Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Spärrmarkering inom Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningen har begränsat antalet personer som får behandla spärrmarkerade uppgifter. Spärrmarkerade uppgifter får endast behandlas av spärrmarkeringsansvariga vid Huvudstadsregionens skattebyrå. Det finns 5 anställda som har utsetts som spärrmarkeringsansvariga. Spärrmarkerade uppgifter får i enskilda fall behandlas också då det är nödvändigt för att verkställa beskattningen, dvs. när man måste utreda kostnaderna för resor mellan bostad och arbetsplats eller hushållsavdraget.

Skatteförvaltningen får lämna ut spärrmarkerade kontaktuppgifter endast till en sådan myndighet som har rätt att få del av uppgifterna. Spärrmarkerade uppgifter får inte lämnas ut till andra än myndigheter. Spärrmarkerade uppgifter finns inte med i förteckningar över offentliga uppgifter.

Skatteförvaltningen får besked om spärrmarkeringen från befolkningsdatamyndigheten. Spärrmarkeringen skyddar en persons kontaktuppgifter då personen har anledning att misstänka att hans eller hennes säkerhet är hotad. Ytterligare information om spärrmarkering får du från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Den spärrmarkerades skattepost skickas till den adress som Skatteförvaltningen har fått från befolkningsdatasystemet. Spärrmarkeringskunder kan anmäla en skattepostadress på samma sätt som alla andra kunder. Vid adressändring kan man följa de allmänna anvisningarna. Ytterligare information om adressändring.

Bankkontonummer

Då spärrmarkeringen är i kraft kan skatteåterbäringar betalas ut endast på bankkonto. Skatteförvaltningen kan inte lämna ut spärrmarkerade kontaktuppgifter till banken så att banken kan skicka ut en betalningsanvisning. Läs mer om anmälan om bankkontonummer.

Företags- och organisationsdatasystemet

Spärrmarkeringen skyddar fysiska personers kontaktuppgifter. Spärrmarkeringen kan inte användas för att hemlighålla kontaktuppgifter som har införts i Företags- och organisationsdatasystemet. Ett företags adressuppgift kan kontrolleras i Företags- och organisationsdatasystemets företagssökning.

Ytterligare information om ändring av ett företags adressuppgift i Företags- och organisationsdatasystemet finns på webbplatsen ytj.fi.

Särskild ordning för moms

Skatteförvaltningen förmedlar inte spärrmarkerade kontaktuppgifter till andra EU-medlemsstater. Om en person som ansöker om registrering i den särskilda ordningen har spärrmarkering begär Skatteförvaltningen separat skyddade kontaktuppgifter i samband med handläggningen av ansökan om registrering. Skyddade kontaktuppgifter införs i Särskilda ordningen för moms och förmedlas till de andra EU-medlemsstaterna. När spärrmarkeringen är i kraft ska kunden själv se till att meddela ändringar i sina kontaktuppgifter till Skatteförvaltningen.

Om du är ombud

Spärrmarkeringen skyddar inte kontaktuppgifterna för en person som är ombud för ett företag eller en person. Då en spärrmarkeringskund fungerar som ombud ska personen själv se till att han eller hon har anmält en trygg adress för ombudsuppgiften.

Delägare i sammanslutning

Spärrmarkeringen skyddar inte sammanslutningens adress. Då en spärrmarkeringskund är delägare i en sammanslutning och använder sin egen hemadress som sammanslutningens adress ska personen kontakta Skatteförvaltningen så att sammanslutningens adressuppgift blir säker.

Ytterligare information om spärrmarkering:

Behandling av spärrmarkerade uppgifter inom Skatteförvaltningen

Sidan har senast uppdaterats 31.8.2022