Det är möjligt att söka ett förhandsavgörande om ett internprissättningsärende

Ett företag kan skriftligt söka ett förhandsavgörande av Skatteförvaltningen om ett specificerat internprissättningsärende. Ett lagakraftvunnet förhandsavgörande binder Skatteförvaltningen, om företaget begär att avgörandet iakttas då beskattningen verkställs. Ett förhandsavgörande binder dock inte en annan stats skattemyndighet.

Innan ansökan om förhandsavgörande

För att ett företag ska dra största möjliga nytta av förfarandet för förhandsavgörande i sitt internprissättningsärende, lönar det sig för företaget att reflektera över följande frågor innan ansökan om förhandsavgörande lämnas in:

  • Är den risk i anslutning till internprissättningen så betydelsefull att det lönar sig för företaget att ansöka om förhandsavgörande? Eller handlar det eventuellt om en enklare fråga som kan utredas mer informellt?
  • Om frågan är komplicerad, men också brådskande, är ett förhandsavgörande ett lämpligt verktyg med beaktande av att behandlingstiden kan vara lång?
  • Har företaget möjlighet att på ett ingående och öppet sätt beskriva ärendet på så sätt att det är möjligt att ge ett förhandsavgörande i ärendet?

Skatteförvaltningen ger råd och handledning i valet av förfaringssätt. Då ett företag överväger att ansöka om förhandsavgörande om sitt internprissättningsärende kan det diskutera med Skatteförvaltningen vid ett separat förberedande möte till exempel om det lämpligaste förfaringssättet, förutsättningarna för att få ett förhandsavgörande och den utredning som ska ges i samband med ansökan.

Vad ska ansökan innehålla?

Företaget ska i sin ansökan ge en sådan utredning som behövs för att avgöra ärendet. Det är viktigt att ansökan omfattar bland annat

  • en funktionsanalys
  • detaljer som gäller tillämpningen av den föreslagna internprissättningsmetoden
  • väsentlig ekonomisk information
  • avtal som gäller transaktionen i fråga.

Vid behov kan Skatteförvaltningen begära en tilläggsutredning av företaget. Företaget kan även på eget initiativ ge en tilläggsutredning under behandlingstiden av ansökan.

Under behandlingen av ansökan kan möten ordnas

Vid ett förfarande med förhandsavgörande som gäller internprissättning är det möjligt att informellt diskutera de skatterisker som är förknippade med ärendet och olika alternativ för att slutföra processen. I samband med behandlingen av ansökningar om förhandsavgöranden om internprissättning ordnas ofta också möten med företrädare för företaget för att utreda ärendet. De synpunkter och den bevisning som lagts fram vid mötena dokumenteras skriftligt för att kunna beaktas i det egentliga förhandsavgörandet.

Närmare uppgifter om förfarandet för förhandsavgörande

Skatteförvaltningens enhet för internprissättning, som finns vid Koncernskattecentralen, behandlar brådskande ansökningar om förhandsavgöranden som gäller internprissättning. Trots påskyndad behandling kan det faktum att frågor som gäller förhandsavgöranden är komplicerade leda till relativt långa behandlingstider.

Du får närmare information om förfarandet för förhandsavgörande från den allmänna anvisningen om ärendet.

Läs den mer detaljerade anvisningen om hur en ansökan om förhandsavgörande och dispens görs.

Se också anvisningar om hur förhandsavgörande ansöks hos Centralskattenämnden.