Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Hankintatyö

Hankintakaupoissa myyntitulo jaetaan kahteen osaan: pääomatuloon ja hankintatyön tekijän oman työn arvoon. Työn arvo verotetaan ansiotulona.

Hankintakaupalla tarkoitetaan puukauppaa, jossa sitoudut toimittamaan sovitut puutavaramäärät ja -lajit luovutuspaikkaan sovittuna aikana. Vastaat itse kaupan ehtojen täyttämisestä ja korjuun kustannuksista.

Hankintatyötä on puutavaran valmistus- ja kuljetustyö, joka tehdään hankintakaupan tai käteiskaupan yhteydessä ja tekijänä on

  • metsänomistaja itse
  • henkilö, jolla on hallintaoikeus metsään
  • metsänomistajan puoliso
  • kotona asuva, ennen verovuotta 14 vuotta täyttänyt oma lapsi
  • kuolinpesän tai verotusyhtymän osakkaat perheenjäsenineen.

Jos hankintakaupalla myydyn puutavaran hakkuun ja/tai kuljetuksen hoitaa joku muu henkilö, esimerkiksi metsänhoitoyhdistys, ei kyse ole hankintatyöstä.

Hankintatyön arvo on osittain verovapaata

Hankintatyön arvo on verovapaata 125 m3:n puumäärään asti. Verovapaus on maatila- ja vuosikohtainen. Siltä osin kuin valmistetun tai kuljetetun puun määrä verovuonna ylittää 125 kuutiometriä, hankintatyön arvo on työntekijän veronalaista ansiotuloa.

Hankintatyön arvo

Hankintatyön arvo arvioidaan rahana siihen määrään, joka samasta työstä olisi maksettu palkatulle henkilölle. Hankintatyön arvo lasketaan puutavaralajeittain koko valmistetulle ja kuljetetulle puumäärälle. Laskentaperusteena käytetään paikkakunnalla maksettuja metsäalan työehtosopimusten mukaisia palkkoja. Yksikkötaksan laskennassa huomioidaan myös leimikkokohtaiset olosuhteet.

Jos hankintatyön arvosta ei ole muuta selvitystä, voit käyttää vuoden 2022 veroilmoituksessa näitä keskimääräisiä taksoja.

Hankintatyö arvo puutavaralajeittain vuonna 2023

Puutavaralaji Valmistus, euroa/m3 Kuljetus, euroa/m3
Mäntytukki 6,19 2,43
Mäntykuitu 14,30 2,51
Kuusitukki 7,99 2,46
Kuusikuitu 14,96 2,66
Koivutukki 5,90 2,79
Koivukuitu 13,23 2,93
Energiapuu (kokopuu) 8,82 4,57
Halot ja klapit 29,98 2,93
Haketus 4,68 -
Hake - 2,93

Milloin hankintatyön arvo verotetaan?

Hankintatyön kohdistuminen oikealle vuodelle ratkaistaan työn tekemisajan mukaan, ei siis puutavaran luovutushetken eikä kauppahinnan saantihetken mukaan. Hankintatyö voidaan siis verottaa ansiotulona ja puun myynti pääomatulona eri vuosina.

Hankintakauppa ja siihen kohdistuva hankintatyö voi jakautua eri kalenterivuosille. Ilmoita hankintatyön määrä ansiotulona sinä vuonna, kun hankintatyö tehdään. Selvitä hankintatyön määrä myös sille vuodelle, jolloin puun myyntitulo verotetaan pääomatulona.

Esimerkki: Matti teki hankintatyön vuonna 2022. Vasta vuonna 2023 Matti teki puista käteiskaupan ja sai maksusuorituksen.

Vuonna 2022 hankintatyön veronalainen osa verotetaan Matin ansiotulona. Vuonna 2023 saadusta puukauppahinnasta vähennetään edellisenä vuonna tehty hankintatyön arvo ja jäljelle jäävä osa verotetaan Matin pääomatulona.

Esimerkki: Merja teki vuonna 2022 puun myynnistä hankintakaupan ja sai kaupasta ennakkomaksua. Merja teki koko hankintatyön vasta vuonna 2023. Merja sai puukaupasta loppumaksun vuonna 2023.

Vuonna 2022 saatu puun myyntitulon ennakkomaksu on kokonaan Merjan pääomatuloa. Vuonna 2023 Merjan pääomatuloksi katsotaan puun myyntitulo vähennettynä hankintatyön arvolla. Hankintatyön veronalainen osuus verotetaan Merjan ansiotulona.

Esimerkki: Matias teki vuonna 2022 puun myynnistä hankintakaupan ja osan kauppaan liittyvästä hankintatyöstä. Matias sai myös puukaupasta ennakkomaksua. Vuonna 2023 Matias teki lopun kauppaan liittyvästä hankintatyöstä ja sai loppumaksun kauppahinnasta.

Puukauppaan liittyvät Matiaksen hankintatyön arvot lasketaan sekä vuodelle 2022 että 2023. Hankintatyön veronalaiset arvot verotetaan Matiaksen ansiotuloina vuosina 2022 ja 2023. Matiaksen pääomatulona verotetaan se osa puun myyntitulosta, joka jää jäljelle, kun siitä on vähennetty hankintatyön arvo.

Vähennä menot pääomatulon tulonhankkimismenoina

Hankintatyön tekemisestä aiheutuneet todelliset menot vähennetään metsätalouden pääomatuloon kohdistuvina tulonhankkimismenoina. Jos puutavaran valmistuksen ja/tai kuljetuksen hoitaa urakoitsija tai palkattu henkilö, maksetut korvaukset vähennetään metsätalouden pääomatuloista tulonhankkimisvähennyksenä.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024