Skatt.fi och våra e-tjänster är inte i bruk på lördagen 6.6 cirka klockan 18–22. Mer information om serviceavbrottet

Anvisning för skattelättnadsansökan

Skattelättnad kan sökas på webben eller med en pappersblankett. Ansökan ska lämnas inom 4 månader från utgången av räkenskapsperioden.

Ansök om skattelättnad i MinSkatt

Allmännyttiga samfund ska autentisera sig genom att logga in i MinSkatt med Katso-kod. Läs mer om Katso-autentisering.

Det går också att lämna ansökan på en pappersblankett (Skattelättnadsansökan för allmännyttiga samfund, 3776r). Skriv ut blanketten och skicka den till den adress som anges på blanketten.

Lämna in din ansökan i tid

Ansökan ska vara framme hos Skatteförvaltningen inom 4 månader från utgången av den räkenskapsperiod för vilken lättnad söks.

Om du lämnar din ansökan på en pappersblankett, ska du posta dokumenten i tid så att de är framme hos Skatteförvaltningen senast på ansökningstidens sista dag.

En ansökan om skattelättnad kan inte bifogas till skattedeklarationen.

Exempel: Om räkenskapsperioden går ut 30.6.2018, ska ansökan vara framme senast 31.10.2018. Skattelättnad kan beviljas för högst 5 skatteår i sänder. Beslutet är avgiftsbelagt.

Besluten om skattelättnad för allmännyttiga samfund är avgiftsbelagda. Priserna du kan kontrollera från prislistan för Skatteförvaltningens avgiftslagda prestationer.

Ytterligare information finns i anvisningen Beskattningsanvisning för allmännyttiga samfund.

Lägg till bilagor och fyll i de uppgifter som behövs för ansökan

Bifoga till ansökan 

  • stadgar 
  • gällande budget 
  • verksamhetsplan.

Om samfundet ansöker om lättnad för inkomst från fastighet ska du 

  • uppge fastighetsbeteckningen eller fastighetens namn och adress som individualiseringsuppgifter i ansökan 
  • ange som procentandel hur stor del av fastigheten som har varit i allmännyttigt bruk 
  • bifoga till ansökan även en användarspecifik redogörelse för hur fastigheten har använts. Av redogörelsen ska framgå fastighetens användningsändamål, användningstider och areal.