Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Det är möjligt att söka ett förhandsavgörande om ett internprissättningsärende

Ett företag kan skriftligt söka ett förhandsavgörande av Skatteförvaltningen om ett specificerat internprissättningsärende. Beslutet som meddelats på ansökan om förhandsavgörande är avgiftsbelagt. Ett lagakraftvunnet förhandsavgörande binder Skatteförvaltningen, om företaget begär att avgörandet iakttas då beskattningen verkställs. Ett förhandsavgörande binder dock inte en annan stats skattemyndighet.

Innan ansökan om förhandsavgörande

För att ett företag ska dra största möjliga nytta av förfarandet för förhandsavgörande i sitt internprissättningsärende, lönar det sig för företaget att reflektera bland annat över följande frågor innan ansökan om förhandsavgörande lämnas in:

  • Är risken i anslutning till internprissättningen så betydelsefull att det lönar sig för företaget att ansöka om förhandsavgörande? Eller handlar det eventuellt om ett enklare ärende som kan utredas genom en diskussion på förhand?
  • Om ärendet är komplicerat, men också brådskande, är ett förhandsavgörande ett lämpligt verktyg med beaktande av att det handlar om ett skriftligt förfarande och att behandlingstiden kan vara lång?
  • Har företaget möjlighet att på ett ingående och öppet sätt beskriva ärendet på så sätt att det är möjligt att ge ett förhandsavgörande i ärendet?

Skatteförvaltningen ger råd och handledning vid valet av det lämpligaste tillvägagångssättet. Då ett företag överväger att ansöka om förhandsavgörande om sitt internprissättningsärende kan det diskutera med Skatteförvaltningen vid ett separat förberedande möte till exempel om det lämpligaste förfarandet, förutsättningarna för att få ett förhandsavgörande och den utredning som ska ges i samband med ansökan.

Vad ska ansökan innehålla?

Företagets ska i ansökan förete en utredning med de nödvändiga uppgifter som behövs för att avgöra ärendet och för att bedöma om principen om marknadsmässiga villkor tillämpas. En utredning som motsvarar dokumentationen av internprissättning ska i praktiken bifogas till ansökan för att ansökan ska kunna avgöras. Det är sålunda viktigt att ansökan omfattar bland annat

  • en utredning av transaktionsparternas relevanta kommersiella och finansiella förbindelser
  • avtalsvillkoren som gäller transaktionen
  • funktionsanalyser av transaktionsparterna (utredning av funktioner, tillgångar och risker)
  • en utredning av övriga ekonomiskt relevanta särdrag, såsom särdrag som gäller den överförda egendomen eller erbjudna tjänsten, parternas och marknadernas ekonomiska förhållanden samt parternas affärsverksamhetsstrategier
  • väsentlig ekonomisk information
  • detaljer som gäller tillämpningen av den föreslagna internprissättningsmetoden.

Vid behov kan Skatteförvaltningen begära en tilläggsutredning av företaget. Företaget kan även på eget initiativ ge en tilläggsutredning under behandlingstiden av ansökan.

Under behandlingen av ansökan kan möten ordnas

Vid ett förfarande med förhandsavgörande som gäller internprissättning är det möjligt att informellt diskutera de skatterisker som är förknippade med ärendet och olika alternativ för att slutföra processen. I samband med behandlingen av ansökningar om förhandsavgöranden för internprissättning ordnas ofta också möten eller telefonsamtal med företrädare för företaget för att utreda ärendet. Skatteförvaltningen dokumenterar skriftligt de synpunkter som läggs fram vid mötena för att dessa ska kunna beaktas i det egentliga förhandsavgörandet. Skatteförvaltningen kan även be företaget lämna en tilläggsutredning som fåtts under diskussionerna i skriftlig form.

Närmare uppgifter om förfarandet för förhandsavgörande

Skatteförvaltningens internprissättningsfunktion behandlar ansökningar om förhandsavgöranden som gäller internprissättning skyndsamt. Trots skyndsam behandling kan det faktum att frågor som gäller förhandsavgöranden är komplicerade leda till relativt långa behandlingstider.

Du får närmare information om förfarandet för förhandsavgörande i de allmänna anvisningarna om ärendet.

Läs den mer detaljerade anvisningen om hur en ansökan om förhandsavgörande och dispens görs.

Se också anvisningar om hur förhandsavgörande ansöks hos Centralskattenämnden (på finska).

Sidan har senast uppdaterats 2.5.2022