Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Register över behandling av personuppgifter inom Skatteförvaltningens Enhet för utredning av grå ekonomi

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, artikel 13 och 14.

Behandlingen av personuppgifter inom Skatteförvaltningens Enhet för utredning av grå ekonomi grundar sig på lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010). För dataskyddsbeskrivningens del är användningsändamålet fenomenutredningar om vilka det stadgas i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi.

Skatteförvaltningens Enhet för utredning av grå ekonomi behandlar personuppgifter enbart för sina lagstadgade uppgifter. Uppgifter lämnas inte ut för något annat ändamål.

Vid utarbetandet av fenomenutredningar behandlas nödvändiga uppgifter om personens:

 • hälsotillstånd, som exempelvis uppgift om invaliditetsgrad
 • hörande till fackförening, t.ex. medlemsavgift
 • religiösa övertygelse, t.ex. uppgift om religionssamfund
 • ärenden som är eller har varit föremål för åtalsprövning, åtal eller domstolsbehandling och om domar i brottmål, när åtalsprövningen, åtalet eller domstolsbehandlingen har anknytning till ett brott som man misstänker har begåtts inom organisationens verksamhet eller genom att organisationen har utnyttjats.
Personuppgiftsansvarig Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT
tfn 029 512 001 (växel)
Besöksadress:
Registratorskontoret
Vääksyvägen 4, Helsingfors
Skatteförvaltningens personuppgiftsansvariga Noora Kontro

Taito von Konow
PB 325, 00052 SKATT
tfn 029 512 001 (växel)

Personuppgiftsbiträde Enheten för utredning av grå ekonomi behandlar personuppgifterna själv.
Ändamålet med behandlingen av personuppgifter Utarbetning av fenomenrapporter för skapande och utdelning av information om den gråa ekonomin.
Kategorierna av registrerade Organisationsanknutna personer (2 § 2 punkten i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi).
Kategorierna av personuppgifter I registret över fenomenutredningar kan man med stöd av 4 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi spara följande uppgifter som fåtts av myndigheterna om en person eller organisation för en fenomenutredning:
 1. namn, personbeteckning, företags- och organisationsnummer eller andra identifieringsuppgifter samt kontaktuppgifter,
 2. uppgifter om en organisationsanknuten persons ställning samt om ägar- och besittningsförhållandena i organisationen,
 3. uppgifter om ekonomisk verksamhet och ekonomisk ställning,
 4. uppgifter om skyldigheter i anknytning till skatter, lagstadgade pensionsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter och avgifter som tullen tar ut samt om fullgörandet av och tillsynen över skyldigheterna,
 5. uppgifter om betalningsstörningar,
 6. uppgifter enligt 1 punkten om personer som står i ett sådant förhållande till personen eller organisationen i fråga som avses i 3 § i lagen om återvinning till konkursbo (758/1991),
 7. av förundersökningsmyndigheten även andra uppgifter om en förundersökning än de som avses i 1–6 punkten, när uppgiften har anknytning till ett brott som man misstänker har begåtts inom organisationens verksamhet eller genom att organisationen har utnyttjats,
 8. med undantag för de sekretessbelagda rättegångshandlingar som avses i 9 § i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar (370/2007) och de uppgifter som avses i 10 § i samma lag och som enligt förordnande ska hållas hemliga, uppgifter om ärenden som finns i justitieförvaltningens register och som är eller har varit föremål för åtalsprövning, åtal eller domstolsbehandling och om domar i brottmål som finns i registren, när åtalsprövningen, åtalet eller domstolsbehandlingen har anknytning till ett brott som man misstänker har begåtts inom organisationens verksamhet eller genom att organisationen har utnyttjats.

I registret över fenomenutredningar kan man också spara uppgifter som samlats in från offentliga källor om organisationer och personer.

Särskilda kategorier av personuppgifter/fällande domar i brottmål och överträdelser Vid utarbetandet av fenomenutredningar behandlas nödvändiga uppgifter om personens:
 • hälsotillstånd, som exempelvis uppgift om invaliditetsgrad
 • hörande till fackförening, t.ex. medlemsavgift
 • religiösa övertygelse, t.ex. uppgift om religionssamfund
 • ärenden som är eller har varit föremål för åtalsprövning, åtal eller domstolsbehandling och om domar i brottmål, när åtalsprövningen, åtalet eller domstolsbehandlingen har anknytning till ett brott som man misstänker har begåtts inom organisationens verksamhet eller genom att organisationen har utnyttjats.
Kategorier av mottagare till personuppgifterna Personuppgifter lämnas inte ut.
Lämnande av uppgifter till mottagare i tredjeländer Personuppgifter lämnas inte ut.
Tidsfristerna för radering av kategorierna av uppgifter De uppgifter i rapporteringsdatasystemet som har inhämtats för utredningar och rapporter ska raderas ur systemet om de inte längre behövs för utredningen eller rapporten i fråga.

Andra uppgifter i rapporteringsdatasystemet än de som avses ovan ska raderas ur systemet fem år efter det att utredningen eller rapporten blev klar, om det inte fortfarande är nödvändigt att bevara utredningen eller rapporten för fullgörandet av den uppgift som anges i 1 §. Senast tre år efter föregående granskning ska det granskas om det fortfarande är nödvändigt att bevara utredningen eller rapporten. Det ska göras en anteckning om förnyad granskning.

Sidan har senast uppdaterats 3.5.2022