Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Register över behandling av personuppgifter inom Skatteförvaltningen

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, artikel 13 och 14.

Behandlingen av personuppgifter inom Skatteförvaltningen grundar sig på lag. Om behandlingen av beskattningsuppgifter stadgas i bestämmelserna om beskattningsförfarande, i olika skattelagar och i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter. Enligt bestämmelserna om verkställandet av beskattning är uppgifterna om olika skatteslag tillgängliga även vid beskattning av andra skatteslag och i alla faser av beskattningen. För dataskyddsbeskrivningens del är användningsändamålet verkställandet av beskattningen, punktbeskattningen och bilbeskattningen på ett allmänt plan.

Skatteförvaltningen behandlar personuppgifter enbart vid Skatteförvaltningens lagstadgade uppgifter. Beskattningsuppgifter lämnas ut för annat ändamål enbart om det finns särskilda bestämmelser om det i lagen. Det finns många bestämmelser om utlämnandet av beskattningsuppgifter för olika användningsändamål, varför det i dataskyddsbeskrivningen inte i detalj beskrivs de uppgifter som lämnas ut.

Skatteförvaltningen är som personuppgiftsansvarig skyldig att följa förpliktelserna i dataskyddsförordningen om skydd för behandling av personuppgifter och som statlig myndighet också god informationshanteringssed samt höjd dataskyddsnivå enligt förordningen om informationssäkerheten inom statsförvaltningen.

Personuppgiftsansvarig Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT
tfn 029 512 001 (växel)
Besöksadress:
Registratorskontoret
Vääksyvägen 4, Helsingfors
Skatteförvaltningens personuppgiftsansvariga Noora Kontro

Taito von Konow

PB 325, 00052 SKATT
tfn 029 512 001 (växel)

Personuppgiftsbiträde Skatteförvaltningen behandlar personuppgifter huvudsakligen själv.  Skatteförvaltningen kan anlita personuppgiftsbiträde enbart då beskattningsuppgiften med stöd av 2 b § lagen om Skatteförvaltningen delegerats till privata aktörer.
Ändamålet med behandlingen av personuppgifter Att verkställa beskattningen, utöva skattekontroll, uppbära, driva in och redovisa skatter och avgifter, bevaka skattetagarnas rätt samt bilbeskattning och punktbeskattning. Skatteförvaltningen ska dessutom främja en riktig och enhetlig beskattning samt utveckla Skatteförvaltningens förmåga att tillhandahålla tjänster. 
Kategorierna av registrerade Skattskyldiga personer i Finland, skatteansvariga och uppgiftsskyldiga i fråga om alla skatteslag.
Dessutom personer som deltar i intressentgruppssamarbete som anknyter till Skatteförvaltningens uppgifter.
Kategorierna av personuppgifter
 • identifierings- och kontaktuppgifter, FO-nummer, uppgifter om familjeförhållanden, uppgift om spärrmarkering, uppgift om dödsdag
 • bankförbindelseuppgifter
 • förvärvs- och kapitalinkomster (lön, pension, dividender och övriga inkomster)
 • förmögenhetsuppgifter som behövs vid beskattningen (exempelvis fastigheter, aktier, fordon)
 • individualiseringsuppgifter för fastigheter eller byggnader, information om ägande eller besittning av dessa samt värderingsuppgifter
 • skulduppgifterna som är nödvändiga för verkställandet av beskattningen
 • information om näringsverksamhet och registreringar som gäller verksamhetenen samt exempelvis om jordbruksverksamhet, skogsbruk och bedrivande av förvärvsverksamhet
 • personens delägarskap i och övriga relationer till exempelvis aktiebolag, näringssammanslutningar och beskattningssammanslutningar
 • tillståndsuppgifter som gäller verkställandet av beskattningen
 • uppgift om förskott och beloppet av skatter och avgifter
 • uppgift om skatteuppskov
 • uppgifter om indrivning av skatter
 • uppgift om arv eller gåva
 • uppgift om beviljare av säkerhet och säkerheten
 • uppgift om försäkring och försäkringsförmånstagare
 • uppgifter om skattekontrollens impulser eller initiativ
 • jämförelseuppgifter för internationellt informationsutbyte
 • uppgift om handeln av varor och tjänster inom EU
 • uppgift om skattenummer
 • uppgift om att kunden tagit kontakt, gett respons, om en utredning för att utveckla verksamheten och uppgifter som sparats i servicekanalen
 • uppgift om kundens kontaktinformation för att skicka nyhetsbrev
 • uppgift om kundens kontaktinformation för att kunden kan följa online webinar
 • uppgift om beställning av tid till kundbetjäningen
 • uppgifter som behandlas vid kundundersökningar som utförs för att utveckla verksamheten: namn och kontaktinformation, bakgrundsuppgifter om personen vilka anknyter till undersökningen, personens erfarenhet av Skatteförvaltningens tjänster och verksamhet, uppgifter för betalning av arvode
Särskilda kategorier av personuppgifter/
fällande domar i brottmål och överträdelser
Vid verkställandet av beskattning behandlas nödvändiga uppgifter om personens:
 • hälsotillstånd, som exempelvis uppgift om invaliditetsgrad
 • hörande till fackförening, t.ex. medlemsavgift
 • religiös övertygelse, t.ex. uppgift om religionssamfund
 • skyldighet till skatt- eller bokföringsbrott
Kategorier av mottagare till personuppgifterna Beskattningsuppgifter kan lämnas för något annat ändamål enbart i det fall att det särskilt stadgas om det i lagen. Beskattningsuppgifter överlåts till myndigheter enligt bestämmelserna i lagen och till andra instanser som i lagen har berättigats till att få ta del av uppgifterna.
Lämnande av uppgifter till mottagare i tredjeländer Skatteförvaltningen lämnar uppgifter till länder utanför Europeiska unionen enbart om det därom har överenskommits genom ett internationellt skatte- eller informationsutbytesavtal som i Finland har trätt i kraft genom lag. Skatteavtal och avtal om informationsutbyte: Gällande skatteavtal
Tidsfristerna för radering av kategorierna av uppgifter I fråga om beskattningsuppgifter bestäms den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras enligt tiderna för beskattningsförfarande, skattekontroll, ändringssökande och tiderna som processerna för ändringssökande och utsökningsåtgärderna kräver.

Förvaringstiden är huvudsakligen 12 år från slutet av det skatteår eller skatteperiod som uppgiften eller dokumentet gäller (till exempel uppgifterna om skattebeslut eller skattedeklaration).Förvaringstiden kan dock variera beroende på skatteslag och skatteärende och den kan även vara längre än 12 år. Det kan finnas undantag till förvaringstiderna i enskilda fall som beror på sökandet av ändring, indrivningen av skatter eller behandlingen av brottmål i ett skatteärende. Då kan förvaringstiden vara längre.

Beskattningsuppgifter arkiveras också på grund av allmänintresse varvid man följer förvaringstiden som finns i Arkivverkets gallringsbeslut.
Sidan har senast uppdaterats 14.3.2024