Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Rapporteringsdatasystemet

Datasystemsbeskrivning enligt 18 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)

DATASYSTEM Rapporteringsdatasystemet
Datasystemansvarig och dennes kontaktuppgifter

Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT
tfn 029 512 001
Besöksadress: Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors

Datasystemets användningsändamål

Rapporteringsdatasystemet är ett för utredningsenheten avsett, bestående personregister som upprätthålls med hjälp av automatisk databehandling.

Rapporteringsdatasystemet kan innehålla sådana uppgifter som man behöver för utförande av uppgifter som bestäms 1 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010). Rapporteringsdatasystemets delregister är registret över fullgöranderapporter och registret över fenomenutredningar.

Informationskällor

Informationskällor är bl.a:

  • Handelsregistret
  • FODS
  • Befolkningsdatasystemet
  • Skatteförvaltningens register
  • Tullens register
  • Pensionsskyddscentralens register
  • Arbetslöshetsförsäkringsfondens register
  • Utsökningsregistren
  • Polisens register
  • Rättsregistercentralens register
Utlämnande av uppgifter och sekretess

Om offentligheten av dokument och uppgifter i datasystemet bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Uppgifter som har erhållits för fenomenutredningar samt fullgöranderapporter och de uppgifter som har erhållits för dem samt begäran om fenomenutredningar och fullgöranderapporter är sekretessbelagda i utredningsenheten med stöd av 13 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi.

Offentliga uppgifter

Om offentligheten av andra än de ovannämnda sekretessbelagda dokumenten och uppgifter i datasystemet bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Ytterligare information om datasystemet

Registerbeskrivning i enlighet med 10 § i personuppgiftslagen (523/1999) har utarbetats av delregistren av rapporteringsdatasystemet.

Sidan har senast uppdaterats 25.4.2016