Palvelussa saattaa esiintyä häiriöitä maanantaina 5.12. klo 0.00–4.00 huoltotoimenpiteiden vuoksi. Pahoittelemme asiasta aiheutuvaa vaivaa.

Hankintatyö

Hankintakaupoissa myyntitulo jaetaan kahteen osaan: pääomatuloon ja hankintatyön tekijän oman työn arvoon. Työn arvo verotetaan ansiotulona.

Hankintakaupalla tarkoitetaan puukauppaa, jossa sitoudut toimittamaan sovitut puutavaramäärät ja -lajit luovutuspaikkaan sovittuna aikana. Vastaat itse kaupan ehtojen täyttämisestä ja korjuun kustannuksista.

Hankintatyötä on puutavaran valmistus- ja kuljetustyö, joka tehdään hankintakaupan tai käteiskaupan yhteydessä ja tekijänä on

  • metsänomistaja itse
  • henkilö, jolla on hallintaoikeus metsään
  • metsänomistajan puoliso
  • kotona asuva, ennen verovuotta 14 vuotta täyttänyt oma lapsi
  • kuolinpesän tai verotusyhtymän osakkaat perheenjäsenineen.

Jos hankintakaupalla myydyn puutavaran hakkuun ja/tai kuljetuksen hoitaa joku muu henkilö, esimerkiksi metsänhoitoyhdistys, ei kyse ole hankintatyöstä.

Hankintatyön arvo on osittain verovapaata

Hankintatyön arvo on verovapaata 125 m3:n puumäärään asti. Verovapaus on maatila- ja vuosikohtainen. Siltä osin kuin valmistetun tai kuljetetun puun määrä verovuonna ylittää 125 kuutiometriä, hankintatyön arvo on työntekijän veronalaista ansiotuloa.

Hankintatyön arvo

Hankintatyön arvo arvioidaan rahana siihen määrään, joka samasta työstä olisi maksettu palkatulle henkilölle. Hankintatyön arvo lasketaan puutavaralajeittain koko valmistetulle ja kuljetetulle puumäärälle. Laskentaperusteena käytetään paikkakunnalla maksettuja metsäalan työehtosopimusten mukaisia palkkoja. Yksikkötaksan laskennassa huomioidaan myös leimikkokohtaiset olosuhteet.

Jos hankintatyön arvosta ei ole muuta selvitystä, voit käyttää vuoden 2021 veroilmoituksessa näitä keskimääräisiä taksoja.

Hankintatyön arvo puutavaralajeittain vuonna 2021

Puutavaralaji Valmistus euroa/m3 Kuljetus euroa/m3
Mäntytukki 5,77 2,26
Mäntykuitu 13,33 2,34
Kuusitukki 7,44 2,29
Kuusikuitu 13,94 2,48
Koivutukki 5,49 2,60
Koivukuitu 12,33 2,73
Energiapuu (kokopuu) 8,22 4,26
Halot ja klapit 27,94 2,73
Haketus 4,36 -
Hake - 2,73

Milloin hankintatyön arvo verotetaan?

Hankintatyön kohdistuminen oikealle vuodelle ratkaistaan työn tekemisajan mukaan, ei siis puutavaran luovutushetken eikä kauppahinnan saantihetken mukaan. Hankintatyö voidaan siis verottaa ansiotulona ja puun myynti pääomatulona eri vuosina.

Hankintakauppa ja siihen kohdistuva hankintatyö voi jakautua eri kalenterivuosille. Ilmoita hankintatyön määrä ansiotulona sinä vuonna, kun hankintatyö tehdään. Selvitä hankintatyön määrä myös sille vuodelle, jolloin puun myyntitulo verotetaan pääomatulona.

Esimerkki: Matti tekee hankintatyön vuonna 2020. Vasta vuonna 2021 Matti tekee puista käteiskaupan ja saa maksusuorituksen.

Vuonna 2020 hankintatyön veronalainen osa verotetaan Matin ansiotulona. Vuonna 2021 saadusta puukauppahinnasta vähennetään edellisenä vuonna tehty hankintatyön arvo ja jäljelle jäävä osa verotetaan Matin pääomatulona.

Esimerkki: Merja tekee vuonna 2020 puun myynnistä hankintakaupan ja saa kaupasta ennakkomaksua. Merja tekee koko hankintatyön vasta vuonna 2021. Merja saa puukaupasta loppumaksun vuonna 2021.

Vuonna 2020 saatu puun myyntitulon ennakkomaksu on kokonaan Merjan pääomatuloa. Vuonna 2021 Merjan pääomatuloksi katsotaan puun myyntitulo vähennettynä hankintatyön arvolla. Hankintatyön veronalainen osuus verotetaan Merjan ansiotulona.

Esimerkki: Matias  tekee vuonna 2020 puun myynnistä hankintakaupan ja osan kauppaan liittyvästä hankintatyöstä. Matias saa myös puukaupasta ennakkomaksua. Vuonna 2021 Matias tekee lopun kauppaan liittyvästä hankintatyöstä ja saa loppumaksun kauppahinnasta.

Puukauppaan liittyvät Matiaksen hankintatyön arvot lasketaan sekä vuodelle 2020 että 2021. Hankintatyön veronalaiset arvot verotetaan Matiaksen ansiotuloina vuosina 2020 ja 2021. Matiaksen pääomatulona verotetaan se osa puun myyntitulosta, joka jää jäljelle, kun siitä on vähennetty hankintatyön arvo.

Vähennä menot pääomatulon tulonhankkimismenoina

Hankintatyön tekemisestä aiheutuneet todelliset menot vähennetään metsätalouden pääomatuloon kohdistuvina tulonhankkimismenoina. Jos puutavaran valmistuksen ja/tai kuljetuksen hoitaa urakoitsija tai palkattu henkilö, maksetut korvaukset vähennetään metsätalouden pääomatuloista tulonhankkimisvähennyksenä.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2022