Metsäyhtymä

Verotusyhtymällä tarkoitetaan kahden tai useamman henkilön muodostamaa yhteenliittymää, jonka tarkoituksena on kiinteistön käyttö, viljely tai vuokraus. Verotusyhtymiä kutsutaan niiden toiminnan luonteen mukaan maatalous-, kiinteistö- tai metsäyhtymiksi.

Metsäyhtymä syntyy, kun vähintään kaksi henkilöä omistaa yhdessä metsää. Metsäyhtymä muodostuu esimerkiksi silloin, kun metsä on vanhempien ja lasten tai sisarusten yhteisomistuksessa. Verohallinto muodostaa tällaisesta metsäkiinteistön omistuksesta metsäyhtymän. Samat omistajat muodostavat kaikkien samoin osuuksin omistamiensa tilojen osalta yhden metsäyhtymän.

Esimerkki: Anssi ja Bertta omistavat yhdessä puoliksi neljä metsätilaa eri kunnissa. Kyseessä on yksi metsäyhtymä. Kun Anssi omistaa lisäksi yhdessä Martin kanssa puoliksi yhden metsätilan, muodostaa se eri metsäyhtymän. Anssi on siten osakkaana kahdessa eri metsäyhtymässä ja voi niiden lisäksi omistaa yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa muita metsätiloja.

Puolisot omistavat yhdessä metsää

Puolisoiden yhdessä harjoittamasta metsätaloudesta ei muodosteta metsäyhtymää, mutta saatu tulo verotetaan samalla tavoin kuin yhtymän tulo.

Metsätalouden tulo ja tappio jaetaan osakkaiden kesken

Metsäyhtymä ei ole erillinen verovelvollinen, eikä metsäyhtymälle vahvisteta tappiota, jonka se voisi myöhemmin vähentää tuloistaan. Yhtymä on vain verotuksessa käytetty laskentayksikkö.

Metsäyhtymä antaa harjoittamastaan metsätaloudesta tuloveroilmoituksen lomakkeella 2C. Veroilmoitus annetaan yhtymän nimissä ja yhtymän Y-tunnuksella.

Metsäyhtymän metsätalouden puhdas pääomatulo tai tappiollinen pääomatulo jaetaan osakkaille verotuslaskennassa heidän omistusosuuksiensa mukaisessa suhteessa.

Yrittäjävähennys ja metsälahjavähennys osakkaille

Yrittäjävähennystä ja metsälahjavähennystä ei käsitellä metsäyhtymän verotuksessa. Nämä vähennykset tehdään kullekin metsäyhtymän osakkaalle hänen metsätalouden pääomatulojensa kokonaisuuden laskennassa.

Yhtymän korot ja velat osakkaille

Metsäyhtymän toiminnan rahoittamiseen otettuja velkoja ja niistä aiheutuneita korkoja ei käsitellä yhtymän korkoina ja velkoina. Yhtymä ei saa vähentää korkoja tuloistaan. Osakkaat vähentävät korot pääomatuloistaan tulonhankkimisvelan korkoina esitäytetyn veroilmoituksensa yhteydessä.

Metsähtymän varojen hankintaan otetut velat käsitellään kunkin osakkaan henkilökohtaisina velkoina. Yhtymään kohdistuvat osakkaiden velat eivät välttämättä ole yhtä suuria.

Metsäyhtymän osakkaalle maksamat korvaukset

Metsäyhtymä voi maksaa palkkaa ja verovapaita matkakustannusten korvauksia myös osakkaalleen. Osakkaalle maksettujen korvausten verovapaus edellyttää verovapauden yleisten edellytysten täyttymistä. Korvauksia voidaan siten maksaa esimerkiksi silloin, kun osakas tekee matkan erityiselle työntekemispaikalle.

Yhtymään kuuluva metsä ei ole osakkaan erityinen työntekemispaikka. Yhtymä ei voi siten maksaa osakkaalleen verovapaita matkakustannusten korvauksia metsään tehdystä matkasta.

Ilmoita maa-ainesten myyntitulot

Ilmoita kaikki metsä- ja maatalousyhtymien maa-ainestulot, kuten sora, savi, turve, multa, ja niihin kohdistuvat menot yhtymän lomakkeella 2Y (Maatalouden verotus - maatalousyhtymä).

Huom.!  Lomaketta 2Y käyttää myös metsäyhtymä, sillä maa-ainestuloja ei voi ilmoittaa metsäyhtymän päälomakkeella 2C.

Maa-aineksen laajempaa jalostus- ja/tai kuljetustoimintaa verotetaan elinkeinotoiminnan tulona.

Arvonlisäverotus

Metsäyhtymä voi olla toiminnastaan myös arvonlisäverovelvollinen. Arvonlisäveroilmoitus annetaan yhtymän nimissä.  Lue lisää arvonlisäverotuksesta ja arvonlisäveroilmoituksesta.