Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Behandling av personuppgifter i sociala medier

Enligt grundlagen ska myndigheterna främja den enskildes möjligheter att delta i samhällelig verksamhet. Skatteförvaltningen ska genom kommunikation främja öppenheten samt producera och dela information till allmänheten. Skatteförvaltningens uttryckliga uppgift är bland annat att främja en riktig och enhetlig beskattning samt utveckla Skatteförvaltningens förmåga att tillhandlahålla tjänster. Skatteförvaltningen använder kanalerna i sociala medier i detta syfte.

Fysiska personer och organisationer kan kommunicera med Skatteförvaltningen via kanalerna i sociala medier. Skatteförvaltningens kanaler i sociala medier är:

 • Facebook
 • X (före detta Twitter)
 • Instagram
 • Linkedin
 • Tiktok
 • Threads
 • Bluesky
 • Youtube

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att handleda kunder och ge information om Skatteförvaltningens verksamhet genom kommunikation och kundservice också på sociala mediers plattformar i enlighet med Skatteförvaltningens behörighet. Behandlingen av personuppgifter grundar sig på artikel 6.1 e i den allmänna dataskyddsförordningen. Skatteförvaltningen har enligt 14 § 4 mom. i grundlagen skyldighet att främja den enskildes möjligheter att delta i samhällelig verksamhet, enligt 20 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/199) skyldighet att producera och sprida information om sin verksamhet samt enligt 2 § i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) skyldighet att främja en riktig och enhetlig beskattning. Uppgifter som behandlas är kundens kommentarer och svar på kommentarer och deltagande i diskussioner.

På sociala mediers plattformar behandlas följande personuppgifter:

 • namnuppgiften som kunden använt
 • kontaktuppgiften som kunden använt
 • användarnamnet som kunden använt
 • det kunden publicerat.

Skatteförvaltningen använder tjänsten Emplifi vid behandling av personuppgifter. Med hjälp av Emplifi analyseras hur innehållen fungerar på sociala medier samt administreras kontoinnehållen inklusive meddelanden och kommentarer. I Emplifi behandlas endast de personuppgifter som användaren har offentliggjort i ifrågavarande kanal på sociala medier. Läs mer om datasäkerheten i Emplifi.

Skatteförvaltningen tillämpar på varje plattform för sociala medier den dataskyddspraxis som används på plattformen i fråga och denna kan påverka behandlingen av personuppgifter på plattformen. Dataskyddspraxisen i fråga finns att tillgå på varje plattform för sociala medier.

För riktad kommunikation använder Skatteförvaltningen de verktyg som plattformarna erbjuder. Dessa kan innehålla demografiska uppgifter, användarplatsdata och intresseämnen. Skatteförvaltningen kombinerar inte några personuppgifter för att rikta meddelanden och riktandet används inte heller för att påverka användarnas åsikter eller val. Syftet med riktad kommunikation är att erbjuda kunderna relevanta och intressanta innehåll och att effektivera den kommunikation som gäller beskattningen.

Rapporterna om riktad kommunikation innehåller allmänna demografiska uppgifter, uppgifter om var meddelandet visades och hur användarna reagerade på det. Vi samarbetar med tjänsteleverantören för sociala medier när vi riktar kommunikation till användarna. För den registrerade betyder detta att Skatteförvaltningen vid riktad kommunikation enbart definierar målgruppens parametrar och tjänsteleverantören använder användarnas personuppgifter till riktad kommunikation enligt Skatteförvaltningens parametrar. Användarna kan själva hantera sina inställningar för riktande direkt i inställningarna för plattformen i fråga. Skatteförvaltningen och tjänsteleverantören för sociala medier är dock gemensamt personuppgiftsansvariga i åtgärder som gäller behandling av uppgifter vid riktad kommunikation.

Personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt i kommunikationssyfte eller tills användaren inte längre är medlem eller följer kanalerna på sociala medier. Behandlingens längd baserar sig på de behandlingstider som tjänsteleverantören för sociala medier fastställt för sin tjänst.

Skatteförvaltningen överför inte själv personuppgifter utanför EU-området eller EES-området. Servrar för sociala mediers plattformar kan befinna sig utanför EU- eller EES-området och då följer dataöverföringen plattformarnas egen dataskyddspraxis.

Du kan kontakta Skatteförvaltningen eller tillhandahållaren av plattformen för sociala medier gällande tillgodoseendet av den registrerades rättigheter.

Sidan har senast uppdaterats 26.2.2024