Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Metsästä saadut muut tulot

Metsästä saadut muut tulot kuin puun myyntitulot verotetaan joko metsätalouden pääomatulona, muuna pääomatulona, maatalouden tulona tai elinkeinotoiminnan tulona. Tulo voi olla myös kokonaan verotonta.

Metsätalouden tuet

Kaikki metsätalouden tuet ovat metsätalouden pääomatuloa.

Esimerkiksi kestävän metsätalouden rahoituslain nojalla saamasi Kemera-tuet ovat veronalaisia. Kemera-lain perusteella tuetaan esimerkiksi nuoren metsän hoitoa ja metsäteiden rakentamista sekä maksetaan metsätalouden ympäristötukea. Myös joutoalueiden metsitystuki on metsätalouden pääomatuloa.

Ilmoita nämä tuet metsätalouden veroilmoituksen kohdassa Metsätalouden tuet. Tuet pitää ilmoittaa metsätalouden veroilmoituksella, vaikka ne näkyisivät myöhemmin saamallasi esitäytetyllä veroilmoituksella, tulosteen kohdassa Muut tiedot.

Omasta metsästä otetun puutavaran arvo

Omasta metsästä yksityistalouteen ottamasi puutavaran arvo on metsätalouden pääomatuloa silloin, jos puutavara käytetään oman asuntosi tai omassa käytössä olevan rakennuksen rakentamiseen tai korjaamiseen. Arvoksi merkitään puun kantoraha-arvo.

Jos olet ottanut puutavaraa muuhun omaan kulutukseen, esimerkiksi asuinrakennuksen lämmittämiseen, oman puutavaran arvo ei ole veronalaista tuloa.

Omasta metsästä maatalouden käyttöön ottamasi puutavaran kantoraha-arvo on metsätalouden verotettavaa pääomatuloa, jos käytät puuta maataloudessa tarvepuuna, lämmitykseen tai jatkojalostuksen raaka-aineena. Metsätalouden pääomatulona verotettu puun arvo on maatalouden vähennyskelpoista menoa.

Jos olet ottanut puutavaraa maatalouden tuotantorakennusten rakentamiseen ja/tai korjaamiseen, puutavaran siirtoon sovelletaan niin sanottua hiljaista kuittausta. Hiljaisella kuittauksella tarkoitetaan sitä, että maatalouden käyttöön otetun puutavaran arvoa ei merkitä metsätalouden tuloksi, eikä puutavan arvo muodosta maatalouteen vähennyskelpoista menoa.

Metsätaloudesta elinkeinotoiminnan käyttöön ottamasi puutavaran arvo on metsätalouden pääomatuloa käyvän arvon eli hankintakauppahinnan mukaisesti arvostettuna. Jos käytät omaa puutavaraa elinkeinotoiminnan tuotantorakennusten rakentamiseen, sovelletaan kuitenkin hiljaista kuittausta.

Vakuutuskorvaukset ja hirvivahinkokorvaukset

Metsästä saamasi vakuutuskorvaus tai muu korvaus on metsätalouden pääomatuloa.

Metsävakuutus korvaa puustolle aiheutuvat vahingot menetetyn metsätaloudellisen arvon perusteella. Metsävahinkoja aiheuttavat esimerkiksi myrskyt, lumi, metsäpalot sekä tietyt sienitaudit, hyönteiset ja eläimet. Vakuutusyhtiö toimittaa 19 %:n suuruisen ennakonpidätyksen metsätalouden pääomatuloina verotettavista metsävakuutuskorvauksista. Ilmoita vakuutuskorvaus metsätalouden veroilmoituksella vähentämättä siitä vakuutusyhtiön toimittamaa ennakonpidätystä

Hirvieläinten aiheuttamat metsävahingot korvataan valtion varoista riistavahinkolain nojalla. Metsäkeskus maksaa hirvivahinkokorvauksen, joka verotetaan metsätalouden pääomatulona. Ilmoita tulo sinä vuonna, kun olet saanut korvauksen tilillesi.

Maatalouden tulona verotettavat tulot

Metsätaloudesta saamasi vuokratulot ovat maatalouden veronalaista tuloa ja ne ilmoitetaan maatalouden veroilmoituksella, ei metsätalouden veroilmoituksella.

Vuokratuloa ovat esimerkiksi

 • kokonaisen metsätilan tai tilan osan vuokrauksesta saatu tulo
 • metsästysmaiden vuokratulo
 • tulot alueen vuokraamisesta matkapuhelinverkon tukiasemaksi
 • tuuli- ja aurinkovoimaloiden rakennuspaikoista saadut vuokratulot
 • tuulivoimalan takia saadut vaikutusalue- tai muut korvaukset
 • metsätalouden kalustoon kuuluvista koneista saadut vuokratulot

Maatalouden tuloa ovat myös

 • omalla metsätalouden kalustolla tehty satunnainen koneurakointi
 • metsästä saatu hiilinielukorvaus
 • tulot, jotka maanomistaja saa luonnonarvojen tuottamisesta ja myymisestä.

Myös pellon vuokratulo on maatalouden tuloa: Kuinka ilmoitan pellon vuokratulon OmaVerossa?

Puutavaran jatkojalostuksesta saadut tulot

Omasta metsästä saamasi tukkien, pylväiden, kuitupuun, halkojen, pilkkeiden, hakkeen tai muun metsäenergiapuun, joulukuusten, klapien, aurausviittojen, koristehavujen ja muiden sellaisten myyntitulot ovat metsätalouden pääomatuloa.

Sen sijaan näiden tuotteiden jatkojalostuksesta (esimerkiksi tukkien sahaamisesta lankuiksi tai laudoiksi) saadut tulot verotetaan yleensä maatalouden tuloina. Metsätalouden niin sanotut sivutulot verotetaan siis maatalouden tuloina. Maatalouden tulona verotetaan myös kaikki muualta kuin omasta metsästä hankituista puista saatu puutavaran myyntitulo.

Jatkojalostustoimintaa voidaan toiminnan laajuus yms. huomioiden pitää myös elinkeinotoimintana.

Maa-ainesten ja jäkälän myyntitulot

Maa-ainesten (sora, savi, turve, multa yms.) myynnistä saadut tulot ovat aina metsänomistajan muuta pääomatuloa, eivät metsätalouden pääomatuloa. Maa-aineksen laajempaa jalostus- ja/tai kuljetustoimintaa verotetaan elinkeinotoiminnan tulona.

Jäkälä ei ole maa-ainesta. Jäkälän myyntitulo verotetaan maatalouden tulona maatalouden veroilmoituksella. Vastaavasti myös kuntan myynnistä saatu tulo on maatalouden tuloa.

Näin ilmoitat maa-aineksista saadut tulot 

Ilmoita maa-aineksista saadut tulot ja niihin kohdistuvat menot henkilökohtaisen esitäytetyn veroilmoituksesi yhteydessä joko OmaVerossa tai paperilomakkeella 50B.

 • Ilmoita tulot OmaVeron kohdassa  Muut tulot – Pääomatulot – Muut pääomatulot (paperilomakkeella kohta 3 Pääomatuloa olevat eläkkeet ja PS-sopimuksen mukaiset suoritukset sekä muut pääomatulot).
 • Ilmoita maa-aineksen myyntiin kohdistuvat menot kohdassa Muut vähennykset – Muut pääomatuloista tehtävät vähennykset (paperilomakkeella kohdassa 4.3 Muut pääomatulojen tulonhankkimismenot).
 • Ilmoita tulonhankkimisvelan korot OmaVeron kohdassa Muut vähennykset – Velan korot (paperilomakkeella kohdassa 4.4 Vähennyskelpoiset korot ja muutokset velkatietoihin).

Myös yhteisesti omistetun maa-ainesalueen (kiinteistöyhtymän) osakkaat ilmoittavat oman osuutensa maa-ainestuloista ja niihin kohdistuvista menoista omalla veroilmoituksellaan joko OmaVerossa tai lomakkeella 50B, ellei kyse ole metsä- tai maatalousyhtymästä.

Metsäyhtymä ja maatalousyhtymä ilmoittavat maa-aineksen myyntitulot ja niihin kohdistuvat kulut yhtymän maatalouden veroilmoituksella 2Y. Ilmoita tiedot

 • OmaVerossa lomakkeen 2Y vaiheessa Varallisuuslaskelma, kohdassa Pääomatulona verotettavat muut tulot.
 • paperilomakkeen 2Y kohdassa 9 Kokonaan pääomatulona verotettavat muut tulot ja maa-ainesten myyntituloon kohdistuvat tulonhankkimismenot.

Metsätalouden luovutusvoitot

Sekä metsäkiinteistön (maapohja ja puusto) myynteihin että metsätalouden käyttöomaisuuden myynteihin sovelletaan luovutusvoittoverotuksen säännöksiä. Samoin, jos luovutat metsäalueeseen pysyvän käyttöoikeuden esimerkiksi sähkölinjaa varten, saamasi korvaus verotetaan luovutusvoittona.

Luovutusvoitot ovat pääomatuloa ja ne on ilmoitettava henkilökohtaisella esitäytetyllä veroilmoituksella. Lue lisää metsätalouden luovutusvoitoista.

Verottomat tulot

Suojelualuekorvaukset

Saamasi luonnonsuojelulain mukaisiin rauhoittamispäätöksiin liittyvät kertakorvaukset ovat verottomia.

Luonnontuotteiden keräilytulot

Luonnonvaraisten käpyjen, marjojen, sienien sekä ihmisravintona tai lääkeaineen valmistuksessa käytettävien kasvien keräystulo on kerääjälle verotonta, ellei tuloa katsota palkkana maksetuksi.

Sivu on viimeksi päivitetty 13.3.2024