Metsätalouden menot

Metsätalouden pääomatulosta voidaan vähentää kaikki tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuvat menot.

Vuosimenot vähennetään kassaperiaatteen mukaan sinä verovuonna, jona maksu on suoritettu. Pitkävaikutteisten investointien hankintamenot vähennetään poistoina. Lue lisää poistojen tekemisestä.

Jos olet arvonlisäverovelvollinen, ilmoita menot tuloverotuksessa vähennyksenä aina ilman arvonlisäveron osuutta. Ilmoita arvonlisäveron määrä erikseen vähennyksenä arvonlisäveroilmoituksella. Jos et ole arvonlisäverovelvollinen, tee tuloverotuksen menokirjaukset niin, että ne sisältävät mahdollisen arvonlisäveron.

Vuosimenot

Tyypillisiä metsätalouden harjoittamiseen liittyviä vuosimenoja ovat esimerkiksi

  • metsävakuutusmaksut
  • metsänhoitoyhdistysten jäsenmaksut ja palvelumaksut
  • urakoitsijoille maksetut suoritukset puunkorjuusta, maanmuokkauksesta, metsän lannoituksesta, taimikonhoidosta ja muista metsänhoitotöistä
  • metsäteiden ja -ojien kunnossapitomenot
  • metsätaloustöissä käytettävien tarvikkeiden hankintamenot
  • metsätalouden ammattilehtien tilausmaksut
  • metsätalouteen kohdistuvat palkkausmenot sivukuluineen
  • puukaupan yhteydessä Suomen Metsäsäätiölle maksettu avustus
  • matkakulut.

Lue lisää metsätalouden matkakuluista.

Metsätalouden velan korot

Metsätalouden korkomenoja ei vähennetä metsätalouden vuosimenona. Ilmoita metsätalouden harjoittamiseen liittyvän velan korot omalla esitäytetyllä veroilmoituksellasi tulonhankkimisvelan korkona. Myös metsätaloutta harjoittavan yhtymän osakas ilmoittaa metsätalouteen kohdistuvan velan korot omalla esitäytetyllä veroilmoituksellaan.

Metsätalouden velkoihin liittyvät toimitusmaksut yms. lainan liitännäiskulut kuitenkin vähennetään metsätalouden pääomatuloon kohdistuvina tulonhankkimismenoina. Ilmoita ne vuosittain vähennettäväksi metsätalouden veroilmoituslomakkeella 2C.