Hankintatyö

Hankintakaupoissa myyntitulo jaetaan kahteen osaan: pääomatuloon ja hankintatyön tekijän oman työn arvoon. Työn arvo verotetaan ansiotulona.

Hankintakaupalla tarkoitetaan puukauppatapaa, jossa metsänomistaja sitoutuu toimittamaan sovitut puutavaramäärät ja -lajit luovutuspaikkaan sovittuna aikana. Metsänomistaja vastaa kaupan ehtojen täyttämisestä ja korjuun kustannuksista. Hankintatyöllä tarkoitetaan metsänomistajan tai hallintaoikeuden metsään pidättäneen, metsänomistajaan rinnastuvan verovelvollisen itsensä hankintakaupan yhteydessä tekemää puunkorjuutyötä.

Hankintatyötä on puutavaran valmistus- ja kuljetustyö, joka tehdään hankintakaupan tai käteiskaupan yhteydessä ja tekijänä on

  • metsänomistaja itse tai
  • henkilö, jolla on hallintaoikeus metsään tai
  • metsänomistajan puoliso tai
  • kotona asuva, ennen verovuotta 14 vuotta täyttänyt oma lapsi tai
  • kuolinpesissä ja verotusyhtymissä osakkaat perheenjäsenineen.

Jos hankintakaupalla myydyn puutavaran hakkuun ja/tai kuljetuksen hoitaa joku muu henkilö esimerkiksi metsänhoitoyhdistys, ei kyse ole hankintatyöstä.

Hankintatyön arvo on verovapaata 125 m3:n määrään asti

Verovapaus on maatila- ja vuosikohtainen.

Hankintatyön arvo

Hankintatyön arvo arvioidaan rahana siihen määrään, joka kyseessä olevasta työstä olisi maksettu palkatulle henkilölle. Hankintatyön arvo lasketaan puutavaralajeittain koko valmistetulle ja kuljetetulle puumäärälle. Laskentaperusteena käytetään paikkakunnalla maksettuja metsäalan työehtosopimusten mukaisia palkkoja. Yksikkötaksan laskennassa huomioidaan myös leimikkokohtaiset olosuhteet.

Jos edellä mainittuja seikkoja ei selvitetä, työn arvon laskennassa käytetään taksoja, jotka on mainittu metsätalouden veroilmoituksen 2C täyttöohjeessa ja Verohallinnon yhtenäistämisohjeessa (kohta 4.1.10).

Hankintatyön arvo on työntekijän veronalaista ansiotuloa siltä osin kuin valmistetun tai kuljetetun puun määrä verovuonna ylittää 125 kuutiometriä.

Milloin hankintatyön arvo verotetaan?

Hankintatyön kohdistuminen oikealle vuodelle ratkaistaan työn tekemisajan mukaan, ei siis puutavaran luovutushetken eikä kauppahinnan saantihetken mukaan. Hankintatyön verotus ansiotulona ja puun myynnin verotus pääomatulona voi siis tapahtua eri vuosina.

Hankintakauppa ja siihen kohdistuva hankintatyö voi jakautua eri kalenterivuosille. Selvitä hankintatyön määrä sille vuodelle, jolloin puun myyntitulo verotetaan pääomatulona. Ilmoita hankintatyön määrä ansiotulona sinä vuonna, kun hankintatyö tehdään.

Esimerkki: Matti Metsänomistaja tekee hankintatyön vuonna 2016. Vasta vuonna 2017 Matti tekee puista käteiskaupan ja saa maksusuorituksen.

Vuonna 2016 hankintatyö verotetaan Matin ansiotulona veronalaiselta osalta. Vuonna 2017 saadusta puukauppahinnasta vähennetään edellisenä vuonna tehty hankintatyön arvo, jonka jälkeinen osa verotetaan Matin pääomatulona.

Esimerkki: Marko Metsänomistaja tekee vuonna 2016 puun myynnistä hankintakaupan ja saa kaupasta ennakkomaksua. Marko tekee koko hankintatyön vasta vuonna 2017. Marko saa puunkaupasta loppumaksun vuonna 2017.

Vuonna 2016 saatu puun myyntitulon ennakkomaksu on kokonaan Markon pääomatuloa. Vuonna 2017 Markon pääomatuloksi katsotaan puun myyntitulo vähennettynä hankintatyön arvolla. Hankintatyön veronalainen osuus verotetaan Markon ansiotulona.

Esimerkki: Matias Metsänomistaja tekee vuonna 2016 puun myynnistä hankintakaupan ja osan kauppaan liittyvästä hankintatyöstä. Matias saa myös puukaupasta ennakkomaksua. Vuonna 2017 Matias tekee lopun kauppaan liittyvästä hankintatyöstä ja saa loppumaksun kauppahinnasta.

Puukauppaan liittyvät Matiaksen hankintatyön arvot lasketaan sekä vuodelle 2016 että 2017. Hankintatyön veronalaiset arvot verotetaan Matiaksen ansiotuloina vuosina 2016 ja 2017. Matiaksen pääomatulona verotetaan se osa puun myyntitulosta, joka jää jäljelle, kun siitä on vähennetty hankintatyön arvo.

Hankintalisä verotetaan pääomatulona

Puun ostaja maksaa hankintakauppahinnan, johon sisältyy hankintalisä eli korvaus puun korjuusta aiheutuvista kustannuksista metsänomistajalle. Hankintalisä verotetaan metsänomistajan metsätalouden pääomatulona.

Vähennä menot pääomatulon tulonhankkimismenoina

Hankintatyön tekemisestä aiheutuneet todelliset menot vähennetään metsätalouden pääomatuloon kohdistuvina tulonhankkimismenoina. Jos puutavaran valmistuksen ja/tai kuljetuksen hoitaa urakoitsija tai palkattu henkilö, maksetut korvaukset vähennetään metsätalouden pääomatuloista tulonhankkimisvähennyksenä.

Avainsanat: