Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Yleinen arvonlisäverokanta nousee 25,5 prosenttiin 1.9.2024 alkaen

Yleinen arvonlisäverokanta nousee 24 prosentista 25,5 prosenttiin 1.9.2024 alkaen. Eduskunta on hyväksynyt muutoksen, mutta lakia ei ole vielä vahvistettu.

Uutta arvonlisäverokantaa tullaan soveltamaan sellaisiin tavaroihin ja palveluihin, joiden verokanta on nyt 24 prosenttia.

Tällä sivulla olevia ohjeita noudatetaan, jos laki tulee voimaan hallituksen esityksen mukaisesti. Lue lisää: Eduskunta hyväksyi arvonlisäveron korotuksen (eduskunta.fi)

Tavaran toimitushetki ratkaisee, mitä verokantaa käytetään

Tavaran myynnin arvonlisävero kohdistetaan yleensä sille verokaudelle, jonka aikana tavara on toimitettu eli luovutettu ostajan haltuun.

Jos tavara luovutetaan ostajalle viimeistään 31.8.2024, sovellettava verokanta on 24 %, vaikka ostaja maksaisi tavaran myöhemmin syyskuun aikana.

Esimerkki: Asiakas tilaa uuden auton elokuussa 2024. Auto luovutetaan hänelle syyskuussa 2024, ja asiakas maksaa auton luovutuksen yhteydessä. Auton myyntiin sovellettava verokanta on 25,5 %. Merkitystä ei ole sillä, milloin auto on tilattu, kauppasopimus allekirjoitettu tai auto rekisteröity. Verokanta määräytyy auton toimitusajankohdan perusteella.

Esimerkki: Myyjä lähettää ostajalle 31.8.2024 varaosia. Tavarat saapuvat ostajan varastolle 1.9.2024. Jos kuljetus tapahtuu sopimuksen mukaan myyjän vastuulla, ostaja on vastaanottanut tavarat 1.9.2024 ja sovellettava verokanta on 25,5 %. Jos kuljetus tapahtuu ostajan vastuulla, tavarat katsotaan toimitetuiksi kuljetuksen alkaessa 31.8.2024. Tällöin myyntiin sovelletaan 24 %:n verokantaa.

Ennakkomaksu

Ennakkomaksun saaja ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron siltä verokaudelta, jonka aikana ennakkomaksu on maksettu. Jos ennakkomaksu on kertynyt myyjälle ennen kuin lakimuutos on tullut voimaan, sovellettava verokanta on 24 prosenttia.

Esimerkki: Asiakas tilaa uuden auton elokuussa 2024. Auto luovutetaan hänelle syyskuussa 2024. Asiakas maksaa osan uuden auton kauppahinnasta luovuttamalla myyjälle vanhan autonsa elokuussa 2024. Koska vanha auto on luovutettu myyjälle ennen 1.9.2024, ennakkomaksuun sovelletaan 24 %:n verokantaa.

Osamaksukauppa

Kyseessä on osamaksukauppa, kun tavara maksetaan useassa osassa. Osamaksukaupassa arvonlisäveron suorittamisvelvollisuus syntyy, kun tavara luovutetaan ostajalle.

Esimerkki: Kodinkoneliike myy osamaksusopimuksella pesukoneen, joka luovutetaan ostajalle elokuussa 2024. Asiakas maksaa pesukoneen luovutuksen jälkeen useassa erässä. Koko kauppahintaan sovelletaan 24 %:n verokantaa.

Verokanta määräytyy palvelun suorittamisen ajankohdan mukaan

Palvelun myynnin arvonlisävero kohdistetaan sille verokaudelle, jonka aikana palvelu on suoritettu. Jos palvelun suorittaminen on kesken silloin, kun verokanta muuttuu, sovelletaan palvelun päättymisajankohdan verokantaa. Palvelu on suoritettu, kun se on asiakkaan käytettävissä.

Esimerkki: Yksityishenkilö ostaa kotiinsa ikkunoiden pesun siivouspalveluyritykseltä. Ikkunat pestään 30.8.2024. Yritys lähettää asiakkaalle laskun syyskuun alussa ja asiakas maksaa sen eräpäivänä syyskuussa. Palvelun myyntiin sovelletaan 24 %:n verokantaa.

Esimerkki: Kuljetusliike myy kuluttajalle tavarankuljetuspalvelun matkalle Helsinki–Pariisi. Kuljetus alkaa elokuussa 2024 ja päättyy syyskuussa 2024. Palvelu on suoritettu, kun kuljetus on päättynyt. Tavarankuljetuspalvelun myyntiin sovelletaan 25,5 %:n verokantaa.

Ennakkomaksu

Ennakkomaksun saaja ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron siltä verokaudelta, jonka aikana ennakkomaksu on maksettu. Jos ennakkomaksu on kertynyt myyjälle ennen kuin lakimuutos on tullut voimaan, sovellettava verokanta on 24 prosenttia.

Jatkuvaluonteinen tavaran ja palvelun myynti

Jatkuvaluonteisessa tavaran ja palvelun myynnissä vastike määräytyy ajan kulumisen perusteella. Esimerkiksi vuokrauspalvelu on jatkuvaluonteinen palvelu.

Jatkuvana suorituksena myyty tavara tai palvelu katsotaan toimitetuksi tai suoritetuksi kunkin suoritukseen liittyvän tilitysjakson päättyessä. Esimerkiksi jos vuokranmaksujakso on 1.6.2024–31.5.2025, palvelu katsotaan suoritetuksi 31.5.2025. Palvelun myyntiin sovellettava verokanta on tällöin 25,5 % koko jaksolta. Jos vuokralainen maksaa myyjälle vuokran koko maksujaksolta ennakkomaksuna ennen 1.9.2024, myyntiin sovelletaan 24 %:n verokantaa.

Jos vuokraa peritään kuukausittain, tilitysjakso on kuukausi, ja verokanta määräytyy tilitysjakson päättymisajankohdan mukaan. Tällöin esimerkiksi elokuun 2024 vuokraan sovelletaan 24 %:n verokantaa ja syyskuun 2024 vuokraan 25,5 %:n verokantaa.

Kertaluonteiset myynnit, jotka maksetaan useammassa erässä, kuten osamaksukauppa tai rakennusurakka, eivät ole jatkuvaluonteisia.

Arvonlisäveron ilmoittaminen 1.9.2024 alkaen

Arvonlisäveroilmoituksilla on vain yksi kohta yleisen verokannan alaiselle myynnille.

Ilmoittaminen OmaVerossa

Kun arvonlisäveron verokausi on kuukausi, OmaVeron arvonlisäveroilmoituksella tulee 1.9.2024 alkaen näkymään kohta “Vero kotimaan myynneistä verokannoittain: 25,5 %:n vero”.

Kun arvonlisäveron verokausi on neljänneskalenterivuosi, kalenterivuosi tai poronhoitovuosi, yleisen verokannan muutos tulee voimaan kesken pidennetyn verokauden.

OmaVerossa neljännesvuosittain ilmoittaville näytetään verokauden 3/2024 eli heinä-syyskuun arvonlisäveroilmoituksella kohta Vero kotimaan myynneistä verokannoittain: 25,5 %:n vero. Kerran vuodessa ilmoittaville näytetään kalenterivuoden 2024 arvonlisäveroilmoituksella kohta Vero kotimaan myynneistä verokannoittain: 25,5 %:n vero. Näissä kohdissa ilmoitetaan myös kyseisille verokausille kohdistettavat 24 %:n alaisten myyntien verot.

Ilmoittaminen muissa sähköisissä kanavissa tai paperilomakkeella

Yleisen verokannan vero tullaan ilmoittamaan vastaavasti myös muissa sähköisissä ilmoituskanavissa (Ilmoitin.fi ja API-rajapinta) eli vero ilmoitetaan samassa kentässä kuin aiemmin, vaikka verokanta muuttuu.

Paperilomakkeesta on tulossa uusi versio 1.1.2025. Vuoden 2024 loppuun saakka käytetään nykyistä lomaketta, ja sekä 24 %:n että 25,5 %: alaiset myynnit ilmoitetaan nykyisessä kohdassa (Kotimaan myynti 24 %).

Ajallinen kohdistaminen arvonlisäveroilmoituksilla

Huomaa, että veron suorittamisvelvollisuus ei määritä sitä, mille verokaudelle arvonlisävero ilmoitetaan. Voit joutua ajallisen kohdistamisen säännösten vuoksi ilmoittamaan 24 %:n myyntiä esimerkiksi syyskuulle tai 25,5 %:n myyntiä elokuulle.

Esimerkki: Yrityksen verokausi on kuukausi ja yritys soveltaa maksuperusteista arvonlisäveron tilitystä. Maksuperusteisuudella tarkoitetaan sitä, että yritys kohdistaa myynneistä suoritettavan ja ostoista vähennettävän arvonlisäveron sille kuukaudelle, jolloin se saa maksun myynnistään tai se itse maksaa ostamansa tavaran tai palvelun.

Yritys toimittaa tavaran asiakkaalle 30.8.2024 ja saa maksun 1.9.2024. Tavaran myyntiin sovellettava verokanta on 24 %. Yritys ilmoittaa myynnin arvonlisäveron maksuajankohdan mukaan eli syyskuun arvonlisäveroilmoituksella. Yritys ilmoittaa veron esimerkiksi OmaVerossa kohdassa “Vero kotimaan myynneistä verokannoittain: 25,5 %:n vero”.

Esimerkki: Yrityksen verokausi on kuukausi ja yritys soveltaa laskutusperustetta tilikauden aikana. Laskutusperusteella tarkoitetaan sitä, että yritys kohdistaa myynnin sille verokaudelle, jonka aikana ostajaa on veloitettu toimitetusta tavarasta tai suoritetusta palvelusta.

Yritys lähettää asiakkaalle tavarasta 30.8.2024 päivätyn laskun ja toimittaa tavaran asiakkaalle 1.9.2024. Asiakas maksaa laskun syyskuussa eräpäivänä. Tavaran myyntiin sovellettava verokanta on 25,5 %. Yritys ilmoittaa myynnin laskun päivämäärän mukaan elokuun arvonlisäveroilmoituksella. Yritys ilmoittaa veron esimerkiksi OmaVerossa kohdassa “Vero kotimaan myynneistä verokannoittain: 24 %:n vero”.

Uutta verokantaa sovelletaan, kun tavara tai palvelu on otettu omaan käyttöön 1.9.2024 tai sen jälkeen.

Itse suoritetun rakentamispalvelun omaan käyttöön ottamiseen sovelletaan 25,5 %:n verokantaa siltä osin, kun rakentamispalvelu valmistuu 1.9.2024 tai sen jälkeen.

Jos ostettu rakentamispalvelu on vastaanotettu 1.9.2024 tai sen jälkeen, rakentamispalvelun omaan käyttöön sovelletaan 25,5 %:n verokantaa. Jos vastike on maksettu kokonaan ennen 1.9.2024, rakentamispalvelun omaan käyttöön sovelletaan kuitenkin 24 %:n verokantaa.

Omaan käyttöön ottamisesta pitää maksaa arvonlisäveroa myös silloin, jos kiinteistö myydään tai luovutetaan uudisrakennustyön tai perusparannuksen ollessa keskeneräinen. Vastaavasti arvonlisäveroa pitää maksaa, jos uudisrakennustyö tai perusparannus on valmistunut, mutta kiinteistö myydään tai luovutetaan ennen kiinteistön käyttöönottoa. Jos kiinteistö on myyty tai luovutettu 1.9.2024 tai sen jälkeen, omaan käyttöön ottamiseen sovelletaan 25,5 % verokantaa.

Uutta verokantaa sovelletaan sellaiseen tavaran yhteisöhankintaan, joka pitää kohdistaa syyskuulle 2024 tai sen jälkeen. Yhteisöhankinta kohdistetaan sitä kuukautta seuraavalle kalenterikuukaudelle, jonka aikana hankinta on tehty.

Tavaran yhteisöhankinta on tehty sinä ajankohtana, jona tavara on vastaanotettu. Jos ostajalle kuitenkin annetaan hankinnasta lopullinen lasku toimituskuukauden aikana, yhteisöhankinta kohdistetaan toimituskuukaudelle.

Mahdollisilla ennakkomaksuilla ei ole vaikutusta yhteisöhankinnan ajalliseen kohdistamiseen.

Esimerkki: Yritys ostaa koneen Ruotsista. Yritys maksaa osan koneesta ennakkomaksuna heinäkuussa 2024. Kone toimitetaan elokuussa 2024, ja loppuosa laskutetaan syyskuussa 2024.

Yhteisöhankinta on tehty elokuussa ja se kohdistetaan syyskuulle 2024. Yhteisöhankintaan sovelletaan 25,5 %:n verokantaa. Jos sekä toimitus että laskutus tapahtuisivat elokuussa 2024, kohdistettaisiin yhteisöhankinta elokuulle 2024, jolloin yhteisöhankintaan ja ennakkomaksuun sovellettaisiin 24 %:n verokantaa.

Jos yhteisöhankintana ostettuja tavaroita toimitetaan jatkuvaluonteisesti yli yhden kuukauden ajan, tavarat katsotaan vastaanotetuiksi kunkin kalenterikuukauden päättyessä. Jatkuvana toimituksena ostettuun tavaran yhteisöhankintaan sovelletaan 1.9.2024 voimaantulevaa verokantaa, jos kalenterikuukauden yhteisöhankinta tulee kohdistaa syyskuulle 2024 tai sen jälkeen.

Kaikissa EU-maissa sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta, kun elinkeinonharjoittaja myy yleissäännön mukaisen palvelun toiseen EU-maahan sijoittautuneelle elinkeinonharjoittajalle. Suomessa käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan moniin muihinkin kuin yleissäännön mukaisiin palveluihin. Käännetty verovelvollisuus tarkoittaa sitä, että myynnin veron maksaa myyjän sijaan palvelun ostaja Suomessa.

Jos käännetyn verovelvollisuuden alainen palvelu on suoritettu 1.9.2024 tai sen jälkeen, palvelun myynnin arvonlisäveroon sovelletaan 25,5 %:n verokantaa. Jos palvelusta on kertynyt ennakkomaksu ennen 1.9.2024, myynnin arvonlisäveroon sovelletaan kuitenkin 24 %:n verokantaa.

Esimerkki: Ruotsalainen yritys myy konsultointipalvelun suomalaiselle yritykselle. Palvelu suoritetaan elokuussa 2024 ja laskutetaan syyskuussa 2024. Palveluun sovelletaan 24 %:n verokantaa. Suomalainen palvelun ostaja maksaa arvonlisäveron käännetyn verovelvollisuuden perusteella ja ilmoittaa veron elokuulta 2024 annettavalla arvonlisäveroilmoituksella.

Lue lisää kansainvälisestä palvelukaupasta

Uutta verokantaa sovelletaan, kun maahantuodusta tavarasta on syntynyt veron suorittamisvelvollisuus 1.9.2024 tai sen jälkeen. Suorittamisvelvollisuus syntyy tulli-ilmoituksen hyväksymisajankohtana.

Jos suorittamisvelvollisuus on syntynyt ennen 1.9.2024, ja kyse on yleisen verokannan alaisista tavaroista, sovellettava verokanta on 24 %, ja jos suorittamisvelvollisuus on syntynyt 1.9. tai sen jälkeen, sovellettava verokanta on 25,5 %.

Maahantuonnista Verohallinnolle maksettava vero kohdistetaan sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana tullauspäätös on annettu.

Esimerkki: Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitty yritys tuo varaosia Norjasta Suomeen 31.8.2024. Tulli hyväksyy tulli-ilmoituksen vastaanotetuksi 31.8.2024 ja tekee päätöksen varaosien luovuttamisesta vapaaseen liikkeeseen 1.9.2024. Yritys ilmoittaa maahantuontia koskevat tiedot syyskuulta 2024 annettavalla arvonlisäveroilmoituksella. Sovellettava verokanta on 24 %.

Ahvenanmaan ja muun Suomen välinen veroraja – tavaroiden maahantuonti

Ahvenanmaan ja muun Suomen välisessä maahantuonnissa sovellettava verokanta määräytyy ensitullauspäätökselle merkityn tulli-ilmoituksen hyväksymispäivän mukaan. Jos tulli-ilmoitus on hyväksytty 1.9.2024 tai sen jälkeen, sovelletaan 25,5 prosentin verokantaa.

Maahantuonnin arvonlisäveron tiedot ilmoitetaan kuitenkin sen verokauden arvonlisäveroilmoituksessa, jonka aikana tullauspäätös on annettu.

Lue lisää:

Annettuihin alennuksiin, luottotappioihin ja muihin oikaisueriin sovelletaan sitä verokantaa, joka oli voimassa, kun tavara toimitettiin tai palvelu suoritettiin. Näin on myös silloin, kun oikaisuerä kohdistetaan hyvän kirjanpitotavan mukaan 1.9.2024 tai sen jälkeen alkaville verokausille.

On mahdollista, että sekä ennen 1.9.2024 että sen jälkeen toimitettuihin tavaroihin ja suoritettuihin palveluihin kohdistuvat vuosi- tai kausialennukset tai muut vastaavat erät annetaan jälkikäteen. Tällöin alennukset voidaan jakaa eri verokantojen mukaisiin osiin suhteessa ajan kulumiseen.

Esimerkki: Yritys myy vuonna 2024 toimistotarvikkeita. Yritys antaa asiakkaalle tämän ostamaan määrään perustuvan vuosialennuksen. Asiakas saa koko vuoden ostoihin perustuvan alennuksen, joka on 5 000 euroa (ilman arvonlisäveron osuutta). Yritys saa vähentää veron perusteesta vuosialennuksen määrän.

Vuosialennus jaetaan ajan kulumisen suhteessa eli 8/12 osaa (tammi-elokuu) kohdistuu 24 % verokannan myyntiin ja 4/12 osaa (syys-joulukuu) kohdistuu 25,5 % verokannan myyntiin. Maksettavan veron määrästä yritys saa vähentää 8/12*5 000*0,24 = 800 euroa ja 4/12*5 000*0,255 = 425 euroa eli yhteensä 1 225 euroa. Yritys ilmoittaa oikaisuerän sille verokaudelle, jolle se on hyvän kirjanpitotavan mukaan kirjanpidossa kirjattava.

Vähennetyistä luottotappioista myöhemmin kertyvistä suorituksista on maksettava veroa alkuperäisen myynnin verokannan mukaan.

Esimerkki: Yritys myy kodinkoneita. Yritys ei saa asiakkaalta maksua kodinkoneesta, joka on luovutettu asiakkaalle ennen 1.9.2024. Luottotappiot kirjataan hyvän kirjanpitotavan mukaan silloin, kun on todennäköistä, että saamisesta ei saada suoritusta. Yritys kirjaa luottotappion joulukuulle 2024.

Luottotappioon sovelletaan 24 %:n verokantaa, mutta oikaisuerä ilmoitetaan joulukuulta 2024 annettavalla arvonlisäveroilmoituksella.

Jos yritys saa suorituksen kodinkoneesta tammikuussa 2025, kyseiseen erään sovelletaan edelleen 24 %:n verokantaa. Yritys ilmoittaa kertyneeseen erään perustuvan myynnin veron tammikuulta 2025 annettavalla arvonlisäveroilmoituksella.

Vesi sekä energiahyödykkeet kuten sähkö, kaasu ja lämpö laskutetaan joko tosiasialliseen kulutukseen perustuvilla laskuilla tai aikaisempaan kulutukseen perustuvilla arviolaskuilla ja kerran vuodessa tehtävällä tasauslaskulla. Näihin laskuihin saattaa sisältyä esimerkiksi vuosimaksu ja kulutuksen määrästä riippumaton perusmaksu.

Tällaista myyntiä ei voida pitää jatkuvaluonteisena luovutuksena (ks. kohta Jatkuvaluonteinen tavaran ja palvelun myynti), vaan siihen sovelletaan yleisiä säännöksiä: myyntiin sovellettava verokanta ratkaistaan luovutus- tai suoritusajankohdan tai ennakkomaksun kertymisajankohdan mukaan.

Esimerkki: Jaksoa 1.1.2024–31.12.2024 koskeva sähkölasku lähetetään asiakkaalle vuonna 2025. Laskulla sovelletaan 24 %:n verokantaa ennen 1.9.2024 toimitettuun sähköön, ja 25,5 %:n verokantaa tämän jälkeen toimitettuun sähköön. Jos 1.9.2024 jälkeen toimitettu sähkö laskutetaan ja se maksetaan ennen 1.9.2024, sähkön myyntiin sovelletaan 24 %:n verokantaa.

Suomen arvonlisäverolain mukaan sovellettava verokanta määräytyy tavaramyynnissä luovutusajankohdan ja palvelumyynnissä suoritusajankohdan mukaan. Mikäli tavarasta tai palvelusta on maksettu ennakkomaksu ennen tavaran luovutusta tai palvelun suoritusta, verokanta määräytyy kuitenkin sen ajankohdan mukaan, milloin maksu on kertynyt myyjälle.  

Toisin sanoen, jos myyty tavara luovutetaan tai palvelu suoritetaan ostajalle ennen 1.9.2024, on verokanta 24 %. Jos tavara luovutetaan tai palvelu suoritetaan 1.9.2024 tai sen jälkeen, on sovellettava verokanta 25,5 %. Jos ennakkomaksu on kertynyt myyjälle ennen 1.9.2024, myyntiin sovellettava verokanta on kuitenkin 24 prosenttia. 

Tästä pääsäännöstä poiketen, tuontijärjestelmässä sovellettava verokanta määräytyy ostajan suorittaman maksun hyväksymisajankohdan mukaan. Unionin järjestelmässä sovellettava verokanta määräytyy niin ikään ostajan suorittaman maksun hyväksymisajankohdan mukaan, silloin kun verovelvollinen on sähköinen rajapinta, joka mahdollistaa Yhteisöön sijoittautumattomien elinkeinonharjoittajien suorittamat EU:n sisäiset tavaroiden luovutukset. 

Sivu on viimeksi päivitetty 3.7.2024