Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Det är möjligt att söka ändring i rättelse av internprissättning

Det är möjligt att framföra en begäran om omprövning av rättelse av internprissättning hos skatterättelsenämnden. Det är möjligt att överklaga ett skatterättelsenämndens beslut hos förvaltningsdomstolarna.

Om behandligen av omprövningsbegäran

En skattskyldig och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt kan i internprissättningsärenden (för verkställd ordinarie beskattning eller rättelse av beskattningen) framföra en skriftlig begäran om omprövning hos skatterättelsenämnden.

Om en skattskyldig lämnar en begäran om omprövning som gäller rättelse av internprissättning, omprövar Skatteförvaltningens internprissättningsfunktion grunderna för den redan gjorda rättelsen av internprissättning. Skatteförvaltningen kan ännu i det här skedet be om en tilläggsutredning av den skattskyldige. Efter omprövningen av ärendet kan Skatteförvaltningen i vissa fall godkänna begäran om omprövning bland annat utifrån nya omständigheter som lagts fram i begäran om omprövning eller utiftån ny rättspraxis som gäller ärendet. I dessa fall behöver begäran om omprövning inte föras till skatterättelsenämnden för att avgöras.

Om Skatteförvaltningen inte godkänner den skattskyldiges begäran om omprövning, avgörs begäran om omprövning av skatterättelsenämnden. Internprissättningsfunktionen bereder och föredrar begäran om omprövning som gäller internprissättning för skatterättelsenämnden. Internprissättningsfunktionen och skatterättelsenämnden kan begära en tilläggsutredning av den skattskyldige medan begäran om omprövning behandlas. Skatterättelsenämnden kan bifalla eller avslå begäran om omprövning helt eller delvis. Skatterättelsenämnden kan även helt eller delvis häva beskattningen och skicka ärendet till Skatteförvaltningen för ny behandling.

Läs mer om skatterättelsenämndeförfarandet

Beslut som meddelats med anledning av omprövningsbegäran får överklagas

En skattskyldig och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt kan överklaga ett beslut med anledning av omprövningsbegäran hos förvaltningsdomstolen och ett beslut av förvaltningsdomstolen hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

I förfarandet för prejudikatbesvär kan den skattskyldige och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt söka ändring i beslutet som meddelats av skatterättelsenämnden genom besvär direkt hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Besvärstillstånd kan beviljas utifrån att det handlar om ett prejudikat, om det med tanke på tillämpningen av lagen i andra liknande fall eller enhetligheten i rättspraxis är viktigt att ärendet avgörs av högsta förvaltningsdomstolen.

Läs mer om ändring av beskattningen och ändringssökande

Läs också en mer detaljerad anvisning om skattebesvärsförfarandet

Sidan har senast uppdaterats 2.5.2022