Metsälahjavähennys

Jos olet saanut lahjana metsäomaisuutta, sinulla voi olla oikeus metsälahjavähennykseen. Vähennys tehdään metsätalouden pääomatulosta tuloverotuksessa. Vähennystä voit vaatia ensimmäisen kerran vuoden 2017 verotuksessa.

Mitkä ovat vähennysoikeuden edellytykset?

Voit saada oikeuden metsälahjavähennykseen, jos nämä edellytykset täyttyvät:

  • Olet saanut metsän lahjana 1.1.2017 tai sen jälkeen.
  • Olet maksanut metsälahjasta lahjaveron.
  • Kyseessä ei ole perintö- ja lahjaverotuksessa tarkoitettu yhteislahja.
  • Lahjana saatuun metsään ei ole sovellettu perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennusta.
  • Lahjana saamasi metsä on pinta-alaltaan riittävän suuri.

Vähimmäispinta-ala määräytyy metsän sijaintikunnan mukaan. Vähimmäispinta-ala saadaan jakamalla 30 000 euroa metsän arvostamislain mukaisella hehtaariarvolla. Vähennysoikeuden piiriin pääsee myös aina, jos metsämaan pinta-ala on vähintään 100 hehtaaria, vaikka em. laskentakaava tuottaisikin suuremman pinta-alan.

Voit selvittää oman metsäsi sijaintikunnan mukaisen vähimmäispinta-alan

Suomen Metsäkeskuksen laskurilla (www.metsakeskus.fi).

Kuka voi saada vähennysoikeuden?

Metsälahjavähennykseen on oikeus vain henkilöillä, ei siis esim. osakeyhtiöillä tai yhteismetsillä. Vähennysoikeus voi muodostua myös silloin, kun saat lahjaksi osuuden metsästä ja harjoitat metsätaloutta verotusyhtymässä tai yhdessä puolisosi kanssa.

Vähennysoikeutta ei ole rajattu lahjan antajan lähiomaisiin. Myös muille kuin lähiomaisille (eli lahjaveroa 2. veroluokan mukaan maksaneille) voi muodostua vähennysoikeus, ja vähennyspohjaa kertyy tällöin vastaavasti enemmän.

Kuolinpesä voi vaatia metsälahjavähennystä vainajan kuolinvuoden verotuksessa, mutta ei enää kuolinvuotta seuraavana vuonna.

Miten vähennyspohja muodostuu?

Metsälahjavähennyspohja muodostuu maksamasi lahjaveron perusteella. Vähennyspohjaa laskettaessa otetaan huomioon vain lahjana saamasi metsämaa ja samalla saamasi joutomaa. Vähennyspohjaa ei siis muodostu siitä lahjaverosta, jonka olet maksanut metsätalouden kaluston, rakennusten tai niiden rakennuspaikkojen arvon perusteella, vaikka lahjat olisi saatu samalla lahjakirjalla.

Vähennysoikeus voi muodostua myös lahjanluonteisessa kaupassa maksamasi lahjaveron perusteella. Vähennyspohjaa laskettaessa huomioon otetaan tällöin vain lahjaa vastaava osa metsämaasta. Kaupaksi katsottavalta osalta sinulle muodostuu samalla oikeus metsävähennykseen.

Metsälahjavähennyksen tekeminen

Metsälahjavähennys tehdään yrittäjävähennyksellä vähennetystä metsätalouden puhtaasta pääomatulosta. Tämän määrän näet verotuspäätöksestäsi.

Metsätaloutta yhdessä harjoittavien puolisoiden tai verotusyhtymän osakkaiden osalta vähennys tehdään siitä metsätalouden puhtaasta pääomatulosta, joka heille jaetaan heidän omistusosuutensa perusteella verotusyhtymästä tai puolisoiden yhteisesti harjoittamasta metsätaloudesta.

Vaadi metsälahjavähennystä ennen verovuodelta toimitettavan verotuksen valmistumista.  Vähennysvaatimuksen voit tehdä henkilökohtaisen esitäytetyn veroilmoituksen liitelomakkeella. Metsälahjavähennystä ei käsitellä lainkaan metsätalouden veroilmoituslomakkeella 2C.

Käytä vähennyspohja metsälahjavähennyksin viimeistään viidentenätoista verovuotena sen vuoden jälkeen, jona olet lahjan saanut.

Vähennyksen enimmäis- ja vähimmäismäärä

Verovuonna tehtävän metsälahjavähennyksen määrä voi olla enintään 50 prosenttia metsätalouden puhtaasta pääomatulosta ennen metsälahjavähennyksen tekemistä. Lisäksi verovuoden vähennyksen enimmäismäärä on 195 000 euroa, eikä verovuonna ja aiemmin tehtyjen vähennysten yhteismäärä saa ylittää vähennyspohjaa.

Verovuonna tehtävän vähennyksen on oltava vähintään 1 500 euroa.

Metsälahjavähennyksen käyttöön oikeuttavat metsätalouden pääomatulot voivat kertyä mistä tahansa omistamastasi metsästä ja myös joutomaalta.

Seuraamukset metsätilan luovutuksesta

Jos luovutat vähintään 10 prosenttia lahjana saamiesi metsäkiinteistöjen tai niiden osien yhteenlasketusta pinta-alasta ennen kuin 15 vuotta on kulunut lahjoituksesta, sinun täytyy tulouttaa tekemäsi metsälahjavähennykset.  Tekemiesi metsälahjavähennysten yhteismäärä 20 prosentilla korotettuna lisätään luovutusvuoden metsätalouden pääomatuloosi tai metsätalouden tappiolliseen pääomatuloon.

Vähentämättä mahdollisesti jäänyttä metsälahjavähennystäsi et voi enää luovutuksen jälkeen vähentää.

Metsälahjavähennyksestä muodostuu valtiontukea

Metsälahjavähennyksestä muodostuu de minimis -perusteista eli vähämerkityksistä valtiontukea. Tuesta kerrotaan tarkemmin lomakkeella, jolla vaadit vähennystä. Vähennyksestä muodostuvan tuen määrä on laskettu verotuspäätöksellesi.

Muistiinpanot

Selvitä veromuistiinpanoissasi

  • metsälahjavähennyspohjan muodostuminen (metsästä maksettu lahjavero, metsän tuottoarvo ja niiden perusteella laskettu metsälahjavähennyspohja)
  • kunakin verovuonna tehtävän vähennyksen perusteena oleva metsätalouden pääomatulon määrä
  • verovuonna tehtävän metsälahjavähennyksen määrä ja sen jälkeen jäljelle jäävän käyttämättömän vähennyspohjan määrä.