Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Dokumentation av internprissättning

Dokumentationen av internprissättning är en dokumentutredning som den skattskyldige gör om transaktioner den har utfört mellan de utländska företag som hör till samma koncern. Syftet med dokumentation av internprissättningen är att verifiera att principen om marknadsmässiga villkor har följts vid transaktioner i intressegemenskap. Bestämmelserna om hur principen om marknadsmässiga villkor ska följas vid transaktioner i intressegemenskap finns i lagen om beskattningsförfarande (BFL) 31 § och bestämmelserna om dokumentationen av internprissättning i BFL 14 a - c §. Anvisningen Dokumentation av internprissättning innehåller detaljerad vägledning om hur dokumentationen av internprissättning ska upprättas.

Varför utarbetas en dokumentation?

Dokumentationen av internprissättning är en dokumentutredning som den skattskyldige upprättar om transaktioner under skatteåret mellan den skattskyldige och de utländska företag som hör till samma koncern. Dokumentationen av internprissättningen ska upprättas också om transaktioner mellan ett utländskt företag och dess fasta driftställe i Finland. Syftet med dokumentationen är att verifiera i beskattningen att transaktioner i intressegemenskap har prissatts marknadsmässigt. En prissättning enligt principen om marknadsmässiga villkor innebär att villkoren för priset på en transaktion och de övriga villkoren avtalas på samma sätt som oberoende parter hade avtalat villkoren för en jämförbar transaktion i motsvarande förhållanden.

Dokumentationen av internprissättning upprättas ur ett separat bolags synvinkel. Detta innebär att företaget granskas som en separat, från koncernhelheten fristående företag, inte som en integrerad del av koncernens affärsverksamhet. Dokumentationen skall dock ingå koncernuppgifter (s.k. master file) som förutsätts i BFL 14 b §.

Hurdan är en bra dokumentation?

En bra dokumentation av internprissättning är sådan att en utomstående förstår, efter att ha läst dokumentationen, hur företaget bedriver sin affärsverksamhet och vilka faktorer som påverkar det. I en bra dokumentation berättas också vilka transaktioner den handlar om och på grund av vilka omständigheter det faktiska innehållet av transaktionen i intressegemenskap har avgjorts. Dessutom innehåller en bra dokumentation en beskrivning om hur principen om marknadsmässiga villkor har tillämpats i en viss transaktion i intressegemenskap.

Dokumentationen är inte bunden till en viss form. I BFL 14 b § finns det dock föreskrifter om uppgifterna i dokumentationen, vilka utgör miniminivån på de erforderliga uppgifterna. Verifieringen av att transaktioner i intressegemenskap har prissatts marknadsmässigt och detaljnivån av innehållet i dokumentationen baseras på fakta och omständigheterna i varje fall. Det mest väsentliga i dokumentationen är att innehållet i dokumentationen är högklassigt. Sidantalet ersätter dock inte ett bristfälligt datainnehåll. En kort dokumentation kan vara tillräcklig, om dokumentationen innehåller en omsorgsfull beskrivning av fakta som påverkar internprissättningen och en utredning av transaktionens marknadsmässiga karaktär. Å andra sidan kan en till sidantalet omfattande dokumentation vara bristfällig, om alla relevanta fakta som påverkar transaktionen och avgörandet av den inte har behandlats. Dokumentationens form är således inte det avgörande, utan däremot bör dokumentationen fokusera på de väsentliga omständigheterna i vart och ett fall.

Utöver de uppgifter som ska dokumenteras enligt lagen beskrivs det i anvisningen Dokumentation av internprissättning om ytterligare information som kompletterar dokumentationen.

Företaget själv har alltid den bästa informationen och förutsättningarna för att ge en sann bild av sin verksamhet och internprissättning. På begäran av den skattskyldige ska Skatteförvaltningen dock ge råd hur en bra dokumentation av internprissättning kan upprättas.   

Hur drar företaget nytta av dokumentationen?

En högklassig dokumentation av internprissättning är det bästa sättet för ett internationellt företag att undvika onödiga rättelser till sitt beskattningsbara inkomst och missförstånd som kan uppkomma i den skattekontroll som utförs av olika staters skattemyndigheter. Ett företag kan avsevärt påverka senare rättelser av internprissättning och följaktligen också risken för internationell dubbelbeskattning genom att upprätta en omsorgsfull dokumentation. Det är möjligt för företaget att undvika onödiga begäran av tilläggsinformation om dokumenteringen är tillräckligt omsorgsfullt upprättat.

Det lönar sig att upprätta en omsorgsfull dokumentation av internprissättningen och att uppdatera den varje skatteår, fast det finns ingen särskild tidsfrist för upprättandet av dokumentationen och den ska inte bifogas i skattedeklarationen. Att upprätta en dokumentation och uppdatera den ger dock en möjlighet att dra nytta av färska transaktionsuppgifter. Det kan vara svårt att i efterskott utreda bakgrunden till transaktioner i intressegemenskap eller detaljer om olika lösningar och betalningar. Om inga avsevärda ändringar sker i företagets transaktioner i intressegemenskap eller affärsverksamheten, kan dokumentationen årligen uppdateras med jämförelsevis lite arbete.

Det är lättare för företaget att upprätta dokumentationen och verifiera i beskattningen att transaktioner i intressegemenskap har prissatts marknadsmässigt om den har strävat efter att säkerställa transaktionernas marknadsmässighet redan under skatteåret. I praktiken är det att rekommendera att företaget bedömer villkoren och prissättningen för transaktionen i intressegemenskap utifrån principen om marknadsmässiga villkor redan då transaktionen planeras och det avtalas om den. Dessutom kan det vara skäl för företaget att följa med internprissättningen för vissa transaktioner i intressegemenskap under skatteårets lopp och göra ändringar i internprissättningen och bokföringen för att prissättningen ska kunna förverkligas som marknadsmässig. Företaget kan be om en förhandsdiskussion med Skatteförvaltningen om den vill säkerställa att transaktioner i intressegemenskap har prissatts marknadsmässigt under skatteåret.

Även då företaget inte är skyldig att upprätta en fullständig dokumentation enligt lagen om beskattningsförfarande, är det ändå skyldig att följa principen om marknadsmässiga villkor i sina transaktioner i intressegemenskap. Det lönar det sig alltid för en internationell koncern att dokumentera transaktioner mellan parter i intressegemenskap fast den skulle inte enligt lagen vara dokumentationsskyldig. En omsorgsfull sammanställning av information är till hjälp om skattemyndigheten senare ber om utredning av företagets transaktioner i intressegemenskap och om hur principen om marknadsmässiga villkor har följts vid dem.

Sidan har senast uppdaterats 2.5.2022