Puun myyntitulot

Puun myynnistä saamasi tulo on metsätalouden pääomatuloa. Jos olet arvonlisäverovelvollinen, puun ostaja maksaa sinulle sovitun kauppahinnan lisäksi myös arvonlisäveron. Ilmoita myyntitulo ilman arvonlisäveroa metsätalouden veroilmoituksella 2C ja arvonlisäveron osuus erikseen arvonlisäveroilmoituksella.

Arvonlisäveron ilmoittamiseen ja maksamiseen on tullut muutoksia 1.1.2017:

 • Arvonlisäverovelvollisen metsänomistajan ei tarvitse enää antaa arvonlisäveroilmoitusta vuodelta 2016, jos hänellä ei ole ilmoitettavaa (esim. puun myyntejä tai vähennettäviä arvonlisäveroja). Edellytyksenä on, että metsänomistajan verokausi on kalenterivuosi eikä hän harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa.
 • Verotili on poistunut käytöstä. Arvonlisäveron ja muut oma-aloitteiset verot voi nyt ilmoittaa ja maksaa OmaVerossa (vero.fi/omavero).
 • Vuoden 2016 arvonlisäverot voi ilmoittaa myös paperilomakkeella Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista (aikaisemmin Kausiveroilmoitus).
 • Vuoden 2017 tiedot on annettava verkossa: arvonlisäveroilmoituksen voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä (esim. sähköinen ilmoittaminen on teknisen esteen vuoksi mahdotonta).
 • Lue lisää oma-aloitteisten verojen ilmoittamisesta.

Puun myyntitulona verotetaan tulo, joka on saatu omasta metsästä myydystä puutavarasta, esimerkiksi

 • tukeista, pylväistä, kuitupuista
 • haloista, pilkkeistä, hakkeista tai muista metsäenergiapuista
 • joulupuista ja koristehavuista.

Puun myyntituloa ovat myös hintalisät (esimerkiksi bonukset), jotka on maksettu puukaupan yhteydessä rahana tai muuna vastaavana suorituksena.

Pääomatulojen veroprosentti on 30 %. Yli 30 000 euron pääomatuloista maksetaan veroa 34 % (v. 2017 ja 2016).

Puukauppa tehdään joko pystykauppana tai hankintakauppana

Pystykaupassa puun myyntitulo on aina kokonaan metsätalouden pääomatuloa. Pystykaupalla tarkoitetaan puukauppaa, jossa ostaja huolehtii hakkuusopimuksessa määritellyn puutavaran hakkuusta ja kuljettamisesta käyttöpaikalleen. Puun kauppahinta sisältää vain puutavaran kantoraha-arvon.

Jos olet sopinut puun ostajan kanssa sellaisesta pystykaupan rahoituspalvelusta, jossa puun myyntisaatava siirtyy pankille, pankin sinulle maksama puun myyntisaatavan kauppahinta on pystykauppatuloa.

Hankintakaupalla tarkoitetaan puukauppaa, jossa metsänomistaja etukäteen sitoutuu toimittamaan sovitun puutavaran ostajalle tiettynä aikana. Käteiskaupalla tarkoitetaan puukauppaa, jossa puutavara kuljetetaan myyntipaikalle ja myydään ostajalle ilman etukäteissopimusta. Hankinta- ja käteiskaupassa puun kauppahinta sisältää korvauksen sekä myydystä puusta että puutavaran valmistamisesta ja kuljettamisesta.

Hankinta- ja käteiskaupassa puun myyntitulo on kokonaan metsätalouden pääomatuloa, jos puutavaran hakkuun ja kuljetuksen hoitaa ulkopuolinen henkilö tai esimerkiksi metsänhoitoyhdistys. Jos hakkuu- ja kuljetustyön eli hankintatyön tekee metsänomistaja itse, metsätalouden pääomatulon määrä lasketaan niin, että puun myyntitulosta vähennetään hankintatyön arvo.

Lue lisää hankintatyöstä.

Jos myyt puuta tonttimaalta (esimerkiksi kesämökiltä), puun myynnistä saatua tuloa ei veroteta metsätalouden pääomatulona vaan muuna pääomatulona. Hankintatyön arvoa ei voi silloin vähentää, koska vähennyksen voi tehdä vain metsätalouden pääomatulosta.

Mitä ilmoituksia puun myyntitulosta pitää antaa?

Ilmoita puun myyntitulot metsätalouden veroilmoituksella 2C. Ilmoita myynti aina sen vuoden tulona, jona olet saanut maksun, vaikka hakkuu olisikin tehty eri vuonna.

Jos olet arvonlisäverovelvollinen, sinun täytyy ilmoittaa myyntitulot ilman arvonlisäveron osuutta veroilmoituksella 2C ja arvonlisävero erikseen arvonlisäveroilmoituksella. Jos et ole arvonlisäverovelvollinen, ilmoita koko kauppahinta lomakkeella 2C.

Esimerkki: Olet tehnyt 20.12.2015 metsäyhtiön kanssa metsänhakkuusopimuksen eli pystykaupan. Metsäyhtiö on maksanut tammikuussa 2016 maksusuorituksen seuraavasti:

 Puukauppatulo   12 000 euroa
 Arvonlisävero (24 %)   +2 880 euroa
 Ennakonpidätys (20 %)   −2 400 euroa
 Sinulle maksettiin   12 480 euroa
 • Ilmoita puun myyntitulo 12 000 euroa vuoden 2016 metsätalouden veroilmoituksella (2C), koska maksu on saatu vuonna 2016.
 • Ilmoita arvonlisävero 2 880 euroa vuoden 2016 arvonlisäveroilmoituksella.
 • Jos sinut on merkitty myös liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ilmoita myynnin arvonlisävero normaalin ilmoitusrytmisi mukaan samalla ilmoituksella, jolla ilmoitat liiketoiminnan arvonlisäveron.
 • Huomaa, että vuonna 2016 arvonlisäverovelvollisuuden raja on 10 000 euroa (vuonna 2015 se oli 8 500 euroa).

Puun ostaja toimittaa ennakonpidätyksen

Puun ostaja toimittaa kaikista puukauppaan liittyvistä maksuista ennakonpidätyksen. Ennakonpidätys tehdään maksusuorituksen arvonlisäverottomasta osuudesta. Sinun ei myyjänä tarvitse erikseen ilmoittaa ennakonpidätysten tietoja tuloveroilmoituksella, koska Verohallinto saa tiedot niistä suoraan puun ostajilta.

Lue lisää puukaupan ennakonpidätyksestä.

Puun myyntitulot — muut sivut

Sivu on viimeksi päivitetty 10.5.2017