrerad förvarare kan använda denna rapport för visa Skatteförvaltningen att den följt kraven i lagstiftningen och Skatteförvaltningens anvisningar.

Registrerade förvarare har primärt skatteansvar

En registrerad förvarare som införts i Skatteförvaltningens förvararregister kan ta ansvar för dividender som ett offentligt noterat bolag betalar för förvaltarregistrerade aktier, om dividendtagaren är begränsat skattskyldig. Vilken inhemsk eller utländsk förvarare som helst i förvararkedjan kan ansöka om att bli införd i förvararregistret, om förvararen uppfyller förutsättningarna för registrering.

I praktiken innebär ansvarstagande att den registrerade förvararen ansvarar för eventuell innehållning till för lågt belopp, om den inte tillräckligt omsorgsfullt utrett och identifierat dividendtagaren och säkerställt dividendtagarens rätt till den beviljade skatteförmånen. Även dividendtagarnas identifikationsuppgifter, såsom namn, skattenummer och adress, ska lämnas till Skatteförvaltningen i årsanmälan, om den tillämpliga källskattesatsen är under 35 %.

Läs mer om förutsättningarna för registrering

En "Contractual Intermediary” enligt OECD:s TRACE Implementation Package (IP) motsvarar en oregistrerad förvarare i Finland. Deras förpliktelser grundar sig på avtal som de ingått med en registrerad förvarare eller betalare. Det finns inga bestämmelser i lagstiftningen om avtalsförhållanden mellan en registrerad förvarare och en oregistrerad förvarare. Förvararna kan dock i sin verksamhet i inbördes avtal mellan förvararna använda de modeller som beskrivs i TRACE IP.

Finland tar inte heller i bruk listan över opålitliga förvarare (Excluded Intermediaries) enligt TRACE IP.

Skatteavtalsförmåner redan under betalningsåret

Skatteavtalsförmåner kan beviljas dividendtagare under betalningsåret, om den registrerade förvararen eller dividendbetalaren ansvarar för dessa dividender. En registrerad förvarare eller betalare anses ha agerat tillräckligt omsorgsfullt, om denne i utredningen och identifieringen av dividendtagaren har iakttagit Skatteförvaltningens beslut och anvisningar relaterade till självdeklaration-förfarandet. Skatteförmånerna kan beviljas antingen vid betalningstidpunkten eller via en rättelse under betalningsåret, dvs. quick refund-förfarandet.

När skatteförmåner beviljas kan dividendtagarens självdeklarationen utnyttjas. En självdeklaration är dividendtagarens försäkran om att hen är berättigad till skatteförmånen. En registrerad förvarare eller betalare ska säkerställa att en självdeklarationen är tillförlitlig. Vid utredningen av dividendtagarens hemviststat kan man i stället för självdeklarationer använda källskattekort som beviljats av Skatteförvaltningen eller intyg som utfärdats av en skattemyndighet i hemviststaten.

Årsanmälan ska lämnas i XML-format

Både registrerade förvarare och offentligt noterade betalare ska lämna årsanmälan om förvaltarregistrerade aktier enligt schemat TRACE XML. De första årsanmälningarna i XML-format ska inlämnas före utgången av januari 2022, och där anges uppgifter om dividender som betalats 2021.

Läs mer om årsanmälan om dividender som utbetalats på förvaltarregistrerade aktier.

Betalaren har primärt ansvar i vissa situationer

En registrerad förvarare kan ta ansvar endast i situationer där ett offentligt noterat bolag betalar dividend till en begränsat skattskyldig på basis av förvaltarregistrerade aktier. I övriga situationer har det bolag som betalar dividend det primära skatteansvaret och rapporteringsskyldigheten.

Betalarens primära skatteansvar och rapporteringsskyldighet omfattar också situationer där dividendbetalaren inte får information om den slutliga mottagaren av dividender som betalas för förvaltarregistrerade aktier och dividendtagaren är allmänt skattskyldig i Finland. Då ska förskottsinnehållning på 50 % verkställas på dividenden.

Återbäring av för mycket debiterad källskatt på dividend kan ansökas hos Skatteförvaltningen

Om det uttagna källskattebeloppet är för högt under betalningsåret, kan en begränsat skattskyldig dividendtagare ansöka om återbäring av källskatten hos Skatteförvaltningen i Finland efter betalningsåret. Ansökan om återbäring kan lämnas av dividendtagaren eller ett befullmäktigat ombud, såsom en registrerad förvarare eller en konsultbyrå.

Läs mer om ansökan om återbäring av källskatt.

Sidan har senast uppdaterats 9.2.2022