Offentliga beskattningsuppgifter

Offentliga är endast de handlingar och register som särskilt anges i lag, bl.a. offentliga inkomstbeskattnings- och fastighetsbeskattningsuppgifter.

Beskattningsuppgifter är i regel sekretessbelagda. Sekretessen gäller all den information som lämnats in eller upprättats för beskattningen, såsom skattedeklarationer, skatterevisionsberättelser, besvärshandlingar med bilagor och tilläggsutredningar, men även uppgifter som arbetsgivare, pensionsanstalter och övriga uppgiftsskyldiga lämnat för beskattningen. Den som ärendet gäller har rätt att få veta grunderna för sin egen beskattning.

Offentliga är bl.a. förteckningen över offentliga inkomstbeskattningsuppgifter, fastighetsbeskattningens offentliga uppgifter, förskottsuppbördsregistret, registret över de momsskyldiga samt företags- och organisationsdatasystemet.