Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Metsätalouden menot

Metsätalouden pääomatulosta voidaan vähentää kaikki tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuvat menot.

Vuosimenot vähennetään kassaperiaatteen mukaan sinä verovuonna, jona maksu on suoritettu. Pitkävaikutteisten investointien hankintamenot vähennetään poistoina. Lue lisää poistojen tekemisestä.

Jos olet arvonlisäverovelvollinen, ilmoita menot tuloverotuksessa vähennyksenä aina ilman arvonlisäveron osuutta. Ilmoita arvonlisäveron määrä erikseen vähennyksenä arvonlisäveroilmoituksella. Jos et ole arvonlisäverovelvollinen, tee tuloverotuksen menokirjaukset niin, että ne sisältävät mahdollisen arvonlisäveron.

Vuosimenot

Tyypillisiä metsätalouden harjoittamiseen liittyviä vuosimenoja ovat esimerkiksi

 • metsävakuutusmaksut
 • metsänhoitoyhdistysten jäsenmaksut ja palvelumaksut
 • metsän uudistamisen kulut, esimerkiksi taimien hankinta- ja istutuskulut
 • urakoitsijoille maksetut suoritukset puunkorjuusta, maanmuokkauksesta, metsän lannoituksesta, taimikonhoidosta ja muista metsänhoitotöistä
 • metsäteiden ja -ojien kunnossapitomenot
 • metsätaloustöissä käytettävien tarvikkeiden hankintamenot
 • metsätalouden ammattilehtien tilausmaksut
 • metsätalouteen kohdistuvat palkkausmenot sivukuluineen
 • puukaupan yhteydessä Suomen Metsäsäätiölle maksettu vapaaehtoinen menekinedistämismaksu
 • metsätalouteen kohdistuvat palkkausmenot sivukuluineen.
 • matkakulut.

Oman auton metsätalouskäytöstä aiheutuvana menona voi vähentää 0,30 e/km vuoden 2023 verotuksessa. Lue lisää metsätalouden matkakuluista.

Metsätalouden velan korot

Metsätalouden korkomenoja ei vähennetä metsätalouden vuosimenona veroilmoituksella 2C. Ilmoita metsätalouden harjoittamiseen liittyvän velan korot esitäytetyn veroilmoituksesi yhteydessä tulonhankkimisvelan korkona. Verovuodesta 2021 alkaen myös yhteismetsäosuuden hankintaan otetun velan korot on saanut vähentää tulonhankkimisvelan korkoina. 

Korkotiedot voit ilmoittaa OmaVerossa tai lomakkeella 50B Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset, kohdassa Tulonhankkimisvelan korko. Myös metsätaloutta harjoittavan yhtymän osakas ilmoittaa metsätalouteen kohdistuvan velan korot samassa kohdassa.

Metsätalouden velkoihin liittyvät toimitusmaksut yms. lainan liitännäiskulut kuitenkin vähennetään metsätalouden pääomatuloon kohdistuvina tulonhankkimismenoina. Ilmoita ne vuosittain vähennettäväksi metsätalouden veroilmoituksella 2C

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024